Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
50.schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
31.augusta 1999 o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie
Predkladá: podpredseda vlády SR pre ľudské a menšinové práva
           a regionálny rozvoj

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona NR SR č. 250/1994 Z.z.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh legislatívneho zámeru k vypracovaniu zákona o spotrebnej dani z minerálnych olejov
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri katastrofách, živelných pohromách a iných závažných nehodách
Predkladajú: minister vnútra SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri prírodných a iných katastrofách
Predkladajú: minister vnútra SR
             a minister zahraničných vnútra SR

Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o obnovení mosta cez Dunaj na spoločnej štátnej hranici oboch štátov medzi mestami Štúrovo a Ostrihom a vybudovaní nadväzujúcich objektov
Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na uzavretie Európskeho dohovoru o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o obnove starostlivosti o deti z 20. 5. 1980
Predkladajú: minister spravodlivosti SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na odvolanie a vymenovanie nového splnomocnenca vlády SR v spoločnej organizácii INTEROCEANMETAL so sídlom v Štetíne
Predkladá: minister životného prostredia SR

Návrh rámcového modelu transformácie elektroenergetiky Slovenskej republiky s možnosťou budúceho vytvorenia samostatných právnych subjektov z energetických zariadení, ktoré nemajú povahu prirodzených monopolov, s perspektívou ich možnej privatizácie
Predkladá: minister hospodárstva SR

Správa o dostavbe novej budovy Slovenského národného divadla
Predkladá: minister kultúry SR

Správa o priebehu a výsledkoch pracovného stretnutia predstaviteľov hospodárskych rezortov vlády Slovenskej republiky a vlády Poľskej republiky JAVORINA IV v Poľskej republike v dňoch 22. - 23. apríla 1999
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh na zrušenie úloh vyplývajúcich z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 1999
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh na zrušenie úlohy "Cyklotrónové laboratóriá v rámci Slovenského metrologického ústavu - informácia o zabezpečovaní úlohy"
Predkladá: minister školstva SR

Plán zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o finančnej podpore na aktivity menšinových kultúrnych inštitúcií a organizácií maďarskej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku
Predkladá: minister kultúry SR

Informácia zo summitu k Paktu stability pre juhovýchodnú Európu v dňoch 29. - 30. júna 1999 v Sarajeve
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

O 16.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania
                        (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 30. augusta 1999
     TIO Úradu vlády SR