Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
58. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
29. septembra 1999 o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z.z. o vojenskej službe.
Predkladá: minister obrany SR

Návrh zákona o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh legislatívneho zámeru návrhu ústavného zákona o bezpečnosti SR.
Predkladá: minister obrany SR

Návrh na uzavretie Tamperského dohovoru o zabezpečení telekomunikačných zdrojov pre zmiernenie katastrofa záchranné operácie prijatého v Tampere dňa 18. 6. 1998.
Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na uzavretie Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti tranzitu ropy z Ruskej federácie do tretích krajín cez územie Slovenskej republiky.
Predkladajú: minister hospodárstva SR
             a minister zahraničných vecí SR

Konkretizácia úloh Národného programu boja proti drogám na rok 1999.
Predkladá: podpredseda vlády SR P. Csáky - predseda Výboru
           ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog

Drevo - surovina 21. storočia.
Predkladajú: minister hospodárstva SR
             a minister pôdohospodárstva SR

Návrh účinnejších postupov na odstránenie bariér stojacich v ceste ďalšiemu rozvoju malého a stredného podnikania; Vyhodnotenie účinnosti existujúcich foriem financovania a úverovania v oblasti malého a stredného podnikania v spolupráci so záujmovými združeniami a návrh postupov na získanie ďalších zdrojov na financovanie podporných programov rozvoja malého a stredného podnikania od zahraničných finančných inštitúcií.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh zmien v systéme podpory malého a stredného podnikania, ktorými by sa posilnili princípy transparentnosti a efektívnosti foriem podpory.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh reštrukturalizácie Rady vlády SR pre vedu a technológie.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh na poskytnutie finančnej podpory pre operáciu Rady Západoeurópskej únie - Medzinárodná poradná policajná skupina (MAPE) v Albánsku.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Správa z 5. stretnutia Pracovnej skupiny na vysokej úrovni medzi SR a Európskou komisiou dňa 8. 9. 1999 v Bratislave.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Správa o príprave medzinárodného cvičenia "COMPROTEX 99".
Predkladá: minister vnútra SR

Správa o príprave III. Ministerskej konferencie Svetovej obchodnej organizácie, ktorá sa uskutoční v dňoch 30. 11. - 3. 12. 1999 v Seattle, USA.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Informácia o postupe pri privatizácii majetku štátnych podnikov, ktorých základné privatizačné projekty sa nachádzajú na Ministerstve pre správu a privatizáciu národného majetku SR.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného
           majetku SR

Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 376/1998.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na zrušenie úlohy o príprave zákona o bývaní.
Predkladá: minister výstavby a verejných prác SR

Návrh na zrušenie úlohy z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 1999.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na prijatie rozhodnutia vlády SR pre aktívnu a systémovú účasť SR na spoločných cvičeniach krízového manažmantu NATO, ZEÚ a EÚ na obdobie rokov 2000 - 2004.
Predkladajú: minister zahraničných vecí SR,
             minister obrany SR,
             minister vnútra SR,
             minister hospodárstva SR
             a predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR

Návrh na vymenovanie predsedu Rady vlády SR pre informatiku.
Predkladá: predseda vlády SR

Návrh prvej revízie výhrad k zákonníkom liberalizácie kapitálových pohybov a bežných neviditeľných operácií.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh zákona o rezervách a opravných položkách na zistenie základu dane z príjmov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona o kolektívnom investovaní.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh Dohody o kultúrnej spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou čínskej republiky.
Predkladá: minister kultúry SR
           a minister zahraničných vecí SR

Informácia o stave vybavovania jednotlivých druhov agend na súdoch Slovenskej republiky.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Informácia o vyhodnotení účinnosti prijatých opatrení so zameraním na deficit zahranično-obchodnej bilancie.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Informácia o vývoji platobnej bilancie SR za 1. polrok 1999.
Predkladá: guvernér Národnej banky Slovenska

Štatistická správa o základných vývojových tendenciách - aktualizovaná prognóza vývoja na rok 1999.
Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

Informácia o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády Rumunska Radu Vasileho v Slovenskej republike v dňoch 3. - 5. 9. 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o nadlimitnom výskyte arzénu v pitnej vode miestnych vodovodov obcí Maňa a Kmeťovo v okrese Nové Zámky.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Informácia o zabezpečovaní účasti Slovenskej republiky na svetovej výstave EXPO 2000 v Hannoveri.
Predkladá: minister hospodárstva SR

O 16.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania
                        (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 27. septembra 1999
     TIO Úradu vlády SR