Infoservis
Zasadania vlády


Hore

Tlačová konferencia počas rokovania vlády.

Schôdza č.: 17
Dátum: 10. februára 1999
Miesto: Bratislava, Úrad vlády Slovenskej republiky

Hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová
V tejto chvíli sa vláda zaoberá návrhom štátneho rozpočtu, dá sa to ale považovať iba za isté prvé kolo, pretože na budúci týždeň v pondelok sa ŠR bude zaoberať hospodárska rada vlády a v utorok legislatívna rada vlády. Takže dnes sa nepredpokladá, že by tento návrh mal byť schválený. Dá sa povedať, že je to iba akési prvé kolo. Vašu pozornosť chcem dnes upriamiť na tri body, ktorými sa vláda zaoberala. Boli to tri legislatívne návrhy p. poslanca Fica a samozrejme k ním podal návrh do vlády minister spravodlivosti Ján Čarnogurský, ktorý vám o nich povie viac.

Minister spravodlivosti SR J. Čarnogurský:

Dámy a páni,

jedná sa o pokračovanie istého podávania návrhov, s ktorými sme sa stretli nedávno pri podaní poslaneckého návrhu p. poslanca Fica týkajúceho sa Trestného zákona, ale teraz ku týmto aktuálnym návrhom. Poslanec Fico podal návrh na predĺženie 24- hodinovej lehoty, počas ktorej musia vyšetrovacie orgány, policajné orgány predložiť dôkazy a predložiť vec príslušnému sudcovi na rozhodnutie o vzatí alebo nevzatí obvineného do väzby. To znamená, že to sú tri návrhy, ktoré navzájom súvisia, pretože, keďže táto lehota je zakotvená v ústave, to znamená, je to návrh na zmenu ústavy, je to ešte návrh na zmenu Listiny základných práv a slobôd a je to návrh na zmenu, novelizáciu Trestného poriadku, ale jedná sa o ten istý problém a preto budem o tom hovoriť naraz. Celkove možno povedať, že zámer p. poslanca Fica je správny. Vykonanie tohoto zámeru je nesprávne. A práve z toho dôvodu, že vykonanie tohto zámeru je nesprávne, vláda zaujala negatívne stanovisko a neodporúča NR SR, aby prijala tieto návrhy zákonov. Dôvody sú rýdzo odborné a sú to približne dva okruhy dôvodov.

Jeden okruh dôvodov spočíva v tom, že samotný návrh p. poslanca Fica je príliš kusý a vlastne predstavuje, povedzme, že len jednu alternatívu , z viacerých možných alternatív, ktoré sa núkajú na riešenie tohto problému. Musím totiž povedať, že v celku je jednotná mienka v odborných kruhoch, nakoniec aj na príslušných rezortoch, teda predovšetkým na rezorte vnútra, ale aj na mojom rezorte spravodlivosti o tom, že je potrebné predĺžiť túto lehotu 24 - hodín, pretože policajné orgány nemajú dostatok času na to, aby zhromaždili v tej rýchlosti dostatočné dôkazy, na základe ktorých by príslušný sudca potom seriózne mohol rozhodnúť o tom, či obvineného zoberie do väzby alebo nezoberie do väzby. Čiže predĺženie tejto lehoty vlastne nie je sporné. Vo svete je niekoľko spôsobov na predĺženie tejto lehoty. Treba povedať, že z hľadiska medzinárodných dohôd, dokumentov, možno ísť s predĺžením tejto lehoty až tak asi do troch dní a ešte stále by to nebolo v rozpore s medzinárodnými dohodami a to znamená, že SR by nebola za to kritizovaná a nevyvolávalo by to žiadny odpor s tým, že doba, alebo dĺžka tejto lehoty je v niektorých krajinách odstupňovaná podľa závažnosti obvinenia a podľa komplikovanosti veci. To znamená, že ak ide o prípad závažného trestného činu a povedzme organizovanú skupinu, tak je možné predĺženie povedzme až na tie tri dni a keď je naopak, keď ide o jednoduchý trestný čin, jednoduchý samozrejme v úvodzovkách, ale povedzmeže o nejakú krádež alebo niečo podobné, tak nie je možné predĺženie vôbec a 24 - hodinová lehota musí stačiť. Potom ďalší aspekt, ktorý sa používa v niektorých krajinách, že keď sa už predĺži táto lehota, tak potom prichádza do úvahy, aby tento obvinený bol povinne vypočutý tým sudcom. Zatiaľ náš zákon to neukladá a teda pravdu povediac, v tej 24-hodinovej lehote by to bolo aj dosť ťažko možné , ale samozrejme, ak by sa lehota predĺžila povedzme na 72 hodín, no tak potom by bolo veľmi logické a bolo by aj realizovateľné, aby sudca toho obvineného povedzmeže vypočul. Návrh poslanca Fica tieto aspekty nerieši a to znamená, že tieto rôzne alternatívy, ktoré sa núkajú, vôbec sa s nimi nezaoberá a ako som povedal, vyberá si z nich tú jednu alternatívu, a síce, mechanické predĺženie 24-hodinovej lehoty na 48 hodinovú lehotu. Čiže toto je jeden okruh odborných problémov, ktoré minimálne si vyžadujú určitú diskusiu.

Druhý okruh odborných problémov súvisí s tým, že predovšetkým, ústava je základným zákonom štátu a vyžaduje si čo najväčšiu stabilitu. A preto je odbornou požiadavkou, aby sa do ústavy vstupovalo čo najmenej. My sme do ústavy vstúpili pred chvíľou, teda zmenili sme ústavu pred mesiacom, novelou ústavy o priamej voľbe prezidenta. Samozrejme, išlo o tak dôležitú otázku, svojim spôsobom aj tak akútnu, že naozaj, bolo treba čím skôr ústavu zmeniť. Tento problém predĺženia lehoty na vzatie do väzby z 24 hodín na viacej, je len jedným z viacerých podobných problémov, ktoré v ústave sú. Druhý problém, ktorý je tiež veľmi akútny a relatívne jednoduchý je problém, tzv. 4-ročných sudcov, to znamená to ustanovenie ústavy, kedy sudcovia sú najskôr volení na 4 roky a až potom, po 4 rokoch sú volení na trvalo. Toto napríklad kritizuje správa EK o slovenskom súdnictve z roku 1997, pri misii EÚ tuná na Slovensku. A opäť, panuje všeobecná zhoda, že chceme túto 4 ročnú lehotu odstrániť a nechať voliť sudcov hneď, po absolvovaní čakateľskej doby a zložení justičných skúšok na vlastne natrvalo. Iný akútny problém, je to problém ministerstva zdravotníctva s Liečebným poriadkom, ktorý ista poznáte taktiež., že vzhľadom na znenie ústavy, ústavný súd vyniesol nález, že aj každá zmena Liečebného poriadku, resp. prílohy Liečebného poriadku, ktoré obsahujú nové a nové liečivá, musí byť vydaná formou zákona. Toto vedie k potrebe, že Liečebný poriadok, ktorý je veľmi rozsiahlou normou, musí byť veľmi často novelizovaný zákonom, pretože nie je možné ho novelizovať, pretože nie je možné ho dopĺňať o nové položky, čiže nové druhy liečiv do neho iba povedzme vyhláškou ministerstva zdravotníctva, čo by bolo v tomto prípade úplne odôvodnené. A koniec koncov, vlastne aj ministerstvo zdravotníctva, niekedy aj sa to pokúšalo tak riešiť, ale práve na to nasledoval nález ústavného súdu. Čiže tento problém taktiež, keď už budeme novelizovať ústavu, tak minimálne by sme potrebovali dať do tejto novely - predĺženie lehoty 24 hodín na 48 alebo 72 hodín, zrušenie kategórie 4 ročných sudcov a novelizáciu ústavy tak, aby Liečebný poriadok bolo možné dopĺňať podzákonnými normami a nie novelou zákona. A samozrejme takýchto, relatívne drobných a relatívne izolovaných problémov v ústave je možné nájsť viacej a hovorím, relatívne izolovaných z toho dôvodu, že zmena alebo nová úprava tohoto problému, povedzme tých 4 ročných sudcov, nevyvoláva za sebou následne potrebu ešte zmeny iných ustanovení ústavy, ktoré by boli dotknuté takouto zmenou. Preto nemožno ústavu novelizovať len čisto účelovo po jednom čiastkovom probléme. Takto by sme mali tých noviel ústavy, no nespočetne. Čiže toto je druhý okruh dôvodov, pre ktoré sa vláda rozhodla negatívne a z vlády ide jednoducho do NR SR negatívne stanovisko vlády k poslaneckým návrhom R. Fica.

Otázka: TV Markíza, D. Krajcer
Vymenovali ste viac menej odborné aspekty, odôvodnenia tohto postoja vlády, táto otázka však má aj politické pozadie. Z dnešného rokovania vlády a napokon aj zo včerajšieho rokovania koaličnej rady totižto vyplýva, že poslanecké kluby vládnej koalície tieto tri návrhy poslanca Fica nepodporia. Predseda SDĽ J. Migaš však dnes na TB povedal, že poslanci SDĽ v prvom čítaní návrhy svojho poslaneckého kolegu podporia. V prípade hlasovania aj členov KDH platformy SDK ohľadom tzv. cirkevného balíčka sa na vás zniesla spŕška kritiky a dokonca ste boli označovaní za porušovateľov koaličnej dohody.Vnímate tento postoj SDĽ ako porušenie Koaličnej dohody?

Minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský
Porušenie Koaličnej dohody nastalo zo strany R. Fica, pretože podľa KD, keď poslanci vládnej koalície alebo jednotlivých platforiem, či vlastne poslaneckých klubov vládnej koalície hodlajú podať svoj poslanecký návrh zákona, majú o tom informovať všetky poslanecké kluby vládnej koalície. To znamená, že aj poslanecký klub SDK. Poslanecký klub SDK pred podaním týchto návrhov poslanca R. Ficu nebol o tom informovaný a to je jednoznačné porušenie koaličnej dohody. Na dnešnom zasadnutí vlády, pri prijímaní toho stanoviska, o ktorom som vás informoval, nedošlo k žiadnym vnútrokoaličným rozporom,všetci členovia vlády boli jednotní v tomto stanovisku, takže zatiaľ nemám o čom hovoriť. Rozdiel medzi hlasovaním vtedy, poslancov SDK a terajším prípadným hlasovaním poslancov SDĽ by spočíval v tom, že zakiaľ pri onom hlasovaní poslancov SDK sa jednalo iba o odporúčanie vláde, to nebolo hlasovanie za alebo proti-povedzme zákonu, pretože keď išlo o hlasovanie potom už o vlastnom vládnom programe, tak, samozrejme poslanci SDK hlasovali všetci za, čiže to bolo iba hlasovanie a určité odporúčanie, ktorým vláda nie je viazaná. Akože nakoniec sa to aj tak nedostalo do vládneho programu, naproti tomu hlasovanie o zákone je už teda hlasovanie takpovediac na tvrdo.

Otázka: TV Markíza, D. Krajcer
Vnímate alebo nevnímate prípadnú podporu poslancov SDĽ tomuto návrhu R. Fica ako porušenie koaličnej dohody?
Oboznámilo Vás SDĽ alebo členovia vlády za SDĽ s ich rozhodnutím, zvláštným rozhodnutím podporiť tieto návrhy zákona na posunutie do druhého čítania a potom na odloženie do neurčita?

Minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský
Už to samotné hlasovanie nevnímam, pretože o tom koaličná zmluva nehovorí. Koaličná zmluva hovorí o informovaní poslaneckých klubov a k tomu som sa vyjadril. Na zasadnutí vlády žiadne takéto informácie nepadli, alebo jednoducho sa o tom vôbec nehovorilo. Hovorilo sa striktne iba k stanovisku vlády k návrhom R.Fica.

Otázka: rádio Twist, S. Pavlík
Mal nejaké výhrady alebo mal nejaké pozitívne návrhy za tieto tri návrhy p. Fogaš, podpredseda vlády pre legislatívu ? Hovorím to najmä preto, že či on za seba aspoň prezentoval nejaké dôvody povedzme, kvôli ktorým to posunie do druhého čítania?

Minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský
Pripadá mi nevhodné, aby som v neprítomnosti iných členov vlády tuna teraz hovoril, na jednotlivých členov vlády, aké mali postoje, čo hovorili alebo čo nehovorili. Môžem povedať iba toľko, čo som už povedal, že toto stanovisko vlády bolo prijaté jednohlasne všetkými členmi vlády a bol tam samozrejme prítomný aj podpredseda Fogaš.

Otázka: denník Práca, K. Grosmannová
V akom časovom horizonte vidíte možnú priechodnosť tohto návrhu, prípadne aj iných, tak ako ste to vysvetlili?
Moja druhá otázka by smerovala k materiálu k 80. výročiu úmrtia a 120. výročia narodenia Štefánika a k podujatiam, ktoré k tomu vláda schválila, ale týka sa to Francúzska. Keďže bol Štefánik v prvom rade Slovák, ja sa pýtam, že čo my tu na Slovensku?

Minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský
Najskôr chcem povedať, že v rámci vlády, gestorom ústavných otázok je podpredseda vlády Fogaš, že kedy bude novelizácia ústavy, ktorá by zahrňovala aj predĺženie tejto lehoty, tak prísne vzaté, podpredseda Fogaš je kompetentný sa k tomu vyjadriť. Ale môžem vás informovať, že začiatkom marca bude vo Vysokých Tatrách 2-dňová konferencia o ústavných otázkach, na ktorej sa zúčastnia odborné pracoviská a inštitúcie zo Slovenska - ústavný súd, Najvyšší súd, MS SR, akademické pracoviská a pod., kde sa bude hovoriť o Ústave SR a predpokladám, že tam sa vyšpecifikujú tie otázky, otázky ústavy samozrejme, ktoré by mali byť riešené skôr a nazvime to malou novelou ústavy a otázky, ktoré sú komplikovanejšie, ktoré sa dotýkajú už ústavného systému SR ako celku a ktoré budú riešené buď veľkou novelou ústavy alebo novou ústavou. A tam samozrejme aj časové horizonty sa povedia.

Vláda schválila jednak materiál týkajúci sa úctenia si pamiatky generála Štefánika vo Francúzsku, bude tam postavená socha, ale samozrejme hovorili sme aj o Slovensku. Počíta sa s tým, že 4. mája, kedy je výročie úmrtia generála Štefánika, takže na Bradle bude spomienka, nechcem povedať, že oslavy, keďže ide o výročie úmrtia. Ale hovorili sme aj o jednej špecifickej príležitosti a síce, o obnovení sochy generála Štefánika v obci Predmier pri Bytči. V obci Predmier bola postavená ešte za prvej republiky socha generála Štefánika v životnej veľkosti, ktorá stála tam v parčíku v strede obce a táto socha vydržala celé komunistické obdobie a z rozprávania obyvateľov obce viem, že začiatkom 5O. rokov, kedy Štefánik bol považovaný za agenta imperializmu a pod., a mala byť táto socha odstránená, tak obyvatelia obce strážili, dokonca aj v noci túto sochu, aby ju nebolo možné odstrániť. Tak sa im podarilo túto sochu zachrániť, vlastne ako jedinú sochu tejto veľkosti Štefánika po celý čas. To, čo sa podarilo obyvateľom obce po celé desaťročia komunistického obdobia, tak sa im nepodarilo žiaľ, minulý rok v lete, bol prudký vietor, ktorý zhodil okolo stromy v tom parčíku okolo sochy a tieto stromy zhodili potom sochu. Socha bola poškodená. Nazdávame sa, že túto sochu je potrebné obnoviť a preto bol daný pokyn pracovníkom úradu vlády, aby sa zaujímali o vec a vláda podnikne kroky, aby obec Predmier pri Bytči dostala pomoc pri obnove sochy. Teda nielen z úcty ku generálovi Štefánikovi, ale aj z úcty ku občianskej odvahe obyvateľov obce Predmier.

Otázka: denník Práca, p. Gottwiesová
K materiálu z komuniké: Vláda prerokovala a schválila návrh na použitie FNM , atď. a dvakrát sa tu opakuje .a rozpočtu nákladov FNM v rozsahu 70 mil. Sk a potom je to isté plánované 107,77 mil. Sk . Ktoré z tých čísiel je presné, čo to má vlastne byť, a na čo sa tie náklady použijú?

Minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský
Ja si pamätám tú nižšiu sumy, proste tých 70 mil. Sk a u iných rezortov si spravidla pamätám tie nižšie sumy, a keďže celkový rozpočet, vlastne výsledok hospodárenia FNM skončí opäť schodkom, ako skončil aj za minulý rok, tak o použití prostriedkov je ťažko hovoriť.

Otázka: denník SME, I. Stupňan
Ako jediný člen vlády a zároveň aj bývalý poslanec, ktorý sa venoval armádnej problematike, aké stanovisko by ste zaujali ku kritickým vyjadreniam predstaviteľov HZDS a SNS, ktoré odzneli dnes na margo memoranda o spolopráci s armádou USA o využívaní leteckej základne pri Malackách? Kritizovali fakt, že toto memorandum podpísal štátny tajomník, a mal to podpísať minimálne minister a táto záležitosť mala byť konzultovaná aj s parlamentom.

Minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský
Druhá časť otázky ma prekvapila, lebo keď ste začali, očakával som vzhľadom na vyjadrenia predstaviteľov HZDS, že budú kritizovať podpísanie tej dohody ako takej, ale z druhej časti vašej otázky sa dozvedám, že vlastne kritizovali nízku úroveň z našej strany pri podpise tejto dohody, že oni akosi zaraďujú alebo prisudzujú tejto dohode väčšiu hodnotu a väčší význam. No, dohoda o tom, že armáda USA bude môcť používať aj letisko pri Malackách, tá sa pripravovala už dávnejšie v rámci plnenia programu Partnerstvo pre mier. Vlastne je to iba, takmer by som to nazval iba technickou dohodou a keď to podpísal štátny tajomník ministerstva obrany, tak je to úplne v poriadku. Opakujem, že Armáda SR sa zúčastňuje v programe Partnerstvo pre mier. V tomto programe sa zúčastňuje množstvo iných armád postkomunistických krajín a je to dobrý program, ktorý pomáha aj našej armáde jednak pri kooperácii s inými armádami, aj pri zlepšovaní výcviku našej armády a preto poskytnutie letiska pri Malackách v rámci tohoto programu PPM je úplne v poriadku. Takže, nesúhlasím s ostrým stanoviskom SNS.

Otázka: rádio Slobodná Európa
Či ste si vyjasnili s p. Fogašom istý rozpor ohľadom novely Trestného zákona, mám na mysli, tých ustanovení ako je ten agent - provokatér a podplácanie zahraničného verejného činiteľa ?
A otázka na sl. Fiťmovú, pokiaľ sa nemýlim, tak bolo ohlásené pred niekoľkými týždňami, že pán Kanis predloží do vlády správu, kde zaujme mnisterstvo obrany postoj k nákupu protivzdušného raketového systému S-300 z Ruskej federácie v rámci deblokácie. V čase, kedy to mal p. Kanis predložiť, nebol prítomný na vláde, tak by ma zaujímalo, či sa dnes o tom rokovalo, resp. bude rokovať, či takáto správa je na programe?

Minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský
Vecne sme si s p. Fogašom o tom nerozprávali, pretože ani nie je taká potreba. Pretože včera na legislatívnej rade sme o tom mali dostatočne vyčerpávajúcu diskusiu a aj tento právny inštitút - Legislatívna rada ako celok, neodmietla, ba dokonca môžem povedať, že ho prijala. Boli hlasy včera, v LRV, že či by to malo ísť už teraz do novely Trestného zákona, alebo až do rekodifikácie Trestného zákona, povedzme o tri roky, ale s inštitútom ako takým bol súhlas. Ale samozrejme, boli pripomienky ešte k niektorým upresneniam väzby tohoto inštitútu predovšetkým na Trestný poriadok a LRV nás iba zaviazala, aby sme na ďalšie zasadnutie LRV, na ktorej predložíme novelu Trestného zákona, predložili aj návrh teda príslušných paragrafov Trestného poriadku, ktoré v tejto časti nadväzujú. S touto požiadavkou som súhlasil, pretože má svoju logiku . Takže už aj z tohto dôvodu som nepotreboval s podpredsedom vlády hovoriť, povedzme o tomto probléme. Podpredseda vlády Fogaš mi hovoril, že mi tvrdil, že jeho vyjadrenie voči novele Trestného zákona nebolo včera vraj také odmietavé, ako sa to objavilo v médiách.
Ku druhej časti otázky, nie, dnes vláda ešte nerokovala o S-300.

Otázka: STV
Či sa vláda zaoberala, alebo sa mieni zaoberať situáciou v NBS, či už padli konkrétne mená tých, ktorí by mali nahradiť doterajších ľudí v bankovom dohľade, v bankovej rade, či na najvyšších miestach v NBS?
O čom konkrétne sa hovorilo, bolo to skôr o tom zlyhaní bankového dohľadu pri IRB, alebo o tých nevýhodných zmluvách, ktoré NBS uzavrela?

Hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová
Hovorilo sa o tom teraz, v bode rôzne. Nepadli žiadne konkrétne mená, vzhľadom na to, že guvernér NBS nebol prítomný,tak nebolo ani možné prísť k nejakým konkrétnejším záverom. Predpokladám, že sa o tom bude hovoriť na budúci týždeň.

Minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský
Hovorilo sa o IRB, nehovorilo sa o NBS. Alebo teda ak sa hovorilo o NBS, tak jedine sprostredkovane vzhľadom na IRB. Predmetom rokovania bola IRB.

Otázka: VTV
Či sa dnes p. premiér stretol s p. Koncošom v súvislosti s rozporným obsadením postu šéfa Pozemkového fondu?

Hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová
Ja predpokladám, že p. premiér hovoril s p. Koncošom počas rokovania vlády, určite sa stretli, ale o obsahu týchto rokovaní informácie nemám, lebo boli medzi nimi dvoma. Obidvaja sú prítomní na rokovaní vlády.

Otázka: rádio Twist, P.Pavlík
Pán Čarnogurský, vy ste patrili ku kritikom vysokého rozpočtu SIS v minulom roku a počas minulého volebného obdobia. Teraz je navrhovaný ten rozpočet 840 mil. Sk. Ako by ste komentovali tento nepatrný rozdiel medzi týmto číslom a číslom, ktoré platilo minulý rok a či máte nejakú vedomosť o tom, čo spomínala včera p. Schmognerová, že existoval neoficiálne vyšší rozpočet SIS a že to malo súvisieť s nejakými deblokáciami, čím sa zrejme budú zaoberať aj orgány činné v trestnom konaní?

Minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský
Túto sumu od vás počujem prvý krát, asi aj preto, že som si nepreštudoval dostatočne podprobne návrh rozpočtu iných rezortov než svojho. Preto som o tom nevedel. Myslím si, že ešte by to išlo trochu znížiť. O koľko? Netrúfam si povedať.