Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
61.schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
21. októbra 1999 o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Prokopoviča na vydanie zákona o drobnom podnikaní.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z.z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom na summite predsedov vlád štátov Stredoeurópskej iniciatívy za účasti ministrov zahraničných vecí, v dňoch 5. a 6. novembra 1999 v Prahe, ČR.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Správa o výsledku konzultácie vo Výbore pre platobné bilancie Svetovej obchodnej organizácie v dňoch 20. a 21. septembra 1999 v Ženeve k zavedeniu dovoznej prirážky Slovenskou republikou.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh transformačných krokov na roky 1999 - 2002 v rezorte zdravotníctva.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s drogami a inej organizovanej trestnej činnosti.
Predkladá: minister vnútra SR
           a minister zahraničných vecí SR

Návrh na zrušenie úlohy z Plánu práce vlády SR na rok 1999.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh na zrušenie úlohy C.1 uznesenia vlády SR č. 65 z 20. 1. 1999 určenej ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Pracovný návrh štátneho rozpočtu na rok 2000.
Predkladá: ministerka financií SR

Zoznam splnomocnencov vlády SR.
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

Informácia o poradných orgánoch vlády SR.
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

Správa zo stretnutia delegácií SR a Európskej komisie k príprave pravidelnej správy komisie hodnotiacej pokrok SR v integračnom procese dňa 28. 9. 1999 v Bruseli.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Správa o priebehu a výsledkoch 87. zasadnutia Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 1. - 17. júna 1999 v Ženeve a návrh na ratifikáciu Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o zákaze a o okamžitých opatreniach na odstránenie najhorších foriem detskej práce č. 182 z roku 1999 Slovenskou republikou.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR            a minister zahraničných vecí SR

Návrh informácie o špecifikácii predpokladaných nákladov na realizáciu investičných zámerov MZV SR z časti zadlženosti RF voči SR, o spôsobe uzatvorenia odberateľsko-dodávateľských zmlúv so subjektami v RF a v SR a o stave vysporiadania pohľadávky v zahraničí.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti podniku AGROKOV štátny podnik Nitra, odštepný závod Žilina, prevádzka Považský Chlmec.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR

Návrh na podpis Revidovanej Európskej sociálnej charty a Dodatkového protokolu k Európskej sociálnej charte zakladajúceho systému kolektívnych sťažností.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí SR a rodiny            a minister zahraničných vecí SR

Návrh dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o súčasnom stave programovania PHARE v Slovenskej republike.
Predkladá: podpredseda vlády SR P. Hamžík

Informácia o priebehu prípravy Finančného memoranda PHARE 1999 pre Cezhraničnú spoluprácu.
Predkladá: podpredseda vlády SR P. Hamžík

O 16.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 18. októbra 1999
     TIO Úradu vlády SR