Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 19. januára 2000

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 77. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Na zasadnutí nie sú prítomní:
minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši /ZPC Írsko/,
guvernér Národnej banky Slovenska Marián Jusko
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne doplnené tieto body:

Informácia o stave riešenia zmluvných vzťahov medzi Ministerstvom vnútra SR a Supercom Slovakia, a.s., PROMPt, a.s..
Správu predkladá: minister vnútra SR Ladislav Pittner

Návrh na vymenovanie člena Hospodárskej rady vlády Slovenskej republiky.
Správu predkladá: podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš

Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorou sa mení Zmluva medzi SR a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku, podpísaná v Zakopanom dňa 6. decembra 1996.
Správu predkladajú: minister vnútra SR Ladislav Pittner
                   a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Návrh na schválenie nového uznesenia vlády SR k návrhu na voľbu sudcov bez časového obmedzenia.
Správu predkladá: minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský

* * * * *

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s podpisom a ratifikáciou Dohovoru Rady Európy č. 108 a Dodatkov k Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov. Text Dohovoru bol prijatý 28. januára 1981 v Štrasburgu a Dodatky k Dohovoru boli podpísané 15. júna 1999. Dohovor rieši otázky zabezpečenia rešpektovania práv jednotlivcov, najmä práva na súkromie pri automatizovanom spracovaní ich osobných údajov. Ochrana osobných údajov v informačných systémoch je v Slovenskej republike upravená zákonom č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch, ktorý je v súlade s Dohovorom č. 108. Za Slovenskú republiku Dohovor podpíše podpredseda vlády pre ľudské a menšinové práva a regionálny rozvoj SR Pál Csáky.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ľudské a menšinové práva a regionálny rozvojPál Csáky a splnomocnenec na ochranu osobných údajov v informačných systémoch Pavol Husár.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie správu o Návrhu štandardov minimálnej vybavenosti krajských a okresných miest a metodiku posudzovania úrovne štrukturálnej vybavenosti krajských a okresných miest. Cieľom úlohy bolo na základe poznatkov o stave vybavenosti krajských a okresných miest, vytvoriť jednotnú a objektívnu porovnávaciu bázu, ktorá bude slúžiť pre porovnanie úrovne minimálnej vybavenosti týchto miest. Úloha bude v ďalších etapách dopracovaná vo väzbe na pripravovanú reformu verejnej správy.
Správu predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Správu o navrhovaných systémových opatreniach na ochranu pred povodňami a spôsobe financovania následkov spôsobených povodňami - Program protipovodňovej ochrany SR do r. 2010. Program obsahuje opatrenia na vybudovanie povodňovej ochrany na území Slovenska do roku 2010 vo všetkých oblastiach dotýkajúcich sa ochrany pred povodňami a zahŕňa najmä oblasť vodného hospodárstva, vrátane odstránenia doterajších škôd spôsobených povodňami v ostatných rokoch na vodných tokoch a vodohospodárskych objektoch, územného plánovania, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a oblasť vlastnej starostlivosti subjektov, ktoré môžu byť postihnuté povodňami. Súčasťou programu sú legislatívne úpravy v oblasti ochrany pred povodňami a vybudovanie povodňového varovného a predpovedného systému Slovenskej republiky. Ide o rozsiahly a dlhodobý program. Opatrenia sú rozdelené na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé. Program protipovodňovej ochrany je základom pre budúcu ochrannú politiku a stratégiu pred povodňami. Náklady na jeho realizáciu k časovému horizontu 2005 predstavujú čiastku 8,43 mld. Sk a k roku 2010 čiastku 17,99 mld. Sk. Pre porovnanie: Výška škôd a nákladov, ktoré boli spôsobené povodňami na Slovensku za ostatné tri roky, bola vyčíslená na 8,36 mld. Sk.
Správu predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s Návrhom poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Bajana na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 310/1999 Z.z.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na ďalšie opatrenia k Protokolu o perzistentných organických látkach. Vláda uložila ministrovi životného prostredia predložiť vláde Protokol o perzistentných organických látkach na prijatie alebo schválenie do jedného roka od nadobudnutia účinnosti pripravovaných právnych predpisov pre spaľovanie odpadov.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na ďalšie opatrenia k Protokolu o ťažkých kovoch. Vláda uložila ministrovi životného prostredia predložiť vláde Protokol o ťažkých kovoch na prijatie alebo schválenie do 1 roka od nadobudnutia účinnosti pripravovaných právnych predisov upravujúcich emisné limity pre tuhé znečisťujúce látky a ťažké kovy.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy ministra zahraničných vecí SR Eduarda Kukana v Maďarskej republike dňa 13. decembra 1999. Vláda konštatovala, že návšteva bola potvrdením dobrej úrovne vzájomných vzťahov a obojstrannej vôle ich naďalej rozvíjať, a uložila príslušným ministrom zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z návštevy.
Správu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR odvolala zástupcu štátu Ing Vojtecha Mozgaya z Predstavenstva Národného úradu práce a zároveň navrhla zvoliť za zástupcu štátu do Predstavenstva Národného úradu práce Ing Alexandra Csibu, ktorý pôsobí ako vedúci úradu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenkej republiky. Vláda SR poverila predsedu vlády SR predložiť návrh predsedovi NR SR a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR, aby návrh uviedol na rokovaní NR
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na zrušenie uznesenia vlády SR číslo 476 z 21. júla 1998 k zabezpečeniu prevodu správy nehnuteľnosti internátu Stredného odborného učilišťa stavebného, Južná trieda č.50 v Košiciach v prospech Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Na základe tohto uznesenia zrušila platnosť pôvodného uznesenia vlády SR, čím potvrdila nesprávnosť návrhu ministra vnútra SR, ktorý po dohode s Krajským úradom v Košiciach, bez súhlasu Ministerstva výstavy a verejných prác SR rozhodol o povinnosti delimitovať hmotný investičný majetok, ktorý je v správe SOUS v prospech UPJŠ v Košiciach.
Návrh predložil minister výstavby a regionáĺneho rozvoja SR István Harna.

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu uvedenú v bode 9 z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na november roku 1999 Návrh zákona o rope a ropných výrobkov a o zásobovaní ropnými výrobkami v období mimoriadnej situácie. Vzhľadom na skutočnosť, že Ministerstvo financií SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o spotrebnej dani z minerálnych olejov, ktorý nahradí zákon o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív, je nevyhnutné obidva návrhy zákonov dopracovať v úzkej súčinnosti obidvoch ústredných orgánov štátnej správy z hľadiska ich previazanosti. Na základe uvedeného, Správa štátnych hmotných rezerv SR navrhuje vláde SR zrušenie úlohy v bode 9 z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999 a súčasne predmetnú úlohu zaradiť do Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000, ako Návrh zákona o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov, o riešení stavu ropnej núdze a o zmene niektorých súvisiacich zákonov.
Návrh predložil predseda Správnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Ján Odzgan.

Vláda SR prerokovala a schválila Dodatok č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh Vyhodnotenia plnenia Národného programu prípravy SR na členstvo v NATO (NP PRENAME) v roku 1999.
Návrh predložili minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a minister obrany SR Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu č.3 v mesiaci december Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999 - návrh zákona o spotrebnej dani z minerálnych olejov a zároveň zrušila úlohu B.1 uznesenia vlády SR č. 740 z 31. 8. 1999 - návrh zákona o spotrebnej dani z minrálnych olejov. Na základe legislatívneho zámeru sa rozhodlo o koncepčne novom riešení zákona o spotrebnej dani z minerálnych olejov, ktorý znamená I. etapu aproximácie legislatívy v oblasti spotrebnej dane z minerálnych olejov.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o stave riešenia zmluvných vzťahov medzi Ministerstvom vnútra SR a Supercom Slovakia, a.s., PROMPt, a.s..
Informáciu predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner

Vláda SR prerokovala a vymenovala prezidenta Združenia priemyselných zväzov Slovenskej republiky za člena Hospodárskej rady vlády Slovenskej republiky s nezastupiteľným členstvom. Vymenovanie prezidenta Združenia priemyselných zväzov Slovenskej republiky za člena Hospodárskej rady vlády Slovenskej republiky s nezastupiteľným členstvom prispeje k operatívnemu a tvorivému prezentovaniu názorov priemyselnej sféry pri riešení národnohospodárskych problémov slovenskej ekonomiky.
Materiál predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorou sa mení Zmluva medzi SR a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku, podpísaná v Zakopanom dňa 6. decembra 1996. Zmluva umožní uľahčiť prekračovanie slovensko-poľskej štátnej hranice občanmi oboch štátov v rámci malého pohraničného styku.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a zrušila uznesenia vlády SR č. 1109 zo 16. decembra 1999 a schválila Návrh na voľbu 31 sudcov Slovenskej republiky do funkcie sudcu bez časového obmedzenia. Vláda SR rozhodla, že neodporúčajúci návrh na zvolenie Mgr. Igora Schweighofera do funkcie sudcu bez časového obmedzenia berie späť s tým, že návrh na jeho zvolenie predloží až po ukončení kárneho konania vedeného proti menovanému.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o finančnej situácii verejných fondov za I. - III. štvrťrok 1999.
Informáciu predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o návrhu analýzy siete vysokých škôl, fakúlt a štúdijných odborov s dôrazom na efektívne využitie kapacít.
Informáciu predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o účinnosti prijatých opatrení v boji proti organizovanej trestnej činnosti v Slovenskej republike za 1. polrok 1999.
Informáciu predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o efektívnosti plnenia úloh vyplývajúcich z prijatých opatrení na zlepšenie ochrany pred rasovo motivovanými útokmi.
Informáciu predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch návštevy predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu v Španielskom kráľovstve a Portugalskej republike v dňoch 2.-3. decembra 1999.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády Luxemburského veľkovojvodstva Jeana - Clauda Junckera v Slovenskej republike v dňoch 15.-16 12. 1999.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch 6. zasadania Asociačného výboru SR-EÚ konaného v Bratislave 16. decembra 1999 a zasadaniach Asociačného podvýboru SR-EÚ v 2. polroku 1999.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch zasadnutia ministrov zahraničných vecí krajín Euroatlantickej partnerskej rady (EAPC), Brusel, 16. december 1999.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu rokovaní a záveroch prijatých XIII. Valným zhromaždením Svetovej organizácie cestovného ruchu v Santiagu, Chile v dňoch 24.9. - 1.10. 1999.
Informáciu predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o plnení bodu B.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 623 zo dňa 14. júla 1999 za Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
Informáciu predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o výsledkoch činnosti medzirezortnej komisie pre racionalizáciu siete stredných škôl v Slovenskej republike.
Informáciu predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 19. januára 2000
     Martin Lengyel, hovorca predsedu vlády SR.