Infoservis
Zasadanie vlády


Hore

Tlačová konferencia počas rokovania vlády.

Schôdza č.: 38
Dátum: 6. júna 1999
Miesto: Bratislava, Úrad vlády Slovenskej republiky

Hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová:
Viem, že mnohým z Vás horia takpovediac uzávierky, takže sa pokúsime byť veľmi struční a úderní. Vitajte na tlačovej konferencii po dnešnej mimoriadnej schôdzi vlády. Dnes sa členovia vlády zaoberali jediným bodom, a to návrhom na pristúpenie štátu k procesu stabilizácie vo VSŽ Group, pričom tento materiál je tajný, predkladala ho pani ministerka financií Brigita Schmögnerová, ktorej týmto odovzdávam slovo. Nech sa páči.

Ministerka financií SR Brigita Schmögnerová:
Ďakujem pekne, dobré odpoludne Vám prajem. Vláda SR prijala materiál, ktorý sme predložili na dnešné mimoriadne rokovanie. Zároveň aj splnomocnila ministerku financií, aby podpísala za štát zmluvu medzi štátom, veriteľmi a VSŽ Group. Táto dohoda bude znamenať základ preto, aby zároveň bola podpísaná i zo strany VÚB takzvaná stabilizačná dohoda. Vláda súhlasila, že nepriamo vlastne pristupuje SR k stabilizačnej dohode, keďže nebude jej priamym signatárom a zároveň aj tzv. medziveriteľskej dohode. Zmysel tejto dohody je veľmi dôležitý, pretože podpísaním stabilizačnej dohody sa vytvorí priestor preto, aby VSŽ dostali tzv. nové peniaze vo výške zhruba asi 50 mil. USD. Tieto prostriedky sú veľmi nevyhnutné ako prevádzkové prostriedky - predovšetkým ako prevádzkové prostriedky pre VSŽ, ale zároveň pristúpením k stabilizačnej dohode sa vlastne vytvára priestor aj preto, aby VSŽ získali ešte dostatočný priestor pre urýchlenie reštrukturalizačného procesu. Predpokladáme, že po stabilizačnej dohode bude vytvorený priestor aj pre reštrukturalizáciu dlhov VSŽ. Bude to vlastne prvý veľmi významný príklad reštrukturalizácie dlhov takého veľkého podniku v strednej, resp. strednej a východnej Európe. Z nášho hľadiska samozrejme riešenie situácie vo VSŽ je mimoriadne dôležité. Zrejme ste veľmi dobre informovaní, že hrozilo, že VSŽ sa dostanú do cross-defaultu a ako následný krok hrozilo i to, že by VSŽ sa mohli dostať do bankrotu. Pristúpením k tomu, že vláda SR podpíše dohodu medzi štátom, veriteľmi a VSŽ Group vlastne odvraciame toto riziko a sme presvedčení, že čas a prostriedky, ktoré budú zverené vo VSŽ, pomôžu toto nebezpečenstvo trvalejšie odstrániť. Zároveň sme si dohodou vytvorili aj predpolie preto, aby všetky rokovania s potenciálnymi investormi boli koordinované medzi štátom a medzi veriteľmi. Je samozrejme v našom záujme, aby do VSŽ sa dostal čo najvhodnejší strategický investor, ktorý by zabezpečil rozvoj tohto významného slovenského podniku. To je stručne asi to, o čom sme dneska viedli rokovanie na mimoriadnom zasadnutí vlády.

Miriam Fiťmová:
Ďakujem pekne, nech sa páči, priestor pre Vaše otázky. Nech sa páči.

Otázka: týždenník TREND
Pani ministerka, prečo bol tento materiál tajný - to je prvá otázka a druhá: prečo tak dlho sa v podstate od marca váhalo s podpisom alebo s jasným stanoviskom k tejto dohode k /nezrozumiteľné/ aj zo strany VÚB. Je to vlastne nejaký tlak zo strany vlády na VÚB, aby sa pripojila k tomuto spoločenstvu bánk? Ďakujem.

Brigita Schmögnerová:
VÚB v určitom smere mala výhodnejšie postavenie ako iné veriteľské banky, preto na začiatku rokovacieho procesu nebola naklonená k tomu, aby bola pristúpila k stabilizačnej zmluve. Otvorili sme rokovania s veriteľmi aj o tom, aby sa vytvoril priestor preto, aby VÚB-ke sme mohli odporučiť pristúpenie k stabilizačnej zmluve. Podpisom tejto dohody sa vlastne práve toto zabezpečilo. Otázka, prečo až neskôr sme začali vlastne konkrétnejšie formulovať svoj postoj je na mieste, ale dá sa jednoducho vysvetliť tým, že vlastne až v tomto období sme mali prvé výsledky kontrol, ktoré prebehli vo VSŽ. Na základe toho vlatne sa ukázalo, že štát patrí medzi významných veriteľov voči VSŽ, pretože okrem starých pohľadávok, ktoré sú spojené s /nezrozumiteľné/ sa ukázalo, že vlastne máme voči VSŽ aj pohľadávky, ktoré sú charakteru daňového. Po daňových kontrolách - ešte priebežne tam bežia, ukončila sa daňová kontrola za rok 1997, samozrejme, že sme si chceli zabezpečiť svoje záujmy - založením daňového záložného práva. Zároveň ale sme išli v ústrety aj tomuto podniku, ktoré predchádzajúce vedenie a vlastníci dostali do mimoriadne zložitej situácie hroziacej až bankrotom. Išli sme v ústrety tomuto podniku tým, že sme súhlasili s odkladom platenia daní tzv. starých alebo daňových nedoplatkov z predchádzajúcich rokov, ale zároveň aj sme súhlasili s odkladom platenia daní nových, ide tu predovšetkým o DPH rok 1999. Prečo bol tajný -- ja myslím, že nie je potrebné, aby úplne všetky detaily boli zverejnené predovšetkým preto, že týkajú sa aj obchodných otázok, ktoré už sú dôvernejšieho charakteru.

Miriam Fiťmová:
Nech sa páči, ďalšie otázky.

Otázka: Andrej Salner, agentúra Reuters
Pani ministerka, ja sa chcem spýtať na tie nové peniaze tých 50 mil. USD, ktoré ste spomínali je to tých istých 50 mil., o ktorých sa hovorilo myslím už v marci, keď prvýkrát bola tá dohoda medzi bankami a VSŽ, alebo to je ďalších 50 mil. USD?

Brigita Schmögnerová:
Tých istých.

Miriam Fiťmová:
Nech sa páči, Rádio Twist

Otázka: Pavol Pavlík, rádio Twist
Ja sa chcem spýtať: pani ministerka, môžete nám povedať, aká je dnes akcionárska štruktúra VSŽ Košice? Koľko percent akcií priamo či nepriamo a akým spôsobom kontroluje štát a koľko percent v tomto zmysle kontroluje pán Alexander Rezeš?

Brigita Schmögnerová:
Škoda, že som si nezobrala tú akcionársku štruktúru so sebou, aby som Vám to mohla aj presnejšie povedať. Štát sprostredkovane má podiel vo VSŽ cez Slovenskú Sporiteľňu a cez Priemyselnú Banku. Pokiaľ viem, Priemyslená Banka predstavuje asi 9 %, Slovenská Sporiteľňa, ale keďže nemám pred sebou presne tie čísla - je to niečo nad asi 23 %, ale presne by sme si to museli overiť. Pán Alexander Rezeš má časť vo VSŽ cez spoločnosť Manager a cez spoločnosť Ferimex. Myslím, že verejnosti je známe, že časť svojich podielov alebo presnejšie časť podielov rovnako Manager ako aj Ferimex už odpredal, takže ich pôvodný podiel, ktorý tam bol nákupom priamo od FNM je už dneska nižší.

Miriam Fiťmová:
Nech sa páči, ďalšie otázky. Nech sa páči, Peter Benčúrik, SITA.

Otázka: Peter Benčúrik, agentúra SITA
Pani ministerka, chcel by som sa spýtať: touto zmluvou, ktorú dnes odsúhlasila vláda SR - či sa zrovnoprávňujú pohľadávky jednotlivých veriteľov, či sa nebude zo zákona uprednostňovať pohľadávka štátu a následne zamestnancov pred pohľadávkami bánk. Ďakujem pekne.

Brigita Schmögnerová:
Pohľadávky v tak zjednodušenej podobe sa delia na staré a nové, medzi staré patria povedzme z nášho hľadiska daňové nedoplatky za predchádzajúce roky, medzi tzv. staré pohľadávky z nášho hľadíska patria aj pohľadávky spojené s financovaním /nezrozumiteľné/. Naopak, medzi nové patrí daň DPH, s ktorou sme súhlasili s jej odkladom v prvých mesiacoch tohto roka, je to najmä počas uplatnenia stabilizačnej dohody v prípade jej predloženia tak i na toto obdobie. Z tohto hľadiska je potom aj dohoda o uplatnení si záložného práva, záložné právo je rozdeľované iba podľa toho, či ide o staré alebo nové pohľadávky. Znamená to, že štát si nenárokuje nejaké prednostnejšie postavenie ani v prípade nového daňového záložného práva, ktoré je spojené s DPH na rok 1999.

Miriam Fiťmová:
Nech sa páči, priestor pre poslednú otázku. Tak ešte raz Rádio Twist posledná.

Otázka: Pavol Pavlík, rádio Twist
Pani ministerka, ak som správne počítal, tak 9 + 23 plus-mínus by malo byť 31 %, ktoré kontroluje štát, teda SR.

Brigita Schmögnerová:
Hej, len to číslo - by som prosila berte s rezervou /nezrozumiteľné/ dobre?

Doplnenie otázky: Pavol Pavlík, rádio Twist
Dobre, povedzme teda približne 30 % kontroluje štát, to znamená, že ste zrejme jeden z najvýznamnejších - v prenesenom slova zmysle - akcionárov. Chcem sa spýtať: kto teraz bude viesť rokovania s potenciálnymi strategickými investormi, kto príjme to rozhodnutie, kto tým investorom má byť a či sa očakáva aj nejaký - povedzme príjem - minimálne teda splatenie tých pohľadávok VSŽ štátu v nejakom reálnom čase. A kedy by ten strategický investor mal teda byť jasný?

Brigita Schmögnerová:
Rokovanie majú možnosť viesť rovnako členovia tzv. Koordinačného výboru, môžu viesť aj predstavitelia za vládu, môžu rokovanie viesť dokonca aj predstavitelia VSŽ Group. Podstatné je, že práve touto dohodou sme zabezpečili, aby sa vzájomne informovali a aby sa tieto rokovania aj koordinovali. Samozrejme, že proces výberu strategického partnera bude rovnako kordinovaný predovšetkým medzi štátom a skupinou veriteľov. Dôležité je, že myslím, že v tomto smere máme dosť rovnaké záujmy, pretože i veritelia i štát chcú, aby boli uspokojené ich pohľadávky a štát samozrejme chce, aby bol nájdený strategický investor, ktorý aj zabezpečí ďalší rozvoj tohto podniku. Pokiaľ sme rokovali s niektorými veriteľmi, dokonca aj oni preukázali rovnako orientovaný záujem. Otázka ukončenia výberu strategického investora žiaľ, neviem Vám na ňu dneska odpovedať, je to trošku predčasné. Zrejme ste informovaní, že jeden z významných strategických investorov US-Steal má v krátkom čase sa vyjadriť a pripraviť ponuku, na základe toho budú sa viesť potom rokovania a bude sa hľadať riešenie. V€tejto chvíli nevieme povedať, kedy definitívne bude vybraný strategický investor. Je v našom záujme, aby sa zbytočne tento proces nepreťahoval.

Miriam Fiťmová:
Ďakujem pekne, takže posledná otázka /meno nezrozumiteľné/:

Otázka: denník Pravda
Ja sa chcem opýtať, presne kedy bude podpísaná zmluva medzi štátom, veriteľmi a VSŽ a kedy /nezrozumiteľné/ čiže v tom budúcom týždni, či už odsúhlasili veritelia /nezrozumiteľné/.

Brigita Schmögnerová:
Sústavne sme viedli rokovania o každom jednotlivom bode tejto zmluvy, samozrejme, že na dnešnom rokovaní vlády nejaké drobné korekcie vo formuláciách ešte nastali, takže zajtra sa spojíme s predtaviteľmi veriteľov priamo v Londýne, aby sme informovali o týchto návrhoch, ja predpokladám, že by už nemali vzniknúť nejaké komplikácie a v tomto týždni teda ktorý začína zajtrajším dňom, táto dohoda sa podpíše. Odpovedať Vám presne na otázku, kedy sa podpíše stabilizačná dohoda, to už nie je v mojej moci, pretože to záleží od veriteľov.

Miriam Fiťmová:
Ďakujem pekne za Vaše otázky, prajem Vám pekný zvyšok víkendu.