Infoservis
Zasadanie vlády


Hore

Tlačová konferencia počas rokovania vlády

Schôdza č.: 20
Dátum: 3. marca 1999
Miesto: Bratislava, Úrad vlády Slovenskej republiky

Hovorca predsedu vlády Martin Lengyel:
Vážené dámy a páni, vitajte na tlačovej konferencii po rokovaní vlády. Vláda dnes okrem iného prerokovala a schválila správu o bezpečnostne situácii v Slovenskej republike za rok 1998, o ktorej vás bude informovať pán minister vnútra Ladislav Pittner, samozrejme, ak by boli otázky aj na iné témy, tak sme vám k dispozícii. Pán minister nech sa páči.

Minister vnútra Ladislav Pittner:
Vážené dámy, vážení páni, správa, ktorú som predkladal, zdôrazňujem, sa dotýka bezpečnostnej situácii za rok 1998 a táto správa je rozdelená do 6 bodov. V prvom bode sa uvádza vývoj trestnej činnosti v SR, pričom treba ju charakterizovať, ako oproti roku 1997, teda ako po roku, ktorý ju predchádzal, veľkým nárastom celkovej kriminality. Ak si zoberieme prehľad, tak celková kriminalita, zistené trestné činy za rok 1998 bolo 93 859 prípadov a za rok 1997 92 395 prípadov, čiže nárast bol 1464 trestných činov. Žiaľbohu tento trend sa prejavuje aj v ostatných závažných kriminálnych činoch, v ekonomickej kriminalite je to 4 913 trestných činov, oproti 4 716, v násilnej kriminalite 12 427 oproti 11 564, v majetkovej kriminalite 63 130 oproti 62 411. Tak isto, pokiaľ ide o lúpeže. Dá sa povedať, že vývoj bezpečnostnej situácie v roku 1998 signalizoval, že sa na Slovensku na rozdiel od predchádzajúcich rokov tá situácia vyvýja k horšiemu. Napríklad len ten nárast v násilnej kriminalite oproti roku 1997 reprezentuje 10 %. Pokiaľ ide o druhý bod správy, ten sa zaoberá rozborom podrobností o páchateľoch a obetiach trestnej činnosti. U páchateľov sú to žiaľbohu už aj deti, mladistvé osoby, cudzinci a príslušníci ozbrojených síl a zborov. Robíme tu rozbor aj z hľadiska sociálneho postavenia a kriminálneho postavenia u páchateľov. Ďalej je tu rozobratý výber obete, zo strany páchateľa, ktorý je ovplyvnený viacerými faktormi. V treťom bode predkladaná správa podrobne rozoberá problematiku vyšetrovania trestných činov a súčinnosť orgánov činných v trestnom konaní. Vyšetrovanie sa vykonávala pri výskyte 93 859 trestných činov v 42 281 vyšetrovacích spisoch. Štvrtý bod správy sa zaoberá dopravnou nehodovosťou, verejným poriadkom, mimoriadnymi situáciami a priestupkami. V dopravnej nehodovosti bolo zaznamenaných 57 452 nehôd, čo predstavuje oproti roku 1997 pokles. Bezpečnostnú situáciu výraznou mierou ovplyvňoval aj výskyt mimoriadnych udalostí. Tieto ju ovplyvňovali hlavne výškou spôsobených následkov zmenou lokálnej bezpečnostnej situácie a vysokou náročnosťou na použitie síl a prostriedkov polície a požiarnikov, civilnej ochrany, ale aj záchranárskych zložiek ostatných orgánov a organizácií. Policajný zbor zistil v roku 1998 695 634 priestupkov, pričom uložil pokuty vo výške 124 746 235 korún. Piaty bod predkladanej správy sa zaoberá opatreniami prijatými Policajným zborom v roku 1998. Bližšie tu rozoberám organizačné opatrenia, personálne a sociálne opatrenia, finančné opatrenia a materiálno-technické zabezpečenie, preventívne opatrenia, legislatívne opatrenia a spoluprácu štátnych orgánov pri zaisťovní bezpečnostnej situácie. V šiestom bode správy sú uvedené priority zamerania a činnosti Policajného zboru v roku 1999 a spôsob ich realizácie. Priority smerujeme do troch základných oblastí. Prvou bude boj s kriminalitou, osobitne s organizovaným zločinom. Druhou je prehodnotenie doterajšej organizačnej štruktúry. Treťou sú opatrenia smerujúce predovšetkým do vnútra rezortu. Prílohy potom názornejšie a podrobnejšie popisujú hodnotenú situáciu, prostredníctvom grafou a tabuliek. Azda by som mal ešte upozorniť na to, že táto správa je pomerne kritická a nevyhýbame sa poukázať na problémy a nedostatky, ktoré sa v činnosti polície vyskytli. Samozrejme, že v správe v plnej miere nie je odzrkadlený reálny stav porušovania zákonov u nás v minulom roku. Pretože svedectvom tohoto stavu sú aj zverejnené čierne knihy jednotlivých rezortov, ktoré ako ste iste zaregistrovali, rezorty zverejnili začiatkom tohto roku. Keďže v mnohých prípadoch ide o vysoko latentné porušovanie zákonov, ktoré zasahujú ešte do obdobia pred rokom 1998, venovať sa potom týmto kauzám zverejneným v čiernych knihách rezortov, nie je a ani nemôže byť obsahom tejto správy, nakoľko ide o prípady, z ktorých väčšina z nich je v štádiu preverovania a dokumentovania. Takže ak by som mal záverom hodnotiť túto správu, jej ťažisko nevidím ani natoľko v kritickom rozbore tej situácie i keď ide o správu za minulý rok, ako skôr v tých východiskách, ktoré chceme realizovať v roku 1999, kde pomerne veľmi podrobne rozoberáme naše zámery, tak čo do činnosti, ako aj legislatívnych opatrení, organizačných opatrení a opatrení, ktoré súvisia s určitou reoganizáciou polície. Chcem povedať, že v tomto roku vypracujeme komplexný program boja proti zločinnosti, ktorého cieľom bude aktívne zapojenie všetkých ústredných orgánov štátnej správy do boja proti zločinu. Ďalej vypracujeme projekt potlačovania organizovaného zločinu, do ktorého budú aktívne zapojené všetky zložky policajného zboru, ale aj spravodajské zložky a ostatné orgány činné v trestnom konaní. Tak isto sa zaväzujeme, azda ste postrehli, že to aj robíme, že objektívne vyšetríme v minulosti uložené prípady trestnej činnosti. Preverovanie, dokumentovanie a vyšetrovanie privatizačných káuz a ďalších podozrení z ekonomickej trestnej činnosti, oznámených orgánom činným v trestnom konaní v súvislosti s vykonanými analýzami zdedeného stavu v jednotlivých rezortoch sú tak isto našim programom. Pôjde tiež o zavedenie osobitných procesných postupov a rozšírenie škály zákonných dôkazných prostriedkov pre boj s organizovaným zločinom v rámci novely a rekodifikácie trestnoprávnych predpisov, kde nám pôjde o úpravu niektorých skutkových podstát, ale aj o zmenu v určení výšky trestu. Pôjde nám tiež o policajnú spoluprácu so zahraničím, kde je našou snahou zapájať sa veľmi aktívne do snáh medzinárodného spoločenstva, ktoré je zamerané na riešenie globálnych problémov boja proti organizovanému zločinu, medzinárodnému terorizmu, nelegálnej migrácii, obchodovaniu s ľuďmi a medzinárodnej drogovej kriminalite. Za týmto účelom sme aj teraz pri návšteve USA obnovili kontakty a pracujeme na tom, tak s FBI ako aj DIA, teda s organizáciou, ktorá sa celosvetovo zaoberá bojom proti drogám. Tak isto pokiaľ ide o plnenie úloh vyplývajúcich z postupnej implementácie predvstupového paktu o organizovanom zločine, budeme vo veľmi úzkom kontakte s EUROPOLOM. EUROPOL, aj pre nás, ktorí ešte nie sme členmi EÚ má zaujímavé ponuky, a veľmi ich zaujímajú naše poznatky. Komparácia právnych a policajných inštitútov používaných v zahraničí s právnou úpravou u nás a ich postupné pretransformovávanie v súvislosti s postupným približovaní sa k právnej úprave Európskej únie v rámci integračných snáh Slovenskej republiky o začlenenie do európskych ekonomických a bezpečnostných štruktúr je nutnou podmienkou našej spolupráce so zahraničím. Tiež musíme prehodnotiť ochranu štátnej hranice vzhľadom na Shengenskú dohodu, ktorú majú jednotlivé naše susedné štáty, prostredníctvom organizačno-legislatívnych opatrení, kde pôjde najmä o profesionalizáciu ochrany hraníc a to aj s využím moderných technických prostriedkov. Tak isto administratívno-legislatívne opatrenia nutné na prehodnotenie zmluvnej základne bezvízových stykov. Opäť oživíme priamy výkon policajnej služby s cieľom zamedzenia a kontroly uličnej kriminality. Aktuálnym pre nás je aj zabezpečenie pokojného priebehu a nerušeného priebehu volieb prezidenta republiky.
Takou druhou význanmou oblasťou, ktorú sme si určili je prehodnotenie doterajšej organizačnej štruktúry, ktorá sa ukázala ako neúčinná, predovšetkým v boji s organizovaným zločinom. Našim cieľom bude uviesť do života takú organizačnú štruktúru, ktorá bude stabilná a funkčná. Stabilizáciou organizačnej štruktúry sa taktiež posilnia právne istoty policajtov i riadiacich pracovníkov. Máme tu potom rozobraté priority organizátorsko-riadiacej oblasti riadenia polície, ale to už vám nebudem hovoriť, lebo toho je pomerne veľa.Chcem len povedať, že cieľom je sfunkčniť políciu. Cieľom je, aby si polícia získala opäť tú dôveru občanov, ktorú mala povedzme v 1992 roku, ak sa pamätáte po tom záchyte tých vrahov z Leopoldova, ktorí povraždili strážcov, naozaj si polícia vtedy získala dôveru občanov, tá sa pohybovala,rádovo, v tom čase asi na úrovni dnešnej dôvery občanov k arámde. A musím povedať, že i v tomto období hoci sme vlastne len niekoľko týždňov či mesiacov vo vláde, začína sa nám veľmi dobre dariť v spolupráci s občanmi najmä pokiaľ ide o riešenie tých prípadov, keď sú občania vydieraní. Zo dňa na deň, z týždňa na týždeň sa nám stále viacej občanov hlási o pomoc, v takýchto prípadoch a dôverujú polícii, že ich ochránia pred vyhrážkami výpalníkov alebo vyberačov úplatkov, ktorí nehoráznym spôsobom si vynucujú peniaze. Napríklad objasnenosť v týchto prípadoch stúpa až na vyše 70%, takže to sú určité signály i dôvery zo strany občanov, ale hlavne teda signály o iniciatíve, vzraste aktivity polície. Takže to by asi bolo všetko a nech sa páči vaše otázky.

Martin Lengyel:
Ďakujem pán minister, nech sa páči vaše otázky. Roľnícke noviny.

Otázka: M.Voleková, Roľnícke noviny
Pán minister, vy ste povedali, že oživíte službu na uliciach, znamená to, že na ulicu príde viacej policajtov?

Ladislav Pittner:
To je náš cieľ odpočiatku, od kedy som po 1989 roku mal možnosť viesť tento rezort tak to bolo našim cieľom. Ja som dnes práve vo vláde informoval o tom, že i keď vzrastá odpor voči týmto zámerom reorganizácie, pretože, aký bol stav? V roku 1994 sme končili tým, že bolo dvojstupňové riadenie v polícii. Bolo Policajné prezídium a bolo 38 okresných veliteľstiev. A potom prišlo územnosprávne členenie, ktoré prinieslo 8 krajských riaditeľstiev a 76 okresných riaditeľstiev polície, preto 76 a nie 79, lebo v Košiciach sa všetky okresné riaditeľstvá neustanovili. No a výsledok je ten, že nám to pohltilo okolo 10 tisíc policajtov. To znamená polovicu stavu. A naším cieľom je, aby sme tabuľkové miesta policajtov očistili od rôznych tých riaditeľov a od rôznych tých zástupcov a sekretariátov, aby sme jednoducho naozaj nerušili políciu v tom ktorom okrese, ako to nesprávne niekedy vníma verejnosť, ale aby sme rušili administravíne miesta. Aby sme dostali políciu, v tých tabuľkách, ktoré sú vládou odsúhlasené, aby sme ich dostali medzi iným aj do ulíc. My máme problémy aj v kriminálnej službe, že niet dostatok síl na zvládanie, najmä v poslednom období tých enormných aktivít, ktoré nám priniesol život. A z toho dôvodu, áno, cieľom je dostať policajtov do ulíc. Ale to sa nám podarí a umožní realizovať len vtedy, ak sa nám podarí presadiť reorganizáciu polície, ktorú by sme chceli urobiť od 1. apríla.

Martin Lengyel:
Slovenská republika, ďalšia otázka.

Otázka: K.Grosmannová, Práca:
Pán minister, spomínali ste, že trestných činov sa dopúšťajú aj príslušníci policajného zboru. Máte to za vlaňajšok presne zmapované, koľko takýchto policajtov alebo koľkých trestných činov sa dopustili, prípadne či už sú niektorý pred súdom? To je jedna otázka , druhá ak dovolíte, ako reagovala dnes vláda na obvinenie, že v jej radoch sedia bývalí spolupracovníci s ŠTB?

Ladislav Pittner:
Pokiaľ ide o políciu a jej trestnú činnosť to nie je predmetom tejto správy, ale musím povedať,a že som bol doslova šokovaný možno sa pamätáte, keďže ste odborníci na túto problematiku v novinách, že za Moravčíkovej vlády sme vlastne dostali do zákona o Policajnom zbore cez aktualizáciu ustanovenia o opätovnom zriadení inšpekcie. A tam boli pririeknuté aj tie inštitúty, ktoré súvisia s nasadzovaní informačno-technických prostriedkov, sledovačky atď.
Opäť keď som teraz prišiel, som zistil, že síce formálne inšpekcia existuje, ale tieto inštitúty neboli funkčné, neboli vôbec ani inštalované. Čiže jedno z prvých opatrení, ktoré som urobil na tomto úseku bolo opätovné zavedenie používania ITP a sledovačky, tak, aby sa z inšpekcie stala polícia v polícii. A máme napríklad prvé výsledky. Zistili sme, že na istom Krajskom riaditeľstve sa funkcionári polície, na tomto Krajskom riaditeľstve spolu s tiež podnikateľmi podielali na podvodoch vo výške 620 mil. korún. Podobné veci zisťujeme skoro na každom kraji, skoro na každom okrese. Viete, že sme v tejto veci postupovali od vrchu až dolu. Napríklad pokiaľ ide o ochodné a počet priemerného vyrovnávacieho príspevku funkcionára Ministerstva vnútra, až po také prípady, kde ak prídeme na to, že nám pracovník napríklad Dopravnej polície vyberá za dopravné priestupky pokuty do vlastného vrecka, tak to všetko ide na J-éčko, a ide to na trestné stíhanie. Presnú evidenciu za toto obdobie vám, ale v tejto chvíli nepoviem, môžeme vám takúto informáciu poskytnúť dodatočne.
Je to proces, je to jednoducho stav, ktorý so sebou nesie celé to uplynulé obdobie, ale aj stav spoločnosti. My sa snažíme o to, aby vedúci funkcionári si všímali svojich podriadených aj z tohoto hľadiska. Nie je predsa možné, aby vedúci funkcionár polície nereagoval na to, keď mladý príslušník polície je ovešaný zlatom, alebo keď každý rok mení auto alebo podobné veci, ale to isté platí samozrejme aj na vedúcich funcionárov najmä pokiaľ ide o ich nadmerný spôsob života. To sú veci, ktoré musia zaujímať inšpekciu. A pokiaľ ide o tú druhú otázku, tak síce nie je to predmetom rezortu vnútra, ale áno, vláda jednoducho infomovala o tom, presnejšie predseda vlády informoval o tom, aké stanovisko k tomu zaujala koordinačná rada, to stanovisko je jednoznačné. Pokiaľ sú tieto prípady v súlade so zákonom, ktorý tu bol, tak je to v poriadku, keďže Lustračný zákon neplatí je to vec svedomia každého z tých, ktorých by sa to prípadne dotklo, ale je v tom, viete, strašná účelovosť, pretože ak napríklad v prípade ministra Černáka sa cituje osvedčenie, ktoré síce hovorilo o tom, že bol evidovaný pod C-éčko, to znamená ako kandidát tajnej spolupráce, ale zároveň je tam ustanovenie, že to neznamená, že bol vedomým spolupracovníkom, tak to bolo jedno z prvých osvedčení, na ktoré potom reagoval Ústavný súd federácie tým, že toto C-éčko vôbec vypustil. Takže potom ani neboli v takejto dikcii evidované prípady či už prezidenta Havla alebo ďalších, ktorí tak isto na C-éčko boli zachytení v zoznamoch ŠTB, o tom títo ľudia ani nemuseli vedieť, to bol program tej perfídnej organizácie ŠTB, ako si vytypovali určitých ľudí a ako týchto ľudí sa snažili získať potom za aktívnych spolupracovníkov. Najskôr ich vytypovali ako kandidátov. Samozrejme, ale mám poznatky, keďže som niejaký čas robil v spravodajskej službe v 1990 roku, že niektorí kandidáti boli nebezpečnejší, ako aktívni alebo ako evidovaní agenti, pretože sa snažili dostať do toho postavenia aktívneho, ktorí ste starší viete, že kandidát strany bol niekedy horší, ako člen strany, pretože sa snažil stať členom strany. Takže neplatí zase všeobecne, že automaticky je isté, že to C-éčko nerobilo zle. Boli aj C-éčkari, ktorí zle robili.

Martin Lengyel:
Slovenská republika, ďalšia otázka.

Otázka: D.Krajačičová, Slovenská republika:
Zaujímalo by ma, či máte niejaké poznatky o vývoji kriminality za tieto prvé dva mesiace, keby ste to mohli porovnať s tou správou za minulý rok. A či ste informovali vládu o priebehu vyšetrovania vraždy pána Duckého, či nastal v tom niejaký pokrok. A ešte na pána hovorcu alebo na pána ministra, či vláda dnes odvolala štátneho tajomníka, ktorý sa má vrátiť do parlamentu namiesto pána poslanca Ďuračku?

Ladislav Pittner:
Porovnanie týchto dvoch mesiacov s rokom by bolo neobjektívne, lebo ide o úplne iný časový úsek, ale ja týždenne referujem o stave bezpečnosti, takže aj dnes som takúto informáciu podal a môžem vám povedať, že v tej klasickej kriminalite nám klesá počet prípadov v porovní s tým istým obdobím minulého roka a stúpa nám objasnenosť, spomenul som to už, pokiaľ ide o objasnenosť výpalníkov a vydieračov. Tam sa to dostalo až nad 70%. Pokiaľ ide o vraždu pána Duckého, tam stále pokrok výraznejší nenastal, vzhľadom na to, že ešte stále v tých oblastiach, kde sú tie utajené hroby sme nemali možnosť konať, v najbližších dňoch dúfam, ak sa nezmení počasie to budeme mať, zatiaľ je vysoká pravdepodobnosť, že sa nájdu hroby určitých pohrešovaných ľudí, o ktorých sa doteraz nevie kde boli.

Martin Lengyel:
Pokiaľ ide o otázku pána Rosivala tak vláda sa týmto nezaoberala.

D.Krajačičová:
Bolo avizované, že sa bude dnes zaoberať, čiže kedy predpokladáte, že by sa tým mala zaoberať?

Martin Lengyel:
Neviem o tom, že by bolo avizované, že vláda sa bude zaoberať návrhom na odvolanie pána Rosivala, momentálne toto nie je na agende vlády. Situácia je taká, že je na pánovi poslancovi Ďuračkovi, ako sa zachová a vláda nebude nútiť pána štátneho tajomníka, aby odstupoval.
Televízia Markíza, nech sa páči.

Otázka: TV Markíza:
Pán minister, minulý týždeň pán Mitro podal šesť trestných oznámení na bývalých pracovníkov tajnej služby a tento týždeň mal podať minimálne ďalších dvadsať. Chcem sa spýtať, ako sa teda polícia zachovala v tejto veci, či už niekoho zatkla, či pátra po niekom?

Ladislav Pittner:
Polícia postupne, ako dostáva tieto podnety tak ich zaraďuje, priznám sa, že sme tak zahltení podnetmi, tak s oblasti ekonomickej kriminality, ako aj s oblasti týchto prípadov zákonného počínania si bývalej SIS-ky, že musíme voliť určité poradie priorít. Dnes som bol vo vláde požiadaný, aby som zameral prioritu na problém poisťovní, napríklad. Áno, naozaj je týchto prípadov veľa a musím čeliť niekedy niektorým hlasom najmä z opozičnej tlače, že kriminalizujeme spoločnosť, nie je to tak, jednoducho odhaľujeme to, čo si zaslúži objasnenie.

Martin Lengyel:
Nech sa páči VTV.

Otázka: VTV:
Ak dovolíte pán minister, zaujalo ma to čo ste spomenuli a znova ste to zdôraznili, že sa budete vracať k ekonomickým a hospodárskym trestným činom, aby ste ich objektívne vyšetrili. V tomto prípade by ma zaujímalo, či budete niejakým špeciálnym spôsobom spolupracovať s inými rezortmi, hlavne pokiaľ ide o porušovanie zákona o privatizácii. aby také kauzy napríklad, ako Nafta Gbely netrvali niekoľko veľa rokov a v podstate majitelia akcií si medzi tým s nimi robili čo chcú ?

Ladislav Pittner:
Máte pravdu, to bol dnes ďalší taký uzáver pri referovaní o bezpečnostnej situácii, že je treba urýchlene podať do parlamentu návrh zákona o zrušení akcií na doručiteľa alebo o niejakom korigovaní tohoto postupu, pretože práve včera ste videli, že sme sa dozvedeli, že tu prišlo k prevodu akcií medzi pánom Pórom a pánom Majským. Všetky tieto záležitosti veľmi úzkostlivo sledujeme, lebo sme si vedomí toho, že čas pracuje proti nám. Môže sa stať, že keď zákon bude prijatý, že už vlastne nebudú akcie na doručiteľa funkčné. Nebude vlastne o čom hovoriť. A pokiaľ ide o ekonomické veci, tak dnes som práve na vlády dal informáciu, že za posledný týždeň bolo z finančnej polície podaných 7 návrhov na trestné stíhanie, ktoré sa dotýkajú práve oblasti ekonomickej kriminality v celkovej škode vyše 100 mil. korún a pokiaľ ide o známejšiu osobu alebo prípad bolo začaté trestné stíhanie bývalého generálneho riaditeľa ŽSR pána S.

Martin Lengyel:
Posledná otázka Rádio TWIST.

Otázka: Twist:
Poprosím o komentár toho čo sa včera stalo, totiž pokiaľ mne je známy právny názor vlády, tak akcie Nafty Gbely zmenili majiteľa prostredníctvom privatizácie protiprávne. Svojho času to tu prezentoval pán Mikuláš Dzurinda. Chcel by som sa teda spýtať pána ministra, ako vníma tento precedens, keď niečo čo je podľa vlády privatizované protiprávne, zmenilo majiteľa a ten nový majiteľ tvrdí, že to urobil v podstate kvôli spolupráci s vládou a mieni spolupracovať s vládou, keby toto komenoval, s pohľadu pána premiéra p. Lengyel a keby ste to mohli aj vy pán minister?

Ladislav Pittner:
Dnes vo vláde sme veľmi kritizovali činnosti FNM, ktorý vlastne aj finančnej polícii vydodanenie alebo vyžiadanie ďalšie podklady, či akcií Nafta Gbely, alebo v Piešťanských kúpeľoch alebo v ďalších privatizačných akciách nedodal. A nedodáva ich včas. Vláda ústami premiéra sa vyjadrila k tomu, tak , že si pozve na pohovor predstaviteľa FNM a tam sa vynoril aj ten problém zo včerajška, kde údajne neprišlo ku kúpe a k predaju, ale k akémusi zvláštnemu spôsobu výmeny. Samozrejme, že ak nám FNM dodá patričné podklady,tak budeme aj v takejto veci konať. To že sa k nám hlása ostentatívne a dokonca drzo niekto vyhlasuje o tom, že tým podporuje vládu, to ešte neznamená, že po prvé je to tak a po druhé, že nebudeme konať.

Martin Lengyel:
Ja len veľmi stručne dodám, že postup štátu vo veci tohto podniku Nafta Gbely nezávisí od toho kto je majiteľom Nafty Gbely, resp. majiteľom Druhej obchodnej.

Twist - doplnenie otázky:
/nezrozumiteľný začiatok/ ... si naďalej myslí alebo trvá na svojom pôvodnom názore, že tá Druhá obchodná k akciám Nafty Gbely došla protiprávne a bude využívať všetky prostriedky, ktoré sú k dispozícii na to, aby ich získala naspäť, resp. FNM získal naspäť?

Ladislav Pittner:
Zatiaľ nemáme dôvod mať iný názor a to čo podpredseda vlády povedal, keď pán Pór ponúkal túto trasakciu, že chcel predať tie akcie za cenu za akú ich kúpil a to označil podpredseda vlády Ivan Mikloš za neprijateľné, na tom naďalej trváme.

Martin Lengyel:
Definitívne posledná otázka BBC.

R.Števčík, BBC:
Pán minister, hovorili ste aj o tom, čo zaznelo včera v médiách, keď sa pán Majský vyjadril, že tento svoj krok konzultoval s vládou a konal po dohode s vládou? Vyjadrovali sa k tomu ekonomický ministri, resp. či sa o tom na vláde hovorilo a v akom zmysle?

Ladislav Pittner:
Takýto výrok nebol predmetom rokovania vlády.

Martin Lengyel:
Dámy a páni ďakujeme za vaše otázky.