Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 12. januára 2000

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 76. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní: ministerka financií SR Brigita Schmognerová /PN/, minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš /ZPC/.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne doplnené tieto body:

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spoločnom postupe pri delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky medzi Slovenskú republiku a Českú republiku a o jeho prechode na SR a ČR podpísanou v Bratislave 24. novembra 1999.
Návrh predkladajú: predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda
                   a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Správa o výsledkoch rokovaní o delení majetku po bývalej ČSFR.
Správu predkladá: podpredseda vlády pre ekonomiku SR Ivan Mikloš

Návrh na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.
Návrh predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef
                 Macejko

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/.
Návrh predkladá: minister vnútra SR Ladislav Pittner

Návrh na zmeny v zložení Legislatívnej rady vlády SR.
Návrh predkladá: podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš

Návrh na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti SR.
Návrh predkladá: minister spravodlivosti Ján Čarnogurský

Nariadenie vlády SR, ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne hradených na základe zdravotného poistenia.
Predkladá: minister zdravotníctva SR Tibor Šagát

Nariadenie vlády SR, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne hradených na základe zdravotného poistenia.
Predkladá: minister zdravotníctva SR Tibor Šagát

Z programu boli odložené tieto body:

Návrh vecného usporiadania zámeru dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu pre Sústavu vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros.

Návrh koncepcie privatizácie majetku štátu na ďalšie obdobie.

Správu o spôsobe a časovom postupe vyplácania dlhopisov, resp. ich výmeny za akcie spoločnosti občanom Slovenskej republiky v zmysle platného zákona.

Návrh na riešenie splácania úverov so štátnou zárukou štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Bratislava použitých na Vodné dielo Gabčíkovo.

Hodnotenie efektívnosti použitia prostriedkov štátneho rozpočtu na rozvoj malého a stredného podnikania realizovaného prostredníctvom Eximbanky, agentúry pre priemyselný rozvoj a revitalizáciu, Slovenského popraivatizačného fondu, Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania a Slovenskej záručnej a rozvojovej banky.

* * * * *

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spoločnom postupe pri delení majetku Českej a Slovesnkej Federatívnej Republiky medzi Slovenskú republiku a Českú republiku a o jeho prechode na SR a ČR podpísanou v Bratislave 24. novembra 1999.
Vláda SR uložila podpredsedovi vlády SR pre ekonomiku Ivanovi Miklošovi predložiť Zmluvu na vyslovenie súhlasu NR SR a odporučila prezidentovi SR následne zmluvu ratifikovať.
Materiál predložil predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o výsledkoch rokovaní o delení majetku po bývalej ČSFR.
Správu predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR odvolala s účinnosťou od 13. januára 2000 doc. JUDr. Jána Mazáka z funkcie štátneho tajomníka Ministersterstva spravodlivosti Slovenskej republiky a vymenovala s účinnosťou od 13. januára 2000 JUDr. Ladislava Scholcza do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR vymenovala Ing. Dušana Faktora, CSc. do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 379/1997 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách).
Cieľom navrhovaného zákona je najmä odstrániť nejednotnosť výkladu niektorých pojmov uvedených v tomto zákone, precíznejšie ustanoviť výlučnosť podnikania prevádzkovateľov bezpečnostných služieb a členov štatutárnych orgánov právnických osôb, ako aj bližšie špecifikovať podmienky vykonávania odbornej prípravy na výkon fyzickej ochrany alebo pátrania.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Návrh energetickej politiky Slovenskej republiky.
Predložený Návrh energetickej politiky môže predstavovať základný podklad pre prijímanie vládnych aj politických rozhodnutí v záujme spoľahlivého, čo najefektívnejšieho spôsobu zabezpečovania energetických potrieb Slovenskej republiky, s rešpektovaním požiadaviek tzv. trvalo udržateľného rozvoja. Návrh nemôže, ani si nekladie za cieľ, nahradiť energetické koncepcie, ktoré sa vypracúvajú na úrovni regiónov.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o plnení Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999 za obdobie od 1. januára do 15. decembra 1999 s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády SR.
Správu predložil podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000 v znení pripomienok prijatých na rokovaní vlády SR.
Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000 obsahuje návrhy zákonov a nariadení vlády SR, ktoré vyplývajú z aktuálnych celospoločenských potrieb podľa priorít určených v Programovom vyhlásení vlády SR a obsiahnutých vo Výhľadovom pláne legislatívnych úloh vlády SR na roky 2000 - 2002. V návrhu plánu sú taktiež zaradené aktuálne návrhy právnych úprav z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999, u ktorých bol vládou presunutý termín ich predloženia na rok 2000, ďalej sú to úlohy vyplývajúce z Harmonogramu úloh roku 1999, ktoré zatiaľ neboli splnené a úlohy z Harmonogramu úloh roka 2000, ktoré vyplývajú z Pravidelnej správy Európskej komisie z 13. októbra 1999.
Materiál predložil podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Koncepciu dobudovania komplexného monitorovacieho a informačného systému v životnom prostredí, ktorá bola daná na rokovanie Vlády SR na rok 1999.
Predkladaná koncepcia dobudovania vychádza z dvoch základných východísk a to z uvedomenia si reálneho stavu plnenia doterajších úloh, ktoré sú realizované v zmysle Koncepcie monitorovania životného prostredia pre územie Slovenskej republiky a Koncepcie integrovaného informačného systému o životnom prostredí Slovenskej republiky z roku 1992 a z požiadaviek, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú zo vstupu do európskych štruktúr.
Koncepciu predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR odložila z rokovania Návrh koncepcie budovania Klenotnice národnej kultúry a priestorov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky na Bratislavskom hrade, ktorý predložilo ministerstvo kultúry SR ako spoločný materiál s Kanceláriou Národnej rady SR.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom systému zabezpečenia zvýšenia efektívnosti spoplatnenia užívateľov diaľnic a ich efektívnej kontroly.
Vláda SR prijala záver, že je odôvodnené zmeniť, resp. racionalizovať postupy pri prejednávaní priestupku vodičov vozidiel neoznačených diaľničnou nálepkou. Doteraz bola príslušnosť konania o priestupkoch na obvodných úradoch, navrhuje sa aby táto príslušnosť bola presmerovaná na orgány Policajného zboru. Výška pokuty bude stanovená tak, aby zaplatenie pokuty bolo realizovateľné v blokovom konaní na mieste. Tieto návrhy budú predmetom novely cestného zákona o priestupkoch v roku 2000 tak, aby sa docielila ich účinnosť od 1. 1. 2002.
Z dôvodu páchania priestupkov aj cudzími štátnymi príslušníkmi najmä v medzinárodnej nákladnej a autobusovej doprave, navrhuje sa zriadiť od 1. 1. 2001 "Centrálny register priestupkov v tuzemskej a medzinárodnej nákladnej a autobusovej doprave", cez túto inštitúciu oznamovať priestupky spáchané vodičmi cudzími štátnymi príslušníkmi príslušnému orgánu členského štátu EU. V takýchto prípadoch hrozí páchateľovi strata licencie v medzinárodnej nákladnej alebo autobusovej doprave V roku 2000 budú naďalej pokračovať špeciálne kontroly nálepiek a to dočasným presmerovaním dopravy cez vybrané diaľničné odpočívadlá, kde bude prekontrolované každé vozidlo.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh transformácie Štátneho fondu trhovej regulácie na intervenčnú agentúru agropotravinárskeho trhu.
Predmetná úloha bola zapracovaná do Plánu práce vlády SR na rok 1999, ale splnenie úlohy, resp. transformácia Štátneho fondu trhovej regulácie na integrovanú intervenčnú agentúru agropotravinárskeho trhu je nevyhnutne spojená s novelizáciou zákona č. 270/1991 Zb. o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve, ktorá bude predložená do legislatívneho procesu podľa Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000.
Návrh je koordinovaný s legislatívnymi prioritami Národného programu pre prijatie (prevzatie) acquis communautaire za sektor, t.j. poľnohospodárstvo a rezortným materiálom Východiská pre tvorbu negociačnej pozície pre vstup do EÚ.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach.
Uzavretím predmetnej dohody sa na hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach zvýši priepustnosť a znížia sa čakacie doby pri prerokúvaní cestujúcich, osobných a nákladných dopravných prostriedkov i dovážaného a vyvážaného tovaru. Súčasne sa zvýši bezpečnosť a rýchlosť premávky na prihraničných cestných a železničných komunikáciách.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na uzavretie Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a Radou Európy, týkajúceho sa zmeny postavenia Informačného a dokumentačného strediska o Rade Európy v Bratislave na Informačnú kanceláriu Rady Európy.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na zmenu Prílohy č. 3 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o údržbe a opravách cestných hraničných mostných objektov a spoločných úsekov ciest na spoločnej štátnej hranici.
Vláda SR uložila ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií SR požiadať ministra zahraničných vecí SR, aby oznámil schválenie zmeny Prílohy č.3 podľa vnútroštátnych právnych predpisov druhej právnej strane a požiadať ministra zahraničných vecí aby zabezpečil publikáciu zmeny Prílohy č. 3 po nadobudnutí jej platnosti v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Návrh predložili minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na vyčlenenie vojakov Armády SR na zabezpečenie verejného poriadku počas Európskeho pohára v pretekoch psích záprahov Donovaly 2000.
Vláda SR vyjadrila súhlas s uvoľnením vojakov Armády SR na účely zabezpečenia verejného poriadku počas Európskeho pohára v pretekoch psích záprahov Donovaly 2000, v čase od 14. januára do 16. januára 2000 v podriadenosti Policajného zboru.
Návrh predložil minister obrany SR Pavol Kanis

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu B.6 uznesenia vlády SR č. 136 zo dňa 17. februára 1999 - iniciovať spoločné stretnutie expertnej skupiny pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku a skupiny pre vnútornú bezpečnosť so zameraním na azylovú a vízovú politiku.
Uvedené stretnutie sa malo konať v termíne október - november 1999 v Maďarskej republike. Vzhľadom na skutočnosť, že maďarská strana stretnutie v navrhovanom termíne nezorganizovala, navrhlo Ministerstvo zahraničných vecí SR a Ministerstvo vnútra SR zrušiť predmetnú úlohu uznesenia vlády SR. Keďže je predpoklad, že summit predsedov vlád Slovenskej, Maďarskej a Rakúskej republiky, pôvodne naplánovaný na začiatok roka 2000, bude presunutý kvôli povolebnej situácii v Rakúsku, existuje možnosť zorganizovania stretnutia dvoch expertných skupín v roku 2000 ešte pred summitom predsedov vlád.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a minister vnútra SR Ladislav Pittner

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o nedostatkoch, zistených krajskými úradmi pri aplikácii zákona o verejnom obstarávaní a zákona o koncesnom obstarávaní, pripravenú v kontexte uznesenia vlády SR č. 107 z 10. februára 1999 k návrhu opatrení na zabezpečenie ochrany majetku štátu.
Vláda SR konštatovala, že zavedenie komplexného systému verejného obstarávania si vyžaduje prijatie systémových zmien, ktorých výsledkom bude zosúladenie procesu verejného obstarávania s ďalšími trhovými a hospodárskymi záujmami Slovenskej republiky a ktorými sa odstránia súčasné problémy prejavujúce sa vo verejnom obstarávaní.
Informáciu predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja István Harna

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie v zmysle pripomienok Sekcie hospodárskej politiky Úradu vlády SR Návrh rozpočtových nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2000.
Návrh predložil prezident Prezídia FNM SR Jozef Kojda.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s Návrhom na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2000 podľa § 28 ods. 3 písm. b/ zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v rozsahu 30 mil. Sk, ktoré budú preúčtované z osobitného účtu Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR.
Predmetom návrhu na použitie majetku Fondu je vymedziť rozsah majetku Fondu, ktorý v zmysle § 28 ods .3 písm. b/ zákona môže byť použitý v súlade s rozhodnutím vlády SR na:
1./ plnenie záväzkov podnikov určených na privatizáciu, najmä záväzkov z úverov zabezpečených záložným právom,
2. / posilnenie zdrojov bánk a sporiteľní určených na poskytovanie úverov,
3. /splnenie poskytnutých záruk na úvery obchodných spoločností, v ktorých má Fond trvalú majetkovú účasť v rozsahu aspoň 34%,
4. na podporu rozvojových programov Slovenskej republiky
Rozsah použitia majetku na tieto účely je vždy viazaný na prerokovanie vo vláde SR a schválenie v NR SR
Návrh predložil prezident Prezídia FNM SR Jozef Kojda.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh Zvýšenia základného imania Exportno-importnej banky SR a Dodatok č. 1 k Stanovám Exportno-importnej banky SR.
Zvýšenie základného imania Exportno-importnej banky SR sa predkladá v zmysle § 28, ods. 5 zákona č. 80/1997 Z.z. o Exportno-importnej banke SR, v znení zákona č. 336/1998 Zb. a Dodatok č. 1 k Stanovám Exportno-importnej banky SR sa predkladá v súlade s § 16 zákona č. 80/1997 Z.z. o Exportno-importnej banke SR, v znení zákona č. 336/1998 Zb., čím boli splnené podmienky stanovené zákonom.
Navrhované zvýšenie základného imania nepredstavuje potrebu ďalšieho prídelu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ale iba zmenu v štrukturálnom zložení vlastného imania Eximbanky. Návrh predložil guvernér Eximbanky Ľudomír Šlahor.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila schválila Aktualizáciu a rozpracovanie zásad štátnej dopravnej politiky Slovenskej republiky.
Vláda formulovaním zásad štátnej dopravnej politiky deklaruje svoje zámery v oblasti proporcionálneho rozvoja všetkých druhov dopravy v rámci dopravného systému SR pri rešpektovaní princípov spoločnej dopravnej politiky EÚ a integrácie slovenskej dopravy do Európskeho dopravného systému s cieľom efektívne uspokojovať prepravné potreby spoločnosti.
Realizácia úloh vyplývajúcich z rozpracovania aktualizovaných zásad vytvorí podmienky pre integráciu slovenskej dopravy do Európskeho dopravného systému a zabezpečí priority Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti dopravy.
Materiál predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a schválila Koncepciu individuálnej ochrany obyvateľstva od roku 2000 do roku 2010.
Schválený materiál reaguje na zmeny, ktoré nastali v aktuálnej vojensko-politickej situácii a majú priamy dopad na rozsah a spôsob zabezpečovania individuálnej ochrany obyvateľstva v Slovenskej republike.
Navrhované opatrenia sú zamerané do oblasti zabezpečnia ďalšieho vývoja prostriedkov individuálnej ochrany obyvateľstva, spôsobu ich distribúcie a ekologického naloženia so zastaralými a nepoužiteľnými prostriedkami.
Koncepciu predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom účasti a postupom delegácie Slovenskej republiky na záverečnom stretnutí prvého Mimoriadneho zasadania Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite, ktoré sa bude konať v dňoch 24. - 28. 1. 2000 v Montreali.
Slovenská republika zabezpečuje opatrenia, ktoré vyplývajú z členstva v Dohovore o biologickej diverzite a aktívne sa zapája do implementačného procesu na národnej a medzinárodnej úrovni. Vzhľadom k tomu, že SR pripravuje pristúpenie k Protokolu o biologickej bezpečnosti, zúčastní sa delegácia SR na záverečnom stretnutí prvého Mimoriadneho zasadania Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite.
Cieľom Protokolu o biologickej bezpečnosti, ktorý má byť prijatý na záverečnom zasadaní prvého mimoriadneho stretnutia Konferencie členských krajín Dohovoru o biologickej diverzite, je regulovanie genetických manipulácií a obchodovanie s tovarmi obsahujúcimi geneticky modifikované organizmy a výrobky z nich.
Návrh predložili minister životného prostredia SR László Miklós a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch zasadnutia Európskej rady v Helsinkách v dňoch 10. - 11. decembra 1999.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Dodatok k plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch návštevy predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu v Belgickom kráľovstve, ktorá sa uskutočnila v dňoch 29. - 30. novembra 1999.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o stretnutí prezidentov krajín Višegrádskej skupiny v Gerlachove dňa 3. decembra 1999.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o účasti Slovenskej republiky vo 4. Rámcovom programe Európskej únie pre výskum a technický rozvoj 1994 - 1998.
Informáciu predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch 30. zasadnutia Generálnej konferencie UNESCO v dňoch 26. 10. - 17. 11. 1999 v Paríži.
Informáciu predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o výsledkoch a priebehu 6. zasadania Konferencie zmluvných strán Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov, ktoré sa konalo v Kapskom meste, Južná Afrika, v dňoch 10. - 16. novembra 1999.
Informáciu predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu "Profily krajín v sektore bývania - Slovensko".
Táto štúdia ponúka komplexné zhodnotenie situácie v oblasti bývania na Slovensku na základe podrobného prieskumu, ktorý v spolupráci s odborníkmi zo Slovenska z oblasti štátnej správy, samosprávnych orgánov, vedeckých inštitúcií a mimovládneho sektoru vypracoval tím zahraničných expertov OSN. Význam analýzy spočíva hlavne v identifikácii pozitívnych trendov a problémových oblastí v rozvoji bývania a v návrhu záverov a odporúčaní, ktoré považuje tím zahraničných expertov, ako nezávislá inštitúcia, za dôležité pre zlepšenie podmienok v rozvoji bývania na Slovensku.
Informáciu predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja István Harna

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s Návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR (Jána Langoša, Pavla Hrušovského, Lajosa Meszárosa a ďalších) na vydanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov, vzhľadom na veľký počet závažných vecných pripomienok.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh opatrení na zamedzenie podnikania subjektov, ktoré poskytujú služby ekvivalentné bankovým bez príslušného povolenia a v ktorých vkladateľ nie je adekvátne chránený pred rizikom podvodu a defraudácie.
Cieľom predkladaného materiálu je podať vláde informáciu o situácii v oblasti zneužívania finančných služieb ekvivalentných bankovým, poskytovaných nebankovými subjektami, ktoré sľubujú občanom stále vysoké výnosy (úroky) z vkladov zhromaždených od iných občanov, využívajúc pritom predovšetkým štatút tichého spoločníka.
V materiáli sa uvádzajú aj legislatívne opatrenia, ktoré už prešli legislatívnym procesom a navrhujú sa ďalšie legislatívne opatrenia, ktoré by chránili vkladateľa finančných prostriedkov (občana) od podnikania tzv. nebankových subjektov pred prípadnými stratami z investovania.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh nariadenia vlády SR ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne hradených na základe zdravotného poistenia. Prax potvrdila, že vydávanie príloh k Liečebnému poriadku formou zákona pre lieky a zdravotnícke pomôcky je z dôvodov náročnosti legislatívneho procesu nevyhovujúce, a preto Ministerstvo zdravotníctva SR predložilo návrh na zmenu zákona, v ktorom sú zadefinované podmienky poskytovania liekov a zdravotníckych pomôcok na základe zdravotného poistenia. Súčasne sa na vydávanie zoznamov konkrétnych liekov a zdravotníckych pomôcok uhrádzaných zdravotnými poisťovňami splnomocňuje vláda SR.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne hradených na základe zdravotného poistenia.
Prax potvrdila, že vydávanie príloh k Liečebnému poriadku formou zákona pre lieky a zdravotnícke pomôcky je z dôvodov náročnosti legislatívneho procesu nevyhovujúce, a preto Ministerstvo zdravotníctva SR predložilo návrh na zmenu zákona, v ktorom sú zadefinované podmienky poskytovania liekov a zdravotníckych pomôcok na základe zdravotného poistenia. Súčasne sa na vydávanie zoznamov konkrétnych liekov a zdravotníckych pomôcok uhrádzaných zdravotnými poisťovňami splnomocňuje vláda SR.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 12. januára 2000
     Hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová.