Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
51.schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
8. septembra 1999 o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Predkladajú: ministerka financií SR
             a guvernér Národnej banky Slovenska

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 91/1996 Z.z. o štátnych zárukách v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Návrh na čiastkové riešenie kritickej situácie niektorých cirkevných inštitúcií v Slovenskej republike.
Predkladá: podpredseda vlády SR P. Csáky

Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Dánskeho kráľovstva o leteckých dopravných službách.
Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o leteckých dopravných službách.
Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o leteckých dopravných službách.
Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh Memoranda o porozumení medzi Slovenskou republikou a Dánskym kráľovstvom, Nórskym kráľovstvom, Švédskym kráľovstvom o spolupráci medzi škandinávskymi štátmi vzhľadom na Škandinávsky systém leteckých spoločností (SAS).
Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Rozpracovanie princípov priemyselnej politiky Európskej únie na podmienky Slovenskej republiky.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh rámcového modelu transformácie elektroenergetiky Slovenskej republiky s možnosťou budúceho vytvorenia samostatných právnych subjektov z energetických zariadení, ktoré nemajú povahu prirodzených monopolov, s perspektívou ich možnej privatizácie.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Prognostická úloha pre spracovanie Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Analýza priemyselného výskumu a vývoja v SR s vymedzením okruhu priorít a prehodnotením existujúceho systému podpory.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Správa o povodniach na vodných tokoch v Slovenskej republike v júli 1999 s návrhom na riešenie nákladov a spôsobených škôd.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh na zrušenie úlohy v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh na zrušenie úlohy z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh na zrušenie uznesení vlády SR č. 488/1997 a č. 329/1998.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na postup pri racionalizácii siete stredných škôl v Slovenskej republike.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh na účasť delegácie SR na 43. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni v dňoch 27. 9. až 1. 10. 1999
Predkladajú: predseda Úradu jadrového dozoru SR
             a minister zahraničných vecí SR

Správa o stave a vývoji bezpečnosti práce, pracovnej úrazovosti, praconých podmienkach a ochoreniach podmienených prácou v Slovenskej republike.
Predkladá: predseda Úradu bezpečnosti práce SR

Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Správa o prehodnotení doterajšieho postupu voči transformovaným investičným fondom a ďalšom postupe pri riešení tohto problému
Predkladá: ministerka financií SR

Informácia o odhade úrody vybraných plodín podľa stavu k 15. 8. 1999
Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

Spotrebiteľský barometer 3. štvrťrok 1999
Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

O 16.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania
                         (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 6. septembra 1999
     TIO Úradu vlády SR