Infoservis
Zasadanie vlády


Hore

Tlačová konferencia počas rokovania vlády.

Schôdza č.: 19
Dátum: 4. júna 1999
Miesto: Bratislava, Úrad vlády Slovenskej republiky

Miriam Fiťmová:
Dámy a páni, vítam Vás už na dnešnom druhom brífingu a tretej vláde v tomto týždni po mimoriadnej schôdzi vlády. Radi by sme Vás v tejto chvíli oboznámili s výsledkami prerokúvania viacerých bodov. Ak dovolíte, začneme od kraja - pán minister zdravotníctva Tibor Šagát má pre Vás výsledky prerokúvania bodu Návrh opatrení na zabezpečenie zásobovania liekmi, pán štátny tajomník ministerstva financií Podstránsky Vám povie niečo o prvom dnešnom prerokovanom bode - o návrhu na zvýšenie dolnej hranice DPH a pán minister Černák má pre Vás viacero aktuálnych záležitostí, s ktorými by Vás rád oboznámil. Takže ak dovolíte, začnem pánom ministrom zdravotníctva. Nech s páči, máte slovo.

Minister zdravotníctva Tibor Šagát:
Prajem Vám dobrý deň. Dovoľte, aby sme Vás informovali o tom, ako vláda rieši problém, ktorý vznikol po zavedení dovoznej prirážky na lieky. Vláda už pri svojom úvodnom zasadnutí, kedy riešila tento problém, uviedla vo svojom uznesení pod bodom č 4, že dotknuté rezorty pripravia opatrenia, aby sa odstránili možné nedostatky, ktoré spôsobí zavedenie dovoznej prirážky. Samozrejme, dnes sme mohli predložiť tieto naše návrhy opatrení, vznikla prudká reakcia distribútorov a pravdepodobne za nimi stoja aj firmy, ktoré vyrábajú lieky a dodávajú a bola vyvolaná samozrejme úplne normálnou obavou o to, že nebudú môcť ďalej realizovať dovoz liekov, pretože dovozová prirážka pri regulovanej cene sa ťažko dá premietnuť do ceny lieku. My sme mali s nimi samozrejme rokovania na úrovni až pána podpredsedu vlády a pripravili sme riešenie, ktoré je určite možné akceptovať aj z ich strany - to riešenie spočíva v tom a vláda ho schválila, že na štyri mesiace bude odklad platenia dovoznej prirážky a v priebehu tohto obdobia Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Ministerstvom financií a vládou samozrejme a parlamentom urobí určité legislatívne opatrenia v liečebnom poriadku, v cenách liekov a v štátnom rozpočte tak, aby sme dopady dovoznej prirážky vedeli riešiť tak, aby neboli negatívne smerom k výrobcom a distribútorom. Ďakujem.

Miriam Fiťmová:
Ďakujem pekne, nech sa páči, pán štátny tajomník, máte slovo čo sa týka dnešného prerokovania zvýšenia dolnej sadzby DPH.

Štátny tajomník Vladimil Podstránsky:
Ďakujem pekne, dobrý deň prajem. Vláda na dnešnom rokovaní schválila novelu zákona o DPH. Podstatou tejto novely je znovuprevedenie tovaru a služieb zo sadzby, ktorá bola v pásme zníženej sadzby - tou sadzbou je 10 %, teda zvýšila sa spodná hranica sadzby DPH. Toto opatrenie by malo zabezpečiť okrem iného aj zvýšenie príjmov do rozpočtu a aj zosúladiť niektoré tie nezrovnalosti, ktoré boli v jednom obore - v oblasti materiálu a služieb. Súčasne je v tejto novele zákona o DPH preradenie reštauračných služieb zo základnej sadzby DPH do kategórie so zníženou sadzbou DPH. Toto je základná filozofia tejto novely zákona o DPH. Ďakujem.

Miriam Fiťmová:
Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán minister hospodárstva.

Minister hospodárstva Ľudovít Černák:
Ďakujem pekne. Milé dámy a páni, dnes sme mali ohlásenú tlačovku, ktorú som kvôli mimoriadnemu zasadnutiu zrušil. Dovoľte mi preto informovať krátko - predovšetkým sme chceli informovať podrobne o dovoznej prirážke. Veľmi som nástojil na tom, aby dovozná prirážka bola zavedená od 1. júna, aby nevznikol veľký priestor pre predzásobenie a tým pádom podnikateľská sféra nemala dostatočné informácie, či tam boli články, kde sa ozývajú napr. textiláci. Chcel som Vás teda informovať, že všetky suroviny pre výrobnú spotrebu, ktoré sú v zozname - na tie sa dovozná prirážka nevzťahuje. Veľmi veľká nervozita vznikla preto, pretože sa v § hovorí o tom, že dovoznej prirážke podlieha aj tovar dovezený pre aktívny zušľachťovací styk vo vratnom režime. Vratný režim, to je taký, keď dovezie dovozca tovar, ale nie si je celkom istý, či sa mu ho podarí vyviezť, vtedy musí normálne zaplatiť colnú zábezpeku, dovoznú prirážku a keď ho vyvezie, tak sa mu to vráti, ale aktívny zušľachťovací styk v podmienečnom režime, na ktorý napríklad ide celý Volkswagen, na ktorý idú ďalší spracovatelia v elektrotechnickom a strojárenskom priemysle, toho sa dovozná prirážka netýka. V podkladoch a v dohodovej správe sa hovorí, že počítame, že až 120 - 150 mld. tovaru pôjde v tomto režime tak, ako išlo doteraz. Takže prosím, pokiaľ budete písať, tak aktívny zušľachťovací styk vo vratnom režime ostáva plne zachovaný -- teda v podmienečnom režime ostáva plne zachovaný tak, ako bol doteraz. Ešte jedna informácia - prosím, berte to len ako tip pre Vás. Niekoľkokrát som v tlači zachytil, že zvýšenie spotrebnej dane o 2000,-- Sk na tonu benzínu sa premietne zvýšením ceny benzínu o 2,-- Sk na liter. Benzín nie je voda. Tona benzínu nie je 1000 litrov. Tona benzínu je 1300 litrov. Takže ak sa len toto zvýšenie premietne do ceny, tak by cena nemala vzrásť viac ako o 1,50 Sk, t. j. 2000/1300. Ďalšia informácia prosím: čítal som v Domine Fórum článok, kde ma pisateľ nazval Mister Transparency, tak sa mi to zapáčilo, že som sa rozhodol, že budem usilovať o tento titul, a preto som rozhodol s platnosťou od 1. júla, že sa rušia dovozné licencie na čierne uhlie a postupne budeme riešiť všetky licencie také, ktoré nám nevyplývajú zo zákona. Zo zákona nám vyplýva predovšetkým ochrana proti nadmernému dovozu a proti dumpingovým cenám. Všetky ostatné dovozné licencie zrušíme a budeme len tie, kde tento zákon ukladá, vydávať - to je asi jedna alebo dve položky. Zároveň som vydal nariadenie v mojom rezorte, aby pri všetkých výberových konaniach bola - ja som to nazval transparency internal, aby od začiatku až do konca priebeh sledovala trojčlenná komisia, zatiaľ predbežne vyžrebovaná zo zamestnancov, dvaja sú zamestnanci organizácie a tretí z nadradenej. Nebudú mať právo rozhodovať ani hlasovať, ale jednoducho budú sedieť a pozerať sa na to, ako priebeh výberového konania od samého začiatku až do konca je organizovaný. Postupne budem hľadať cesty - pravdepodobne v spolupráci so samosprávou, aby som ešte vylepšil túto transparentnosť, pretože v ekonomike a v podnikoch sa musí rozhodovať predovšetkým na báze ekonomických kritérií. Ďakujem pekne.

Miriam Fiťmová:
Ďakujem pekne. Skôr, ako dám priestor na Vaše otázky, ešte dovoľte dva malé dodatky: jedným z nich je, že dnes dodatočne zaradeným bodom bola informácia o riešení pracovno-právneho sporu zamestnancov v a. s. Pratex Čadca, ktoré žiadali na rokovanie vlády predložiť sociálni partneri, znamená to, že vlastne minister práce podal vláde alebo členom kabinetu informáciu samozrejme, tá informácia je Vám v písomnej podobe k dispozícii, ale v tomto spore vlastne mnohé teraz záleží na súdnom konaní alebo teda na súdoch -na rozhodnutí súdov, a druhý dodatok: dnes sa vláda zaoberala aj stabilizáciou vo VSŽ, to rokovanie bolo prerušené a bude pokračovať v nedeľu večer. Takže nech sa páči, teraz priestor na Vaše otázky. Pán Žitný.

Otázka: Milan Žitný, rádio Slobodná Európa
/otázka nezrozumiteľná/

Ľudovít Černák:
Pozrite sa, v SR sa spáli maximálne 1,2 mil. ton čierneho uhlia, to znamená ten, kto to uhlie dovezie, musí si nájsť odberateľa. Takže necháme to na bázu odberateľ, ktorý samozrejme musí robiť transparentné výberové konania a len budeme zaväzovať tie organizácie, ktoré podliehajú, aby žiadali protiodber, aby za uhlie nešli koruny, ale aby išiel tam materiál - tak, ako to bol doteraz.

Doplnenie otázky: Milan Žitný
/nezrozumiteľné/

Ľudovít Černák:
Je možné, ja som povedal, že to ešte vylepším, ale nemal som ešte dostatok času rokovať s nimi, minimálne ich skúsenosti by som chcel využiť, takže určite budem s nimi rokovať.

Miriam Fiťmová:
Nech sa páči, ďalšie otázky. Andrea Paulínyová.

Otázka: Andrea Paulínyová, TV Markíza
Chcela by som sa opýtať pána ministra Šagáta -- bolo povedané, že teda bude na tie štyri mesiace odklad platenia dovoznej prirážky pre dovozcov zahraničných liekov. Chceli by sme vedieť, či už teda má vláda nejakú jasnú predstavu o tom, ako po tých 4 mesiacov naozaj tú situáciu vyrieši, či teda tento odklad platí už od dnešného dňa a či ešte na dnes sú plánované nejaké rokovania s distributérmi a s výrobcami, kedy budú vlastne informovaní o tomto kroku vlády, či s tým vôbec teda budú súhlasiť.

Tibor Šagát:
Áno, predbežné telefonické rokovania, ktoré prebehli dneska ráno, aby sme tú situáciu riešili tak, aby sme už nedošli do žiadnej ďalšej kolízie a ich výsledkom je to, že návrh, ktorý sa prijal na úrovni vlády je pre nich prijateľný, samozrejme odpoludnia budeme s nimi ďalej rokovať, ten odklad môže dať Ministerstvo financií cestou svojich organizácií, ktoré má v riadení a teda je na 4 mesiace a v priebehu týchto 4 mesiacov som definoval presne kroky, ktoré treba urobiť, to znamená - musíme zmeniť maximálne ceny liekov, do ktorých sa premietne dovozná prirážka, musíme zmeniť následne alebo súčasne kategorizáciu liekov, pretože tým sa nám zmení samozrejme aj počet hradených liekov, no a po kvantifikácii, ktorú sme už urobili, sa pokúsime - zmeníme odvod štátu za svojich poistencov cestou v zmene Zákona o štátnom rozpočte, tá kvantifikácia je zatiaľ na asi úrovni 500 mil., toto všetko vyžaduje určitý čas, a preto ten odklad je štvormesačný s tým, že potom by mali byť reálne peniaze na to, aby mohli oni uhradiť tie doplatky a aby ten systém mohol fungovať.

Ľudovít Černák:
Dovoľte mi prosím Vás len veľmi stručne doplniť: ja som podporil riešenie, ktoré prezentoval pán minister Šagát. Dovoz liekov je najdynamickejšie rastúca položka za posledné 4 roky. Keby bol pokračoval vývoj taký, ako bol nastúpený tento rok, dovezieme liekov za 14 mld. Sk. Z pohľadu toho, že je u nás - aj mňa prekvapilo, že je u nás 160 - 200 dovozcov liekov. Takže je to veľmi silná komunita, ale žiaľ teda aj veľmi diverzifikovaná, zatiaľ je legislatíva platnosti, ktorá umožňuje im počítať maržu 13 % a lekárnikom 21. To znamená pri takýchto veľkých číslach 34 %-ný rabat - ja osobne si myslím, že časť dovoznej prirážky by sa dala utlmiť aj v týchto položkách. Ale budeme hľadať riešenie, ktoré vzájomne budú prijateľné, pretože pokiaľ 4 mld. Sk dĺžia zdravotné poisťovne dovozcom liekov, ak počítate, že to musia prefinancovávať na báze dnešných úrokových sadzieb, tak to, že im začneme uhrádzať staré záväzky je výhodnejšie, ako keby okamžite bola zrušená dovozná prirážka. Výhodnejšie je pre dovozcov, a preto to musí byť výhodnejšie aj pre pacientov, aby sa všetky náklady neprenášali len na jeho chrbát. Tá štvormesačná doba, o ktorej hovoril pán Šagát, nám dá priestor pre hľadanie komplexného riešenia - nazval to dneska pán minister - do liekovej politiky. Dobre som to povedal? Ďakujem pekne.

Miriam Fiťmová:
Ďakujem pekne, nech sa páči, ďalšie otázky.

Vladimil Podstránsky:
Ja pre upresnenie by som ešte doplnil, aby nedošlo k nedorozumeniam tuto sa jedná o 4 mesiace odklad a o tomto bude inštruované colné riaditeľstvo, ktoré je zodpovedné za vyberanie dovoznej prirážky a teda dovozca bude musieť požiadať o odloženie tejto dovoznej prirážky, aby teda nedošlo k nedorozumeniu. Inštrukciu colné riaditeľstvo mať bude. Ďakujem.

Tibor Šagát:
Prosím, ešte dovoľte. Keby vzhľadom na takú trošku hystériu, ktorá vznikla až na úrovni strašenia občanov, že nebudú lieky a vznikli rady a bolo to tak dramatizované, hoci priestor na rokovanie určite bol a nakoniec, môžeme vydokladovať uznesenie vlády, že sme s týmto počítali a že tie rokovania boli pripravené, že prebehnú - by som Vás chcel poprosiť, keby ste informovali, že skutočne občan nemusí mať obavu, že by sa zhoršila, i keď neni dobrá situácia v zásobovaní liekov, ale že sa nezhorší určite.

Miriam Fiťmová:
Ďalšie otázky. Paľo Pavlík, Twist.

Otázka: Pavol Pavlík, rádio Twist
Ja by som sa chcel spýtať zrejme pána Čermáka: vláda dnes mala schváliť aj nejaké zásadné uznesenie k vývoju vo VSŽ, že či sa tak už stalo a ak áno, vlastne aký je výsledok. Ďakujem.

Miriam Fiťmová:
Ten materiál - ja iba doplním - predkladal pán štátny tajomník Podstránsky. Nech sa páči.

Ľudovít Černák:
Pani Fiťmová už informovala, že vláda sa ešte stretne v nedeľu večer práve kvôli tomuto materiálu, preto nemôžem dopredu hovoriť. Dovoľte mi povedať, že samotný mteriál a jeho obsah prakticky -- dá sa povedať, že je odsúhlasený, ostáva ešte otázka ďalších súvislostí, ktoré je potrebné dodiskutovať, ale budeme informovať v nedeľu večer po zasadnutí, dovtedy by sa mali vyriešiť tie otvorené otázky, ktoré ešte v tej diskusii vo vláde vystali a ktoré sa týkajú aj celkovej koncepcie riešenia.

Miriam Fiťmová:
Pán štátny tajomník, chcete niečo dodať? Nech sa páči.

Vladimil Podstránsky:
Myslím si, že nie je. Pán minister Černák povedal všetko, snáď dve vety. Ide o to, aby sa naštartoval ozdravný proces vo VSŽ.

Miriam Fiťmová:
Ďakujem pekne. Nech sa páči, ďalšie otázky. Nech sa páči, pani Kaššová. Sekundu, dáme najprv šancu tým, ktorí sa ešte nepýtali. Nech sa páči.

Otázka: Jozefína Kaššová, denník Pravda
Ja by som poprosila pána ministra Šagáta: znamená ten dnešok, že tých 45 distribútorov obnovuje dodávky?

Tibor Šagát:
Ja za nich určite nemôžem tu odpovedať. My s nimi budeme rokovať, je dohoda a ja som o tom presvedčený, tak ako sme včera o tom hovorii, že tu bude poriadok.

Miriam Fiťmová:
Takže Paľo Pavlík, doplňujúcu.

Otázka: Pavol Pavlík, rádio Twist
Ja len Vás poprosím, či je možné dnes už vo všeobecnej podobe povedať, že v nedeľu sa verejnosť dozvie definitívneho strategického investora do VSŽ Košice?

Vladimil Podstránsky:
To rokovanie alebo materiál, ktorý bol prerokovaný vo vláde, nebol vo vzťahu k strategickému investorovi, tento materiál sa dotýka skôr stabilizačných záležitostí a reštrukturalizácie VSŽ, tento materiál je do istej miery určitou koncepciou postupu v súlade s bankami, ktoré sú najväčším veriteľom, ale vláda nemala týmto materiálom žiadny cieľ vo vzťahu k vstupu strategického investora, takže myslím si, že toto rokovanie vlády sa k tomuto nevzťahuje.

Doplnenie otázky: Pavol Pavlík, rádio Twist
VSŽ kontroluje a ovláda vláda?

Vladimil Podstránsky:
Stále viac. Myslím si, že táto otázka, alebo táto téma je vo vývoji a bolo by predčasné vysloviť niektoré ďalšíe kroky, ale podiel štátu vo VSŽ môže v krátkom čase byť oveľa väčší, alebo teda iný ako dneska.

Miriam Fiťmová:
Nech sa páči, Ďalšie otázky. V prípade, že nie sú, ďakujeme Vám všetkým.