Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
73. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
8. decembra 1999 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR

Návrh zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Správa o plnení Projektu realizácie Zámerov na riešenie makroekonomickej nerovnováhy a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.
Predkladá: podpredseda vlády SR I. Mikloš

Návrh na zapožičanie štátnych vyznamenaní z príležitosti 7. výročia vzniku Slovenskej republiky.
Predkladá: podpredseda vlády SR P. Csáky

Návrh na ratifikáciu Trestnoprávneho dohovoru o korupcii.
Predkladajú: minister spravodlivosti SR
             a minister zahraničných vecí SR

Správa o priebehu a výsledkoch diplomatickej konferencie týkajúcej sa prijatia textu Druhého protokolu k Haagskemu dohovoru o ochrane kultúrnych hodnôt v prípade ozbrojeného konfliktu a návrh na podpis Druhého protokolu k Haagskemu dohovoru o ochrane kultúrnych hodnôt v prípade ozbrojeného konfliktu.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh koncepcie zosúlaďovania vízovej politiky Slovenskej republiky s vízovou politikou Európskej únie a návrh harmonogramu vypovedania bezvízových zmlúv.
Predkladajú: minister vnútra SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výstavbe preložky cesty II/426 a objektov spoločného cestného hraničného priechodu na území Slovenskej republiky a cesty I/70 na území Českej republiky v lokalite Skalica-Sudoměřice.
Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
             a minister zahraničných vecí

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chilskej republiky o zrušení vízovej povinnosti na účel turistiky.
Predkladajú: minister vnútra SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Austrálskeho zväzu a štátnych občanov Nového Zélandu, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky.
Predkladajú: minister vnútra SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh Charty aktívnej rozvojovej pomoci a spolupráce Slovenskej republiky.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na organizačno-technické zriadenie Úradu pre štátnu pomoc.
Predkladajú: ministerka financií SR
             a predseda Protimonopolného úradu SR

Návrh koncepcie obnovy budov s dôrazom na obnovu bytového fondu.
Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

Návrh na určenie slovenskej mimovládnej organizácie alebo mimovládnych organizácií, ktorým bude v súlade s podmienkami Medzinárodného fondu na pomoc obetiam nacistickej perzekúcie distribuovaný príspevok 1/4 speňaženého zlata v objeme 394 372,87 USD.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Návrh na zrušenie úlohy vyplývajúcej z uznesenia vlády SR k Plánu práce vlády SR na rok 1999.
Predkladá: minister kultúry SR

Správa o doterajšom postupe a ďalších krokoch pri audite štátnej správy.
Predkladá: podpredseda vlády SR I. Mikloš

Postup realizácie úprav regulovaných cien v roku 2000.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na zmenu formy udeľovania víz Slovenskej republiky vízovou nálepkou.
Predkladajú: minister vnútra SR
             a minister zahraničných vecí SR

Správa o priebežnom hodnotení aktivít k Medzinárodnému roku starších ľudí v podmienkach Slovenskej republiky a návrh na zmenu zloženia Slovenského výboru Medzinárodného roka starších ľudí.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh na ukončenie funkčného obdobia zástupcov štátu v Správnej rade Sociálnej poisťovne a na voľbu zástupcov štátu do Správnej rady Sociálnej poisťovne.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh na zrušenie úlohy z Plánu práce vlády SR na rok 1999.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí

Informatívna správa o priebehu prípravy reformy verejnej správy.
Predkladá: podpredseda vlády SR I. Mikloš

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva SR v I. polroku 1999.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Informácia o vyhodnotení stavu v plnení opatrení na zvýšenie finančnej a daňovej disciplíny.
Predkladá: ministerka financií SR

Informácia o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy Svätej stolice a Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov uskutočnenej prezidentom Slovenskej republiky Rudolfom Schusterom a o rozhovore s prezidentom Talianskej republiky v dňoch 28. - 29. októbra 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o priebehu a výsledkoch návštevy predsedu vlády Slovenskej republiky Mikuláša Dzurindu v Spojených štátoch amerických v dňoch 7. - 9. 11. 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o priebehu a výsledkoch summitu predsedov vlád štátov Stredoeurópskej iniciatívy za účasti ministrov zahraničných vecí v dňoch 5. a 6. 11. 1999 v Prahe, Česká republika.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o priebehu a výsledkoch stretnutia vysokých predstaviteľov asociovaných krajín zodpovedných za oblasť európskej integrácie v Bratislave v dňoch 4. - 5. 11. 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

O 16.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 6. decembra 1999
     TIO Úradu vlády SR