Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
74.schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
16. decembra 1999 (štvrtok) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného
           majetku SR

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti technických požiadaviek na strojové zariadenia.
Predkladajú: minister hospodárstva SR
             a predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu
             a skúšobníctvo SR

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupy posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia.
Predkladajú: minister hospodárstva SR
             a predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu
             a skúšobníctvo SR

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív.
Predkladajú: minister hospodárstva SR
             a predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu
             a skúšobníctvo SR

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility.
Predkladajú: minister hospodárstva SR
             a predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu
             a skúšobníctvo SR

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na hračky.
Predkladajú: minister hospodárstva SR
             a predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu
             a skúšobníctvo SR

Informácia o príprave na rokovania o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie.
Predkladajú: podpredseda vlády SR pre európsku integráciu
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s drogami a inej organizovanej trestnej činnosti.
Predkladajú: podpredseda vlády SR pre európsku integráciu
             a minister zahraničných vecí SR

Súhrnný dokument pre vstupné rokovania s Európskou úniou v oblasti pôdohospodárstva.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Aktualizácia dopadov vstupu do Európskej únie na slovenské poľnohospodárstvo.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Informácia o podpise Finančných Memoránd 1999 a o príprave programov na rok 2000.
Predkladá: podpredseda vlády SR pre európsku integráciu

Odpočet plnenia úloh "Harmonogramu úloh vyplývajúcich z pravidelnej Správy Európskej komisie o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii zo dňa 4. 11. 1998" - 3. štvrťrok 1999.
Predkladá: podpredseda vlády SR pre európsku integráciu

Správa o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za I. - III. štvrťrok 1999.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na voľbu sudcov Slovenskej republiky bez časového obmedzenia.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Postup realizácie úprav regulovaných cien v roku 2000.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh účinnejších postupov na odstránenie bariér stojacich v ceste ďalšiemu rozvoju malého a stredného podnikania; Vyhodnotenie účinnosti existujúcich foriem financovania a úverovania v oblasti malého a stredného podnikania v spolupráci so záujmovými združeniami a návrh postupov na získanie ďalších zdrojov na financovanie podporných programov rozvoja malého a stredného podnikania od zahraničných finančných inštitúcií.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Správa o priebehu realizácie podporných finančných programov pre malé a stredné podnikanie za I. polrok 1999.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh Programu rozvoja poľnohospodárstva a potravinárstva, lesného a vodného hospodárstva v SR do roku 2010.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh Národného environmentálneho akčného programu Slovenskej republiky II.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Správa o procese racionalizácie siete zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí v súlade s uznesením vlády SR č. 220/1999 a návrh posupu na jej ďalší rozvoj s cieľom jej zosúladenia s aktuálnymi zahranično-politickými a ekonomickými prioritami Slovenskej republiky.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Správa o účasti Slovenskej republiky na 22. Svetovom poštovom kongrese v Pekingu, záverečných dokumentoch 22. Svetového poštového kongresu a ich implementácii v podmienkach SR.
Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na zmenu bodu B. 4 a doplnenie o bod B.5 uznesenia vlády SR č. 84/1999 k informácii o vývoji situácie pri rokovaní o zriadení a povolení predajní typu Duty Free Shop na území Slovenskej republiky.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 264/1999 k Správe o stave plnenia úloh štátu na úseku geodézie, kartografie a katastra.
Predkladá: predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády uložených ministrovi hospodárstva SR.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh na zrušenie úlohy č. 21 Plánu práce vlády SR a legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999.
Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

Návrh na zrušenie úlohy z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 1999.
Predkladá: minister obrany SR

Návrh na zrušenie úlohy 68. d/ uznesenia vlády SR č. 90/1999 k Projektu realizácie Zámerov na riešenie makroekonomickej nerovnováhy a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného
           majetku SR

Návrh na zrušenie úlohy C.1 uznesenia vlády SR č. 671/1999 k návrhu východísk na zostavenie návrhu štátneho rozpočtu na rok 2000.
Predkladá: generálny prokurátor SR

Návrh na zrušenie rozhodnutia prezídia Fondu národného majetku SR o privatizácii majetkovej účasti fondu na podnikaní spoločnosti Zvolenská mliekáreň, a.s. so sídlom vo Zvolene, priamym predajom.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného
           majetku SR

Návrh na zmenu a doplnenie legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky.
Predkladá: podpredseda vlády SR pre legislatívu

Návrh zákona o hnojivách.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh na odvolanie zástupcu štátu z Predstavenstva Národného úradu práce a na voľbu zástupcu štátu za člena Predstavenstva Národného úradu práce.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh na schválenie Mikropôžičkového programu pre malých podnikateľov.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve Slovenskej republiky v 1. - 3. štvrťroku 1999 a prognóza vývoja na rok 1999 a 1. štvrťrok 2000.
Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

Informácia o dialógu medzi SR a NATO v rámci zasadnutia Posilneného Politického výboru NATO na vyššej úrovni (SPC(R)) o otázkach prípravy SR na členstvo v NATO (Brusel, 15. novembra 1999).
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o priebehu a výsledkoch hodnotiacej konferencie a summitu organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v roku 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o realizácii uznesenia vlády SR č. 275 z 9. 4. 1999 k návrhu na poskytnutie dočasného útočiska odídencom z Kosova v súvislosti s jeho ukončením.
Predkladajú: minister vnútra SR
             a minister zahraničných vecí SR

Informácia o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy predsedu vlády Slovenskej republiky Mikuláša Dzurindu v Nemeckej spolkovej republike dňa 10. 11. 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o priebehu a výsledkoch návštevy ministra zahraničných vecí SR Eduarda Kukana v Bruseli dňa 25. 11. 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o vývoji hygienicko-epidomiologickej situácie v Slovenskej republike.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Spotrebiteľský barometer 4. štvrťrok 1999 (Informatívna správa z prieskumu verejnej mienky).
Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

Informácia o priebehu a výsledkoch zasadnutia Rady ministrov Západoeurópskej únie (RM ZEÚ) s asociovanými partnermi (AP), Luxemburg, 23. novembra 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

O 16.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 14. decembra 1999
     TIO Úradu vlády SR