Infoservis
Zasadanie vlády


Hore

Tlačová konferencia počas rokovania vlády.

Schôdza č.: 42
Dátum: 30. júna 1999
Miesto: Bratislava, Úrad vlády Slovenskej republiky

Hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová:
Dámy a páni, dobrý deň. ... Ešte chvíľočku ... Dámy a páni, dobrý deň, poprosím Vás, aby ste sa usadili a utíšili, aby sme sa dozvedeli niečo nové. Myslím si, že nepotrebuje momentálne náš hosť nejaké veľké komentáre ani nejaký veľký úvod. Pán predseda vlády Mikuláš Dzurinda. Nech sa páči.

Predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda:
Dámy a páni, na úvod chcem Vás informovať o azda najzaujímavejších bodoch, ktoré doposiaľ prerokovala vláda a azda ešte aj o tých, ktoré prerokuje. Rokovali sme o návrhu zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Je to zákon dôležitý preto, aby sme včas splnili legislatívny plán práce potrebnej na pozitívnu správu z hodnotiacej činnosti Európskej komisie, ktorá prebehne v septembri tohto roku. Veľmi významným materiálom dnes dopoludnia bola ekonomická stabilizácia a transformácia ŽSR. Máme nádej, že v priebehu piatich rokov sa výnosy a náklady ŽSR dostanú do rovnováhy, dovtedy však treba vykonať veľa práce tak na strane samotného podniku, ako aj na strane štátu, bez pomoci ktorého nie je možné tú 30 mld. stratu jednoducho vykryť. Zmienim ešte správu o priebehu a výsledkoch stretnutia predsedov vlád krajín Višegrádskej skupiny v Bratislave 14. mája, z ktorej vyplýva celý rad úloh. Zmienim ešte taký drobný dokument Návrh dohody medzi vládou SR a rakúskou spolkovou vládou o úľavách pri pohraničnom vybavovaní v železničnej, cestnej a lodnej doprave, zriadením predsunutého pracoviska pre pohraničné vybavovanie na železničnej stanici Bratislava - Petržalka. Ide o to, aby od 1. júla od novej turistickej sezózny sme uľahčili rozvoj turistického ruchu medzi Slovenskom a Rakúskom po železniciach. Skôr, ako sa vyjadrím k bodu, na ktorý iste čakáte najviac, chcem ešte pripomenúť, že budeme v ďalšej časti rokovať o návrhu skupiny poslancov o novele volebného zákona, že budeme rokovať o vytvorení podmienok na to, aby 21. júla mohla začať výstavba fabriky INA Kysucké Nové Mesto veľké investície nemeckej firmy na strednom Slovensku. Zabudol som ešte povedať, že myslím, že jeden z najvýznamnejších dokumentov, ktorý sme schválili, je návrh vlády na guvernéra NBS. Dovoľte mi, aby som Vám oznámil, že vláda navrhuje do funkcie guvernéra NBS pána Mariána Jusku, doterajšieho viceguvernéra NBS. Budem rokovať ešte o dohode, ktorá umožní lepší rozvoj turistického ruchu medzi Slovenskom a Poľskom, budeme sa vyjadrovať k zákonu o používaní jazykov menšín z dieľne poslaneckej. V týchto chvíľach prebieha neverejná diskusia o ďalšom postupe voči prípadu známemu pod heslom Nafta Gbely. Práve v týchto chvíľach sa radíme, ako postupovať v najbližších dňoch, ako byť úspešní v tejto kauze. Na záver som si nechal to, čo je zrejme najaktuálnejšie, a síce stanovisko vlády SR k dianiu okolo Nafty Gbely v poslednom období. Predložil som tajný materiál na dnešné rokovanie vlády a po rokovaní k tomuto materiálu vláda SR prijala nasledujúce uznesenie: Vláda SR konštatuje, že zodpovednosť za neúspech pri doriešení otázky Nafta Gbely, leži predovšetkým na strane predstaviteľov FNM. Konanie predstaviteľov FNM považuje vláda SR za neprofesionálne, preto žiada prezidenta FNM pána Ľudovíta Kaníka a viceprezidenta prezídia FNM, predsedu výkonného výboru FNM pána Ladislava Sklenára, aby odstúpili zo svojich funkcií. Takéto stanovisko vláda prijala. Priestor na Vaše otázky.

Miriam Fiťmová:
Pán Klikušovský ... pán Martiny, pardon.

Otázka: Juraj Martiny, Nový Trhák
Pán premiér, moja otázka bude smerovať k tomu, či predmetom toho, čo vlastne rozhodlo o tom, že vláda súhlasila s odvolaním pána Kaníka a pána Sklenára, boli aj tie sporné nahrávky, o ktorých sa začalo v poslednej dobe hovoriť. Či ste teda vychádzali z takýchto odpočúvaných mobilných telefónov.

Mikuláš Dzurinda:
V prvom rade rád by som upresnil obsah Vašej otázky: keď ste si robili poznámky, alebo zachytíte to s magnetofónom to stanovisko vlády je trošku iné a po druhé: nebudem bližšie komentovať ani podklady, ani materiály, o ktoré sme sa opierali. Ja som už naznačil, že išlo o materiál charakteru tajného. Požiadal som niektoré štátne orgány, aby som mohol tieto materiály zverejniť presne vymedzenému okruhu ústavných činiteľov.

Miriam Fiťmová:
Paľo Pavlík, Twist.

Otázka: Pavol Pavlík, rádio Twist
Pán premiér, prečo vláda napokon hlasovala len o takomto vyhlásení bez právnej relevancie a nie o tom, čo ste vy avizovali, že navrhnete vláde, aby schválila uznesenie, keďže vláda toto právo má, uznesenie, v ktorom bude požadovať odvolanie pána Kaníka a pána Sklenára z funkcie a toto uznesenie malo ísť do parlamentu. Ďakujem.

Mikuláš Dzurinda:
Vyhodnotili sme dianie v poslednom období v tom slova zmysle, že vskutku je treba vyhodnotiť čo najserióznejšie, kde nás topánka tlačí, čo sa vlastne deje, kto zlyhal, kto zlyhal najviac a kde jednoducho robiť nápravu, aby povedzme sme napravili, čo sa napraviť dá, aby neprišlo k ďalším zlyhaniam. Vláda konštatovala, že to, čo sa nakradlo v minulosti, to sa teraz usiluje speňažiť a my jednoducho musíme urobiť tomu prietrž. Zásadné konzekvencie sme hľadali v politickej oblasti. Jednoducho, zdá sa, že najviac zlyhal ten, kto nesie najviac zodpovednosť za celý ten proces, pretože je jednou zo strán kúpnopredajných vzťahov, a preto ten záver je taký, aký je - je to záver, ktorý môže viesť najrýchlejšie k cieľu, aby FNM dostal nové vedenie, ktoré bude mať plnú dôveru vlády SR.

Miriam Fiťmová:
Nech sa páči.

Doplnenie otázky: Pavol Pavlík
Je to vlastne výzva na to, aby títo odstúpili dobrovoľne, a ak tak neurobia, ako budete postupovať? Ďakujem.

Mikuláš Dzurinda:
Ak tak neurobia, dozviete sa o týždeň, ako bude vláda postupovať.

Miriam Fiťmová:
Jana Pankovčínová, nech sa páči.

Otázka: Jana Pankovčínová, rádio Slobodná Európa
Pán premiér, ja by som sa rada opýtala, či nepovažujete za neúspech, že vláda dnes prijala uznesenie, ktorým iba odporúča pánovi Kaníkovi a Sklenárovi, aby sa vzdali svojej funkcie, keďže ste v pondelok avizovali, že navrhnute vláde, aby schválila návrh pre parlament, aby mohli byť z funkcie odvolaní - to je jedna otázka a tým, keď ste hovorili o tom, že treba ešte aj ďalej prešetrovať tieto záležitosti, aké záujmy tam boli a že treba vyhodnotiť, čo sa vlastne deje a kto všetko zlyhal. Či tým pripúšťate, že môže byť takéto prešetrovanie nejak dlhšie trvajúce a či by sa tam teda o to malo sa zaujímať aj o funkcionárov MH a SPP

Mikuláš Dzurinda:
Nie, nepovažujem takéto uznesenie za neúspech aj preto, že som ho sám formuloval. Na strane druhej chcem ale povedať, že dôvody, pre ktoré je ten záver taký, aký je, sú predovšetkým v oblasti naozaj profesionality, schopnosti riešiť to, čo sa od FNM očakávalo. Vskutku som sa zdôveril, alebo som uviedol, že pri tak povediac analýze toho, čo sa udialo v posledných dňoch, som naďabil na informácie, ktoré môžu viesť k podozreniu, že nie všetko bolo v poriadku, ale to šetrenie pôjde paralelne bez ohľadu nato, aké politické konzekvencie vláda vyvodzuje, prípadne vyvodí.

Miriam Fiťmová:
Daniel Krajcer.

Otázka: Daniel Krajcer, TV Markíza
Pán premiér, čiastočne ste už na to odpovedali, ale predsa len asi najzaujímavejšou otázkou a najmä odpoveďou je, prečo vlastne došlo k tomuto posunu, takže zaujímalo by ma, že či môžte vylúčiť, že tými dôvodmi na takýto posun oproti Vášmu pondelkovému vystúpeniu bolo povedzme to, že nepotvrdili sa tie Vaše indície a podozrenia v plnej miere voči pánom Kaník a Sklenár, alebo je dôvodom určitá politická konštelácia vo vláde, resp. vo vládnej koalícii, kde jednoducho nebol záujem od jednotlivých subjektov, takýto Váš návrh podporiť a najmä v parlamente ho podporiť.

Mikuláš Dzurinda:
V prvom rade chcem povedať, že bolo to presne naopak. Ja som neťahal tento problém do trestnoprávnej roviny, na to sú predsa orgány na to povolané, ja som sa snažil vyvodiť a hľadať v celom tom príbehu predovšetkým otázky kompetentnosti, schopnosti, činorodosti, profesionality.

Doplnenie otázky: Daniel Krajcer
/nezrozumiteľné/

Mikuláš Dzurinda:
Nerozumiem otázke.

Doplnenie otázky: Daniel Krajcer
Či politická konštalácia vo vládnej koalícii zohrávala nejakú rolu v tom určitom posune, ku ktorému vlastne došlo od pondelka.

Mikuláš Dzurinda:
Ja som ten návrh formuloval na záver diskusie v tom najlepšom vedomí a svedomí že jednoducho to, čo je treba dnes urobiť, a síce aby vzťah vlády SR a prezídia FNM bol čo najskôr vysporiadaný. Máme indície o mnohých problémoch, píšete o problémoch PNS, vynárajú sa mnohé ďalšie problémy, jednoducho chceme konať, musíme konať v tesnej súčinnosti a v dobrej vzájomnej dôvere aj v schopnosti jedného voči druhého.

Miriam Fiťmová:
Slovenská televízia.

Otázka: Branislav Dobšinský, STV
Pán premiér, dve otázky: vy ste vlastne vyzvali v tomto uznesení, aby páni Kaník a pán Sklenár odstúpili z funkcie, pán Kaník ale konštatoval, že ide o čisto politické dôvody a nie hľadanie pravdy, čiže on vlastne odmieta zatiaľ interpretáciu Vás a teda aj túto výzvu. Na otázku, či pristúpite k odvolaniu, ste odpovedali, že máme si počkať o týždeň. Existuje už v koalícii politická zhoda, ak páni Kaník a pán Sklenár nebudú chcieť odstúpiť, že ich skutočne odvoláte? To je prvá otázka, potom položím tú druhú.

Mikuláš Dzurinda:
Hľadanie pravdy, pán redaktor, nás viedlo ku konštatovaniu, že najväčšiu zodpovednosť za zlyhanie v danom probléme nesú predstavitelia FNM. Toto je politický záver, politická konzekvencia. Upozorňujem na to, že pán prezident FNM, pán viceprezident FNM a predseda výkonného výboru prechádzajú tak povediac rovnakou politickou -- temer rovnakou politickou procedúrou, ako predseda vlády alebo členovia vlády, jednoducho prechádzajú voľbou v NR SR. Máme svoju politickú zodpovednosť aj vláda SR aj FNM. Dnes sme veľmi zvažovali, prečo sme dostali taký gól do vlastnej brány, prečo osem mesiacov nás Poór ťahal za nos, prečo sme nevedeli za osem mesiacov vymyslieť účinnú hru, veľmi poctivé otázky sme si kládli -- aj členovia vlády, aj ja sám voči sebe. Pýtali sme sa jeden druhého, kto sa na koho spoľahol. Áno, ja som sa spoľahol na FNM. Sú to vysokí funkcionári s politickou zodpovednosťou, pretože prechádzajú voľbou v NR SR. Ja som sa spoľahol na to, že jednoducho politický program vládnej koalície dokážu realizovať, že bude mať koniec to obdobie vajatania, predsa sme niečo napísali vo volebných programoch, niečo sme napísali v programovom vyhlásení vlády, tá línia bola politicky zrejmá, kto iný mal ju naplniť a realizovať, ako FNM. Opakujem: jednou z dvoch dotknutých strán v množstve a množstve káuz medzi predávajúcim a kupujúcim je práve FNM.

Miriam Fiťmová:
Dáme šancu ale všetkým, navrhujem, na otázku. Pán Špáni sa hlási dlho, Práca.

Doplnenie otázky: Branislav Dobšinský
Ja by som sa spýtal, že či existuje koaličná zhoda, že ak páni Kaník a Sklenár neuposlúchnu výzvu na odstúpenie, že ste odhodlaní ich naozaj odvolať.

Mikuláš Dzurinda:
Pán redaktor, veď nepoznáme sa jeden deň. Ja nerád hovorím dopredu. Načo? Opýtajte sa ma o týždeň.

Miriam Fiťmová:
Pán Špáni, denník Práca.

Otázka: Ivan Špáni, denník Práca
Pri odchode z vlády nám pán Kaník povedal, že vyvrátil všetky argumenty, ktoré ste predkladai v trojhodinovom rozhovore, aj z vyjadrení MH vyplynulo, že vlastne ani nedošlo k chybe v neskorom informovaní vlády, ktorá v pondelok bola ako hlavný problém. Napokon, všetci zainteresovaní vraj o tom vedeli z médií - aká je situácia v Nafte, intenzívne sa rokovalo. Či môžte prezradiť, ktorý dôvod rozhodol o tej neprofesionalite fondu, čo ešte napriek tomu vyjadreniu pána Kaníka im vyčítate a druhá otázka...

Miriam Fiťmová:
Poprosím Vás, zostaneme pri jednej otázke, aby sa všetci mohli opýtať. Nech sa páči.

Mikuláš Dzurinda:
O tom súkromne.

Doplnenie otázky: Ivan Špáni
/nezrozumiteľné/.

Mikuláš Dzurinda:
Tak dostanete odo mňa osobitný dišpenz, už som to raz urobil, pán Špáni. Pozrite sa, ak pán prezident FNM hovorí svoje subjektívne názory ja proti tomu nič nemám, je to jeho videnie, jeho názor. Najdôležitejší je vždy výsledok a ten výsledok súvisiaci s témou Nafta Gbely je zlý, je katastrofálny. Predseda SDĽ použil slangový výraz je to naozaj smiešne, keď nás Poór ťahá osem mesiacov za frňák. Je to naozaj trápne, smutné, nepríjemné. A vždy najdôležitejší je výsledok. Už som to povedal: štyri roky hrabali a teraz sa to snažia - to nahrabané speňažiť. Tých káuz je akosi veľa. Niekedy človek sa musí ponoriť do VSŽ, inokedy sa musí ponoriť do Pratexu, inokedy sa zase musí ponoriť do do B, C, D, E firiem. Ale to takto ďaleko nejde. Prvýkrát som dotiahol tento príbeh 12. mája na rokovaní vlády, pretože jednoducho to trvalo akosi dlho. Takže vzhľadom nato, že ten výsledok za osem mesiacov je neadekvátny naopak, je veľmi zlý, bolo potrebné vyvodiť politikcé konzekvencie. Videnie vlády, pán redaktor, je také, aké som Vám prečítal.

Miriam Fiťmová:
ČTK.

Otázka: p. Balaščák, ČTK
Pán premiér, vy ste spomenuli - ja nadviažem na Vaše slová, keď ste hovorili, že najdôležitejší je vždy výsledok. Ja sa chcem spýtať, či sa Vám zdá nie málo kompetentné rozhodnutie, že najprv riešite FNM - jeho vedenie, a zatiaľ nevieme, čo bude s Naftou Gbely, ako ... tá splátka, že bude uhradená nie cez SPP, takže zrejme aj v tomto smere dochádza k nejakému posunu. Takže vlastne by ma zaujímalo, kedy chce vláda prikročiť k takému riešeniu, ktoré sa týka samotného merita veci, absolútnej podstaty veci.

Mikuláš Dzurinda:
Áno, to je myslím správny postreh, správna otázka. Už som povedal, že o postupe meritórne rokuje teraz vláda stále ešte neverejne, popritom konajú niekoľkí ďalší štátni funkcionári v smere, ktorý ste uviedli. Dejú sa čudné veci, aj dnes som dostal viaceré informácie, ale nechcem, nemôžem ich komentovať, pretože veci sú veľmi živé a v pohybe. Ja som sa stretol s predstaviteľmi IPB, AII, stretol som sa s predstaviteľmi Cinergy, na niektorých krokoch sme sa dohodli, niektorými krokmi som poveril niektorých predstaviteľov štátu, ale iste pochopíte, prečo nechcem o zámeroch a krokoch, ktoré podnikáme, hovoriť.

Miriam Fiťmová:
Televízia Prima.

Otázka: Vladimír Mišauer, TV Prima
Pán premiér, ta otázka již tady padla několikrát, já Vás poprosím velmi stručně prakticky v čem spočívala neprofesionalita vedení FNM, v čem je ta jejich chyba a druhá část otázky: je pravda, že Vám pan ministr Kanis dal záznam telefonátu dr. Valka a je pravda, že jste tento záznam použil v rozhovoru s panem dr. Valkem při řešení problému, aby odstoupil /nezrozumiteľné/, pokud tak neučiní, že ten záznam bude použitý na nějakém trestním oznámení?

Mikuláš Dzurinda:
Na prvú otázku som už odpovedal, pán redaktor. Nebudem opakovať svoje slová.

Doplnenie otázky: Vladimír Mišauer, TV Prima
/nezrozumiteľné/.

Mikuláš Dzurinda:
Opakujem: na prvú otázku som Vám odpovedal podľa toho, ako som uznal za vhodné a na tú druhú otázku odpovedám jednoznačne: nie.

Miriam Fiťmová:
Róbert Kotian, potom Rado Števčík.

Otázka: Róbert Kotian, denník SME
Pán premiér, pred niekoľkými dňami ste hovorili o podozrení z trestnej činnosti, dneska hovoríte o nekompetentnosti vedenia FNM. Znamená to, že vylučujete možnosť podania trestných oznámení na predtaviteľov FNM? A druhá otázka: ako teda vyzerá kompetentné riešenie kauzy Nafta Gbely?

Mikuláš Dzurinda:
Začnem od konca: kompetentné riešenie bude vyzerať tak, ako ho zaznamenáte. Pevne verím zase v duchu toho, čo som už povedal, že najdôležitejší je výsledok. O tom, aké cesty by k tomuto výsledku mali viesť už som to tuším zo dvakrát povedal, rokuje teraz vláda, konajú niektorí funkcionári, pevne verím, že budeme o ňom hovoriť, ale ak dovolíte, nie ex ante, ale ex post. Tá prvá otázka mi unikla

Miriam Fiťmová:
Trestnoprávna zodpovednosť.

Mikuláš Dzurinda:
Aha, už viem. Keď bude proces uzavretý ... no, sme obaja už predsa len nie najmladší a naozaj, na zajace s bubnom nie je rozumné chodiť, takže to je myslím celkom logické. Čo sa týka trestnoprávnej zodpovednosti, dozvedel som sa práve dnes, že vo veci sa koná, mal som návštevu príslušného štátneho funkcionára, to znamená, že ja som ponúkol svoje svedectvo, ponúknem svoje dokumenty, svoje získané poznatky, ale vo veci sa koná.

Miriam Fiťmová:
Rado Števčík, BBC.

Otázka: Radoslav Števčík, BBC
/nezrozumiteľné/

Mikuláš Dzurinda:
Máte mikrofón zapnutý?

Otázka: Radoslav Števčík, BBC
/nezrozumiteľné/

Mikuláš Dzurinda:
Je to veľmi šikovná otázka, pretože jednoducho je to metóda, ktorú sa snažíme teraz vymyslieť za pánov, ktorí doteraz funkcionárčili alebo ešte funkcionárčia vo FNM. Hovorím veľmi úprimne dnes, keď skončí rokovani vlády, budem rokovať v užšom kolektíve o ďalších témach, snažíme sa jednoducho presadiť metódu tak, ako sme sa nádejali, že príde s ňou FNM.

Miriam Fiťmová:
Nech sa páči, Vaša otázka vedľa pani Vrbiarovej, nepoznám Vaše meno.

Otázka: p. Hanzová, denník Nový Čas
Pán premiér, je známe, že FNM odporúčal ako strategického investora najvýhodnejšiu ponuku spoločnosti Cinergy a nie Trans Canada. Práve so spoločnosťou Trans Canada sa cez Slaviu Capital určitým spôsobom v kuloároch spája meno pána ministra Černáka. Môžete nám povedať, či nebolo skutočným dôvodom pre odvolávanie predstaviteľov FNM, že ste mali inú predstavu o tom, kto má byť tým strategickým investorom, prípadne či už tento iný strategický investor určitý prísľub? Ďakujem.

Mikuláš Dzurinda:
Vylučujem. Celkom presná otázka, vylučujem tieto dôvody. Naopak, chcel by som Vašu pozornosť upriamiť nato, že Cinergy ešte ak chce získať niektorú z tých dotknutých firiem, zrejme musí prejsť ešte veľký kus cesty. Možno Vás pán zástupca firmy informoval o tom, že Cinergy nie je majiteľom ani firmy ARAD, ani Nafty Trade. Nechcem hovoriť viac, ako sa patrí, dovoľte zopakovať ešte asi poriadny kusisko by mala prejsť Cinergy, ak chce tieto firmy. Nechcem ublížiť budúcnosti, preto sa mi to ďalej nežiada komentovať. Budem celkom úprimný: obávam sa, že ešte dnes nie je celkom možné identifikovať majiteľov Nafty Trade a firmy ARAD.

Miriam Fiťmová:
Poprosím Vás potom. Pani Grosmannová, nech sa páči teraz.

Otázka: Klára Grosmannová, denník Práca
Pán premiér, chcela by som sa spýtať, či vláda hlasovala o uznesení, ktoré odporúča odvolať dvoch predstaviteľov FNM ak áno, s akým výsledkom a či v diskusii v tejto súvislosti nepadli aj niektoré mená členov kabinetu na odvolanie.

Mikuláš Dzurinda:
Nie, nehlasovala, nie, nepadli, hlasovali sme jeden jedinýkrát na základe návrhu, ktorý som formuloval ja.

Miriam Fiťmová:
Televízia VTV.

Otázka: Marek Trubač, VTV
Pán premiér, v pondelok ste vyjadrili potrebu prešetriť okolnosti prevodu licencie VTV na Satel Media na spoločnosť Satel Media, pretože podľa Vás niektorí členovia licenčnej rady nehlasovali vo verejnom, ale v súkromnom záujme. Pán Valko nato včera reagova tak, že problém nie je vo VTV, ale v Nafte Gbely. Ďalej konštatujem - citujem - Lidové noviny konštatujú, a teraz citujem: Angažovanie slovenského premiéra v tejto záležitosti môže mať len jedno vysvetlenie robí to v záujme riaditeľa televízie Markíza Pavla Ruska, ktorý mu výrazne pomohol vo volebnej kampani. Čo vy nato, pán premiér?

Mikuláš Dzurinda:
To druhé považujem za absurdné. V nádeji, že slovo absurdné je silnejšie, ako že to nie je pravda. Na to prvé nežiada sa mi komentovať výroky jednotlivcov, ani pána Valku.

Doplnenie otázky: Marek Trubač
/nezrozumiteľné/

Mikuláš Dzurinda:
Pán redaktor, vyjadril som sa, že najprv sa pokúsim uzavrieť konzekvencie politické, a potom sa pustím do toho, či je potrebné konať aj v oblasti trestnoprávnej. Stále si stojím za tým, čo som povedal.

Miriam Fiťmová:
Tri posledné pán Klikušovský, pani Vrbiarová a pán Bielik doplňujúcu.

Mikuláš Dzurinda:
Ja som sľúbil tú dišpenznú.

Miriam Fiťmová:
Áno, je tam, je posledná ... to je posledná.

Otázka: p. Klikušovský, Nový Čas
Ďakujem pani Fiťmovej za promptné udelnie slova a otázka na pána Dzurindu doplňujúca, ktorú položil pán Mišauer: znamená to, že pán dr. Valko klame, ak tvrdí, že ste ho vydierali v súvislosti s páskou ohľadom pána Steinhübla?

Mikuláš Dzurinda:
Pán Klikušovský, ja mám strašne veľa práce. Včera sme končili o polnoci, dneska neskončím skôr, mne sa nežiada ... nežiada sa mi komentovať Vašu otázku ani výroky jednotlivcov. Ďalší prosím.

Miriam Fiťmová:
Pán Bielik ... pán Špáni, pardón.

Otázka: Ivan Špáni, Práca:
Ja by som sa chcel spýtať, pretože nejde len o Naftu Gbely, asi aj Vám ... bol to veľký program a ako uznávaný právny expert a zástupca FNM v tejto kauze tvrdí, vraj hneď na začiatku Vás upozornil, že naše zákonodarstvo nie je pripravené na také prípady, ako je vrátenie akcií Nafty. Preto sa chcem spýtať, aký postup teraz zvolí vláda, /nezrozumiteľné/ je po ôsmich mesiacoch, aby sa podobné prípady neopakovali, čo urobí s ostatnými prípadmi, či torelovala to, že FNM povedal, že budeme postupovať z prípadu na prípad a nevšíma si, že Poór predal aj iné podniky, napr. /nezrozumiteľné/ Nová Baňa podobný spôsobom, ktorý bol takisto spochybňovaný ako nelegálna privatizácia. Či sa bude nad jedným mávať rukou a druhé sa bude dôsledne vymáhať.

Mikuláš Dzurinda:
Začnem od konca, aby som nezabudol. Urobíme všetko preto, aby sme zachránili čo najviac a možno čo najplosnejšie a čo najsystémovejšie. Mám nádej, že naše zákonodárstvo nie je prekážkou. Čo sa mi zdá najobjektívnejšie možno ste to tak celkom nepovedali, ale ja si to tak čítam je, že jednoducho je to ťažký problém, je to objektívne ťažký problém. Kto už bol vyštudovaný a kto už bol pripravený, vyškolený a vychovaný na to, že mal riešiť takéto rébusy rébusy tých, ktorí včera nakradli a dnes to nakradnuté chcú speňažiť. Je to objektívne zložitý problém, mne na tom všetkom prekáža to, že jednoducho sme konali málo odborne, možno aj málo šikovne, málo erudovane, že sme sa naozaj nechali ťahať za nos dlhú, dlhú, dlhú dobu. Nechcem komentovať diskusiu na dnešnom rokovaní vlády. Ale ja som tu tuším už zverejnil, že 23. na programe bolo finálne rozhodovanie o tom, aká bude znieť definitívna ponuka o tom, aké bude definitívne garde SR voči tým, čo vlastnia Naftu, ARAD, Naftu Trade a neviem, čo všetko. Ešte 22. sa niektorí najkompetentnejší tvárili, že Poór ide podpísať fantastickú dohodu. To ma veľmi trápi. Dlhé mesiace sme sa nechali ťahať za nos, o to razantnejšie musíme konať teraz.

Miriam Fiťmová:
Posledná otázka pani Vrbiarová, Nový Čas.

Otázka: Soňa Vrbiarová, Nový Čas
Pán premiér, je vláda informovaná o tom, že tá istá skupina ľudí, ktorá konala v kauze Nafta Gbely, teraz koná aj v kauze PNS, aby ju buď získala, alebo teda zlikvidovala, pretože distribúcia je posledné ohnivko, ktoré im chýba k úplnému ovládnutiu tlače na Slovensku. Ak si pamätáte ešte z čias Vašej opozícii na kauzu privatizácie STV, tak tiež sa istí ľudia z tejto skupiny motali aj okolo toho. V tom čase sa to podarilo zvrátiť. Teraz vznikajú problémy, keď ste pri moci. Chcem sa spýtať: chce vláda aj v prípade PNS čakať dovtedy, kým to s ňou nedopadne ako s Naftou Gbely.

Mikuláš Dzurinda:
Nie. Nie, pani redktorka. Už som prezradil, že dnes na 18. som si popozýval ľudí, asi budú musieť trošku počkať. Ale už keď sa pýtate - áno, jedna z tých káuz bude aj PNS. Prijal som dva, tri, štyrikrát predstaviteľov Združenia vydavateľov periodickej tlače, v plnej miestnosti ich bolo a robili sme, čo sme vládali, ale cítim sa veľmi nešťastný z toho, že jednoducho kde-tu to fučí, kde-tu sú fugy, všetko trvá veľmi dlho, občas dlho trvá henten inštitút, potom iný inštitút, a akosi nie a nie tieto veci doviesť do úspešného konca, hoci povedzme sú aj protiargumenty že Martinka ide vrátiť akcie, ja neviem /nezrozumiteľné/, uvidíme. Ale na priamu Vašu otázku je odpoveď tá, že dnes, keď skončí rokovanie vlády, budeme v užšom kruhu v prítomnosti viacerých odborníkov pod mojim osobným vedením riešiť viacero káuz, lebo tých informácií nebezpečným smerom sa zbieha naozaj viacero.

Doplnenie otázky: Soňa Vrbiarová
/nezrozumiteľné/

Mikuláš Dzurinda:
Zo všektých síl sa o to budem usilovať. Ďakujem Vám veľmi pekne za Vaše otázky.

Miriam Fiťmová:
Ďakujeme.