Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
66.schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
10. novembra 1999 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 316/1993 Z.z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 316/1993 Z.z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 312/1993 Z.z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 312/1993 Z.z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 229/1995 Z.z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 229/1995 Z.z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 310/1993 Z.z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 310/1993 Z.z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady SR č. 18/1996 Z.z. o cenách.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady SR č. 18/1996 Z.z. o cenách.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o daniach z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 289/1996 Z.z. o výrobe a obehu liehu a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh novely nariadenia vlády SR č. 145/1997 Z.z. o vrátení časti zaplatenej spotrebnej dane z motorovej nafty.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona Národnej rady SR č. 124/1996 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona Národnej rady SR č. 1/1997 Z.z.
Predkladá: minister výstavby a verejných prác SR

Návrh na sfunkčnenie Národnej agentúry pre regionálny rozvoj a spôsob jej financovania.
Predkladá: podpredseda vlády SR P. Csáky

Návrh odškodnenia občanov za neprávosti spáchané počas II. svetovej vojny a podpora menšinovej kultúry.
Predkladá: podpredseda vlády SR P. Csáky a minister kultúry SR

Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

O 16.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 8. novembra 1999
     TIO Úradu vlády SR