Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
68.schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
17. novembra 1999 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady SR č. 220/1996 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Návrh zákona o ochrane topografií polovodičových výrobkov.
Predkladá: predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR

Návrh poslanca Národnej rady SR I. Šimka na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady SR č. 162/ 1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona č. 222/1996 Z.z..
Predkladá: predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

Návrh legislatívneho zámeru zákona o prístupe verejnosti k informáciám.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh legislatívneho zámeru na vypracovanie návrhu zákona o ochrane hospodárskej súťaže.
Predkladá: predseda Protimonopolného úradu SR

Návrh na odvolanie výhrad Slovenskej republiky k Ženevským dohovorom o ochrane obetí vojny v roku 1949.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Správa o výsledku posúdenia dvojstrannej zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Cyperskou republikou.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Správa o rokovaniach o adaptácii Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe a návrh na podpis Dohody o adaptácii Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe.
Predkladajú: minister zahraničných vecí SR
             a minister obrany SR

Správa o priebehu a výsledkoch Medzinárodnej konferencie o modernizácii Varšavského systému (Montreal, 10. - 28. 5. 1999) a návrh na ratifikáciu Dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu.
Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o leteckých dopravných službách.
Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh vyhlásení SR k Európskemu dohovoru o vydávaní (oznámenie č. 549/1992 Zb.), Európskemu dohovoru o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach (oznámenie č. 550/1992 Zb.) a Európskemu dohovoru o odovzdávaní trestného konania (oznámenie č. 551/1992 Zb.).
Predkladajú: minister spravodlivosti SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na odvolanie zástupcov štátu zo Správnej rady Sociálnej poisťovne a na voľbu zástupcov štátu do Správnej rady Sociálnej poisťovne.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh na postup a zloženie delegácie Slovenskej republiky na III. Ministerskej konferencii WTO v Seattle.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Správa o aktuálnom stave zabezpečenia prechodu do roku 2000.
Predkladá: minister školstva SR - predseda Rady vlády SR pre informatiku

Návrh Plánu rozvoja vidieka Slovenskej republiky a inštitucionálne legislatívne zmeny vyplývajúce z implementácie programu predvstupovej pomoci Európskej únie - SAPARD.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Informácia k uzneseniu vlády SR č. 90 z 27. 1. 1999
Návrh na urýchlené predloženie návrhov na vydanie rozhodnutí o privatizácii na prerokovanie vo vláde a k uzneseniu vlády SR č. 74 z 27. 1. 1999 Návrhy na vydanie rozhodnutí o privatizácii.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR

Návrh zásad pre predkladanie návrhov na vydanie rozhodnutí o privatizácii majetku štátnych podnikov a organizácií priamym predajom.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR

Návrh na doplnenie a zmenu Zoznamu podnikov navrhnutých a nenavrhnutých na transformáciu a privatizáciu majetku štátu.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii podniku Geoekologické laboratóriá, š.p., štátny podnik sídlo Turčianske Teplice.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR

Návrh na zmenu časti B bod B.1 a doplnenie časti C uznesenia vlády SR č. 790 zo 14. 9. 1999 k záverečnej správe o príprave a vykonaní voľby prezidenta SR, vrátane nákladov na jej zabezpečenie.
Predkladajú: minister vnútra SR
             a predseda Štatistického úradu SR

Návrh na zrušenie záväzného ukazovateľa limitu počtu zamestnancov a neuplatňovania 10 % zníženia počtu nepedagogických zamestnancov vysokých škôl.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh na uvoľnenie viazania výdavkov vysokých škôl v roku 1999.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh na zloženie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie (Príloha k štatútu Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie).
Predkladá: podpredseda vlády SR P. Csáky

Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Podrobná analýza procesu privatizácie za roky 1991 až 1998 s dôrazom na zhodnotenie transparentnosti, uplatňovania verejného záujmu, výnosov a dopadov na podnikateľskú sféru.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR

Prognóza rozvoja výrobných odborov priemyslu stavebných látok s prihliadnutím na možnosti využívania vlastných surovinových zdrojov do roku 2005, rozšírená o výrobky, ktoré sa nevyrábajú v rezorte výstavby a verejných prác, ale súvisia s bytovou výstavbou.
Predkladá: minister výstavby a verejných prác SR

Informácia o stave nedoplatkov na daniach a cle k 30. 6. 1999 a vyhodnotenie organizačných opatrení na zabezpečenie vymáhania nedoplatkov vrátane prehľadu doteraz prijatých opatrení splatných k 30. 6. 1999.
Predkladá: ministerka financií SR

Názory občanov na začlenenie SR do EÚ, NATO a reflexia vývoja spoločnosti po novembri 1989 (Informatívna správa z prieskumu verejnej mienky).
Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

O 16.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 15. novembra 1999
     TIO Úradu vlády SR