Infoservis
Zasadanie vlády


Hore

Tlačová konferencia počas rokovania vlády.

Schôdza č.: 39
Dátum: 9. júna 1999
Miesto: Bratislava, Úrad vlády Slovenskej republiky

Hovorkyňa vlády SR, Miriam Fiťmová:
Dámy a páni, dobrý deň. Vitajte dnes na v poradí treťom brífingu už. Poprosíme televíziu Markízu o ticho. Vitajte dnes na v poradí už treťom brífingu, pretože vlastne dnes Vás priebežne o výsledkoch rokovania informovala pani ministerka Schmögnerová, pán minister Pittner a pán minister Ftáčnik. Teraz by som odovzdala slovo pánovi štátnemu tajomníkovi Ministerstva privatizácie, ktorý dnes predkladal v mene rezortu privatizácie novelu zákona o štátnom podniku. Nech sa páči.

Štátny tajomník Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR Vladimír Drozda:
Vážené dámy, vážení páni, prešiel vládou zákon č. 111 ja by som povedal veľmi hladko. Dovoľte, aby som Vás oboznámil s hlavným zmyslom tohto zákona, s dôvodmi a s tými hlavnými zmenami. V zásade chcem povedať, že boli také tri hlavné dôvody, prečo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku pristúpilo k novelizácii tohto zákona. Predovšetkým po prvé: prišli sme k názoru, že dnešný stav likvidácie štátnych podnikov nie celkom zohľadňuje verejný prospech a našli sme isté elementy, keď sa prezentoval v celom procese aj prospech, by som povedal, ktorý tam nepatrí. Po druhé: v celom tom delení právomocí v procese likvidácie sme prišli na to, že nejestvuje dostatočná evidencia a je to zapríčinené tým, že kompetenčné vzťahy sú rozdelené a po tretie, myslím, že to je veľmi dôležité - ekonomický aspekt - celý proces likvidácie je neprimerane dlhý a je veľmi zložitý. Z týchto dôvodov sme pristúpili k novelizácii. Predovšetkým - po prvé - transparentnosť v tomto procese sa zabezpečí tým, že dôraz sa kladie na povinnosť, prednostne využívať formu verejných dražieb s určitými výnimkami. Tieto výnimky sú v zásade také, že sa môže mimo dražieb predávať majetok s nízkou hodnotou ten majetok do 20.000,-- Sk, pretože proste predať takýto majetok je neefektívne a likvidátor proste musí v rámci procesu vynaložiť prostriedky, ktoré sa mu proste nevrátia. Po druhé: týka sa to pozemkov, ktoré nemusia byť dané do dražby, ak má niekto vo vlastníctve budovu, na ktorej pozemok je. Mám dojem, že vtedy tento pozemok by nemal byť zaradený do dražby, pretože treba sa najprv spýtať vlastníka budovy, že či má záujem o daný pozemok. Proste neni možné, aby v procese likvidácie sa predávali pozemky pod vlastníkmi budov a opačne - to sa týka aj budov, ak niekto vlastní pozemok však treba sa najprv spýtať vlastníka, či chce budovu alebo či nechce. Po druhé: doterajší spôsob riadenia a kontroly v priebehu likvidácie štátnych podnikov sa prejavil ako málo pružný, by som povedal nebol dostatočne rýchly. Likvidátor musel postupovať takým spôsobom, že musel konzultovať minimálne s 2 orgánmi št. správy, a to po prvé: so zakladateľským rezortom a po druhé s Ministerstvom privatizácie. Postup - návrh, ktorý sme dali, zjednoduší tento proces, pretože funkcia zakladateľa v návrhu zákona prechádza na Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku. Nazdávame sa, a to je - by som povedal - možno taký hlavný bod presun kompetencií, že tento presun týchto kompetencií u št. podnikov, ktoré v budúcnosti vstúpia do likvidácie, že daný proces sa bude uskutočňovať na našom ministerstve. Argumentov je niekoľko: predovšetkým ten, čo som povedal, po druhé: myslíme si, že likvidácia je tiež transformácia št. majetku do rúk súkromných osôb, teda to by som povedal kompetenčne prináleží ministerstvu. Ale to stále nie je hlavný dôvod, pretože mám dojem, že keby nám išlo len o toto, tak by to nebolo zmysluplné, ale tým hlavným dôvodom je, že podľa nášho názoru treba uplatniť v tomto vzťahu deľbu právomocí, konkrétne momentálne to fungovalo tak, že zakladateľský rezort dal do likvidácie podnik a sám ho vlastne aj likvidoval a mnohokrát sa stalo - konkrétne sa to stalo v prípade stavieb Košice, keď sa navrhol podnik do likvidácie, ktorý nemal ísť do likvidácie, pretože to bol podnik, ktorý vykazoval dobré hosp. výsledky a bolo to vlastne možné tým, že ten záujem bol v tom istom subjekte. My navrhujeme a táto novela navrhuje, aby zakladateľský rezort navrhol nejaký podnik dať do likvidácie, ale aby celý proces išiel na nejaký subjekt - v tomto prípade na naše ministerstvo - ktorý bude riadiť celý ten proces až do jeho konca. Čiže v zásade to sú také hlavné dôvody, prečo sme predložili tento návrh novely do vlády, vláda schválila bez pripomienok, bez problémov, takže je cesta otvorená do parlamentu. Ďakujem.

Miriam Fiťmová:
Ďakujem pekne, ja v tejto chvíli vítam aj pána štátneho tajomníka Ministersta pôdohospodárstva Rosívala, ktorý prišiel medzi nás. Chcela by som ho poprosiť, aby Vás informoval o tom, že vláda dnes rokovala aj o návrhu na vymenovanie predsedu, podpredsedu a členov správnej rady Slovenského pozemkového fondu. Nech sa páči.

Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva SR Ivan Rosíval:
Ďakujem za slovo. Dámy a páni, dnes na dnešnom zasadnutí bol predložený návrh ministra pôdohospodárstva na vymenovanie predsedu, podpredsedu a členov správnej rady Slovenského pozemkového fondu (SPF). Stalo sa tak na základe zákona č. 330 z r. `91. Môžem Vás informovať, že do funkcie predsedu správnej rady SPF bol vymenovaný ing. Karol Čičaj. Do funkcie podpredsedu správnej rady bol vymenovaný ing. Milan Chabroň csc. Za členov správnej rady SPF boli vymenovaní: ing. Ján Paciga, doc. ing. Anton Kreter csc., Pavol Bodka, dr. Pavol Peceň, Ing. Imrich Horňanský, Ing. Ladislav Rudecký csc., Ing. Jozef Mrva, dr. Jozef Geisbacher a dr. Judita Čižmázyová. Dnešným dňom teda po vymenovaní správnej rady a jej funkcionárov je znovu obnovená činnosť tejto rady a začne vykonávať svoje povinnosti, svoje funkcie. Ďakujem za pozornosť.

Miriam Fiťmová:
Ďakujem pekne. Nech sa páči, Vaše otázky. Nech sa páči, Atilla Lovász.

Otázka: Atilla Lovász, rádio Slobodná Európa
Tentokrát na hovorkyňu vlády - jediné slovo: lieky.

Miriam Fiťmová:
Ja mám informáciu, ktorú prezentovala pani ministerka financií na brífingu o 11. hodine, keď povedala, že rokovania stále bežia a že zrejme zajtra budeme múdrejší, ale žiadne, tak povediac rozhodné stanovisko alebo žiadne zázračné riešenie. Ešte o 11. hodine bolo neznáme a predpokladám, že nie je známe ani teraz. Dnes nejak špeciálne sa vláda tomuto bodu nevenovala. Paľo Pavlík.

Otázka: Pavol Pavlík, rádio Twist
Ja mám otázku na pána Rosívala: neschopnosť vládnej koalície dohodnúť sa v prípade SPF, presnejšie v prípade správnej rady SPF, traumatizovala čiastočne traumatizovala politický život dlhé mesiace. Chcem sa spýtať, prečo podľa Vás to bolo tak dlho a taký problém a koľko z týchto vymenovaných ľudí je na základe zložitých koaličných rokovaní dosadených Stranou maďarskej koalície. Ďakujem.

Miriam Fiťmová:
Ak dovolíte, ja len trošku predbehnem ešte kým pustím k slovu pána štátneho tajomníka. Ja by som len chcela dodať, že dnes to nebol nejaký traumatizujúci bod, naopak, bol to bod, ktorý bol veľmi hladko prerokovaný. Nech sa páči.

Ivan Rosíval:
Je pravdou, že vymenovanie správnej rady trvalo určitý čas, možnože to bol čas trošku dlhší, ale došlo k dohode a súčasné zloženie predstavuje odborníkov, ktorí boli jednak vybratí, jednak sú teda vhodní a podarilo sa prekonať problémy, takže to súčasné zloženie prešlo bez veľkej diskusie, bolo schválené bez diskusie, bez veľkej diskusie a podarilo sa dosiahnuť dohodu jednoducho.

Miriam Fiťmová:
Iste, nech sa páči.

Doplnenie otázky: Pavol pavlík
Ešte raz zopakujem otázku: prečo podľa Vášho názoru to tak dlho spôsobovalo problém a druhá časť: ktorí konkrétni ľudia sú dosadení na základe koaličných rokovaní SMK? Ďakujem.

Ivan Rosíval:
Správna rada je zložená z orborníkov, takže nemôžem povedať, kto z nich bol dosadený práve SMK, ide o odborníkov a prečo to tak dlho trvalo rovnako Vám neviem osobne zodpovedať - nebol som pri rozhovoroch, mám len určité útržky z tých informácií, ale za dôležité považujem, že sa dohoda dosiahla a dosiahla sa hladkým spôsobom.

Miriam Fiťmová:
Ďakujem, Richard Filipko.

Otázka: Richard Filipko, denník SME
Prosím Vás, je niekto menovaný alebo nominovaný SMK? Niekto z týchto ľudí, alebo tí ľudia, ktorí majú maďarské priezviská, napríklad predseda Čičaj - či je to SDĽ-ák s maďarským priezviskom alebo napríklad pani Judita Čizmázyová.

Miriam Fiťmová:
Ja, ak dovolíte, by som Vám chcela dať informáciu, ktorú dnes dostala vláda, ja rovnako nie som schopná momentálne kompetentne odpovedať na túto otázku, a povedať Vám, kto reprezentuje ktorú stranu a či niekto reprezentuje nejakú stranu. Ja mám informáciu a vláda dostala dnes informáciu, že správna rada SPF je zložená zo zástupcov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, FNM, Úradu geodézie, kartografie a katastra, Združenia miest a obcí, SPU a Ministerstva pôdohospodárstva. Toľko oficiálna informácia. Nech sa páči. Paľo, ak dovolíš, dáme možnosť tým, čo sa ešte nepýtali. Nikto? Tak Peter Benčúrik, SITA.

Otázka: Peter Benčúrik, agentúra SITA:
/začiatok nezrozumiteľný/ ...aké budú teraz nové povinnosti likvidátora pri likvidácii štátnych podnikov, lebo sa aj tie musia novelou zákona upraviť. Ďakujem.

Vladimír Drozda:
Ak som dobre počul, lebo ste to ticho povedali - pýtate sa na nové povinnosti likvidátora: takto - tá novela sa netýka nejakých nových povinností, upravuje ten proces likvidácie, upravuje počet dražieb, pretože nová novela hovorí o tom, že prednostne musí nasledovať dražba a že môže byť len jedna opakovaná dražba a potom sa musí majetok zhodnotiť iným spôsobom. To poprvé a po druhé: sú tam tie obmedzenia, ktoré veci ktoré som vymenoval nemusia ísť do dražby. To sú také hlavné zmeny, ale nejaké nové zásadné ... tá novela neni veľmi obsiahla, tá sa dotýka hlavne tých komepetencií, ktoré som povedal a úpravy procesov, aby sa to dialo celé rýchlejšie, ale ten proces, ktorý je vlastne zachytený v dražobnom poriadku alebo vo vyhláške pre likvidátora, ktoré je prílohou zákonu, tam nie sú nejaké veľké zmeny.

Miriam Fiťmová:
Ďakujem, nech sa páči. Tak dáme teraz otázku kolegovi Pavlíkovi zase možnosť, dobre? Nech sa páči, Paľo Pavlík.

Otázka: Pavol Pavlík
Do tretice - možno budem mať šťastie: pán štátny tajomník, isteže sú to odborníci, ale touto témou sa dlhé týždne zaoberala koaličná rada, čo je navýsosť politický orgán a bez odobrenia koaličnej rady by tam nebol vymenovaný jeden jediný človek. s tým azda súhlasíte. Takže pozmením tú otázku: mohli by ste nám povedať, ktorí z týchto prečítaných alebo vymenovaných členov správnej rady SPF sú nominovaní SMK a čo sa vlastne stalo, lebo spomínam si na výrok pána ministra, že do správnej rady nevymenuje maďara, ani keby bol z Detvy. Ďakujem.

Ivan Rosíval:
Predložený návrh a schválený návrh je návrhom Ministerstva pôdohospodárstva. Nie je to návrh politických strán. Nie som si vedomý, žeby niekoho bola navrhovala SMK. Takže žiaľ, nemôžem na Vašu otázku odpovedať. Konkrétne pán Karol Čičaj - predseda správnej rady je navrhnutý FNM.

Miriam Fiťmová:
Nech sa páči, ďalšie otázky. Takže SITA.

Otázka: Peter Benčúrik, agentúra SITA
Doplňujúcu otázku k tomu: štátny tajomník, vy ste hovorili, že má byť iba jedna opakovaná dražba a že potom sa má prejsť k likvidácii iným spôsobom. Nemyslíte si, že ide o rozpor so zákonom o veľkej privatizácii, keďže pani ministerka prezentovala názor, že tá dražba sa má opakovať minimálne jedenkrát, až po minimálne jedenkrát keď sa bude opakovať, sa prejde napríklad k priamemu predaju. Takže či to nie je náhodou v rozpore - tento zákon - s novelou zákona o veľkej privatizácii. Ďakujem.

Vladimír Drozda:
Však to som povedal, že má byť jedna opakovaná dražba, to znamená, že bude jedna dražba a tá druhá tá je tá opakovaná dražba. Čiže to je presne , ako ste povedali, tak je to aj v tejto novele. Čiže je to v súlade.

Miriam Fiťmová:
Ďakujem, ďalšie otázky. Zdá sa, že už nie sú žiadne. Nech sa páči.

Otázka: Ľudmila Sýkorová, ROVNOST:
Rada by som, keby pán štátny tajomník ešte bližšie mohol osvetliť k tej likvidácii štátnych podnikov. Aký teda teraz bude ten vzťah medzi zakladateľským ministerstvom a Ministerstvom pre správu a privatizáciu. Vy ste tu uviedli, že napríklad zakladateľské ministerstvo navrhne likvidovať podnik, ktorý by sa ešte likvidovať nemusel. Má teda potom Ministerstvo pre privatizáciu nejaké právo veta alebo ako?

Vladimír Drozda:
Zákon počíta s tým, že vyjadriť sa k tomu, ktorý podnik pôjde do likvidácie, musí aj MSPNM. To má práve zabezpečiť to, aby neprišlo povedzme k takým omylom. V prípade tých stavieb, ktoré som spomenul, ono sa to neudialo, tam len bol zámer, ono to bolo viackrát už v novinách, preto to spomínam. Čiže je tam právomoc nášho ministerstva aj v tomto, by som povedal, vstúpiť a v tomto bode schvaľovania, ktorý podnik pôjde alebo ktorý nepôjde, ale v zásade je tá iniciatíva na rezorte, pretože rezort pozná, ako funguje ten rezort. Čiže on musí povedať, že tento podnik už nie je dostatočný na to, aby mohol vykonávať podnikateľské funkcie a musí byť zlikvidovaný. My sme povedali, že ak je to takto, ak je ten podnik zásadne umŕtvený, ak je určený na likvidáciu, tak musí niekto iný ako ten zakladateľ, teda to rezortné ministerstvo, riadiť ten proces. Pretože po prvé: je to podobný, je to tiež transformácia majetku do súkromných osôb a po druhé je to proces, ktorý musí byť oddelený od toho samotného rozhodnutia. Mám dojem, že vo všetkých procesoch, kde je vzájomná kontrola, oddelenie, teda ako je to v prípade výkonnej, zákonnej rade moci, v zásade fungujú tie procesy, by som povedal, na istej úrovni. Preniesli sme to aj do tohto momentu.

Miriam Fiťmová:
Nech sa páči, VTV.

Otázka: Marek Trubač, VTV:
Ja by som sa pána štátneho tajomníka Drozdu chcel spýtať, keby vedel troška bližšie priblížiť ten návrh riešenia situácie v podnikoch v krízovom stave, ktorý predkladal pán minister Černák.

Miriam Fiťmová:
Ten materiál je Vám k dispozícii v prípade, že budete mať záujem. Nie je veľmi rozsiahly. Ak chcete priblížiť.

Vladimír Drozda:
My sme neboli ani spolugarantom, takže nie som kompetentný odpovedať na to.

Miriam Fiťmová:
Ale celý ten materiál je verejný. Nech sa páči, ďalšie otázky. V prípade, že nie sú, tak Vám ďakujem.