Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
69.schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
25.novembra 1999 (štvrtok) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh viazania výdavkov rozpočtových kapitol v roku 1999.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zloženia Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie (Príloha k štatútu Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie).
Predkladá: podpredseda vlády SR Pál Csáky

Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 715 z 18. 8. 1999.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pál Csáky

Návrh koncepcie rozvoja bytovej výstavby.
Predkladá: minister výstavby a verejných prác SR

Návrh na pridelenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre projekty trilaterálnej spolupráce Slovenská republika - Rakúska republika - Maďarská republika.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na definitívne riešenie zmluvných vzťahov medzi Ministerstvom vnútra SR a Supercom Slovakia, a.s. PROMPt.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh na uzavretie Protokolu č. 2 k Európskemu rámcovému dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi, týkajúceho sa interteritoriálnej spolupráce.
Predkladajú: minister vnútra SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o medzinárodnej preprave osôb nepravidelnou autobusovou dopravou.
Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a výkonnou mocou Gruzínskej republiky o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci.
Predkladajú: minister hospodárstva SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Arménskej republiky o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci.
Predkladajú: minister hospodárstva
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Azerbajdžanskej republiky o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci.
Predkladajú: minister hospodárstva SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na odvolanie zástupcov štátu zo Správnej rady Sociálnej poisťovne a na voľbu zástupcov štátu do Správnej rady Sociálnej poisťovne.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh koncepcie politiky zamestnanosti do roku 2002.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh na vytvorenie Úradu pre verejné obstarávanie SR.
Predkladá: minister výstavby a verejných prác SR

Dodatok č. 4 k plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Národný program podpory zdravia - zdravie pre všetkých v 21. storočí (aktualizácia).
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Správa o hospodárení a účinnosti Štátneho fondu zdravia a o realizovaných opatreniach na zníženie nákladov na jeho správu.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Správa o hospodárení a účinnosti štátnych fondov v pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva SR s návrhom na legislatívne a inštitucionálne zmeny.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh na zrušenie úlohy z Plánu práce vlády SR na rok 1999 a zrušenie tejto úlohy z uznesení vlády SR, ktoré ju ukladali.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na zrušenie úlohy v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na zrušenie neaktuálnych úloh vyplývajúcich pre ministra vnútra z uznesení vlády SR.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh na zrušenie úlohy z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2000 podľa § 28 ods. 3 písm. b/ zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku SR na rok 2000.
Predkladá: Fond národného majetku SR

Správa o plnení rozpočtu EXIMBANKY SR za 1. polrok 1999.
Predkladá: guvernér Exportno-importnej banky SR

Správa o stave dodržiavaní ľudských práv a slobôd v SR v rokoch 1993 - 1998.
Predkladá: podpredseda vlády SR P. Csáky

Informácia o stave legislatívneho a inštitucionálneho zabezpečenia systému regionálnej politiky SR.
Predkladá: podpredseda vlády Pál Csáky

Informácia o zahraničnej pracovnej ceste podpredsedu vlády SR pre legislatívu Ľubomíra Fogaša v Holandskom kráľovstve v dňoch 26. - 28. 9. 1999.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš

Informácia o návšteve podpredsedu vlády Českej republiky Pavla Rychetského v Slovenskej republike dňa 23. 9. 1999.
Predkladá: podpredseda vlády Ľ. Fogaš SR

Informácia o výstavbe 1 000 bytov pre zamestnancov a.s. Volkswagen Slovakia.
Predkladá: minister výstavby a verejných prác SR

O 16.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 22. novembra 1999
     TIO Úradu vlády SR