Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
64.schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
3. novembra 1999 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 87/1994 Z.z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 87/1994 Z.z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky, mení zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a mení zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ivana Šimka na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona č. 222/1996 Z.z.
Predkladá: predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

Návrh novely nariadenia vlády SR č. 145/1997 Z.z. o vrátení časti zaplatenej spotrebnej dane z motorovej nafty.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh podpory inštitucionalizovania euroregionálnych aktivít v Slovenskej republike.
Predkladá: podpredseda vlády SR P. Csáky
           a minister zahraničných vecí SR

Návrh na schválenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael o podpore a vzájomnej ochrane investícií, podpísanej v Bratislave dňa 8. septembra 1999.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na schválenie Dohody medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií.
Predkladá: ministerka financií SR
           a minister zahraničných vecí SR

Návrh na schválenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malty o podpore a vzájomnej ochrane investícií, podpísanej vo Vallette dňa 7. septembra 1999.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na definitívne riešenie zmluvných vzťahov medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Supercom Slovakia, a.s., PROMPt, a.s.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh koncepcie služby hraničnej a cudzineckej polície v perspektíve zapojenia Slovenskej republiky medzi štáty Schengenskej dohody - ochrana vonkajšej hranice Európskej únie.
Predkladá: minister vnútra SR

Zhodnotenie činnosti a návrh usporiadania finančných orgánov.
Predkladá: ministerka financií SR

Projekty na kultúrne aktivity na II. polrok 1999.
Predkladá: minister kultúry SR

Návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky na 30. zasadnutí Konferencie Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo - FAO.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR
           a minister zahraničných vecí SR

Návrh na zmenu znenia úlohy B.2 z uznesenia vlády SR č. 621/1999 ku koncepčnému zameraniu technickej politiky priemyselných odvetví do roku 2003.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Správa o plnení rozpočtu EXIMBANKY SR za 1. polrok 1999.
Predkladá: guvernér Exportno-importnej banky SR

Dodatok č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 1999.
Predkladá:minister zahraničných vecí SR

Správa o výsledkoch ďalších rokovaní so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a s Írskou republikou o možnostiach liberalizácie dočasnej vízovej povinnosti pre občanov Slovenskej republiky pri vstupe na územie a tranzit územím týchto krajín.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Správa o zabezpečení zvýšenia nárokov na emisie cenných papierov kótovaných na Burze cenných papierov v Bratislave.
Predkladá: ministerka financií SR

O 16.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 2. novembra 1999
     TIO Úradu vlády SR