Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
49.schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
25.augusta 1999 o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh štatútu splnomocnenca vlády SR pre rokovania o pristúpení Slovenskej republiky do Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj - OECD
Predkladá: podpredseda vlády SR pre ekonomiku

Návrh na vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre rokovanie o pristúpení Slovenskej republiky do Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD)
Predkladá: podpredseda vlády SR pre ekonomiku

Návrh štatútu Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
Predkladá: podpredseda vlády SR pre ľudské a menšinové práva
           a regionálny rozvoj

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 254/1994 Z.z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení zákona Národnej rady SR č. 154/1994 Z.z. a zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov
Predkladá: minister kultúry SR

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o spolupráci v oblasti cestovného ruchu
Predkladajú: minister hospodárstva SR
             a minister zahraničných vecí SR

Správa o povodniach na vodných tokoch v Slovenskej republike v júli 1999 s návrhom na riešenie nákladov a spôsobených škôd
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh na zriadenie Platobnej agentúry
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh zásad štátnej vednej a technickej politiky
Predkladá: minister školstva SR

Koncepcia spoplatnenia užívateľov diaľnic
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Správa o stave plnenia a rozvoja programu Partnerstvo za mier za prvý polrok 1999
Predkladá: minister obrany SR

Návrh programu reštrukturalizácie vybraných bánk a reštrukturalizácie podnikového sektora
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na použitie prostriedkov Fondu národného majetku SR v roku 1999 v prospech Štátneho fondu životného prostredia
Predkladá: minister životného prostredia SR

Správa o stave a rozvoji malého a stredného podnikania a jeho podpore v Slovenskej republike v roku 1998
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh rámcového modelu transformácie elektroenergetiky Slovenskej republiky s možnosťou budúceho vytvorenia samostatných právnych subjektov z energetických zariadení, ktoré nemajú povahu prirodzených monopolov, s perspektívou ich možnej privatizácie
Predkladá: minister hospodárstva SR

Správa o dostavbe novej budovy Slovenského národného divadla
Predkladá: minister kultúry SR

Návrh na zrušenie úlohy "Cyklotrónové laboratóriá v rámci Slovenského metrologického ústavu - informácia o zabezpečovaní úlohy"
Predkladá: minister školstva SR

Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac august 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Strednodobá koncepcia hospodárskeho a sociálneho rozvoja SR (strednodobé priority hospodárskej politiky Slovenska)
Predkladá: podpredseda vlády SR pre ekonomiku

Informácia o vyhodnotení činnosti OBEO pri ZÚ SR v zahraničí
Predkladá: minister hospodárstva SR

Informácia o zasadnutí Koordinačného výboru pre otázky zdravotne postihnutých občanov SR, ktoré sa konalo dňa 21. júna 1999
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Správa o priebehu a výslekoch zahraničnej pracovnej cesty podpredsedu vlády SR pre legislatívu Ľ. Fogaša v Kórejskej republike 15. až 20. 6. 1999
Predkladá: podpredseda vlády Ľ. Fogaš

O 12.00 h - brífing o priebežných výsledkoch rokovania
                   (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)
O 16.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania

 
     Bratislava 23. augusta 1999
     TIO Úradu vlády SR