Infoservis
Zasadanie vlády


Hore

Tlačová konferencia počas rokovania vlády.

Schôdza č.: 47
Dátum: 11. augusta 1999
Miesto: Bratislava, Úrad vlády Slovenskej republiky

Hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová:
Dobrý deň, všetkých Vás vítam na tlačovej konferencii po dnešnej 47. schôdzi vlády, lepšie povedané v priebehu 47. schôdze vlády, ktorá ešte beží. Viacerým z Vás som prisľúbila, že dnes privediem aj pani ministerku financií, chcela by som Vám povedať len toľko, že momentálne ešte predkladá svoje body, medzi nimi aj návrh východísk št. rozpočtu. Takže keď sa skončí tento proces, tak príde medzi Vás, ale upozorňujem Vás, že to ešte môže trvať možno aj zopár hodín. Takže teraz by som Vám rada poskystla nejaké informácie o materiáloch, ktoré dnes predkladal vicepremiér Ivan Mikloš. Bola to jednak strednodobá koncepcia hosp. a soc. rozvoja a rovnako stratégia reformy verejnej správy, ako aj istý odpočet plnenia ozdravných opatrení. Nech sa páči.

Podpredseda vlády Ivan Mikloš:
Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, môžem konštatovať, že tieto tri materiály boli prijaté, vlastne aj schválené, aj keď pri stratégii reformy verejnej správy sa konečné schválenie uznesení posunie o týždeň, ale len z toho dôvodu, že tam boli viaceré pripomienky technického rázu, a tie uznesenia, ak máte tie materiály k dispozícii, sú pomerne rozsiahle a štrukturované, takže ide len o to, že tie uznesenia bude potrebné upraviť v zmysle záverov prijatých na základe diskusie. Ale v zásade všetky tieto tri materiály boli prijaté. Čo sa týka strednodobej koncepcie hosp. politiky, alebo hosp. a soc. rozvoja tých strednodobých priorít hosp. politiky, boli schválené. Tento materiál tvorí veľmi dôležitú súčasť hodnotenia Slovenska, ide o spoločný materiál vlastne európskej komisie a slovenskej vlády, keďže sa na jeho príprave podieľali experti európskej komisie. My sme dostali aj list z európskej komisie - od pána (meno nezrozumiteľné), čo je generálny riaditeľ odboru európskej komisie, ktorý sa zaoberá touto problematikou, kde ocenil tento dokument, zároveň naznačil aj oblasti, v ktorých by ešte mal byť ďalej dopracovávaný. To schválenie je zhruba v dvoch etapách alebo v takej forme, že do tohto materiálu samozrejme ešte zapracujeme niektoré pripomienky, ktorých ale nebolo veľa a boli skôr technického charakteru z rokovania vlády, zároveň sa budeme snažiť v najbližších dňoch ešte zapracovať niektoré z pripomienok európskej komisie, ktoré sú najmä toho charakteru, že by mal aspoň v tých oblastiach, kde je to možné, byť daný aj časový harmonogram riešenia tých problémov, a že by mali byť definované všetky oblasti, v ktorých bude nevyhnutné uskutočniť reformu. A potom druhá etapa by mala byť do konca októbra ďalšie dopracovávanie tohto materiálu z hľadiska jeho konkretizácie, ale aj jeho väzieb na ďalšie materiálu. To chcem zôrazniť, že na tento materiál nadväzujú ďalšie materiály, ako je priemyselná politika, ktorá bola prerokovaná tento materiál ministerstva hospodárstva bol prerokovaný v hospodárskej rade v pondelok, ako je strednodobá stratégia finančnej politiky tento materiál už tiež existuje, ako je národný program práce, koncepcie a zamestananosti, atď. Tieto často potom dopracovávajú a konkretizájú to, čo býva niekedy aj požiadavkou na tento materiál. No, ešte snáď jedna poznámka z hľadiska tripartity. Ako zrejme viete, tento materiál bol dvakrát prerokovávaný na tripartite. Ja som veľmi rád, že môžem konštatovať, že to stanovisko konfederácie po druhom rokovaní je už pozitívnejšie v tom zmysle, že po prvom rokovaní bol nesúhlas, po druhom rokovaní môžem to zrejme nazvať podmienečným súhlasom, keďže konfederácia vydala súhlas s podmienkou, že bude zapracovaných štrnásť podmienok konfederácie. Niektoré z tých podmienok, z tých podmienok a pripomienok, ktoré nenarúšajú základnú koncepciu tohoto materiálu, sa budeme snažiť v ej druhej etape rozpracovania do konca októbra zapracovať. Niektoré z tých požiadaviek sú rozpracované v tých materiáloch, ktoré nadväzujú na túto strednodobú koncepciu. To je k prvému materiálu. Čo sa týka stratégie reformy verejnej správy, tento materiál dáva ako už vyplýva z názvu, základnú stratégiu, teda základné smerovanie, a v podstate navrhoval odpovedať na otázky v štyroch základných okruhoch: po prvé či sa má budovať na Slovensku integrovaný alebo duálny systém verejnej správy, po druhé načrtol organizačné zabezpečenie ďalších prác na reforme verejnej správy, najmä na vypracovaní koncepcie reformy verejnej správy, po tretie tento materiál načrtáva základné rámcové vymedzenie kompetencií štátnej správy a samosprávy, pričom samosprávy regionálnej a miestnej, a nakoniec tento materiál načrtáva aj základný časový harmonogram rozpracovania tejto stratégie, najmä spracovania koncepcie. Môžem povedať, že tá diskusia vyjadrila jednoznačnú podporu tomu smerovaniu základnému, ktorú tento materiál predpokladá, ktorý predpokladá, najmä teda bola zásadná zhoda v tom, že vládna koalícia aj v súlade s programovým vyhlásenín, aj v súlade s programami vládnych strán, preferuje duálny systém, teda posilnenie samosprávy, vytvorenie regionálnej samosprávy, decentralizáciu verejnej správy. V tom bola zásadná zhoda, niektoré veci z hľadiska povedal by som takého vecného a konkrétnejšieho charakteru, zhodli sme sa na tom, že budú ďalej diskutované a takú jednoznačnejšiu odpoveď na to, akým tempom a presne akým smerom ísť, by mala dať koncepcia verjnej správy, ktorá na základe tejto stratégie, v tom organizačnom usporiadaní, o ktorom som hovoril, v tom časovom harmonograme alebo rámci, o ktorom som hovoril a zhruba v tých konpetenciách, o ktorých som hovoril, by mala byť tá koncepcia spracovaná do konca roka a v priebehu januára, februára, prediskutovaná vo vláde a v parlamente SR. Zhodli sme sa na tom, že ten prístup takéhoto komplexného prístupu k reforme, že najskôr načrtnúť základnú stratégiu, princípy, na ktorých by tá stratégia mala byť postavená, a veľmi podrobne rozpracovať všetky možné súvislosti, je jediným prístupom, ktorý môže viesť k dobrému výsledku najmä preto, že ide o veľmi zložitú problematiku, komplexnú problematiku, ktorá súvisí s mnohými ďalšími oblasťami, kde nepremyslené čiastkové reformy vedú skôr k zhoršeniu toho stavu, ako k jeho vylepšeniu. Záver teda je taký, že v zásade vláda sa s tým materiálom stotožnila, len v uzneseniach, ktoré ukladajú konkrétnym rezortom, akým spôsobom majú v nadchádzajúcej etape sa podieľať na spracovaní tej koncepcie, tam dôjde k zapracovaniu ešte tých konkrétnych pripomienok z rokovania vlády a uznesenie by malo byť schválené na budúci týždeň. No a čo sa týka tretieho materiálu, to je Správa o plnení projektu realizácie zámerov..., tá správa o plnení projektu realizáciu na riešenie makroekonomickej nerovnováhy a konkurencieschopnosti ekonomiky, to je vlastne jednoduchšie povedané správa o plnení projektu realizácie balíčka zo začiatku tohoto roka. Materiál, predpokladám, že máte k dispozícii, takže je v tej štruktúre, v akej bol ten balíček samotný, pričom je tam vždy uvedené, kedy bola úloha splatná, kedy bol materiál v akej forme predložený na úrad vlády, akými poradnými orgánmi, prípadne vládou kedy prešiel, a v poznámke je charakterizované potom plnenie, alebo splnenie, alebo spôsob splnenia, alebo prípadne je tam presnejšie špecifikované, sú tam špecifikované ďalšie informácie. Takže z celkového počtu to tam nie je v tom materiáli, takže to Vám uvediem teraz kvantitatívnu analýzu. Z celkového počtu 136 úloh, ktoré sú v tom projekte realizácie, bolo splatných do konca júna, teda v prvom polroku `99 107 úloh, čiže väčšina. Z toho úlohy boli plnené nasledovne: u šiestich úloh bol termín na požiadanie predkladateľa predložený, pričom splatnosť týchto úloh je po 30. 6, a u jedenástich úloh tieto úlohy nebolo monžné splniť z toho dôvodu, že ich plnenie je podmienené prijatím noviel zákonov, ktoré doteraz schválené neboli. Čiže z tých 107 splatných úloh takto ostáva vlastne 90 ďalších úloh, z ktorých 51 bolo splnených alebo priebežne splnených, pričom za priebežne splnené sa považujú tie, ktoré sú už predložené a sú v štádiu prerokovávania v poradných orgánoch vlády. 31 úloh je rozpracovaných, teda v štádiu pripomienkového konania, sú to materiály, ktoré sú pripravené na prerokovanie v poradných orgánoch vlády, resp. vo vláde, a 8 úloh je čiastočne splnených. To sú také úlohy, pri ktorých bola splnená časť úlohy, a časť úlohy nebolo možné splniť, napr. z dôvodu toho, že je to podmienené novelou niektorých zákonov. Ako príklad tých úloh, ktoré neboli splnené z toho dôvodu toho, že plnenie je podmienené prijatím novely zákonov, možno uviesť úlohy FNM, ktorých je asi sedem, z ktorých všetkých týchto sedem úloh je podmienených schválením novely zákona 92/1991, ktorá by mala byť schválená na najbližšom rokovaní parlamentu, predpokladám, že ešte v tomto mesiaci, a ďalej je to ďalšia skupina úloh, ktoré súvisia s regionálnym rozvojom, a ktorých splnenie týchto úloh je podmienené kompetenčným zákonom, schválením kompetenčného zákona, ktorý mešká. Zároveň ešte chcem konštatovať, že aj tento materiál bol predmetom rokovania tripartity v piatok - tam sme sa dohodli, že v priebehu jesene do konca októbra by sme zorganizovali spoločné stretnutie s odbormi a so zamestnávateľmi, prípadne aj s externými odborníkmi, na ktorom by sme na tomto stretnutí podrobnejšie prediskutovali aj problematiku strednodobej koncepcie a tých nadväzujúcich materiálov, aj by sme sa pokúsili o také kvalitatívne zhodnotenie toho, do akej miery a v čom tie materiály a zákony, ktoré už boli schválené, prinášajú alebo neprinášajú pozitívne efekty, a čo je potrebné robiť, aby sa tieto ich pozitívne efekty znásobili.

Miriam Fiťmová:
Nech sa páči, Vaše otázky. Mária Hlucháňová.

Otázka: Mária Hlucháňová, rádio Slobodná Európa
Pán vicepremiér, ja by som sa spýtala, ak dovolíte, veci ohľadom verejnej správy. Prvá moja otázka je, či je v koalícii zhoda o forme územnosprávneho usporiadania, teda či je koalícia odhodlaná toto zmeniť - čo sa týka krajov a okresov. Druhá otázka: kedy plánujete definitívne prerozdelenie kompetencií medzi samosprávou a štátnou správou a následne aj tými vyššími orgánmi a či mienite zaviesť vyššiu samosprávu a kedy. A tretia otázka: či si nemyslíte, že rok po voľbách, teda v decembri, je príliš dlhá doba na to, aby ste vôbec predložili zatiaľ iba koncepciu reformy verejnej správy. Dobrý príklad je Poľsko, ktoré mesiac po voľbách urobilo radikálny rez svojej štátnej administratíve. Myslíte si, že sa Vám to podarí - že bude ešte atmosféra v spoločnosti, ktorá takéto veci prijme? Ďakujem.

Ivan Mikloš:
Áno, čo sa týka formy územnosprávneho členenia -- tento materiál vychádza z toho, že najskôr je potrebné, a to je presne opačný postup, ako to bolo robené v roku `95 - `96, že najskôr je potrebné hovoriť zásadne o kompetenciách a o tom celkovom modeli, o vzťahoch medzi štátnou správou, regionálnou samosprávou a miestnou samosprávou, až potom je možné hovoriť o územnosprávnom členení. Čiže to je takisto otázka toho, či a v akej miere a forme okresné a krajské úrady majú existovať. Samozrejme, bolo by absolútnym nezmyslom zachovať krajské a okresné úrady v dnešnej ich forme a zároveň zriaďovať územnú samosprávu. To by neznížilo, naopak ešte zvýšilo byrokraciu a vlastne verejnú správu, takže celkom určite je jedným z predpokladov ... takto, vytvorenie regionálnej samosprávy je vec, na ktorej je zásadná zhoda, celkom určite je to podmienené aj zmenou doterajšieho usporiadania štátnej správy a verejnej správy ako takej. Čo sa týka kompetencií konkrétnych, ja som hovoril, že v tomto materiáli sú načrtnuté rámcové kompetencie aj s príkladmi, ale definitívne uzavretie kompetencií jednotlivých súčastí verejných správy bude predmetom ďalšieho rozpracovania, bude predmetom tej koncepcie, ktorá by mala byť schválená v januári a vo februári. Čiže odpovedal som aj na to, či sa vytvoria regionálne samosprávy. Či je to dlhá doba, alebo nie je to dlhá doba -- nemyslím si, že je to dlhá doba. Možno argumentovať Poľskom, ale zároveň treba vedieť, že v Poľsku tie predprípravné práce prebiehali už aj pri predchádzajúcej vláde, kdežto my sme boli v inej pozícii, jednoducho v tom, že bývalá vláda síce uskutočnila istú reformu štátnej správy, ale reformu, v ktorej išla presne opačným smerom, akým je potrebné ísť a účelné ísť. Takže ja si myslím, že to je tak komplexná, zložitá problematika, pričom zároveň treba vidieť, že my sme aj v makroekonomickej oblasti, v iných oblastiach - v oblasti privatizácie, reštrukturalizácie ekonomiky - zdedili omnoho zložitejšiu situáciu, ako ju zdedila napr. dnes existujúca poľská vláda. Treba zároveň vidieť a povedať - a o tom sme otvorene diskutovali - že uskutočňovanie takejto zásadnej reformy v čase ekonomickej krízy, alebo aspoň stabilizácie, je obtiažne. Ďalej je treba povedať, že tento presun napr. kompetencií, považujeme všetci za účelnú a potrebnú vec, zároveň si ale uvedomujeme, že nesie v sebe aj isté riziká, že napr. posilnenie právomoci kompetencií územnej a miestnej samosprávy, je nevyhnutným predpokladom predtým, ako sa to urobí, mať efektívne kontrolné mechanizmy -- ako príklad môžem povedať zákon o - ľudovo povedané bankrote obcí a miest, ktorý napr. v Maďarsku existuje, tak, aby sme sa vyhli tomu, že prenesenie tých právomocí a kompetencií a drogovania istej právomoci vo fiškálnej oblasti na miestnu a regionálnu samosprávu, nám destabilizuje vlastne ... nám naruší makroekonomickú rovnováhu, nám povedie k zvýšeniu deficitnosti verejných financií, atď. Takže nie je to jednoduchá záležitosť, je potrebná príprava a v tomto zmysle je nevyhnutný istý čas na tú serióznu prípravu.

Doplnenie otázky: Mária Hlucháňová
(nezrozumiteľné)

Ivan Mikloš:
Áno, v zásade je vôľa uskutočniť to v tomto volebnom období, ale múdrejší budeme, resp. jednoznačnejšie sa k tomu budeme vedieť vyjadriť práve po tých štyroch mesiacoch, štyroch-piatich, kedy sa dopracujú v omnoho konkrétnejších kontúrach tieto záležitosti v koncepcii reformy verejnej správy.

Miriam Fiťmová:
Nech sa páči, ďalšie otázky. Peter Benčúrik.

Otázka: Peter Benčúrik, denník Pravda
Aké boli konkrétne pripomienky európskej komisie k stratégii strednodobej hosp. politiky, a druhá vec - zmenili ste už názor v reforme verejnej správy, čo sa týka prehodnocovania, uvoľnovania zamestnancov v tejto verejnej správe - 10 % v každom rezorte, alebo ako to bude v tejto oblasti.

Ivan Mikloš:
Najskôr odpoviem na to druhé - to je práve teraz predmetom rokovania, nezmenili sme ten názor, je súčasťou východísk št. rozpočtu, je aj návrh opatrení na zníženie, na redukciu počtu zamestnancov alebo nákladov v oblasti št. správy a vychádza to z toho 10 %-ného zníženia po očistení o tých zamestnancov, ktorí sú v špeciálnom režime - policajtov, colníkov, Čiže zhruba z toho ... ten počet tých ostatných je zhruba 270 tisíc, z nich zhruba ten 10 %-ný pokles by mal nastať. Čo sa týka požiadaviek európskej komisie, ide najmä o to, že európska komisia požaduje konkrétnejší časový harmonogram reforiem v jednotlivých oblastiach, ale to sme si vyjadrili s európskou komisiou, že často je to predmetom iných, konkrétnejších materiálov, napr. existuje program reštrukturalizácie, privatizácie bánk, existuje koncepcia finančnej reštrukturalizácie podnikovej sféry, kde tieto veci sú konkrétnejšie rozpracovávané aj z hľadiska časových harmonogramov. Ďalej je to identifikácia tých oblastí, kde je nevyhnutná reforma, vrátane oblastí, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú verejné výdavky, ako je zdravotníctvo, školstvo napríklad, pričom v tomto materiáli by malo byť len to základné smerovanie a istý časový výhľad, a ďalej - pripomienkou bolo, že by bolo dobré, ešte jednoznačnejšie previazať fiškálne náklady a jednotlivé reformy, pretože v tej strednodobej politike sa otvárajú niektoré veci, kde je deklarované, že budeme podporovať napr. malé a stredné podnikanie, proexportnú politiku, zároveň ale samozrejme za dôležité je potrebné považovať cieľ zníženia deficitu - fiškálneho deficitu a zníženia podielu verejných výdavkov na HDP na zhruba 35 40 % podielu na HDP v horizonte najbližších 5 rokov. Čiže tá previazanosť, aby to nebolo protirečivé v tom zmysle, že na jednej strane chceme znižovať tento podiel verejných výdavkov, na druhej strane musí byť ukázané teda v tom materiáli, akými reformami to bude umožnené, pretože keby sme nerobili reformu v oblasti napr. školstva, zdravotníctva, tak by to jednoducho nebolo možné - to znižovanie tých výdavkov. Takže o túto previazanosť najmä v tých požiadavkách európskej komisie ide. Zároveň chcem povedať, že tento materiál - často bývame kritizovaní niekedy, že to trvalo strašne dlho, tak chcem povedať na porovnanie, že podobný materiál v Maďarsku a Slovinsku sa pripravoval dva roky, v ČR sa pripravuje vyše roka, my sme komisiu, ktorá pripravila tento materiál, ktorá pracovala pod mojím vedením, zriadili v decembri minulého roka, takže niečo vyše pol roka trvala tá práca, pričom opakujem je to otvorený dokument, takže bude sa na ňom ďalej pracovať.

Miriam Fiťmová:
Pani Grosmannová.

Otázka: Klára Grosmannová, denník Práca
Chcela by som sa spýtať, čo bolo dôvodom odloženia vyše dvoch desiatok materiálov, a či už prišli na rad tie dva dodatočne zaradené návratná finančná pomoc zdravotným poisteniam a riešenie krízovej situácie v školstve.

Ivan Mikloš:
Ešte neprišli tie dva materiály, na ktoré sa pýtate. A čo sa týka dôvodu presunutia niektorých materiálov na budúci týždeň, ten dôvod bol obrovský počet materiálov na dnešné rokovanie, pričom sú tam závažné materiály, ako sú východiská št. rozpočtu, ale aj tie materiály, ktoré som predkladal ja. Je tam koncepcia kapitálového trhu, takže jednoducho ten balík bol taký, že ho bolo ťažké nosiť, nieto čítať.

Miriam Fiťmová:
Rado Števčík.

Otázka: Radoslav Števčík, BBC
Pán podpredseda vlády, ešte na úvod teda odpoveď na tú otázku, resp. tú poznámku Vašu, či to máme pred sebou - nemáme to pred sebou, pretože žiaľ nie je toľko výtlačkov, aby sme si mohli všetci tú koncepciu naštudovať to, čo ste v úvode zmienili. To je jedna taká poznámka. Potom mám otázku vyslovene procedurálne. Vláda dnes podľa komuniké tento materiál len vzala na vedomie. Chcem sa spýtať, či bude vláda túto koncepciu strednodobú aj schvaľovať, prípadne ak to bude teda v tom októbri, neviem teda, či som správne pochopil, a kedy sa dostane do parlamentu. To je jedna otázka. Druhá otázka: aký je ... s akým časovým výhľadom táto koncepcia počíta to je ďalšia otázka a potom, ak dovolíte kedy vláda plánuje prerokovať, alebo resp. schváliť priemyselnú politiku, finančnú politiku a koncepciu zamestnanosti, o ktorých ste hovorili, že sú zviazané s týmto materiálom. Ďakujem.

Ivan Mikloš:
Áno. Čo sa týka toho, že to nemáte pred sebou, to ma mrzí. Budem používať slovné spojenie, že máte k dispozícii. Čo sa týka uznesenia, hľadám uznesenie, niekde sa mi zapotrošilo. No každopádne vláda ... máme ho? Áno, vláda vzala na vedomie, v tom netreba ale vidieť žiaden rozdiel medzi schvaľuje a berie na vedomie, je to schválenie vládou a v takomto zmysle pôjde tento materiál aj do európskej komisie ako vládou odsúhlasená strednodobá koncepcia hosp. politiky. To je predsalen hantírka vládnej legislatívy ako presne to má byť nazvané. Zároveň uložila keď už mám to uznesenie v rukách, tak zároveň uložila mne, dopracovať mne o tie pripomienky, ktoré ale neboli podstatné, opakujem, vznesené na rokovaní vlády, a o požiadavky európskej komisie, a v druhej etape mi uložila do 31. októbra ďalej rozpracovať tento materiál. A potom otázka tých ďalších politík strednodobá finančná stratégia, tá bola na tripartite prerokovaná, priemyselná politika bola prerokovaná na hosp. rade, koncepcia zamestnanosti a národný program zamestnanosti boli na tripartite, ale minister ich ešte stiahol, lebo ešte sú tam nejaké drobné veci, ktoré je možné vyčistiť v rokovaniach so sociálnymi partnermi. Tu už ako vidíte, všetky tie materiály už existujú. Ten proces prerokovávania v orgánoch poradných a vo vláde závisí od toho, či je zhoda so sociálnymi partnermi alebo nie. Ak nie je, tak podľa nového zákona o tripartite sa stáva časovo náročnejším, lebo to musíme prerokovať ešte raz, takže vtedy sa to čiastočne môže natiahnuť. To bol aj dôvod, prečo tento dokument bol schválený teraz, keďže jeho základné znenie, ktoré sa už len vlastne čiastočne dopracovávalo, bolo pripravené už v mesiaci júni.

Doplnenie otázky: Radoslav Števčík
Poprosím ten časový výhľad koncepcie.

Ivan Mikloš:
Aha - päťročný.

Doplnenie otázky: Radoslav Števčík
Pardon, ešte na upresnenie to znamená, že ešte do konca roka by tieto politiky a koncepcie zamestnanosti mali byť schválené.

Ivan Mikloš:
Celkom určite skôr ako do konca roka. Predpokladám, že by mali byť schválené najneskôr do konca septembra.

Doplnenie otázky: Radoslav Števčík
A do parlamentu tá koncepcia strednodobá hospodárska?

Ivan Mikloš:
Áno, táto koncepcia na základe uznesenia vlastne parlamentu je v programe tejto schôdze vlastne, ktorá bola prerušená, čiže predpokladám, že teraz v auguste alebo začiatkom septembra bude diskutovaná.

Miriam Fiťmová:
Helena a potom ten pán za ňou.

Otázka: Helena Tomková, TV Markíza
(začiatok nezrozumiteľný)... síce pán podpredseda vlády nepredkladal, ale chcela by som sa spýtať na ten program podpory rozvoja bytovej výstavby, ak by ste mohli o ňom.

Ivan Mikloš:
Áno, áno, ide

Doplnenie otázky: Helena Tomková, televízia Markíza
A potom plus zákon o stavebnom sporení.

Ivan Mikloš:
Áno. Pri zákone o stavebnom sporení ide vlastne o to, aby bol umožnený ten inštitút priateľských sporiteľov, čo bi malo trošku rozhýbať, vlastne zvýšiť prílev prostriedkov do stavebných sporiteľní. Ten zákon sme vlastne znovu prerokovali len z formálnych dôvodov. My sme ho už raz prerokovali na vláde, zároveň sme prerokovali už raz aj návrh na skrátené legislatívne konanie, len v texte zákona bola predpokladaná účinnosť zákona od 1. 1. 2000. A zároveň sme žiadali skrátené konanie, aby už teraz sa tie efekty mohli prejaviť ešte v týchto mesiacoch tohoto roka, takže teraz došlo len k tej zmene, že sme vlastne účinnosť zmenili nie od 1. 1. 2000, ale od schválenia v parlamente. Čo sa týka toho programu rozvoja bytovej výstavby realizovanej formou poskytovania bankových záruk za úvery, tam ide o produkt, ktorý vznikol po dohode MVVP a Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. Ide o to, že 400 mil. korún, ak sa dobre pamätám, sa vyčlení na poskytovanie týchto záruk zo strany Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. Ten produkt by mal mať trvanie 36 mesiacov, a potom tá záruka by sa mala zmeniť na ručenie tým bytom vlastne, tou nehnuteľnosťou, ktorá sa medzitým postaví z úverových zdrojov sa predpokladá na základe záruky, ktorú poskytne Slovenská záručná a rozvojová banka. Ak si dobre pamätám, tak tento objem prostriedov vo výške 400 mil. korún by mal priniesť možnosť poskytnutia pôžičiek na tieto účely vo výške 1,6 mld. korún.

Miriam Fiťmová:
Nech sa páči, Vaša otázka.

Otázka: Hospodárske noviny
Pán podpredseda, neviem, či som prepočul, alebo či ste na to pozabudli - na tú otázočku, či v rámci reformy verejnej správy dôjde aj k územnosprávnemu novému usporiadaniu, teda resp. k zmene vnútornej mapy Slovenska. By som prosil upresniť toto.

Ivan Mikloš:
Odpovedal som na to, takže znovu predpokladám, že áno, aj keď toto nebolo ... táto otázka nie je uzavretá v tomto materiáli. Tento materiál hovorí o tom, že ten proces kreslenia mapy by mal byť až výsledkom toho rozhodnutia v oblasti kompetencií, v oblasti medzi štátnou správou, regionálnou samosprávou a miestnou samosprávou. Je tam mnoho ďalších premenných, ktoré musia byť brané do úvahy, napríklad to chceme vstupovať do EÚ, región v poňatí EÚ aby mohol aj participovať napr. na projektoch EÚ musí mať veľkosť min. 1 mil. obyvateľov, z čoho jasne vyplývajú isté obmedzenia, isté limity, v ktorých sa musíme pohybovať.

Miriam Fiťmová:
Karol Zimmer.

Otázka: Karol Zimmer, televízia Markíza
Ja tiež k tej verejnej správe - ten materiál mal byť vo vláde do konca mája, pred parlamentnými prázdninami ho mal schváliť parlament, dosť to mešká. Ako reálne vidíte, že to bude splnené - ten časový termín - do konca októbra. Ako reálne počítate, že by mohli byť dodržané tie termíny, ktoré sú v tom materiáli spomínané, a už teraz nie sú reálne.

Ivan Mikloš:
Ja som nespomínal koniec októbra pri tomto materiáli, ja som spomínal koniec roka, do konca roka.

Doplnenie otázky: Karol Zimmer
(nezrozumiteľné)

Ivan Mikloš:
To je asi iný materiál, nevadí. Čo sa týka stratégie verejnej správy, tam je harmonogram taký, že do konca roka by mala byť vypracovaná koncepcia, ja som spomínal ako

Doplnenie otázky: Karol Zimmer
(nezrozumiteľné)

Ivan Mikloš:
Jaj, ten pôvodný harmonogram máte na mysli. No áno, tak samozrejme - tým, že sa pôvodný harmonogram zmenil, tak nie je reálne dnes, že by tá koncepcia bola do konca októbra, preto som hovoril o termíne koniec roka. Len zase by som chcel povedať na tomto príklade, že isteže môžme, a je úplne legitímne kriticky vnímať, že sa nesplnil pôvodný termín, zároveň - keďže viem, aká práca bola obrovská odvedená v tomto, keď viem - a keďže som v tejto oblasti trošku pôsobil, tak si dovolím to povedať - keď viem, aký bol dnešný stav doteraz a aká naozaj nová kvalita sa tu ponúka, keď viem, že tá práca nespočíva len v tom, napísať takýto materiál, ale nájsť aj politikcú podporu pre takýto materiál. Ten materiál bol, ak si spomínate, prvýkrát diskutovaný na zasadnutí vlády niekedy v júni na Bôriku, na tom rozšírenom. Potom bol mnohokrát diskutovaný s jednotlivými ministrami, s mimovládnymi organizáciami so ZMOS-om, bola vytvorená komisia odborníkov koaličných strán, ktorá ešte učesávala nejaké veci. Tak chcem povedať, že ja naozaj by som vnímal pozitívne to, že sa urobilo už to, čo sa urobilo, a že je tu vôľa pohnúť tieto veci dopredu napriek tomu, že možno ten pôvodný harmonogram sa neplní.

Doplnenie otázky: Karol Zimmer
(nezrozumiteľné)

Ivan Mikloš:
Ten harmonogram je taký, ja ho môžem aj konkrétne povedať. Harmonogram je taký, že vypracovanie koncepcie, decentralizácie, modernizácie verejnej správy, je termínované do konca roka, potom prerokovanie a schválenie tejto koncepcie vo vláde SR do konca januára, prerokovanie a schválenie tejto koncepcie v NR do konca februára. Zároveň už súčasne s prípravou tejto koncepcie by sa mali pripravovať legislatívne zámery, nie ešte konkrétne novely zákonov, len legislatívne zámery mnohých zákonov a zároveň súvisiace koncepcie. To sú napr. koncepcia riadenia verejnej správy, koncepcia informatizácie verejnej správy, vzdelávania vo verejnej správe, reformy ministerstiev ostatných ústredných orgánov št. správy, atď. Čo sa týka zákonov, sú tu vymenované zákony o voľbách do samosprávy vyšších územných celkov, o voľbách do samosprávy obcí, o obecnom zriadení... Proste množstvo zákonov, množstvo čiastkových koncepcií. A tie, vypracovanie tých súvisiacich koncepcií by malo prebiehať od teraz, resp. od septembra do apríla roku 2000, vypracovávanie legislatívnych zámerov zákonov a zákonov od septembra tohoto roka do septembra budúceho roka. Najskôr zámerov legislatívnych, potom - po schválení koncepcie už noviel jednotlivých zákonov. No ďalej ... ale opakujem, toto je predbežný časový harmonogram, ktorý vlastne bude definitívne schválený alebo upresnený pri schvaľovaní koncepcie, ktorá má byť do konca roka. Takže potom sú tam ďalšie kroky, ako je definovanie novej štruktúry územného správneho usporiadania, ktoré by malo byť súčasťou tej koncepcie do konca roka, vytvorenie podmienok pre fungovanie vyšších územných samosprávnych celkov v 2. polroku roku 2000, atď. Ale opakujem toto je predbežný harmonogram, ktorý je súčasťou stratégie, upresnený a definitívne potvrdený by mal byť v koncepcii, ktorá má byť do konca roka spracovaná.

Doplnenie otázky: Karol Zimmer
(nezrozumiteľné)

Ivan Mikloš:
Nie, ja vidím ... áno, áno, áno ... Ja vidím reálne, že sa vypracuje koncepcia do konca roka a zároveň pri tej koncepcii bude veľmi určite veľmi zásadná diskusia o tom, či aj v rámci ekonomických možností, pretože jedna z požiadaviek bola, aby sa presnejšie špecifikovali v tej koncepcii aj nároky na verejné zdroje. Pretože každá reforma aj keď o tejto sme presvedčení, že v konečnom dôsledku by priniesla úspory, minimálne v počiatočných fázach prípravy a uskutočnenia reformy, každá reforma má aj svoje náklady, ktoré v istej fáze môžu byť vyššie ako efekty. Takže všetky tieto otázky ... čiže koncepcia bude pripravená, aby som Vám odpovedal presne, jednoznačne o tom som presvedčený, a potom meritórna diskusia o nej v priebehu januára a februára ukáže, či a v akom zmysle bude schválená a realizovaná.

Miriam Fiťmová:
Nech sa páči, Vaša otázka, Rado Baťo.

Otázka: Radoslav Baťo, denník Pravda
Pán Mikloš, chcem sa spýtať, či vláda rozhodla už o viazaní výdavkov št. rozpočtu do konca roka.

Ivan Mikloš:
Je to súčasťou materiálu, o ktorom sa vášnivo a ťažko diskutuje práve teraz.

Miriam Fiťmová:
Ďakujeme za Vaše otázky. Tak posledná.

Otázka: Radoslav Števčík, BBC
Dovolíte, tu je v programe komuniké, ktoré sme dostali, návrh na zmenu uznesenia vlády č. 305/1999, predkladal minister dopravy, pôšt. Či môžem poprosiť nejako bližšie objasniť, o čo ide. Lebo nie je to prvýkrát, čo sa vlastne objavuje v komuniké len takáto informácia bez toho, aby to to bolo vysvetlené, že o čo ide.

Miriam Fiťmová:
Nie je to prvýkrát, čo sa objavila takáto informácia, ale ja Vám samozrejme teraz poskytnem ten materiál, dobre?

Ivan Mikloš:
Ďakujem pekne. Ďakujem za spoluprácu.

Miriam Fiťmová:
Aj ja ďakujem.