Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
59.schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
6. októbra 1999 o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a o zmene zákona NR SR č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Odpočet plnenia úloh "Harmonogramu úloh vyplývajúcich z pravidelnej Správy Európskej komisie o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii zo dňa 4. 11. 1998" termínovaných v II. štvrťroku 1999.
Predkladá: podpredseda vlády SR P. Hamžík

Návrh Národného programu prípravy SR na členstvo v NATO.
Predkladajú: minister zahraničných vecí SR
             a minister obrany SR

Konkretizácia zámerov programového vyhlásenia vlády v aktualizácii stratégie finančnej politiky na roky 1999 - 2000 s výhľadom na rok 2001.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh Koncepcie reformy sociálneho poistenia v SR.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2000 - 2002.
Predkladá: minister výstavby a verejných prác SR

Aktualizácia optimálnej siete zdravotníckych zariadení vo väzbe na celkovú zmenu koncepcie poskytovania zdravotníckych služieb, financovania zdravotníckych zariadení, privatizáciu zdravotníckych zariadení.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Návrh delegácie Slovenskej republiky na stretnutie predsedov vlád krajín CEFTA v Budapešti v dňoch 19. a 20. 10. 1999.
Predkladajú: minister hospodárstva SR
             a minister zahraničných vecí SR

Správa o príprave športových reprezentantov SR na Hry XXVII. olympiády a Hry XI. paralympiády v Sydney.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh na vysporiadanie pohľadávky Slovenskej republiky v Nikaragujskej republike.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na zmenu vo funkcii členov Rady Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh na zrušenie uznesenia vlády SR č. 103 zo 6. 2. 1996 k návrhu Koncepcie uplatňovania Európskej dohody v SR.
Predkladá: podpredseda vlády SR P. Hamžík

Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených ministerke pre správu a privatizáciu národného majetku SR.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného
           majetku SR

Návrh na zrušenie úlohy vyplývajúcej z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999.
Predkladá: minister kultúry SR

Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 593/1998 k "Vytvoreniu celoštátneho informačného systému vedeckovýskumného potenciálu a systému akreditácie organizácií a pracovísk výskumu a vývoja".
Predkladajú: minister školstva SR
             a M. Rajčák, poverený vedením Úradu pre stratégiu
             rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR

Správa o hospodárení a činnosti Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi s návrhom na legislatívne a inštitucionálne zmeny.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Správa o činnosti a hospodárení Štátneho fondu telesnej kultúry, opatrenia na zefektívnenie výdavkov a zabezpečenie transparentnosti hospodárenia.
Predkladá: minister školstva SR

Správa o činnosti a hospodárení Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia.
Predkladá: minister kultúry SR

Správa o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy ministra zahraničných vecí SR Eduarda Kukana na Malte v dňoch 6. a 7. 9. 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh účinnejších postupov na odstránenie bariér stojacich v ceste ďalšiemu rozvoju malého a stredného podnikania; Vyhodnotenie účinnosti existujúcich foriem financovania a úverovania v oblasti malého a stredného podnikania v spolupráci so záujmovými združeniami a návrh postupov na získanie ďalších zdrojov na financovanie podporných programov rozvoja malého a stredného podnikania od zahraničných finančných inštitúcií.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh štatútu splnomocnenca na ochranu osobných údajov v informačných systémoch.
Predkladajú: vedúci Úradu vlády SR
             a splnomocnenec na ochranu osobných údajov
             v informačných systémoch SR

Informácia o priebehu a výsledkoch 3. konferencie OSN o mierovom využívaní vesmíru.
Predkladá: minister školstva SR

Informácia o stave nedoplatkov na daniach a cle k 30. 6. 1999 a vyhodnotenie organizačných opatrení na zabezpečenie vymáhania nedoplatkov vrátane prehľadu doteraz prijatých opatrení splatných k 30. 6. 1999.
Predkladá: ministerka financií SR

Správa z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR, splatných v II. švrťroku 1999, so zameraním na kontrolu plnenia Programov hospodárnosti rezortov a na využitie účelových dotácií na projekty regionálneho rozvoja.
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

Zvýšenie limitu na reprezentačné výdavky a dary pre rozpočtovú kapitolu ÚV SR.
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

Návrh zákona o Slovenskej filharmónii.
Predkladá: minister kutúry SR

Analýza problémov, ktoré spôsobujú predlžovania trestných činov s návrhom opatrení a zároveň špecifikácia tých vo verejnosti osobitne známych a sledovaných trestných činov, kde je predpoklad rýchleho ukončenia.
Predkladá: minister vnútra SR
a generálny prokurátor SR

Informácia o finančnej situácii verejných fondov za 1. polrok 1999.
Predkladá: ministerka financií SR

Informatívna správa o realizácii racionalizácie miestnej štátnej správy k 1. 9. 1999.
Predkladá: minister vnútra SR

Informácia o priebehu Svetového ekonomického fóra v Davose.
Predkladá: podpredseda vlády SR I. Mikloš

Informácia o plnení Koncepcie komunikačnej stratégie vlády SR pre prípravu obyvateľstva na členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii.
Predkladá: podpredseda vlády SR P. Hamžík - predseda Ministerskej
           rady vlády SR pre európsku integráciu

Informácia o plnení Koncepcie vzdelávania pracovníkov štátnej správy v rámci integračného procesu.
Predkladá: podpredseda vlády SR P. Hamžík - predseda Ministerskej
           rady vlády SR pre európsku integráciu

Informácia o vyhodnotení Koncepčných zámerov vlády SR na riešenie problémov Rómov v súčasných spoločenskoekonomických podmienkach.
Predkladá: podpredseda vlády SR P. Csáky

Informácia o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy prezidenta SR Rudolfa Schustera v Poľskej republike v dňoch 19. a 20. 8. 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy prezidenta Maďarskej republiky Á. Göncza v Slovenskej republike v dňoch 6. a 7. 9. 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o priebehu a výsledkoch 5. Valného zhromaždenia Medzištátnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF) (Viľnius, 26. mája až 4. júna 1999).
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

O 16.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 4. októbra 1999
     TIO Úradu vlády SR