Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
48. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
18. augusta 1999 o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh zákona o príspevku na bývanie
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Stratégia reformy verejnej správy v Slovenskej republike
Predkladá: podpredseda vlády SR pre ekonomiku

Návrh na prístup Slovenskej republiky k Dohovoru o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti, jeho Dodatku a k Dohovoru o redukovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti
Predkladajú: minister vnútra SR
             a minister zahraničných vecí SR

Analýza požiarnobezpečnostnej situácie a zhodnotenie stavu plnenia prijatých opatrení
Predkladá: minister vnútra SR

Správa o súčasnom stave kandidatúry Slovenskej republiky na miesto nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov na obdobie rokov 2000 - 2001
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac august 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na odvolanie a vymenovanie zástupcu Slovenskej republiky v Medzinárodnom menovom fonde, v skupine Svetovej banky, v Európskej banke pre obnovu a rozvoj, v Medzinárodnej banke pre hospodársku spoluprácu a v Medzinárodnej investičnej banke
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na personálne obsadenie Dozornej rady exportno-importnej banky Slovenskej republiky
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh opatrení na zvýšenie finančnej disciplíny a zníženie výdavkov na dlhovú službu
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na zrušenie úlohy vyplývajúcej z Plánu práce vlády SR na rok 1999
Predkladá: minister obrany SR

Správa o povodniach na vodných tokoch v Slovenskej republike v júli 1999 s návrhom na riešenie nákladov a spôsobených škôd
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh na zrušenie úlohy z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Správa o hospodárení a účinnosti štátnych fondov v pôsobnosti rezortu pôdohopodárstva SR s návrhom na legislatívne a inštitucionálne zmeny
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Správa o hospodárení a činnosti Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi, s návrhom na legislatívne a inštitucionálne zmeny
Predkladá: minister hospodárstva SR

Správa o hospodárení a účinnosti Štátneho fondu zdravia o realizovaných opatreniach na zníženie nákladov na jeho správu
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Správa o činnosti a hospodárení Štátneho fondu telesnej kultúry, opatrenia na zefektívnenie výdavkov a zabezpečenie transparentnosti hospodárenia
Predkladá: minister školstva SR

Návrh na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov
Predkladá: minister životného prostredia SR

Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy
Predkladajú: minister kultúry SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh Programu kultúrnej, školskej, jazykovej, vedeckej, odbornej a inštitucionálnej spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky na roky 1999 až 2002
Predkladajú: minister kultúry SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh účasti Slovenskej republiky na medzinárodnej výstave Stred Európy okolo roku 1000
Predkladá: minister kultúry SR

Správa medzirezortnej komisie pre záchranu lokalít zapísaných v Zozname svetového dedičstva za rok 1998 (Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia, Spišský hrad a pamiatky okolia a Vlkolínec)
Predkladá: minister kultúry SR

Správa z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR, splatných v I. štvrťroku 1999, so zameraním na kontrolu rozpracovania Programového vyhlásenia vlády SR
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

Informácia o výsledku slovensko-maďarského monitorovania vplyvu vodného diela Gabčíkovo na životné prostredia v roku 1998
Predkladá: splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku SVD            Gabčíkovo-Nagymaros

Informácia k analýze siete vysokých škôl, fakúlt a študijných odborov s dôrazom na efektívne využitie kapacít
Predkladá: minister školstva SR

Správa o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy podpredsedu vlády SR pre legislatívu Ľ. Fogaša v Spojených štátoch amerických v dňoch 25. až 28. 5. 1999
Predkladá: podpredseda vlády SR pre legislatívu

Správa o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy podpredsedu vlády SR Ľ. Fogaša a ministra pôdohospodárstva SR P. Koncoša v Egyptskej arabskej republike v dňoch 6. až 9. 6. 1999
Predkladajú: podpredseda vlády SR pre legislatívu
             a minister pôdohospodárstva SR

Informácia o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy prezidenta SR R. Schustera v Rakúskej republike 15. 7.1999
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o priebehu a výsledkoch účasti vládnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na Hospodárskom summite krajín strednej a východnej Európy v Salzburgu v dňoch 30. 6. - 2. 7. 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o priebehu a výsledkoch zasadnutia Európskej konferencie v Bruseli dňa 19. 7. 1999 a bilaterálnych rokovaniach ministra zahraničných vecí s ministrami za hraničných vecí Belgického kráľovstva a Českej republiky
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o výsledkoch činnosti medzinárodných pozorovateľov na voľbe prezidenta SR v roku 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o odhade úrody vybraných plodín podľa stavu k 15. 7. 1999
Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

Informácia o stave nedoplatkov na daniach a cle k 31. 3. 1999
Predkladá: ministerka financií SR

Informácia o priebehu a výsledkoch z 13. svetového meteorologického kongresu, ktorý sa uskutočnil v Ženeve v dňoch 4. až 26. 5. 1999
Predkladá: minister životného prostredia SR

O 16.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania

 
     Bratislava 16. augusta 1999
     TIO Úradu vlády SR