Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
75.schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
22. decembra 1999 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o odmenách pri zastupovaní majetkových práv štátu v orgánoch právnických osôb.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na váhy s neautomatickou činnosťou.
Predkladajú: minister hospodárstva SR
             a predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu
             a skúšobníctvo SR

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na pyrotechnické výrobky.
Predkladajú: minister hospodárstva SR
             a predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu
             a skúšobníctvo SR

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo.
Predkladajú: minister hospodárstva SR
             a predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu
             a skúšobníctvo SR

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky.
Predkladajú: minister hospodárstva SR
             a predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu
             a skúšobníctvo SR

Návrh zákona o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a
           skúšobníctvo SR

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády ČSFR č. 43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh legislatívneho zámeru na vypracovanie poštového zákona.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Návrh na uzavretie zmeny Protokolu 2 k Dohode o voľnom obchode medzi SR a Estónskou republikou, zmeny Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi SR a Lotyšskou republikou, zmeny Protokolu 4 k Dohode o voľnom obchode medzi SR a Litovskou republikou, zmeny Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi SR a Tureckou republikou a zmeny Protokolu B k Dohode o voľnom obchode medzi SR a Európskym združením voľného obchodu.
Predkladajú: minister hospodárstva SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na inštitucionálne riešenie pre riadenie presunutých úverov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh koncepcie privatizácie majetku štátu na ďalšie obdobie.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Správa o spôsobe a časovom postupe vyplácania dlhopisov.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k 12. doplneniu zdrojov Medzinárodného rozvojového združenia (IDA).
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na zmenu Protokolu č. 4 k Európskej dohode, zakladajúcej pridruženie medzi Slovenskou republikou na jednej strane a Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na druhej strane.
Predkladajú: ministerka financií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Posúdenie možnosti zriadenia katolíckej univerzity.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh na vyplatenie mimoriadnej odmeny vo výške tarifného platu zamestnancom školstva - 13. plat.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh transformácie systému zabezpečenia vzťahov Slovenskej republiky k zahraničným Slovákom.
Predkladajú: minister kultúry SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na zapožičanie štátneho vyznamenania "Rad Bieleho dvojkríža III. triedy" insitnej maliarke Zuzane Chalupovej z Kovačice.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na zrušenie úlohy z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

ávrh na zrušenie úlohy č. 14 vyplývajúcej z Plánu práce vlády SR na rok 1999, na zrušenie úlohy uvedenej v bode C.1 uznesenia vlády SR č. 74/1999.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh účasti a smernice delegácie Slovenskej republiky na X. Konferencii OSN o obchode a rozvoji (UNCTAD) v dňoch 12. - 19. februára 2000 v Thajsku.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Správa o priebehu a výsledkoch návštevy predsedu vlády Slovenskej republiky Mikuláša Dzurindu v Nemeckej spolkovej republike - v Slobodnom štáte Bavorsko dňa 22. 11. 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Správa o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády Českej republiky Miloša Zemana v Slovenskej republike dňa 24. 11. 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na zavedenie množstevného obmedzenia na dovoz piva pôvodom z Českej republiky na rok 2000 a návrh riešenia voči zavedeniu množstevného obmedzenia na vývoz izoglukózy pôvodom zo Slovenskej republiky do Českej republiky.
Predkladajú: minister hospodárstva SR
             a minister pôdohospodárstva SR

Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 264/1999 z 31. marca 1999 k Správe o stave plnenia úloh štátu na úseku geodézie, kartografie a katastra.
Predkladá: predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

Informácia o priebehu a výsledkoch návštevy predsedu vlády Slovenskej republiky Mikuláša Dzurindu v Bruseli dňa 23. 11. 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o navrhovanom postupe pri ďalšom využívaní komplexu obchodno-technického strediska Čertanovo v Moskve.
Predkladajú: minister zahraničných vecí SR
             a minister hospodárstva SR

Informácia o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy ministerky zahraničných vecí Spojených štátov amerických Madeleine K. Albrightovej v Slovenskej republike dňa 22. 11. 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami kapitol krajských úradov za I. - III. štvrťrok 1999.
Predkladá: ministerka financií SR

O 16.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 20. decembra 1999
     TIO Úradu vlády SR