Infoservis
Zasadanie vlády


Hore

Tlačová konferencia počas rokovania vlády.

Dátum: 22. februára 1999
Miesto: Bratislava, Úrad vlády Slovenskej republiky

Ministerka financií Brigita Schmögnerová:
Vážené dámy, vážení páni,
som rada, že dnešný maratón rokovaní sa skončil dobre.Tak, ako som napokon aj predpokladala. Takže po rannom rokovaní vo vláde, keď sme upresňovali znenie zákona, keď sme upresňovali uznesenia ale i niektoré čísla, potom ako sme prerokovali návrh zákona o štátnom rozpočte s poslaneckými klubmi vládnej koalície, vláda definitívne schválila zákon o štátnom rozpočte. Takže zajtrajším dňom odosielame návrh zákona o štátnom rozpočte do Národnej rady a predpokladáme, že do mesiaca bude prerokovaný v Národnej rade a do konca marca schválený, tak aby od 1.4.1999 štát hospodáril podľa riadneho zákona o štátnom rozpočte. Bude Vás možno zaujímať, kedže nie všetci ste boli na dnešnej tlačovke na ministerstve financií, k akým zmenám došlo. Došlo k určitým zmenám vo formulácii zákona. Nie všetci boli na tlačovke, takže ja by som zopakovala všetko čo sa zhruba asi odohralo V návrhu zákona o štátnom rozpočte sme sa dohodli, že sa vypustil paragraf č.2. Paragraf č. 2 riešil spôsob úročenia aktív štátu na účte v Národnej banke Slovenska, v rozšírenej podobe riešil aj naopak úročenie technického úveru, ktoré podľa zákona môže do výšky piatich percent príjmov poskytovať Národná banka na financovanie bežného schodku štátneho rozpočtu. Vzhľadom na to, že banková rada sa dohodla o spôsobe úročenia v obidvoch prípradoch, sme sa rozhodli, berúc do úvahy toto uznesenie bankovej rady, vypustiť paragraf č.2. Takže v tomto prípade, v zákone o štátnom rozpočte nebude riešené úročenie ani aktív štátu na účte Národnej banky Slovenka, ale naopak, ani spôsob úročenia technického úveru, ktorý poskytuje, alebo môže poskytovať Národná banka, na krytie bežného schodku štátneho rozpočtu. V zásade to bola asi najdôležitejšia zmena v návrhu zákona o štátnom rozpočte v jeho celkovom znení. V uzneseniach vlády, ktoré Vás možno až do tej miery nemusia zaujímať, predsa boli oproti pôvodnému návrhu určité zmeny, ktoré však neboli nejakého podstatného charakteru, týkali sa skôr spôsobu analýzy výskumu vývoja v Slovenskej republike a záväzku pre jednotlivých ministrov, ako v tomto smere sa má postupovať ďalej. Určité zmeny, ktoré nastali za to posledné obdobie dnešného dňa neboli nejaké veľmi zásadné, predsa len aspoň o niektorých by som Vás chcela informovať. Od posledného zasadnutia vlády došlo k určitým zmenám. Boli to zmeny nasledujúce: Zvýšili sme výdavky na oddĺženie krajských úradov, ktoré je spojené s ešte neuhradenými faktúrami z lanského roku. Tieto faktúry boli nad rámec zákona o štátnom rozpočte. Krajské úrady ešte za obsadenia predchádzajúcich prednostov jednoducho nerešpektovali zákon o štátnom rozpočte, nemali vytvorené ani limity a napriek tomu dali si urobiť nejaké práce, takže mali faktúry neuhradené. Samozrejme, že nie je možné v celom rozsahu uhradiť faktúry, ktoré prechádzajú z minulého roka, hovorím nad rámec zákona, ale predsa len im poskytujeme možnosť časť týchto faktúr, ktoré sa budú dotýkať náhrad cien elektrickej energie do výšky 400 miliónov korún riešiť. Ďalej pre ministerstvo kultúry sme zvýšili výdavky na národnostnú kultúru do výšky 50 miliónov korún. Tým sa dostali tieto výdavky na úroveň rozpočtu roku 1998, nie však na úroveň skutočnosti, pretože úroveň skutočnosti v minulom roku bola 34 miliónov korún. Ďalej sme vytvorili i keď symbolicky, ale predsa len určitý priestor na čerpanie prostriedkov z lotérií pre ministerstvo životného prostredia. Ďalej sa uskutočnili niektoré technické zmeny, ktoré sa týkali financovania súdnych sporov v Haagu, vo Washingtone, kde došlo k istým presunom z kapitoly VTS do príslušných kapitol ministerstva zahraničných vecí a ministerstva financií. Rovnako nejaká drobná zmena sa týkala kapitoly ministerstva školstva na financovanie nových úloh vysokých škôl, generálnej prokuratúry, dohromady to bola čiastka 15 + 10 miliónov korún. Iste Vás bude zaujímať kapitola Slovenskej informačnej služby, kde došlo k celkovému zníženiu rozpočtu, zostali na rovnakej úrovni kapitálové výdavky, ale kapitola SIS-ky sa znížila na 799 miliónov korún. Prostriedky, ktoré sa týmto spôsobom ušetrili, sa použili čiastočne na zvýšenie výdavkov na menšinové kultúry a čiastočne na zvýšenie celkovej kapitoly ministerstva kultúry. Rovnako sme vyriešili aj potrebné prostriedky na riešenie záväzkov Slovenska týkajúcich sa nášlapných mín, takže o toľko sme ešte zvýšili, o 20 miliónov sme zvýšili kapitolu VPS účelovo viazanú na tieto potreby. Vyčlenili sme rezervu na projekty riešenia otázok rómskej komunity vo výške 15 miliónov korún. Všetko toto, všetky tieto presuny s výnimkou SIS-ky sa uskutočnili na úkor zníženia rezerv v položke ostatné zákonné úpravy v kapitole VPS, dohromady o 380 miliónov korún. Takže to boli tie zásadné zmeny, alebo základné zmeny, ktoré sa odohrali v priebehu posledných dní od rokovania vlády, ktoré zrejme ako vidíte nemenia v žiadnom prípade charakter rozpočtu. Znamená to, že sme zostali na úrovni schodku 15 miliárd korún, zostali sme na tej istej úrovni príjmov, na tej istej úrovni výdavkov. Ďalej, zostali sme na tej istej úrovni transferov do zdravotníctva, do sociálnej poisťovne, do rozpočtu miest a obcí, tak ako sme Vás informovali naposledy. To znamená, že tie hlavné proporcie rozpočtu, v podstate od toho posledného prerokovania na vláde sa nezmenili, zmeny boli skôr kozmetického charakteru. Ale z hľadiska úloh, ktoré vláda má riešiť, predsa len by som ich neznevažovala, lebo i napríklad úloha riešiť situáciu v rómskej komunite je nepochybne jedna z prioritných, aj keď berieme do úvahy napríklad to, že práve nedostatočne riešenie tejto otázky nás stálo zrušenie devízovej povinnosti voči Veľkej Británii.

Otázka: nezrozumiteľná

Brigita Schmögnerová:
Nie, je to podľa rozhodnutia bankovej rady, by to malo byť úročené - diskontná sadzba plus tri percentuálne body.

Otázka: nezrozumiteľná

Brigita Schmögnerová:
Možnosť pozrieť si popri studenej večeri aj vyjadrenia jednotlivých poslaneckých klubov vládnej koalície. Môžem povedať, že vystupovali poslanci za SDK, SDĽ, SOP neviem či aj ďalší, ale týchto som videla, každý z nich povedali, že to stretnutie bolo užitočné, že podporia návrh zákona o štátnom rozpočte.

Otázka: nezrozumiteľná

Brigita Schmögnerová:
Je to výsledok osobného rozhovoru v popoludňajších hodinách medzi predsedom vlády a pánom Mitrom, keďže ja som musela sedieť na prerokúvaní návrhu zákona o štátnom rozpočte v Národnej rade. Som rada, že tento rozhovor uskutočnil pán predseda vlády, takže je to výsledok iste nie jednoduchej diskusie, pretože, tak ako som Vás informovala, pre SIS-ku to bude znamenať, že bude musieť niektoré činnosti obmedziť, keďže došlo ku kráteniu bežných výdavkov.

Otázka: nezrozumiteľná

Brigita Schmögnerová:
K ďalšej otázke, podľa toho, ako vláda rozhodla o niektorých dodatočných opatreniach, niektoré z nich by mohli platiť od 1. mája.
K druhej Vašej otázke. Neviem ešte veľmi presne Vám odpovedať, pretože tento návrh má pripraviť rezort dopravy. V konečnom dôsledku, prirodzene, že to bude návrh zákona, ktorý pôjde z ministerstva financií, ale tá vecná stránka toho musí byť riešená rezortom dopravy. Snažíme sa zohľadniť to, ako vyzerá ten vozidlový park v tejto chvíli, zhruba asi aké sociálne skupiny používajú aké druhy áut, takže snažíme sa k tomu pristúpiť zodpovedne a so znalosťou veci.
Ja len zopakujem, že to bolo rozhodnutie bankovej rady. Áno... Tam to bolo dohodnuté, diskontná sadzba mínus jeden percentuálny bod. V Krokoch budete mať k dispozícii už prepočítané, pretože ja budem musieť teraz trošku z hlavy počítať, lebo plus mínus tie zmeny, ktoré sa definitívne odsúhlasili až teraz, nemám ešte zapracované do návrhu, takže môžem sa pomýliť, pretože budem počítať z hlavy, ale zhruba zmena nastala v kapitole SIS-ky, porovnávam to s tým pôvodným, neviem, ktoré vy ste mali ako pôvodné, ale...

Miriam Fiťmová:
/nezrozumiteľné/ ten rozšírený návrh alebo teda ten s tými zapracovanými pripomienkami - zajtra na tlačovom, v priebehu poobedia vám bude k dispozícii, dobre?

Otázka: nezrozumiteľná

Miriam Fiťmová:
Nie, žiaľbohu teraz ho nemáme, pretože tie pripomienky budú zapracované v priebehu dneška.

/časť nezrozumiteľná/

Brigita Schmögnerová: (pokračovanie k prerušenej časti)
...tak aspoň niektoré...

Otázka: nezrozumiteľná

Brigita Schmögnerová:
Neviem, ktorú tabuľku máte vy ako poslednú k dispozícii. Kancelária Národnej rady - výdavky spolu 524, 8 miliardy, zmeny nastali, nejaké drobné, u Generálnej prokuratúry, ale myslím, že to už je tu zohľadnené - 572 miliónov korún, hovorili sme o Slovenskej informačnej službe - 799 miliónov. Ešte nastala, ale už je v tejto chvíli premietnutá do tejto tabuľky 6,752 miliardy - ministerstvo školstva. Ministerstvo kultúry, čo ešte nie je tu v tejto chvili premietnuté, je 2,188 a tam ešte by som pridala tých 25 miliónov korún, ktoré sa zobrali zo Slovenskej informačnej služby, takže si to prosím prepočítajte. U ostatných kapitol nedošlo k zmenám.

Otázka:
A životné prostredie?

Brigita Schmögnerová:
Životné prostredie to je v rámci VPS-ky, takže to v kapitole sa nezmenilo.

Otázka:
Ja by som sa vrátil k /nezrozumiteľné/

Brigita Schmögnerová:
V porovnaní so skutočnosťou minulého roku to predstavuje zvýšenie, pretože skutočnosť v minulom roku bola 34 miliónov korún aj nejaké desatinky, môžem Vám to za chvíľočku aj presne povedať. Skutočnosť minulého roku bola 34,811 miliónov korún, čo je na financovanie občianskych združení, nadácií a podobných organizácií, na podporu kultúrnych aktivít, napr. folklórne, spevácke a tanečné súbory, atď., ďalej je v tom aj položka dotácie podnikateľom a súkromným firmám na podporu vydávania periodickej tlače a neperiodických publikácií v jazykoch národnostných menšín a návrh, s ktorým ideme my do parlamentu je 50 miliónov korún. Zopakujem, že prevažná časť financovania kultúry menšín ide cez kapitoly krajských úradov.

Otázka:
A prepáčte, a koľko je v tom to zvýšenie, ktoré vzniklo výpočtom toho /nezrozumiteľné/.

Brigita Schmögnerová:
Ak od 50 odpočítate 34,8, tak zistíte, že o koľko sa zvýšila, a možno že som nedopočula Vašu otázku, tak nech sa páči

Otázka:
To zvýšenie, ktoré je oproti pôvodnému návrhu po odbúraní tých prostriedkov zo SIS.

Brigita Schmögnerová:
Pôvodný návrh bol 34,7.

Ďakujem.

Brigita Schmögnerová:
Nech sa páči.

Miriam Fiťmová:
Ďakujeme Vám za Vaše otázky.