Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
60.schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
13. októbra 1999 o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z.z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Informatívna správa o procese kandidatúry Popradu - Tatier na usporiadanie Zimných olympijských hier v roku 2006.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ľ. Fogaš
           a splnomocnenec vlády SR pre prípravu kandidatúry
           Slovenska na usporiadanie ZOH a Zimných paralympijských
           hier v roku 2006

Informácia o činnosti splnomocnenca vlády SR pre kandidatúru Zimných olympijských hier 2006 Poprad-Tatry a kancelárie splnomocnenca vlády SR.
Predkladá: minister školstva SR

Správa o stave plnenia záväzkov Slovenskej republiky v oblasti kontroly zbrojenia, odzbrojenia a budovania dôvery a bezpečnosti a tendencie ich ďalšieho vývoja.
Predkladá: minister obrany SR

Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Japonska o udelení grantu japonskej vlády pre Univerzitnú knižnicu v Bratislave, uzatvorenej vo forme výmeny nót.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o návrhu na vytvorenie nezávislého monitorovacieho orgánu pre poskytovanie štátnej pomoci.
Predkladá: ministerka financií SR

Hodnotenie činnosti Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, Slovenskej záručnej banky š.p.ú. a Konsolidačnej banky š.p.ú. za rok 1998.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na zrušenie neaktuálnych úloh vyplývajúcich pre ministra vnútra z uznesení vlády Slovenskej republiky.
Predkladá: minister vnútra SR

Správa o vývoji medzipodnikovej platobnej neschopnosti v rezorte výstavby a verejných prác Slovenskej republiky za rok 1998 a za I. polrok 1999.
Predkladá: minister výstavby a verejných prác SR

Návrh štatútu Koordinačného výboru pre problematiku žien, Rokovací poriadok Koordinačného výboru pre problematiku žien, odvolanie predsedníčky Koordinačného výrobu pre problematiku žien.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy spolkového prezidenta Nemeckej spolkovej republiky Johannesa Raua v Slovenskej republike dňa 16. septembra 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy prezidenta Českej republiky Václava Havla v Slovenskej republike v dňoch 17. - 18. septembra 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o plnení bodu B.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 623 zo dňa 14. júla 1999 za Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Informácia o plnení programu finančnej a ekonomickej konsolidácie Železníc Slovenskej republiky a Štátneho fondu cestného hospodárstva.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Správa o hospodárení a účinnosti Štátneho fondu cestného hospodárstva.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Informácia o plnení príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu SR za obdobie január až august 1999.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na dobudovanie sekcie ľudských práv, menšín a regionálneho rozvoja na Úrade vlády SR.
Predkladá: podpredseda vlády SR P. Csáky

Pracovný návrh štátneho rozpočtu na rok 2000.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh účasti delegácie SR na 30. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO 26. 10. až 17. 11. 1999.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh na uzavretie Doplnkového protokolu č. 8 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode.
Predkladajú: minister hospodárstva SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na menovanie vedúcej úradu Ministerstva výstavby a verejných prác SR.
Predkladá: minister výstavby a verejných prác SR

Návrh na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov - 2. časť.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh na zriadenie Rady vlády SR pre deti a mládež.
Predkladá: minister školstva SR

Program ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Návrh transformačných krokov na roky 1999 - 2002 v rezorte zdravotníctva.
Predkladá: minister zdravotníctva

O 16.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 11. októbra 1999
     TIO Úradu vlády SR