Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
46. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
4. augusta 1999 o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá: minister hospodárstva SR Ľudovít Černák

Návrh zákona o správe štátnych hraníc
Predkladá: minister vnútra SR Ladislav Pittner

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
           Peter Magvaši

Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
           Peter Magvaši

Návrh zákona o príspevku na bývanie
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
           Peter Magvaši

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov
Predkladá: minister školstva SR Milan Ftáčnik

Návrh zákona o registri trestov
Predkladá: generálny prokurátor SR Milan Hanzel

Návrh na pridelenie finančných prostriedkov na riešenie náhradných ubytovacích priestorov pre občanov postihnutých živelnou pohromou v meste Krupina
Predkladá: podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš

Správa o plnení legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999 za obdobie od 1. januára do 30. júna 1999
Predkladá: podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš

Návrh na obsadenie dvoch diplomatických miest na oddelení OECD ZÚ SR v Paríži expertmi na finančnú a ekonomickú oblasť
Predkladá: podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Miklóš

Emigrácia Rómov - príčiny, dôsledky a návrh operatívnych krokov vlády SR na riešenie vzniknutej situácie
Predkladajú: podpredseda vlády SR pre ľudské a menšinové práva
              a regionálny rozvoj Pál Csáky
             a splnomocnenec vlády SR na riešenie problémov
              rómskej menšiny Vincent Danihel

Návrh Programu podpory rozvoja bytovej výstavby realizovanej formou poskytovania bankových záruk za úvery
Predkladá: minister výstavby a verejných prác SR István Harna

Návrh finančného zabezpečenia zmeny sídla Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene zo Zvolena do Banskej Štiavnice na rok 1999
Predkladá: minister školstva SR Milan Ftáčnik

Návrh na riešenie krízovej situácie v školstve - úhrada neuhradených faktúr v kapitolách krajských úradov
Predkladá: minister školstva SR Milan Ftáčnik

Správa zo 14. riadneho zasadnutia Rady colnej únie Slovenskej republiky a Českej republiky uskutočneného dňa 14. júna 1999 v Prahe
Predkladá: minister hospodárstva SR Ľudovít Černák

Správa o priebehu a výsledkoch 57 zasadnutia Dunajskej komisie, konaného v Budapešti v dňoch 13. - 22. apríla 1999
Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Gabriel Palacka
a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Informácia o priebehu a výsledkoch 7. zasadnutia Konferencie zmluvných strán Dohovoru o mokradiach
Predkladá: minister životného prostredia SR László Miklós

Návrh na zmenu gestora úloh, zmenu termínu plnenia úloh a zrušenie úloh vzplývajúcich pre Ministerstvo financií SR z Plánu práce vlády SR na rok 1999 a Projektu realizácie Zámerov na riešenie makroekonomickej nerovnováhy a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky
Predkladá: ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Návrh na zrušenie uznesenia vlády SR č. 393 z 12. 5. 1999
Predkladajú: minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš
             a predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR               Ján Odzgan

Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 354/1999 k Projektu Rok kresťanskej kultúry 1999 na Slovensku a príprava na Veľké jubileum roka 2000
Predkladá: minister kultúry SR Milan Kňažko

Návrh na zmenu gestora úlohy C.12 z uznesenia vlády SR č. 321 zo dňa 28. 4. 1999
Predkladá: minister kultúry SR Milan Kňažko

Návrh Harmonogramu zahraničných pracovných ciest a zahraničných prijatí ústavných činiteľov SR na obdobie júl 1999 - marec 2000
Predkladá: minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na august 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Návrh rozvojového programu odvetvia geodézie, kartografie a katastra
Predkladá: predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
            Imrich Horňanský

Informácia o priebehu a výsledkoch návštevy generálneho tajomníka OSN Kofi Annana v SR 14. - 16. júla 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Informácia o uzatvorení rámcového kontraktu na nákup unikátneho prístrojového vybavenia a technologických komplexov pre laboratóriá Medzinárodného laserového centra v Bratislave v celkovej výške 15 miliónov USD podľa uznesenia vlády SR č. 380 z 12. mája 1999, bod B.3
Predkladá: minister školstva SR Milan Ftáčnik

Informácia o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy prezidenta SR Rudolfa Schustera v sídle NATO a EÚ (Brusel, 13. 7. 1999)
Predkladá: minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Informácia o výsledkoch oficiálnej návštevy prezidenta SR Rudolfa Schustera v Českej republike dňa 7. júla 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Správa o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej cesty podpredsedu vlády SR Ľubomíra Fogaša v Nórskom kráľovstve v dňoch 13. - 17. mája 1999
Predkladá: podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš

O 16.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania

 
     Bratislava 2. augusta 1999
     TIO Úradu vlády SR