Infoservis
Zasadanie vlády


Hore

Hore

Obsah

Tlačová konferencia počas rokovania vlády

Schôdza č.: 24
Dátum: 31. marca 1999
Miesto: Bratislava, Úrad vlády Slovenskej republiky

Hovorkyňa vlády Miriam Fiťmová:
Poprosím vás dnes o stručnosť. Pán minister spravodlivosti Ján Čarnogurský vám povie pár slov o novele Trestného zákona. Nech sa páči.

Minister spravodlivosti Ján Čarnogurský:
Ďakujem. Dámy a páni, dnes vláda schválila návrh novely Trestného zákona a prakticky v tej podobe, v akej ho schválila Legislatívna rada asi pred dvoma týždňami, tak ho dnes schválila vláda a v najbližších dňoch pôjde do parlamentu. Stručne poviem niektoré charakteristiky, alebo nové ustanovenia Trestného zákona, ktoré si azda zasluhujú pozornosť. Sú to niektoré nové skutkové podstaty hospodárskych trestných činov, potom je prísnejšie trestné skrátenie dane a poistného, alebo nezaplatenie dane a poistného. Veľmi sa sprístňuje postih korupcie, pribudlo šesť nových paragrafov, šesť nových skutkových podstát na stíhanie korupcie. Veľmi sa sprísnilo aj stíhanie detskej pornografie a prakticky už prechovávanie jedného diela, jednej fotografie napríklad s tématikou detskej pornografie je trestné. Síce, ako úmyselný trestný čin, to znamená, že páchateľ musí vedieť, že má také dielo, ale ak ho má u seba, tak už je to trestné. To znamená, že je to ďaleko dôslednejšia ochrana, predovšetkým detí, ako je doteraz v Trestnom zákone. Je postihované výpalné a dosť veľká diskusia vo vláde bola o niektorých ustanoveniach, ktoré nie sú v tejto novele a o tom by som pár slov povedal. Bola diskusia o tom, aj niektorí ministri navrhovali zaradiť do novely Trestného zákona aj nezaplatenie mzdy. Nakoniec, aj vzhľadom na argumentáciu, ktorá odznela v Legislatívnej rade som toto neakceptoval a vláda zamietla tento návrh a to z toho dôvodu, že platenie mzdy sa deje na základe pracovnej zmluvy, čiže je to plnenie zmluvného záväzku zo strany zamestnávateľa. A existuje viacero medzinárodných dohôd a je to koniec koncov aj v Ústave Slovenskej republiky, je zakotvený zákaz trestného stíhania za neplnenie zmluvného záväzku. To znamená, že ak by bol v Trestnom zákone paragraf, ktorý by postihoval trestne neplatenie mzdy, bolo by to porušovanie tohoto ustanovenia Ústavy Slovenskej republiky aj viacerých medzinárodných zmlúv. Potom minister životného prostredia dal návrh na zaradenie dvoch ďalších paragrafov, ktoré by postihovali poškodzovanie životného prostredia. Vzhľadom na to, že tieto paragrafy neprešli Legislatívnou radou a nebolo by dostatočne zodpovedné iba na vláde zaradiť ich do novely Trestného zákona, pretože nie sme schopní v tejto chvíli odhadnúť dôsledky na iné ustanovenia Trestného zákona, tak vláda nezaradila tieto ustanovenia teraz do novely Trestného zákona, ale ponúkol som spoluprácu Ministerstva spravodlivosti s Ministerstvom životného prostredia na tom, aby sme pripravili prípadne tieto dve ustanovenia tak, aby formou poslaneckého návrhu mohli byť zaradené do tohoto Trestného zákona. Novela Trestného zákona obsahuje aj to, doteraz azda najviac diskutované ustanovenie o policajnom agentovi, ktorý bude pomáhať odhaľovať a usvedčovať páchateľov, predovšetkým korupcie a prípadne zneužívania právomocí verejného činiteľa. Pre väčšiu názornosť uvediem bližšie niektoré ustanovenia, ktoré si myslím, že umožňujú postihovať tunelovanie podnikov. Sú to ustanovenia, ktoré doteraz v Trestnom zákone neboli, ale teraz novela ich obsahuje. Paragraf 250 f/ Trestného zákona, odsek 1 hovorí, kto ako štatutárny orgán, alebo prokurista právnickej osoby spôsobí úpadok tejto právnickej osoby a vo väčšom rozsahu zmarí uspokojenie jej veriteľa tým, že po a./ bez zodpovedajúceho finančného krytia investuje do stratového obchodu, alebo do obchodu, ktorý sa vymyká z rámca pravidelného podnikania právnickej osoby, v ktorej je štatutárnym orgánom, príjme neúmerne vysoký alebo nevýhodný úver, väčšiu časť príjmu z podnikania právnickej osoby, v ktorej je štatutárnym orgánom použije na vlastnú osobnú spotrebu, potresce sa odňatím slobody atď. Ak si dosadíte do týchto ustanovení napríklad to, čo sa dialo vo VSŽ, nákup Sparty Praha, ktorá zjavne nepatrí medzi železiarsku výrobu a niektoré iné prípady, ktoré boli v médiách pertraktované v posledných týždňoch a mesiacoch, vidíte, že prijatie tejto novely Trestného zákona umožní po jej prijatí v parlamente stíhanie takýchto prípadov. Podobne potom odsek 4, toho istého ustanovenia hovorí, že v takomto prípade aj vtedy je naplnená skutková podstata, ak úpadok bol odvrátený len poskytnutím príspevku alebo iným opatrením orgánu štátu, územnej samosprávy, alebo verejno-právnej inštitúcie, ku ktorým neboli tieto orgány povinné. Opäť ak si do tejto skutkovej podstaty dosadíte napríklad IRB, ktorá by bola absolvovala úpadok, ale jediné zásahom Národnej banky, čiže verejnoprávnej inštitúcie bola zachránená, takže to je proste táto skutková podstata.
Ešte azda vyberanie výpalného, paragraf 235a/, zacitujem to je opäť nové ustanovenie, ktoré doteraz nebolo v Trestnom zákone, nazýva sa hrubý nátlak 235 a/ a skutková podstata znie: ..." kto iného násilím, hrozbou násilia, alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti k poskytnutiu plnenia majetkovej povahy pre seba, alebo pre tretiu osobu za služby vlastné, alebo služby tretej osoby, ktoré mu za takéto plnenie proti jeho vôli vnucuje a to aj vtedy, ak takéto služby iba predstiera, potresce sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov." To znamená tie zmluvy o poskytovaní ochrany tých rôznych civilných bezpečnostných služieb, ktoré sa vnucujú podnikateľom a ktoré sú vlastne pláštikom pre vymáhanie výpalného, podľa tohoto ustanovenia, bude to trestné. Takýchto ustanovení je v novele viac. Vidíte aj podľa rozsahu novely, že novela vlastne, ak mala byť seriózne pripravená, nemohla byť pripravená skôr. Dalo by sa povedať, a to teraz nepriamo opäť polemizujem s poslancom Róbertom Ficom, ktorý kvôli jednému ustanoveniu vlastne novelizoval Trestný zákon a to znamená, táto novela, ktorá pôjde do parlamentu, tak vlastne po dvoch, či troch mesiacoch vlastne novelizuje novelu Róberta Fica, no, ale to je nevýhoda takéhoto podnikania. Ďakujem.

Miriam Fiťmová:
Ďakujem pekne za úvod. Nech sa páči vaše otázky. Nech sa páči pani Grosmannová, Práca.

Otázka: Klára Grosmannová, denník Práca
Pán minister, ja by som sa len chcela spýtať, či sa, či vláda nemala taký názor, že by bolo treba zmeniť trestné sadzby za niektoré trestné činy? Alebo či to navrhovala Legislatívna rada?

Ján Čarnogurský:
Súhlasila s tým, čo navrhovala Legislatívna rada. po prvé preto, že trestné sadzby sa v niektorých ustanoveniach zvyšujú, veď napríklad v detskej pornografii sa zvyšujú veľmi výrazne dokonca. Taktiež sa zvyšujú v niektorých hospodárskych trestných činoch, napríklad nezaplatenie dane, aj keď došlo zároveň ku istému miernemu preformulovaniu skutkovej podstaty, čiže paragrafu, ale zároveň došlo ku sprísneniu trestných sadzieb, tam, kde to vláda považuje za odôvodnené, tak došlo. Po druhé ide o to, že aj trestné sadzby majú svoju určitú systematiku. Povedzme, všimnite si, že v Trestnom zákone máte sadzby do 1 roku, alebo 1 až 5 rokov, alebo 2 až 8 rokov, alebo 5 až 12 rokov. Nebudem teraz vysvetľovať logiku tejto systematiky, ale ona logiku má a preto nemožno sa nejako subjektivisticky opúšťať túto systematiku, ktorú vypracovala právna veda za desaťročia, možno dokonca stáročia svojej existencie. Takže novela Trestného zákona rešpektuje zároveň aj túto systematiku trestných sadzieb.

Miriam Fiťmová:
Ďakujem pekne. Nech sa páči ďalšie otázky. Nech sa páči pani Krajačičová.

Otázka: Dobroslava Krajačičová, denník Slovenská Republika:
Zaujímalo by ma, či vláda dnes rokovala aj o poste predsedu Slovenského pozemkového fondu, tak ako to bolo avizované a či sa vláda zaoberala aj zvýšením DPH-čky na odporučenie ekonomických ministrov zo 6 na 10%

Miriam Fiťmová:
K Vašej prvej otázke. Vláda sa nezaoberala dnes preobsadzovaním šéfa Slovenského pozemkového fondu. Čo sa týka vašej druhej otázky, ktorá súvisí so zvýšením dolnej sadzby DPH, bolo to súčasťou 22. bodu, ktorý bol po včerajšej koaličnej rade odložený, dá sa tak povedať. Vláda sa ním bude zaoberať v polovici apríla, aby som vám povedala presné znenie toho bodu, bolo to Posúdenie alternatívnych možností opatrení na stabilizáciu rozpočtového hospodárenia v roku 1999, touto otázkou sa ešte budú zaoberať experti. Nech sa páči ďalšie otázky.

Otázka: /nepredstavil sa/
/Začiatok otázky nezrozumiteľný/ ... v rámci národnostných menšín venovali len vymenovaniu členov Rady vlády pre národnostné menšiny, alebo aj bol širší okruh otázok?

Miriam Fiťmová:
Pokiaľ viem tak tento bod nebol dnes schválený vo vláde. Nie, táto Rada pre národnostné menšiny rovnako bola odložená, ešte sa ňou bude vláda zaoberať.

Hovorca predsedu vlády Martin Lengyel:
Diskusia bola iba o tomto bode a respektíve materiál bol stiahnutý a bude na budúcom rokovaní vlády.

Miriam Fiťmová:
Nech sa páči Dušan Deván.

Otázka: Dušan Deván, denník SME
Môžte špecifikovať, akí experti majú ešte posudzovať tie alternatívne možnosti?

Miriam Fiťmová:
Nie, nemôžem to špecifikovať, pretože hovorím presne to, čo som dnes počula na rokovaní vlády. Nech sa páči Palo Pavlík, TWIST.

Otázka: Pavol Pavlík, rádio Twist
Ja mám dve otázky. Chcem sa spýtať kto bude zastupovať vládu v bankovej rade Národnej banky Slovenska, keďže tým návrhom ste sa mali zaoberať a je všeobecne známe, že to bolo predmetom koaličných rozporov. A druhá otázka, či by pán minister nemohol, ak dovolíte, využijem túto príležitosť, skomentovať vlastne list poslancov Slaného a pána Muranského, pozdravný list delegátom HZDS, ja viem, že to je stranícka otázka, ale, že či by sa nemohol teda k tomu vyjadriť?

Miriam Fiťmová:
Začnem ja. Vláda dnes schválila poverenie pre vicepremiéra Ivana Mikloša, aby zastupoval vládu v bankovej rade Národnej banky Slovenska, v alternácii s ministerkou financií Brigitou Schmőgnerovou. Nech sa páči pán minister.

Ján Čarnogurský:
Poslanci Muranský a Slaný dostali pozvanie na Krajskú konferenciu HZDS ako poslanci pochádzajúci z Banskobystrického kraja a odpovedali, vlastne odmietli účasť na tomto, na tejto konferencii. Pokiaľ ide o znenie ich listu, no sú to mladí poslanci, začínajúci poslanci. Ku zneniu tohoto ich listu možno mať pripomienky. Poznamenávam, že rovnako boli pozvaní poslanci za SDĽ napríklad tiež z Banskobystrického kraja, ktorí taktiež napísali tejto krajskej konferencii HZDS list, ten pokiaľ viem, nebol natoľko komentovaný, ale opakujem, pokiaľ ide o poslancov Muranského a Slaného, jedná sa o mladých poslancov, voči ktorým treba mať porozumenie pokiaľ ide o niektoré formulácie.

Miriam Fiťmová:
Ďakujem pekne. Dušan Deván.

Otázka: Dušan Deván, denník SME
Doplňujúcu otázku. Znamená to, že komisiu expertov nemenovala vláda a ak ju teda nemenovala vláda, znamená to, že vláda sa bude riadiť rozhodnutím expertov, o ktorých rozhodol nejaký iný orgán?

Miriam Fiťmová:
Neviem vám odpovedať na túto otázku, neviem o tom, že by vláda menovala komisiu expertov. Nech sa páči ďalšie otázky.

Otázka: Jozef Janto, denník Hlas ľudu
Prečo sa vláda nezaoberala pornografiou všeobecnejšie? Myslím tým vystavovanie pornografických výrobkov, nielen vo výkladoch sexshopov, ale napríklad aj v stánkoch PNS.

Ján Čarnogurský:
To, čo uvádzate vo vašej otázke je komplexnejší problém, ktorý jednoducho vláda dnes nemala na programe, preto sa ním nezaoberala, to je jedna vec. Druhá vec je, už komplexnosť problému hovorí o tom, že vláda predsa tým, že schválila novelu Trestného zákona, tak prinajmenšom zúžila možnosť šírenia porgnografie všeobecne a detskej porgnografie osobitne a koniec koncov existuje zákon ešte z 1990 roku, ktorý žiaľ nenašiel zatiaľ dostatočné uplatnenie, ktorý sa s touto problematikou zaoberá, aj keď zrejme nie dokonale.

Miriam Fiťmová:
Ďakujem pekne, nech sa páči ďalšie otázky. TV Markíza.

Otázka: Helena Tomková, TV Markíza:
Ja som sa chcela spýtať, niečo bližšie by ste mohli povedať k tomu policajnému agentovi?

Ján Čarnogurský:
Áno. Policajný agent je upravený vo dvoch ustanoveniach novely Trestného zákona, paragraf 15 c/ a potom 163 a/. Myslím, alebo tiež c/. A tento policajný agent má dve podoby v Trestnom zákone. Podľa paragrafu 15 c/ policajný agent je iba infiltrovaný, polícia ho infiltruje do povedzme zločineckej skupiny preto, aby počúval, videl a potom mohol svedčiť. Tento policajný agent je skôr pasívny, to znamená, že jeho úlohou nie je priamo robiť, vykonávať činnosť, ktorá by sa inak kvalifikovala, ako trestná činnosť. Môže sa stať, takémuto policajnému agentovi, že je priamo, alebo nepriamo prinútený vlastne zúčastniť sa na páchaní trestnej činnosti, ak nechce ohroziť svoj život, svojej rodiny, alebo prezradiť svoju totožnosť. Z toho dôvodu paragraf 15c/ poskytuje takémuto agentovi určitú beztrestnosť do určitých hraníc. A tie hranice sú dané niektorými paragrafmi, čiže niektorými trestnými činmi, ktoré jednoducho nemôže spáchať, aj keby mu také nebezpečenstvo hrozilo, ďalej nemôže spáchať žiadnu trestnú činnosť, ak by ňou spôsobil ujmu osobe mladšej ako 18 rokov a ešte niektoré ďalšie, detailnejšie obmedzenia takéhoto účinkovania policajného agenta. Policajný agent podľa paragrafu 163 Trestného zákona je policajný agent vlastne aktívny, ktorého môže polícia použiť iba pri odhaľovaní trestných činov korupcie a zneužívania právomocí verejného činiteľa. Tento policajný agent môže byť aj aktívny, ale len ohľadom týchto dvoch vlastne skupín ustanovení Trestného zákona a práve preto, že je aktívny, tak zákon dáva viaceré obmedzenia na jeho nasadenie a tie obmedzenia sú hlavne dvojaké. O jeho nasadení musí rozhodnúť sudca, to znamená, že budú určení sudcovia, pravdepodobne na Krajských súdoch, ktorí podobne, ako doteraz rozhodujú napríklad o použití odpočúvania, tak budú rozhodovať o nasadení takéhoto agenta. A druhou podmienkou je, že agenta možno nasadiť iba v prípadoch, kedy už existuje dôvodné podozrenie, že dotyčná osoba podlieha korupcii nie je možné jej dokázať a usvedčiť ju z páchania takejto trestnej činnosti a preto sa nasadzuje agent.

Miriam Fiťmová:
Ďakujem pekne. Posledná otázka vzhľadom na krátkosť času.

Otázka: Katarína Bratková, rádio Nitra
Ja by som v zápätí na to chcela reagovať, či už sa využívajú takíto agenti? Lebo podľa našich informácií včera odviedli v putách vedúceho Daňového úradu v Nitre, nakoľko ho usvedčili pri preberaní úplatku.

Ján Čarnogurský:
Nie. Takíto agenti sa nevyužívajú ešte, a to z toho dôvodu, že zákon ešte nie je schválený.

Miriam Fiťmová:
Ďakujem pekne za vaše otázky.