Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
72. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
1. decembra 1999 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Konkretizácia strednodobej koncepcie hospodárskeho a sociálneho rozvoja SR (strednodobé priority hospodárskej politiky Slovenska)
Predkladá: podpredseda vlády SR I. Mikloš

Odpočet plnenia úloh "Harmonogramu úloh vyplývajúcich z pravidelnej Správy Európskej komisie o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii
Predkladá: podpredseda vlády SR P. Hamžík

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o ochrane a výmene klasifikovaných informácií
Predkladajú: minister vnútra SR L. Pittner
             a minister zahraničných vecí SR E. Kukan

Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Belgického kráľovstva o leteckej doprave
Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
             J. Macejko
             a minister zahraničných vecí SR E. Kukan

Návrh na uzavretie zmeny Protokolu 2 k Dohode o voľnom obchode medzi SR a Estónskou republikou, zmeny Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi SR a Lotyšskou republikou a zmeny Protokolu 4 k Dohode o voľnom obchode medzi SR a Litovskou republikou
Predkladajú: minister hospodárstva Ľ. Harrach
             a minister zahraničných vecí SR E. Kukan

Návrh na zjednodušenie procedurálnych postupov pre investorov, ktorí budú výraznou mierou prispievať k reštrukturalizácii priemyslu a rozvoju regiónov
Predkladá: minister hospodárstva SR Ľ. Harach

Aktualizácia implikácií vstupu do Európskej únie na slovenské poľnohospodárstvo
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR P. Koncoš

Návrh na organizačno-technické zriadenie Úradu pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky
Predkladá: minister výstavby a verejných prác SR I. Harna

Návrh programu znižovania energetickej náročnosti a využitia alternatívnych zdrojov energie, vrátane podpory výskumu a vývoja v tejto oblasti
Predkladá: minister hospodárstva SR Ľ. Harach

Návrh na zrušenie "Koncepcie preberania štátnych záruk na rozvojové programy", ktorú schválila vláda SR uznesením č. 281/1996 a na zrušenie bodu B.1 a B.2 uznesenia vlády SR č. 353/1998
Predkladá: minister hospodárstva SR Ľ. Harach

Návrh na prijatie oficiálnej návštevy predsedu vlády Luxemburského veľkovojvodstva Jean Claude Junckera v Slovenskej republike v dňoch 15. - 16. decembra 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí SR E. Kukan

Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí SR E. Kukan

Návrh zásad predkladania návrhov na vymenovanie vojakov ozbrojených síl do prvej generálskej hodnosti a na povýšenie vojakov ozbrojených síl do vyššej generálskej hodnosti
Predkladá: minister obrany SR P. Kanis

Návrh na zrušenie úlohy v bode B.8 uznesenia vlády SR č. 671/1999
Predkladá: minister školstva SR M. Ftáčnik

Návrh na zvýšenie limitu na reprezentačné výdavky a dary pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva kultúry SR
Predkladá: minister kultúry SR M. Kňažko

Návrh programu realizácie záverov Londýnskej konferencie o životnom prostredí a zdraví
Predkladá: minister zdravotníctva SR T. Šagát

Návrh na zmenu termínu úlohy z Harmonogramu úloh vyplývajúcich z pravidelnej Správy Európskej komisie o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii zo dňa 4. 11. 1998
Predkladá: minister zdravotníctva SR T. Šagát

Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej rezervy vlády SR pre odškodnenie pracovného úrazu, choroby z povolania v zmysle uznesení vlády SR č. 225/1998 a č. 622/1998
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR P. Koncoš

Správa o stave premietania zmien územia v dôsledku zmien hranice medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou po vodohospodárskych úpravách, vykonaných na hraničných riekach Ipeľ, Slaná a Roňava
Predkladá: predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

Správa o priebehu a záveroch Diplomatickej konferencie na prijatie nového znenia Haagskej dohody o medzinárodnej registrácii priemyselných vzorov, ktorá sa konala v Ženeve v dňoch 16. 6. - 6. 7. 1999
Predkladá: predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR

Návrh na zapožičanie štátnych vyznamenaní z príležitosti 7. výročia vzniku Slovenskej republiky
Predkladá: podpredseda vlády SR P. Csáky

Návrh Integrovaného plánu regionálneho a sociálneho rozvoja Slovenskej republiky pre realizáciu programu PHARE 2000, časť 1 - Národná rozvojová stratégia
Predkladá: podpredseda vlády SR P. Csáky

Návrh zabezpečenia potrieb a rozvoja Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR
Predkladá: minister vnútra SR L. Pittner

Materiály pre informáciu:

Informácia o kontrole výkonu štátnej správy a hospodárnosti v Správe štátnych hmotných rezerv SR vrátane stavu pohľadávok
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR T. Tóth

Informácia o zabezpečení úloh v zmysle uznesenia vlády SR č. 713 z 18. 8. 1999 k návrhu organizačného zabezpečenia prieskumu územnej štruktúty zamestnancov uvoľňovaných v zmysle opatrení na zníženie výdavkov štátneho rozpočtu v oblasti štátnej správy
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR P- Magvaši

Sympatie občanov k politickým subjektom v Slovenskej republike, dôvera k politikom, názory občanov na sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 a na aktuálne udalosti
Predkladá: predseda Štatistického úradu SR P. Mach

Informácia zo stretnutia predsedov vlád krajín Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode v Budapešti v dňoch 19. - 20. októbra 1999
Predkladajú: minister hospodárstva SR Ľ. Harach
             a minister zahraničných vecí SR E. Kukan

Informácia o priebehu a výsledkoch návštevy komisára Európskej komisie pre rozširovanie Gűntera Verheugena v SR v dňoch 1. - 2. novembra 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí SR E. Kukan

Informácia o účasti delegácie SR na 54. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN a výsledku volieb na miesto nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN
Predkladá: minister zahraničných vecí SR E. Kukan

Informácia o priebehu a výsledkoch 43. zasadnutia Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni
Predkladá: predseda Úradu jadrového dozoru SR

Informácia o návšteve podpredsedu vlády SR pre ľudské a menšinové práva a regionálny rozvoj v Ženeve a Štrasburgu (25. a 26. 10. 1999)
Predkladá: podpredseda vlády SR P. Csáky

Informácia o zasadnutí Koordinačného výboru pre otázky zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky, ktoré sa konalo dňa 21. 9. 1999
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Informácia o 60. zasadnutí Výboru pre ľudské sídla EHK OSN
Predkladá: minister životného prostredia SR L. Mklós

O 16.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 29. novembra 1999
     TIO Úradu vlády SR