Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
47. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
11. augusta 1999 o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Strednodobá koncepcia hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenskej republiky (strednodobé priority hospodárskej politiky Slovenska)
Predkladá: podpredseda vlády SR pre ekonomiku

Stratégia reformy verejnej správy v Slovenskej republike
Predkladá: podpredseda vlády SR pre ekonomiku

Návrh východísk na zostavenie návrhu štátneho rozpočtu na rok 2000
Predkladá: ministerka financií SR

Správa o plnení Projektu realizácie Zámerov na riešenie makroekonomickej nerovnováhy a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky
Predkladá: podpredseda vlády SR pre ekonomiku

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 132/1990 Zb. o advokácii
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 212/1997 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel
Predkladá: minister kultúry SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

Návrh na zmenu účinnosti vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady SR
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z.z.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh nariadenia vlády SR o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Návrh Koncepcie rozvoja kapitálového trhu v Slovenskej republike
Predkladá: ministerka financií SR

Koncepcia jadrovej energetiky SR
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh Programu rozvoja bytovej výstavby realizovanej formou poskytovania bankových záruk za úvery
Predkladá: minister výstavby a verejných prác SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Analýza požiarnobezpečnostnej situácie a zhodnotenie stavu plnenia prijatých opatrení
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh na personálne obsadenie Dozornej rady Exportno-importnej banky Slovenskej republiky
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy
Predkladajú: minister kultúry SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládami Belgického kráľovstva, Luxemburského veľkovojvodstva a Holandského kráľovstva na jednej strane a vládou Slovenskej republiky na druhej strane o readmisii osôb v nezákonnom postavení
Predkladajú: minister vnútra SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh harmonogramu zahraničných pracovných ciest a zahraničných prijatí ústavných činiteľov Slovenskej republiky na obdobie júl 1999 - marec 2000
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na zrušenie úlohy vyplývajúcej z Plánu práce vlády SR na rok 1999
Predkladá: minister obrany SR

Návrh na zrušenie úlohy z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 305/1999
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Správa o činnosti a hospodárení Štátneho fondu telesnej kultúry, opatrenia na zefektívnenie výdavkov a zabezpečenie transparentnosti hospodárenia
Predkladá: minister školstva SR

Správa o hospodárení a činnosti Štátneho fondu likvidácie likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi, s návrhom na legislatívne a inštitucionálne zmeny
Predkladá: minister hospodárstva SR

Správa o hospodárení a účinnosti štátnych fondov v pôsobnosti rezortu pôdohopodárstva SR s návrhom na legislatívne a inštitucionálne zmeny
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Správa o hospodárení a účinnosti Štátneho fondu zdravia o realizovaných opatreniach na zníženie nákladov na jeho správu
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Správa o vyhodnotení tvorby a pravidiel pre použitie správneho fondu Všeobecnej zdravotnej poisťovne a ďalších zdravotných poisťovní a návrh príslušných o patrení v oblasti legislatívy a výkonu štátneho dozoru
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Správa z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR, splatných v I. štvrťroku 1999, so zameraním na kontrolu rozpracovania Programového vyhlásenia vlády SR
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac august 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh Národného programu ochrany starších ľudí
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Informácia o finančnej situácii verejných fondov za rok 1998
Predkladá: ministerka financií SR

Informácia o finančnej situácii verejných fondov za 1. štvrťrok 1999
Predkladá: ministerka financií SR

Záznam o vývoji ("track record") v oblasti priamych zahraničných investícií
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh na prevzatie štátnej záruky za bankový úver na financovanie výstavby diaľnic v roku 1999
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Návrh na Základny dokument zdôvodňujúci zavedenie dovoznej prirážky Slovenskou republikou pre rokovanie vo Výbore pre platobné bilancie Svetovej obchodnej organizácie
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 68/1999 k Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh na zriadenie Rady vlády pre rozvoj malého a stredného podnikania
Predkladá: minister hospodárstva SR

Informácia k analýze siete vysokých škôl, fakúlt a študijných odborov s dôrazom na efektívne využitie kapacít
Predkladá: minister školstva SR

Správa o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy podpredsedu vlády SR pre legislatívu Ľ. Fogaša v Spojených štátoch amerických v dňoch 25. až 28. 5. 1999
Predkladá: podpredseda vlády SR pre legislatívu

Správa o uskutočnených opatreniach na nápravu zistených nedostatkov z kontroly na zabezpečenie ochrany majetku štátu na Ministerstve financií SR
Predkladá: ministerka financií SR

Informácia o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy prezidenta SR R. Schustera v Rakúskej republike 15. júla
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o priebehu a výsledkoch účasti vládnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na Hospodárskom summite krajín strednej a východnej Európy v Salzburgu v dňoch 30. 6. - 2. 7. 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o priebehu a výsledkoch zasadnutia Európskej konferencie v Bruseli dňa 19. 7. 1999 a bilaterálnych rokovaniach ministra zahraničných vecí s ministrami zahraničných vecí Belgického kráľovstva a Českej republiky
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o výsledkoch činnosti medzinárodných pozorovateľov na voľbe prezidenta SR v roku 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o odhade úrody vybraných plodín podľa stavu k 15. 7. 1999
Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

O 16.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania

 
     Bratislava 9. augusta 1999
     TIO Úradu vlády SR