Infoservis
Zasadanie vlády


Hore

Tlačová konferencia počas rokovania vlády.

Schôdza č.: 36
Dátum: 2. júna 1999
Miesto: Bratislava, Úrad vlády Slovenskej republiky

Miriam Fiťmová:
Dámy a páni, vítam vás na tlačovej konferencii po 36. riadnej schôdzi vlády. Ráno viacerí z Vás už absolvovali brífing k novele zákona o podmienkach -- prepáčte, novele zákona o ochrane vkladov, kde Vás informoval pán štátny tajomník MF, teraz sa, dnes sa teda -- alebo v tejto chvíli sa nezameriame na ekonomické, alebo teda na body, ktoré sa týkali rezortu financií. Skôr, ako odovzdám slovo naším hosťom, ešte by som vás rada informovala o tom, na čo sa zrejme viacerí z Vás budú pýtať, a síce o novele zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, táto novela bude prerokovaná v piatok na mimoriadnom zasadnutí vlády. Takže to je k tejto téme, teraz ak dovolíte, by som rada privítala naších hostí, a síce pána ministra zahraničných vecí Kukana a pána štátneho tajomníka Mazáka. Pána štátneho tajomníka by som poprosila na úvod, aby Vám povedal niečo o novele trestného poriadku, ktorý dnes predkladal rezort spravodlivosti . Nech sa páči. A samozrejme aj o voľbe sudcov. Nech sa páči.

Štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR Ján Marák:
Ďakujem pekne, dámy a páni, minister spravodlivosti SR predložil dnes na rokovaní vlády návrh na voľbu sudcov SR na 4-ročné volebné obdobie. Ide o 48 kandidátov na funkciu sudcu, z toho sú 43 čakatelia, 5 sú adepti, teda kandidáti na túto funkciu, ktorí už pôsobili v iných právnických povolaniach. Toto posilnenie sudcovského stavu má význam predovšetkým v tom, že 20 týchto sudcov bude zaradených na obchodné úseky príslušných súdov. Aby ste mali o tom predstavu: 20 sudcov, to je stredne veľký súd, takže očakávame od toho čiastkové plnenie stabilizačnej časti balíčka ekonomických opatrení. Všetci títo sudcovia boli vládou SR schválení a vláda odporučí, aby NR SR ich zvolila za sudcov na 4-ročné volebné obdobie. Pevne dúfam, že to sú poslední sudcovia, ktorí budú volení na toto 4-ročné volebné obdobie a že novela ústavy už takúto voľbu vylúči a sudcovia budú volení bez časového obmedzenia. Ďalším bodom programu rokovania vlády dnes bol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, tento návrh zákona bol tak isto s pripomienkami odporúčaný do ďalšieho legislatívneho procesu, má 3 ťažiskové body: prvý je procesne upraviť pôsobenie agenta, ktorý už má teda oporu v trestnom práve hmotnom v Trestnom zákone, ktorý už je v legislatívnom procese na NR, to znamená, že vymedzujú sa jeho práva, povinnosti, jeho pôsobenie pri odhaľovaní obzvlášť závažnej trestnej činnosti a korupcie, ďalším bodom, ktorý je taký veľmi významný a systémový, že trestný poriadok sa vrátil k inštitútu začatia trestného stíhania vo veci nie len proti osobe, ale aj vo veci, aby som to objasnil: predstavte si, že dôjde k únosu občana SR, nevieme, kto je páchateľ. Doteraz sme nemohli začať trestné stíhanie, lebo nebol známy páchateľ. Teraz, ak tento návrh novely prejde, budeme môcť začať trestné stíhanie vo veci a vykonávať vyšetrovacie úkony. Toľko na objasnenie tej druhej časti, tretia časť tejto novely sa týka úpravy alebo predsizovania právneho styku s cudzinou. Samozrejme, sme otvorení Európe, takže začína to byť veľmi aktuálne, takže sa to upravilo v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je viazaná SR. Posledný takýto bod, ktorý je interesantný a trošku tak neuralgický je to, že sa rozšíri možnosť podať sťažnosť pe porušenie zákona aj proti tým meritorným rozhodnutiam trestných súdov, ktoré nadobudnú právoplatnosť na prvom stupni - spravidla na okresných súdoch v dôsledku toho, že nikto sa neodvolal. Je to otázka, ktorá súvisí s tým, že častokrát napríklad pri dopravných nehodách ostávali veci právoplatne na prvom stupni, a boli nezákonne rozhodnuté a nebol iný mechanizmus ako dosiahnuť nápravu tejto nezákonnosti. Toľko z mojej strany, ďakujem.

Miriam Fiťmová:
Ďakujem pekne, dámy a páni, pána ministra zahraničných vecí Eduarda Kukana som si dovolila vo Vašom mene dnes pozvať - ani nie tak v súvislosti s agendou dnešného rokovania alebo s dnešním rokovaním vlády, ale preto, aby som ho poprosila, aby Vám sprostredkoval informácie v súvislosti so svojím poslaním s poslaním splnomocnenca generálneho tajomníka OSN. Nech sa páči, pán minister, máte slovo.

Minister zahraničných vecí Eduard Kukan:
Ďakujem pekne, dobrý deň. Ja budem skôr Vám k dispozícii na Vaše otázky, ale predsa len by som stručne zhrnul situáciu, v ktorej sa dnes nachádza riešenie kosovskej krízy. Chcel by som veriť tomu, že rokovania o jej riešení sa dostávajú do záverečnej fázy. Čas a rozhovory, ktoré sa konali, ukázali, že jestvujú princípy, ktoré bude treba prijať a na základe ktorých bude možné určiť budúcu rekonštrukciu normálneho života v Kosove, tie princípy, o ktorých sa všade hovorí, sú princípy z komuniké G-8 a problém je ešte v tom, že tie princípy boli formulované tak, aby boli všeobecne prijateľné a keď sa začnú konkrétne rozhovory o tom, čo ktorý princíp znamená, tak tam sa ukazuje, že nie všetci si ich interpretujú rovnako. A preto sú potrebné ešte ďalšie rokovania, aby sa tieto otázky vyjasnili. Určite ste videli alebo sledovali to, že včera sa konali a vlastne aj dnes, veľmi dôležité rozhovory v Bonne medzi americkým predstaviteľom /meno nezrozumiteľné/ a fínskym prezidentom a vlastne dnes už splnomocnencom EÚ /nezrozumiteľné/ Achtisarim a osobným splnomocnencom prezidenta Jeľcina Viktorom Černomyrdinom. Práve na nich sa mali dokončiť, alebo pokúsiť sa zblížiť stanoviská tak, aby bolo možné tieto stanoviská potom prezentovať v Belehrade. Mal som možnosť hovoriť s obidvomi predstaviteľmi v pondelok vlastne ráno som hovoril s pánom Achtisarim a navečer s pánom Černomyrdinom, obidvaja hovorili o tom, že určite do Belehradu pôjdu, čo je veľmi dôležité, že som to počul aj od Achtisariho, ktorý vlastne v minulosti necestoval do Belehradu, dnes rokovania pokračovali, ja iba sledujem TA SR, ktorá asi o 14:45 uverejnila správu o tom, že ešte dnes rokovania pokračovali, boli veľmi dramatické, ale nakoniec že sa dosiahol taký stupeň dohody, že obidvaja emisári ešte dnes vycestujú do Belehradu. To by som považoval za dobrú správu, ktorá by mohla znamenať, že naozaj už sa tie rokovania dostávajú do záveru. Viete, že zajtra sa začína summit EÚ v Kolíne a fínsky prezident, ktorý sa vlastne od 1. júla stáva predsedom, Fínsko predsedníckou krajinou EÚ, vlastne zajtra po návrate z Belehradu bude referovať o tom, aká je teda situácia, pokiaľ ide o perspektívy riešenia tejto otázky, ja by som ešte s nejakými závermi sa neponáhľal, tam treba naozaj, aby sa tie otázky a formy riešenia veľmi jasne a zrozumiteľne vysvetlili a potom bude možné očakávať až teda dosiahnutie riešenia. Je všeobecný súhlas s tým, že budúci proces riešenia má sa preniesť na pôdu OSN, všetci hovoria o tom, že by sa mala zrejme prijať rezolúcia bezpečnostnej rady OSN, ktorá by stanovila kostru alebo rámec pre budúce riešenie otázky, ráta sa s tým, že táto celá -- celý proces bude pod záštitou OSN, budú sa ho zúčastňovať rôzne medzinárodné organizácie, ako je Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, EÚ a UNDP a samozrejme aj OSN. Práve v týchto otázkach, akým spôsobom sa bude vytvárať civilná zložka, akým spôsobom sa bude vytvárať miestna správa v Kosove, akým spôsobom sa budú pripravovať voľby, akým spôsobom bude treba zabezpečiť normálny život pre návrat utečencov tak, aby sa naozaj chceli vrátiť, aby vedeli, že tam budú také podmienky, pri ktorých sa nebudú obávať o svoj život, tak to všetko proste sa už dnes, to všetko sa už dnes plánuje a pripravujú sa konkrétne schémy tak, aby po dosiahnutí tej politickej dohody, ktorá bude základom pre ten budúci proces, sa potom mohlo už hneď začať s realizáciou týchto konkrétnych opatrení a pretože sa nevie, kedy to politické riešenie bude, tak sa musí pracovať veľmi intenzívne, aby proste tie konkrétne veci boli pripravené, aby potom nedošlo k nejakým sklzom alebo k nejakým meškaniam. Toľko by som povedal asi na úvod. Ďakujem.

Miriam Fiťmová:
Ďakujem pekne, nech sa páči Vaše otázky. Nech sa páči, VTV.

Otázka: Lucia Križanová, VTV
Chcela by som poprosiť o odpoveď, že prečo sme sa dnes nezamerali na financie, že čo bolo tým dôvodom a prečo z programu rokovania bola odložená informácia o návrhu riešenia situácie podnikov v krízovom stave. Ďakujem.

Miriam Fiťmová:
Čo sa týka tej odloženej informácie - tá bude ešte dopracovaná, predpokladám, že sa dostane hneď na budúcu schôdzu vlády a čo sa týka tých finančých, alebo teda zákonov, ktoré boli predkladané rezortom financií, nemáte celkom pravdu, my sme vlastne informovali o jednom z nich. Bol tu na tlačovej konferencii štátny tajomník ministerstva financií (MF) o 11:00 hod.

Hovorca predsedu vlády Martin Lengyel:
Možno by som Vás upozornil pri tejto príležitosti, že máme nový systém tlačových konferencií, prvá tlačová konferencia o priebežných výsledkoch rokovania vlády o 11:00 hod., druhá o 16:00 hod.

Miriam Fiťmová:
Nech sa páči, ďalšie otázky. Palo Pavlík.

Otázka: Pavol Pavlík, rádio Twist
Trošku pridám ku kritike kolegyne, pretože mňa zaujíma otázka, ktorá nebola úplne celkom vysvetlená, to znamená, ako konkrétne sa v rámci ozdravného, v rámci ozdravných ekonomických opatrení bude šetriť v štátnej správe. Dostali sme len všeobecnú infomáciu, že krajské úrady a okresné úrady majú v priebehu dvoch rokov ušetriť do 10 % myslím, okresné 6 10 %, pán Mikloš aj verejne vyhlásil, že to nie je všetko, že bude sa škrtať aj v ústredných orgánoch štátnej správy, takže moja prvá otázka znie: o koľko a ako sa bude šetriť v ústredných orgánoch štátnej správy, to znamená mnisterstvá, rôzne centrálne inštitúcie a druhá otázka: pán Mikloš v pondelok v našej relácii Téma vyhlásil, že vláda mieni zrealizovať nejakú vysvetľovaciu kampaň, v ktorej chce občanom vysvetliť zrozumiteľným spôsobom zámer ekonomickej reformy, prípadne dať nejaký nový imidž neviem. Keby ste nám povedali, ako konkrétne si to vláda predstavuje. Ďakujem.

Miriam Fiťmová:
Takže ja začnem, ak dovolíte - čo sa týka Vašej otázky, že koľko sa bude šetriť: tá stratégia, ktorá bola prijatá v pondelok, v tej alebo v uznesení tej stratégie sa uvádza, že úlohy z tejto stratégie budú rozpracované, to znamená, že vo veľmi krátkom čase - môžem Vám samozrejme poskytnúť, keď sa pozriem do uznesenia, aj presnú informáciu, že do akého času šéfovia jednotlivých rezortov rozpracujú tie úlohy a tak isto budú špecifikované aj tie šetrenia v štátnej správe.

Martin Lengyel:
Pokiaľ ide o vysvetľovaciu kampaň, bolo by dobré, aby sa to nechápalo ako kampaň klasického komerčného charakteru, to znamená billboardov a cez platenú inzerciu, to v žiadnom prípade nie. Ide o to, že členovia vlády, hovorcovia, jednotlivé rezorty, budú aktívne pôsobiť smerom na verejnú mienku, to znamená, budú vysvetlovať dôvody prijatia programu ozdravenia. Premiér, ďalší členovia vlády budú aktívne vystupovať v médiách, myslím, že ste mohli spozorovať aj v posledných dňoch, že premiér niekoľkokrát vystúpil, tak isto v samotnom Rádiu Twist bol pán vicepremiér Mikloš ako hosť, včera bola tlačová konferencia, čiže v zmysle mediálnej kampane chápme aktívne vystupovanie členov vlády a vysvetľovanie dôvodov, ktoré viedli vládu na zavedenie programu ozdravenia.

Miriam Fiťmová:
Ak môžem ešte malý dodatok k tým, k tej otázke, že čo sa týka vecí, ktoré sa týkajú rezortu financií, tak Rádio Twist už nám pravidelne na tej tlačovej konferencii o 11:00 chýba. Takže žiaľbohu. ... Nech sa páči, ďalšie otázky. Nech sa páči, Slovenský Rozhlas, pani Chrenková.

Otázka: Želmíra Chrenková, Slovenský Rozhlas
Včera v parlamente bol Zákon o koncesionárskych poplatkoch a prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania a dnes to malo byť na vláde. Bolo?

Miriam Fiťmová:
Áno, bolo to na vláde, bolo to na vláde - môžem Vám aj presne odcitovať... vláda... sekundu ... vyslovila súhlas -- vlastne pointou toho návrhu je, aby tí, ktorí doteraz tvrdili, že povedzme nemajú rozhlasový alebo televízny príjmač, museli sa osvedčiť čestným prehlásením a rovnako sa ešte momentálne diskutuje a je možné, že ešte v parlamente dôjde k nejakým zmenám, čo sa týka spôsobu platenia koncesionárskych poplatkov k upresneniam. Nech sa páči, ďalšie otázky.

Otázka: Andrea Snyders, Bloomberg News
Prosím Vás, ja by som sa opýtala ješte k tomu tabáku: jestli by ste mi nemohli povědet, o kolko na kolik se zvýší ta daň. A ještě - tu je ještě s predpokladem, nebo za predpokladu, že zostane zachovaná současná úroveň spotreby. Čo je ta současná úroveň spotreby a jestli by sme to mohli ještě srovnat se stejnou periodou loňskýho roku. Ďakujem.

Miriam Fiťmová:
Áno, samozrejme, ja Vám môžem odcitovať predkladaciu správu: navrhuje sa pri cigaretách s dĺžkou do 70 mm vrátane zvýšenie sadzby dane od 1. 7. 1999 z 0,35 Sk na kus na 0,45 Sk za kus a u cigariet s dĺžkou nad 70 mm z 0,80 Sk na kus na 0,85 Sk na kus. Ďalej sa navrhuje upraviť sadzbu u cigár, cigariek z 0,-- Sk na kus na 0,25 Sk za kus a u tabakových vložiek z cigaretového tabaku na ručnú výrobu cigariet z 0,46 Sk za kus na 0,50 Sk za kus, pričom uvedenými úpravami sa očakáva zvýšenie výnosu spotrebnej dane v roku 1999 o cca 400 mil. Sk. Ale v tejto chvíli neviem presne odpovedať na Vašu otázku, čo je to súčasná úroveň spotreby. Poprosím Vás, aby ste oslovili Ministerstvo financií.

Martin Lengyel:
Pri tej súčasnej úrovni spotreby sa očakáva prílev 400 mil.

Miriam Fiťmová:
Nech sa páči, ďalšie otázky Markíza, potom STV.

Otázka: TV Markíza
/nezrozumiteľné/ ... 5 halierov keď pôjdu hore tie cigarety, to už zahŕňa DPH, alebo ešte sa na to napočítava DPH?

Miriam Fiťmová:
Ešte plus DPH. Nech sa páči, STV.

Otázka: STV
/nezrozumiteľné/... Ja mám otázku pre pána ministra Kukana: pán minister, včera ste rokovali so /meno nezrozumiteľné/ v Ženeve a je známe, že utečenci si vyberajú krajiny, do ktorých chcú ísť alebo do ktorých nechcú ísť, /nezrozumiteľné/ bohatšie krajiny a tak ďalej. Preto by som sa chcela spýtať, že čo môže UNHC urobiť proti tomu.

Eduard Kukan:
O tejto otázke sme s pani vysokou komisárkou hovorili, podľa prehľadu čísiel o tom, koľko utečencov do ktorých krajín smeruje, potvrdila, že skutočne si vyberajú, že preferované smery sú: Švajčiarsko a Nemecko, ani nie USA napríklad a ťažko samozrejme možno vyhovieť všetkým, ja som hovoril o našich skúsenostiach, keď vlastne vláda vyčlenila finančné prostriedky a lietadlo tam letelo tri razy a z toho sa dva razy vrátilo prázdne, pretože nebol záujem o Slovensko, tak pani komisárka povedala, že samozrejme, že môžu v týchto otázkach byť účinnejší iba v tom, že jednotlivé krajiny, ktoré poskytujú útočisko pre utečencov, že vyšlú nejaké svoje dopravné prostriedky iba vtedy, keď oni veľmi jasne a určite budú môcť povedať, že toľko a toľko utečencov pôjde do niektorej z tých krajín. Prirodzene, že filozofia je, že čo najviac utečencov by malo zostať vo vlasti, pretože sa predpokladá, že riešenie situácie umožní ich návrat do ich domovov, preto sa to vlastne celé robí a keď zostanú v oblasti, tak samozrejme - bude to možné rýchlejšie uskutočniť. Takže o týchto otázkach proste je Úrad vysokej komisárky informovaný a snaží sa ich riešiť tak, aby tie krajiny, ktoré vlastne poskytujú finančné prostriedky a poskytujú dobrú vôľu a ochotu pomôcť, aby nejakým spôsobom vlastne oni neutrpeli od tých praktických otázok.

Miriam Fiťmová:
Ďakujem pekne, nech sa páči, ďalšie otázky. Nech sa páči, TA SR.

Otázka: Sermeh, TA SR:
Ja mám otázku na pána ministra: podľa najnovších správ nakoniec páni Černomyrdin a Achtisari do Belehradu odcestujú ešte dnes, pán Černomyrdin sa vyjadril, že existuje reálna možnosť, že dôjde k ukončeniu konfliktu. Myslíte si vy, že pán Miloševič prijme už vlastne tieto podmienky, keďže už nemá iné východisko a že je to už otázka naozaj krátkeho času ukončenie tohto konfliktu?

Eduard Kukan:
Konflikt sa ukončí určite, ja by som bol trošku opatrnejší v tom optimizme a pri hodnotení tej momentálnej situácie, ak sa, ukáže, že sa to vyrieši, tým lepšie samozrejme, ale to, že letia teda obidvaja emisári, to je dobrý signál, tam bude najdôležitejšie to, aby jednoducho Belehrad prijal tie podmienky, ktoré nie sú predmetom vyjednávania. To znamená odchod proste juhoslovanskej armády z Kosova, polície a tých paravojenských oddielov a súhlas proste s umiestnením medzinárodných síl, ja už nebudem používať taký diplomatický slovník, v ktorých budú zastúpené aj členské štáty Severoatlantickej aliancie. Tieto podmienky jednoducho sú predpokladom preto, aby sa ten konflikt ukončil. Z tých informácií, ktoré som získal v tých rozhovoroch, tak aj v týchto otázkach je vidieť pružný posun Belehradu smerom k riešeniu tejto otázky, takže dá sa očakávať, že aj tieto otázky budú vyriešené, ale či budú vyriešené hneď pri prvej ceste - pri dnešnej ceste pána Achtisariho, to by som radšej netipoval, ale rozhodne to znamená, že už tá rokovacia etapa sa naozaj blíži ku koncu, lebo to už si samozrejme všetci želajú, aby sa táto etapa skončila a skôr aby sa začalo budovanie znovu normálneho života v Kosove.

Miriam Fiťmová:
Ďakujem pekne, nech sa páči, Dana Jancová, SITA.

Otázka: Dana Jancová, SITA
Môžte prosím Vás povedať presnejšie, čo myslíte pod pružným postojom Belehradu, keďže dodnes vlastne nikto presne nevie, na čo Belehrad chce pristúpiť a hlavne je rozpor v tom, že sa zdá, že chce pristúpiť na Černomirdinovu víziu výkladu vlastne tých podmienok G-8 a nie na podmienky NATO.

Eduard Kukan:
Ale ja som myslel, že sme všetci čítali a počuli pána Černomyrdina, ktorý sa dva razy vrátil z Belehradu a povedal, že Miloševič prijíma princípy G-8. To je známe už dlhšie. Prosím?

Doplnenie otázky: Dana Jancová
/nezrozumiteľné/...každý si to vysvetľuje inak.

Eduard Kukan:
Každý si vysvetľuje inak, to bude treba ... to bude treba pri tomto ... pri tomto rozhovore alebo pri tejto návšteve ujednotiť chápanie konkrétne tých otázok a keď hovorím, že pružný vývoj, to znamená súhlas Belehradu s prijatím tých podmienok.

Miriam Fiťmová:
Ďakujem, nech sa páči, pani Grosmannová.

Otázka: Klára Grosmannová, Práca
Ja by som sa chcela spýtať na dôvod rozšírenia legislatívnej rady o 3 členov, zrejme mi to pán štátny tajomník ako člen legislatívnej rady bude môcť odpovedať či nahradili niekoho alebo či ide ešte o to pôvodné avízo rozšírenia legislatívnej rady o expertov, a s koľkými ešte ďalšími novými sudcami povedzme v tomto roku rátame. Je ich hádam tých 1100.

Martin Lengyel:
Ďakujem. Rozšírenie legislatívnej rady vlády o troch ďalších členov súvisí s tým, že nebolo ešte zastúpenie z /nezrozumiteľné/, čiže je tam právnik, ktorého odporúčil teda /nezrozumiteľné/, pokiaľ som dobre informovaný, potom je tam predseda senátu Najvyššieho súdu SR dr. Stüfel a ešte je tam jeden kolega, ktorý už pôsobil v legislatívnej rade vlády. Doktor Fajták sa vzdal funkcie, pretože je zaneprázdnený pôsobením v NR SR. On je tam tajomníkom Ústavnoprávneho výboru. Predpoklad rozširovania legislatívnej rady vlády tu nie je, skôr sa spoliehame na to, že rezorty doplnia pracovné skupiny, ktoré pôsobia pri legislatívnej rade vlády. Je to veľmi citlivá otázka, pretože ak mešká plán... teda plnenie plánu legislatívnych úloh vlády, súvisí to aj s tým, že je veľmi zložité a ťažké získavať kvalifikovaných legislatívcov. Takže podľa tohto, čo som teraz povedal, je to asi príspevok k tomu, aby sa skvalitnila práca legislatívnej rady vlády. Tento rok sa nepredpokladá to je odpoveď na Vašu druhú otázku s tým, aby boli navrhovaní na voľbu sudcov SR na štvorročné volebné obdobie ďalší právni čakatelia, aj keď tuším v septembri alebo októbri budú ešte justičné skúšky, teda budú už ďalší ... ďalšie kolegyne a kolegovia budú pripravení na to, aby mohli byť zvolení za sudcov. Ale máme teraz 1083 sudcov a asi 50 sudcov je mimo, to znamená z dôvodu materských dovoleniek, z dôvodu toho, že sa ujali výkonu iných funkcií, alebo sú v diplomatických službách a podobné prekážky tam sú.

Miriam Fiťmová:
Ďakujem pekne, ďalšie otázky nech sa páči. Rádio Twist.

Otázka: Pavol Pavlík, rádio Twist
Ja sa dotknem ešte jednej témy: vláda tu schválila návrh zákona o koncesionárskych poplatkoch, ktorého zmyslom je zrejme zlepšiť financovanie dvoch verejnoprávnych inštitúcií, teda okrem iného. Mňa však zaujíma niečo iné. Obe tieto inštitúcie požierajú ročne stámilióny Sk daňových poplatníkov, ale aj koncesionárov a podľa všetkého si pri ich míňaní nepočíňajú veľmi hospodárne. Napokon aj to, čo ponúkajú, je viac-menej katastrofálne a príliš sa to nezmenilo od minulého obdobia. Nemyslíte si nech odpovie, kto si myslí, že má k tomu čo povedať, nemyslíte si, že je na čase, aby sa trošku prehodnotilo, ako si tieto inštitúcie počíňajú, prípadne aby sa urobila nejaká analýza efektivity vynakladania prostriedkov daňových poplatníkov? Pretože optický dojem je taký, že viac-menej sú tam tie isté tváre, tie isté pomery a ten istý nekvalitný program u oboch týchto inštitúcií. A peniaze pýtajú ďalej.

Martin Lengyel:
Teraz kto má odpovedať, na koho je tá otázka.

Miriam Fiťmová:
Bolo kúzelne povedané, že má odpovedať ten, kto si myslí, že má k tomu čo povedať.

Martin Lengyel:
Tuto chce odpovedať vpredu kolega zo Slobodnej Európy.

Miriam Fiťmová:
Nech sa páči, pán Žitný, môžte nie, to bol vtip.

Martin Lengyel:
Nie, dobre, takto, ja ak dovolíte odpoviem. Podľa môjho názoru - toto nie je téma, ktorú by sme mali riešiť na tlačovej konferencii po rokovaní vlády, no myslím, že každý môžme mať nejaký názor na pôsobenie verejnoprávnych médií. Ale myslím, že teraz nie je ani správne miesto, ani správny čas, aby sme diskutovali o programovej skladbe, o efektivite vysielania, o kvalite.

Eduard Kukan:
Ja by som iba upresnil, aby sme hovorili jasne toto nebol materiál vlády, ide o poslanecký návrh zákona, ku ktorému vláda zaujíma stanovisko ona ho nemôže meniť, ona môže dať k nemu vyjadrenie.

Ján Marák:
Ja by som ešte dodal ešte jednu vec že účelom novely tohto zákona o koncesionárskych poplatkoch je zabrániť bezdôvodným únikom platenia týchto poplatkov. Nie je žiaden iný zámer tam, áno? Čiže tá poloha, ktorú ste naznačili, sa úplne vymyká tomu, čo obsahuje poslanecký návrh aj stanovisko vlády, ktorá sa snažila svojimi pripomienkami objektivizovať platenie koncesionárskych poplatkov. Čiže to nebolo ani predmetom rokovania a ani nemôže byť. Nato máme kontrolné mechanizmy, ktoré - myslím si, že nájdu svoje uplatnenie, ak sa teda preukáže to, čo ste hovorili. Toľko k tomu.

Doplnenie otázky: Pavol Pavlík, rádio Twist
/nezrozumiteľné/ ... všade sa škrtá, všade sa hľadajú rezervy, je tam taký stav, aký tam je, sú to stámilióny peňazí daňových a koncesionárskych poplatníkov. Nemieni vláda povedzme nejakým spôsobom revidovať aj počíňanie si týchto inštitúcií?

Ján Marák:
Práve to Vám chcem povedať že návrh tejto novely nemôže byť zameraný na výkon kontroly, ktorá prislúcha dajme tomu, z hľadiska povedzme ústavného Najvyššiemu kontrolnému úradu, alebo iným inštitúciám, ktoré teda kontrolujú nakladanie s peniazmi daňových poplatníkov. Ale to je otázka, že tu treba konkrétny podnet, ktorý by teda vyústil v konkrétne zistenia a konkrétne opatrenia. To je operatíva, áno? My tu hovoríme o legislatíve a vy tu hovoríte o operatívnej činnosti, ktorá je legislatívne dostatočne teda ošetrená. Ja Vám len toľko môžem povedať, pretože to nie je nie je inak možné, ako dosiahnuť nápravu.

Miriam Fiťmová:
Ďakujem. Pán Žitný, mali ste otázku nejakú podobnú alebo už bola zodpovedaná? Nech sa páči... myslím, že ešte agentúra SITA sa hlásila. .. Dobre, takže ďakujeme všetkým za otázky. Ďakujem pekne.