Infoservis
Zasadanie vlády


Hore

Tlačová konferencia počas rokovania vlády.

Schôdza č.: 43
Dátum: 7. júla 1999, 16:20 hod.
Miesto: Bratislava, Úrad vlády Slovenskej republiky

Hovorca predsedu vlády Martin Lengyel:
Dámy a páni, dobrý deň Vám prajem. Vitajte na tlačovej konferencii počas rokovania, rokovanie vlády v týchto chvíľach ešte stále pokračuje. O dnešnom priebehu rokovania Vás bude informovať predseda vlády Mikuláš Dzurinda. Nech sa páči.

Predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda:
Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, dnes vláda má na programe do 50 bodov, z ktorých sme prerokovali približne polovicu. Ja si dovolím vypichnúť 6 z týchto doteraz prerokovaných bodov, z ktorých o tom prvom, myslím, ste boli informovaní ministrom zahraničných vecí. Je to otázka vycestovávania našich rómskych spoluobčanov do Fínska. Tých ďalších päť, pri ktorých by som sa ja osobne rád pristavil, je: strednodobá koncepcia hospodárskeho a sociálneho rozvoja SR. Je to veľmi významný dokument, ktorý by mal naozaj byť vodítkom pokračovania alebo znovunastolenia serióznej cesty transformácie slovenskej ekonomiky. Dnes sme začali rozpravu k tomu materiálu tak, že ju ukončíme na zasadaní vlády na budúci týždeň. Druhým vážnym dokumentom, ktorý sme prerokovali a uzavreli, je návrh zákona o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov. Prerokovali sme rovnako dokument, ktorý hovorí o povodniach na vodných tokoch SR v júni 1999 s návrhom na riešenie nákladov a spôsobených škôd. Môžem Vám oznámiť, že štruktúra toho odškodnenia je podobná, ako bola v súvislosti s jarnými pohromami, to znamená, že sme vyčlenili dve hlavné čiastky: tá prvá v objeme 18.677.000,-- Sk na náhradu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných výdavkov zamestnancov rozpočtových kapitol podľa konkrétnej prílohy k tomuto dokumentu, a tá druhá hlavná čiastka je 43.048.000,-- Sk, a to na krytie jednorázového príspevku 30.000,-- Sk občanov, ktorým bola na domoch, bytoch a bytových zariadeniach spôsobená škoda vyššia ako 100.000,-- Sk a 36.896.000,-- Sk na krytie polovičky škôd spôsobených povodňami na miestnych komunikáciách, chodníkoch, mostoch a lávkach. Opäť podľa celkom konkrétnej prílohy. Štvrtým dokumentom, ktorý by som chcel zmieniť, je návrh zmlúv o zabezpečení vysporiadania časti pohľadávok SR voči Ruskej federácii. Nebýva celkom zvykom, že takéto zmluvy schvaľuje vláda SR. Urobili sme výnimku najmä preto, aby bola skutočne zabezpečená priehľadnosť, transparentnosť. Podľa tohoto dokumentu sme uložili ministerke financií, uzatvoriť so SE zmluvy o zabezpečení vysporiadania časti pohľadávok SR voči Ruskej federácii formou naturálneho plnenia, a to dodávkami elektrickej energie, jadrového paliva, čierneho energetického uhlia a vývozom vyhoreného paliva zo Slovenska von. No a napokon samozrejme je to téma, ktorá nominuje politicky uplynulým dňom, a to je riešenie v súvislosti, alebo dôsledkov, ktoré súvisia s Naftou Gbely a vlastne s fiaskom, alebo s neúspechom úlohy prinavrátiť Naftu Gbely späť štátu alebo FNM. Chcel by som Vás informovať, že dnes vláda rozhodla o tom, že predloží NR SR návrh na odvolanie pána Ľuda Kaníka z funkcie prezidenta FNM, vláda rovnako rozhodla, že predloží NR SR návrh na odvolanie viceprezidenta prezídia FNM a predsedu výkonného výboru FNM pána Ladislava Sklenára. Zároveň sme sa dohodli, že minister Černák predloží na rokovanie vlády na budúci týždeň správu, aká bola činnosť SPP, š. p., v procese, alebo pri snahách získať akcie Nafty Trade na potencionálny spoločný podnik SPP, FNM, s prípadnou špecifikáciou zodpovednosti riaditeľa SPP za ten výsledok, ktorý všetci poznáme. Rovnako Vás môžem informovať o tom, že bol predložený aj návrh na to, aby sme odporučili ministrovi Černákovi, odvolať z funkcie riaditeľa SPP, ale tento návrh, alebo toto odporúčanie vláda neschválila. FNM nesie najväčšiu zodpovednosť za ten neúspech alebo fiasko v zásade tak, ako som Vás už o tom informoval od minulého týždňa, kedy sme vyzvali oboch hlavných, alebo vrcholových predstaviteľov FNM, aby odstúpili zo svojích funkcií. Vláda považuje správanie alebo konanie funkcionárov FNM ako neprofesionálne aj svojvoľné, kedy dochádzalo ku konaniu, ktoré bolo v rozpore s príslušným uznesením vlády. Došlo k neinformovaniu kompetentných, dá sa to povedať aj ako zanedbanie povinnosti elementárnej informovanosti a vláda konštatovala aj nenáležitú starostlivosť FNM o spravovaný majetok. Čo sa týka Nafty Gbely, Nafty Trade, sme po ôsmych mesiacoch konania v drvivej väčšine FNM - veď koho iného - sme tam, kde sme boli. Dneska potrebujeme vlastne prijímať veľmi rýchle a razantné kroky nie len k tomu, aby sme vyvodili patričnú zodpovednosť a mohli sa opäť spoľahnúť na kompetentných a zodpovedných ľudí, ale predovšetkým riešiť aktuálne problémy týchto naftárenských spoločností tak, aby sa mohli striasť svojich veľkých dlhov, svojich záväzkov, aby mohli byť revitalizované a mohli jednoducho sa vrátiť do pozícií, kedy vedeli vytvárať zisk a významne prispievať aj do štátneho rozpočtu SR. Toto bola vlastne druhá téma tohoto bodu, tá prvá bola vlastne riešenie takpovediac smerom dozadu, vyvodenie politickej zodpovednosti, druhý polčas tejto diskusie bola téma takpovediac dopredu - hľadanie riešení tak, aby vskutku nemohol byť speňažený ten majetok, ktorý bol tak znehodnotený, tak povediac zaťažený tými obrovskými úvermi a aby naftárenské spoločnosti jednoducho dostali šancu na novú revitalizácu. Toľko z mojej strany.

Martin Lengyel:
Ďakujem. Daniel Krajcer.

Otázka: Daniel Krajcer, TV Markíza
Pán premiér, súčasťou argumentácie v neprospech pána Kaníka je aj dnešný materiál zo včerajšieho rokovania ministerstva hospodárstva (MH) so zástupcami firmy IPB-AII, v ktorom predstavitelia firmy v zápisnici písomne uviedli, že niekoľkokrát rokovali s FNM o tejto transakcii - o transakcii ohľadom firmy ARAD, ktorú kúpila IPB-AII a že fond s touto transakciou súhlasill. Pán Kaník sa však dnes preukázal písomným potvrdením od pána Piksu zástupcu konzorcia IPB-AII, v ktorom dotyčný pán uvádza, že s pánom Kaníkom nerokoval a nepotvrdil informáciu, ktorá sa v tej zápisnici objavila, takže môžte nám vysvetliť, ako vy vnímate tento rozpor a napokon aj fakt, že sa to uvádza ako protiargument voči pánu Kaníkovi. A druhá otázka: pán minister Černák ostáva vo svojej funkcii, ten však pred niekoľkými dňami dal verejné vyhlásenie, že podáva demisiu za určitého predpokladu, že odstúpia aj páni Sklenár a Kaník tí s tým súhlasili, to znamená, že vec sa dala chápať tak, že neexistujú dôvody preto, aby túto demisiu nepodal, takže prečo napokon došlo k takémuto riešeniu a k nenaplneniu tak povediac určitého verejného prísľubu, ktorý minister Černák urobil? Ďakujem.

Mikuláš Dzurinda:
Na prvú otázku chcem odpovedať asi tak, že možno aj Vaše hlbšie štúdium dá odpoveď na otázku, ktorú kladiete. Nie je to mojou vecou, možno sa treba pýtať tých, ktorí rokovali a povedzme boli na druhej strane rokovacieho stola. Ja to bližšie komentovať nemienim, dôverujúc aj v to, že naozaj keď sa hlbšie zamyslíte nad jedným a druhým dokumentom, urobíte si úsudok. Konanie vlády SR vychádzalo z tých, by som povedal zásadných východísk, o ktorých som hovoril vo svojom úvodnom vstupu. Čo sa týka tej druhej otázky, chcem povedať, že vyhlásenia pána ministra Černáka sú jeho vecou, demisia je vecou príslušného ministra, nie vlády SR. Vláda nemá takýto inštitút voči jednotlivým ministrom.

Martin Lengyel:
Pán Bačišin, nech sa páči.

Otázka: p. Bačišin
Pán premiér, chcel by som sa opýtať na ďalšiu záležitosť. FNM by mala financovať, alebo teda poskytovať poradenstvo fondu firma registrovaná v Delavare. Je to daňový raj, aký je Váš názor vôbec na poskytovanie takýchto služieb týmto druhom firmy a máme aj informácie, že fondu ponúkali služby významné investičné svetové banky.

Mikuláš Dzurinda:
Považujem túto otázku za trošku špecifickú pre mňa, ale budem úprimný, že moja ostražitosť a pozornosť vzrastie, keď počujem, že štátne inštitúcie nadväzujú obchodné vzťahy s firmami registrované v /nezrozumiteľné/ zónach. Asi toľko Vám poviem za seba.

Martin Lengyel:
Ďalšia otázka. Slobodná Európa - Ivan.

Otázka: Ivan Štulajter, rádio Slobodná Európa
Pán premiér, povedali ste, že - najskôr som tomu celkom dobre nerozumel - že na vláde padol návrh na odvolanie pána Kinčeša z postu generálneho riaditeľa SPP a že tento návrh neprešiel. Ak som tomu rozumel správne, potom je moja otázka nasledovná: kto podal tento návrh na odvolanie a teda aký bol výsledok rokovania? To je jedna otázka. Druhá otázka sa týka Vašich včerajších rokovaní s predstaviteľmi jednotlivých frakcií SDK, ako aj s predstaviteľmi poslaneckých klubov vládnej koalície. Aký je výsledok týchto rokovaní, inými slovami - máte podporu poslaneckého klubu SDK pri odvolávaní pánov Sklenára a Kaníka z funkcií? Ďakujem.

Mikuláš Dzurinda:
V prvom rade chcem povedať alebo upresniť trošku to, čo bolo obsiahnuté vo Vašej otázke. Pevne verím, že som to uviedol tak, že padol návrh, aby sme odporučili ako vláda ministrovi Černákovi, aby odvolal z funkcie riaditeľa SPP, inak sa to vlastne ani nedá. Tam je rola ministra absolútne nezastupiteľná. Nepovažujem za náležité alebo patričné, aby som konkretizoval, ktorý z členov vlády takýto návrh dal a už vôbec nepovažujem za patričné, aby som komentoval výsledok hlasovania ako skóre alebo ešte viac. Čo sa týka tej druhej otázky - pozrite sa, ja nemám najmenšie pochybnosti o zásadnej politickej zodpovednosti predstaviteľov FNM. Videl som v priebehu uplynulých dní, že nechceli využiť ponuku alebo návrh, ktorý urobila vláda, aby jednoducho uľahčili celý ten proces a abdikovali, preto som po trojdňovom voľnom období - sviatkovom období - jednoducho začal intenzívne rokovania s jednotlivými poslaneckými klubmi s jediným cieľom - aby mali čo najviac informácií, aby mali čo najviac faktov, argumentov, aby sa rozhodli v konečnom dôsledku nielen slobodne, ale aj pravdivo. Toto je zmysel rozhovorov, rokovaní, ktoré som začal viesť a v ktorých pochopiteľne budem pokračovať.

Martin Lengyel:
Pavol Pavlík ďalšia otázka.

Otázka: Pavol Pavlík, rádio Twist
Ja ak dovolíte ... chcel som, alebo položím otázku, len zareagujem na Vašu odpoveď kolegovi Štulajterovi. Pán premiér, ak hovorím zle, tak ma opravte, ale v tejto krajine nie je dôležité, čo považujete za patričné alebo nepatričné. Ak to je tajné, tak sa nemáme právo to dozvedieť, ale ak to tajné nie je, tak myslím, že máme právo na informáciu, kto ten návrh dal a ako prebehlo hlasovanie. A teraz tá otázka: zo zápisu, ktorý spomínal Dano Krajcer, okrem iného aj ďalej vyplýva, že vláda sa v rokovaní s predstaviteľmi IPB-AII prakticky nikam nedostala. Za celý ten týždeň, čo ste vlastne vy, resp. pán Černák uistili občanov, že akcie budú vrátené fondu či štátu - z tohto rokovania vyplýva, že vláda sa nikam nedostala, stále len to je v takej situácii, v akej to bolo. Mohli by ste to nejak komentovať? Prečo sa to nikam nepohlo a kedy budú prípadne teda tie akcie na účte fondu alebo štátu?

Mikuláš Dzurinda:
V prvom rade chcem opäť pripomenúť, že išlo o výsostnú kompetenciu FNM, ktorú dnes jednoducho je potrebné naprávať v pomerne rýchlom a krátkom čase. Z istej časti som náchylný s Vami súhlasiť, že ten pokrok nie je evidentný, ak by sme to hodnotili povedzme cez kritérium, či akcie sú na štátnom účte alebo účte FNM alebo nie. Ale v žiadnom prípade by som si to nedovolil zase takto generalizovať, že vláda sa nikam nedostala, skôr naopak. Mám pocit, že vláda má jasno v štruktúre problémov, ktoré treba zvládnuť, čiže má jasno, ako sa k tomuto cieľovému stavu, ktorý potvrdzujem, ktorý je stále platný, aby sa mohla dostať. Veľmi dôležité je, aby tí, ktorí nakradli uplynulé roky, nemohli len tak, krížom-krážom speňažiť to nakradnuté. Toto je jednoducho jeden absolútne jasný a konkrétny východiskový bod. Rovnako je zreteľné, že je potrebné splatiť veľké peniaze - niekoľkomiliardiové balíky, ktorých expiračná doba takpovediac sa blíži, a preto je potrebné získať strategického investora aj v rámci tej džungli, alebo trmy-vrmy, ktorá naftárenské spoločnosti sprevádza. No ale chcem Vás ubezpečiť, že konáme, rokujeme s príslušnými inštitúciami, štruktúra toho problému takpovediac je konkrétna, je známa, na budúci týždeň ju prerokujeme, prehĺbime úlohy a doplníme ich nositeľov o niektorých nových a pevne verím, že ten cieľ, ktorý som spomenul, a síce aby sa vrátili akcie príslušných firiem tam, kam patria a aby na celých tých transakciách nemohli zbohatnúť tí, ktorí jednoducho dostali lacno majetky a nezodpovedne ich spravovali, že tento cieľ dosiahneme.

Martin Lengyel:
Roman Fillin, ďalšia otázka. Tlačová agentúra.

Mikuláš Dzurinda:
Nepočul som, v dobrej viere by som odpovedal. Môžte zopakovať?

Doplnenie otázky: Pavol Pavlík
Len tú prvú časť mojej otázky, že či je to tajné, či naozaj sa nemôžeme dozvedieť, kto navrhol odvolať, resp. odporúčiť ministrovi, aby odvolal pána Kinčeša a ako dopadlo hlasovanie, či je táto informácia tajná.

Mikuláš Dzurinda:
Ja si myslím, že nie je tajná, ale že to je vecou politickej kultúry. Toto mi hovorí môj politický cit, preto nebudem zverejňovať tieto informácie.

Martin Lengyel:
Tlačová agentúra.

Otázka: Roman Fillin, TA SR
Ja by som sa chcel ešte dotknúť jedného z dôvodov na ten návrh na odvolanie dvoch členov vedenia FNM, a to je zanedbanie povinnosti starať sa o spravovaný majetok. Ako je to myslené.To znamená, či sa aj toto dotýka Nafty Gbely, pretože vieme, že tie akcie teda ešte neboli v držaní, teda v správe fondu, alebo či sa to týka ešte aj nejakých iných zložiek majetku.

Mikuláš Dzurinda:
Nie, bolo to konštatovanie, ktoré zaznelo z ministerských postov v súvislosti s Naftou Trade a Nafty Gbely.

Martin Lengyel:
BBC ďalšia otázka.

Otázka: Radoslav Števčík, BBC
Dovoľte, pán premiér, ja sa Vás spýtam to, čo pred týždňom. Vy ste vtedy hovorili a dnes ste to zopakovali, že FNM 8 mesiacov vlastne -- za o 8 mesiacov neuspel. Chcem sa spýtať, že akým spôsobom mal FNM legálnym, legitímnym, ústavným a právnym spôsobom získať akcie Nafty Gbely na svoj účet, resp. či prezradíte už, ako chce slovenská vláda tieto akcie získať. Ďakujem.

Mikuláš Dzurinda:
Chcel som odpovedať asi tak, že veľmi šikovne sa pýtate na zámery slovenskej vlády. Nemôžem Vám to dneska hovoriť.

Martin Lengyel:
ČTK, pán Syruček.

Otázka: Milan Syruček, agentúra ČTK
Pane premiére, chtěl jsem se zeptat, zda rozhodnutí navrhnout parlamentu odvolání pánů Kaníka a Sklenára bylo ve vládě přijato jednomyslně, anebo zda se některý z členů zdržel, nebo hlasoval proti. Děkuji.

Mikuláš Dzurinda:
Hlasovalo sa a je to výsledok väčšinového hlasovania.

Martin Lengyel:
STV ďalšia otázka.

Otázka: Branislav Dobšinský, STV
Pán premiér, dve krátke otázky. Prvá len zopakujem otázku kolegu Štulajtera: ešte včera sa zástupcovia ako SMK, tak SDĽ, tak KDH i DS vyjadrovali, že ak politická zodpovednosť, tak komplexná vrátane ministra hospodárstva - minimálne posúdi tento problém, že či už dnes máte zabezpečenú podporu v parlamente v rámci vládnej koalície na odvolanie pána Kaníka a pána Sklenára a druhá - vrátim sa k tomu jednému z argumentov, ktoré používa vláda, konkrétne k pánovi Piksovi. Pán Piksa včera povedal na rokovaní, že fond o tom vedel, dnes poskytol stanovisko pánovi Kaníkovi, ktorý sme videli v písomnej forme, že fond o tom nevedel, to znamená, že pán Piksa sa ukazuje minimálne ako nedôveryhodný svedok. Tu sa píše - v tej zápisnici z rokovania, že budú poskytnuté písomné zápisy - oficiálne zápisy od Cinergy, pričom ale nie je isté, či takéto písomné podklady existujú. Takže či vláda poskytne verejnosti nejaký písomný doklad, na ktorom existuje podpis pána Kaníka, kde sa potvrdzuje, že skutočne vedel o tom, že pán Poór predá spoločnosti IPB, resp. potom následne Cinergy svoj podnik.

Mikuláš Dzurinda:
Otázka tak nestojí, pán redaktor. Už som Vám odpovedal, že Vám odporúčam pozorne, detailne študovať. Pozrite si nie len odpoveď, ale aj otázku. Pevne verím, že Vaša investigatívna schopnosť a pozorné štúdium dá odpovede na tieto otázky, ktoré pre mňa nepovažujem za relevantné alebo miestne. Otázka tak nestojí pre predsedu vlády. Otázka pre mňa stojí, kde je zásadná politická zodpovednost. Ako je možné, že takto nekoncepčne, nezodpovedne fond konal, alebo lepšie povedané nekonal po dobu ôsmich mesiacov. Takto stojí otázka. Rozhodnutie je také, aké je, nemienim bližšie komentovať dokumenty, ktoré sú k dispozícii. O politickej podpore rokujem.

Martin Lengyel:
Reuters - posledná otázka. Nech sa páči. Reuteres, alebo ...? Áno, vy.

Otázka: Ján Balaščák, agentúra ČTK
Pán premiér, ja sa chcem spýtať - zajtra má byť valné zhromaždenie spoločnosti Nafta Gbely. Chcem vedieť, či má vláda o tomto informácie, či sa nejaký jej zástupca, prípadne zástupca fondu zúčastní, ako bude vlastne vláda pôsobiť na tom valnom zhromaždení - aj prenesene teda myslím. A druhá vec, čo ma zaujíma: my sme dostali k dispozícii list, ktorý bol adresovaný myslím Vám od spoločnosti Cinergy, kde sa spoločnosť Cinergy vyjadruje k tomu -- k celej tej kauze predaja okolo ARAD-u. V tom liste sú dosť také rozporuplné vyjadrenia. Na jednej strane sa Cinergy vyjadruje, že o ARAD, alebo o Naftu Gbely ako nemá záujem, na druhej strane že je ochotná spolupracovať s vládou. Chcem sa Vás spýtať, ako ste sa vy v tom liste zorientovali, a z toho vlastne je ďalšia otázka: kto vlastne dnes disponuje akcionárskymi právami, čo sa týka Nafty Gbely a Nafty Trade.

Mikuláš Dzurinda:
Všetko nasvedčuje tomu, že to nie je Cinergy - aj list, ktorý ste zmienili. Otázka nie je jednoduchá. Môže to byť ešte stále pán Poór, môže to byť IPB, ale v súvislosti s Nafta Trade môže to byť ešte niekto tretí. Viacej jednoducho nemôžem na Vaše otázky odpovedať. Ani v súvislosti so zajtrajším valným zhromaždením. Cinergy prejavila záujem, tak povedzme, že ho môžeme považovať za do úvahy prichádzajúceho potencionálneho partnera pre slovenské naftárenské spoločnosti.

Martin Lengyel:
Robo Kotian, ďalšia otázka.

Otázka: Róbert Kotian, denník SME
Pán premiér, zrejme nie vždy máte do činenia s porovnateľne inteligentným partnerom -- ako - dneska sa Vám to nedarí. Budem opakovať niektoré otázky znova, pretože skutočne myslím, že odpovede na ne treba položiť. Prvá: hovorii ste, že o tom uznesení, alebo o tom návrhu vlády sa hlasovalo väčšinovo. Váš podpredseda pre ekonomiku Ivan Mikloš pokladá za politicky zodpovedného za neúspech pri predaji alebo pri získavaní akcií Nafta Gbely svojho kolegu vo vláde ministra Černáka. Nie je to pre Vás alebo pre vládu dôvod nato, aby jednoducho došlo aj ku personálnym obmenám vo vláde vzhľadom na to, že stanovisko Vaše a Vášho podpredsedu ekonomiky je zásadne odlišné? Druhá otázka: čo Vás k tomu vedie, že vyjadrenia pána Piksu v jeden deň pokladáte za dôveryhodné a druhý deň za nedôveryhodné. Zrejme je to otázka, na ktorú doteraz nepoznáme odpoveď a myslím, že tá odpoveď je dôležitá.

Mikuláš Dzurinda:
Dovoľte mi nesúhlasiť s Vami. Je dôležitá z istého možno uhľa pohľadu, ale primárne návrh na odvolanie predstaviteľov FNM som odôvodnil a leží v zásadnej politickej rovine. Ak postavíme problém, že ako to vlastne je s výrokmi jedného pána jeden deň, druhý deň, tak možnože ... presne kto sa obrátil na pána Piksu a ako doslova semanticky odpovedal na túto otázka, tak ja som si všimol, že povedzme na zápisnici z MH je viac podpisov, možno rokoval niekto iný, treba prečítať dobre text aj toho listu a myslím si, že naozaj - veď dokážete ísť za vecami, že sa s týmito otázkami vysporiadate. Možno rokoval v mene pána Piksu alebo v mene vedeia IPB ktosi iný, ale mne sa zdá nenáležité, aby som ja komentoval tieto veci. Koniec koncov, ja som nevidel otázku, s ktorou sa na pána Piksu obrátil, neviem ani presne kto - či pán podpredseda vlády Mikloš alebo prezident FNM Kaník. Ja vskutku som tú otázku formulovanú nevidel, preto Vám odpovedám veľmi úprimne. Vypýtajte si presné znenie otázky, pozorne si počúvajte znenie odpovede, pozorne si prečítajte zápisnicu z MH. Možno, keď budem mať trošku času, si to urobím aj ja. Nepochybne nájdete odpovede na tieto otázky. Ale nie sú váhovo tak principiálne, aby som skúmal tieto otázky už v priebehu dnešného dopoludnia. Čo sa týka k tej prvej poznámke - otázke, je to tak, pán podpredseda Mikloš sa vyjadril tak, ako sa vyjadril. Chcem ale Vás informovať, že takto zreteľne, vyhranene, vlastne vystúpil na rokovaní vlády sám a nenavrhol žiadne konzekvencie, o ktorých by mala vláda rokovať a rozhodovať. Preto na Vašu otázku odpovedám, že nevidím to ako postoj, ktorý by ma mal viesť k nejakým ďalším konzekvenciám.

Martin Lengyel:
Ďakujem Vám za pozornosť, dovidenia.