Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
54.schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
14.septembra 1999 o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

     
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/ 1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Predkladajú: ministerka financií SR
             a guvernér Národnej banky SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 246/1993 Z.z. o zbraniach a strelive v znení zákona Národnej rady SR č. 284/1995 Z.z. a nálezu Ústavného súdu SR č. 209/1998 Z.z.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 73/1995 Z.z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z.z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh zákona o osvetovej činnosti.
Predkladá: minister kultúry SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 1/1996 Z.z. o audiovízii v znení zákona č. 116/1998 Z.z..
Predkladá: minister kultúry SR

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh poslanca Národnej rady SR P. Bohunického na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister kultúry SR

Návrh na čiastkové riešenie kritickej situácie niektorých cirkevných inštitúcií v Slovenskej republike.
Predkladá: podpredseda vlády SR P. Csáky

Správa o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za I. polrok 1999.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na použitie prostriedkov Fondu národného majetku SR v roku 1999 v prospech Štátneho fondu životného prostredia.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Správa o príprave a priebehu volieb do orgánov samosprávy obcí, vrátane vyčíslenia nákladov na ich prípravu a vykonanie.
Predkladajú: minister vnútra SR
             a predseda Štatistického úradu SR

Záverečná správa o príprave a vykonaní voľby prezidenta Slovenskej republiky, vrátane nákladov na jej zabezpečenie.
Predkladajú: minister vnútra SR
             a predseda Štatistického úradu SR

Výročná správa o plnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vytvorení colnej únie za rok 1998.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky na XIII. Valnom zhromaždení Svetovej organizácie cestovného ruchu v Santiagu, Chile v dňoch 24. 9. - 1. 10.1999.
Predkladajú: minister hospodárstva SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na zrušenie úlohy č. 11/júl vyplývajúcej z uznesenia vlády SR č. 74/1999, vrátane úlohy č. 55 vyplývajúcej z uznesenia vlády SR č. 293/1998.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh na zrušenie úloh z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 1999.
Predkladá: minister obrany SR

Návrh na zrušenie bodu B.1 uznesenia vlády SR č. 502/1995.
Predkladá: minister obrany SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 337/1998 Z.z o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o organizovaní seminára Rady Európy a Európskej komisie k projektu "Boj proti korupcii a organizovanému zločinu v krajinách prechádzajúcich transformačným obdobím, OCTOPUS II, Bratislava, 29. 9. - 1. 10. 1999.
Predkladá: minister vnútra SR

O 16.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 13. septembra 1999
     TIO Úradu vlády SR