Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 26. januára 2000

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 78. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní:minister životného prostredia SR László Miklós, minster práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši. Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne doplnené body:

Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 188/ 1994 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona č. 240/1998 Z.z.
Predkladá: predseda Protimonopolného úradu SR

Návrh projektu výstavby elektrárne Shen Tou, Čínska ľudová republika.
Predkladá: ministerka financií SR
           a guvernér EXIMBANKY SR

Návrh na vyplatenie mimoriadnej odmeny vo výške tarifného platu zamestnancom školstva - 13 plat (Dodatok).
Predkladá: minister školstva SR

Nariadenie vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 7/2000 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Správa o plnení úloh zahraničnej politiky Slovenskej republiky za rok 1999 a zameranie zahraničnej politiky Slovenskej republiky na rok 2000.
Predkladá:minister zahraničných vecí SR

Návrh na prevzatie štátnej záruky za bankový úver na financovanie výstavby diaľnic v roku 2000.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Správa o spôsobe a časovom postupe vyplácania dlhopisov občanom Slovenskej republiky v zmysle platného zákona.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR
           a prezident Fondu národného majetku SR

Z programu boli odložené:

Návrh kompenzácie Fondu národného majetku SR za transakciu "Dohoda o riešení majetkových podielov k akciám Komerčnej banky, a.s. a Všeobecnej úverovej banky, a.s.".
Predkladá: prezident prezídia Fondu národného majetku SR

Návrh na zriadenie Národného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou.
Predkladá: minister vnúra SR

Návrh koncepcie privatizácie majetku štátu na ďalšie obdobie.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

* * * * *

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2000.
Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR predložiť predsedovi Národnej rady SR Plán práce vlády Slovenskej republiky na rok 2000. Predkladaný návrh je spracovaný na základe návrhov jednotlivých ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy v dvoch prierezoch - rezortnom a časovom.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody o nezákonnom obchodovaní po mori, ktorou sa vykonáva článok 17 Dohovoru OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami.
Vláda SR vzala do úvahy, že boj proti drogovej trestnej činnosti, ktorá sa stala narastajúcim medzinárodným problémom, vyžaduje použitie jednotlivých a účinných metód na medzinárodnej úrovni.
Návrh predložili minister vnútra SR Ladislav Pittner, minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s Návrhom programu vojenských cvičení súvisiacich s vysielaním príslušníkov a jednotiek Armády SR do zahraničia a s pobytom príslušníkov a jednotiek ozbrojených síl iných štátov na území Slovenskej republiky v rámci bilaterálnej a multilaterálnej vojenskej spolupráce v roku 2000.
Plánované vojenské cvičenia v roku 2000 sa v materiáli predkladajú v tomto členení:
1. vojenské cvičenia v rámci bilaterálnej spolupráce medzi Armádou Slovenskej republiky a ozbrojenými silami členských štátov NATO
2. vojenské cvičenia v rámci bilaterálnej spolupráce medzi Armádou Slovenskej republiky a ozbrojenými silami ostatných krajín
3. multilaterálne vojenské cvičenia v rámci programu Partnerstvo za mier
4. vojenské cvičenia zaradené do Individuálneho partnerského programu medzi SR a NATO v oblasti Aktivity v súlade s proramom Partnerstvo za mier
5. letecké dni
Vláda SR po prerokovaní rozhodla návrh programu vojenských cvičení súvisiacich s vysielaním príslušníkov a jednotiek Armády SR do zahraničia v rámci bilaterálnej a multilaterálnej vojenskej spolupráce v roku 2000 predložiť na vyslovenie súhlasu Národnej rade Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister obrany SR Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (poslancov p.Oravu, p.Tuchyňu a ďalších) na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 207/1995 Z.z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z.z..
Návrh predložil minister obrany SR Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov.
Predloženým poslaneckým návrhom zákona sa navrhujú zmeny a doplnenia, ktorých účelom je najmä:
- zrýchliť a zefektívniť trestné konanie, obvzlášť konanie pred súdom,
- umožniť prokurátorovi v prípravnom konaní podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu sudcu, ktorým obvineného nezoberie do väzby,
- uskutočniť podrobnejšiu a presnejšiu úpravu výsluchu svedka, ktorého totožnosť má byť utajená.
Vláda SR poverila predsedu vlády SR oznámiť stanovisko vlády predsedovi NR SR.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s návrhom skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 188/1994 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona č. 240/1998 Z.z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov.
Vzhľadom na to, že návrh zákona predložený skupinou poslancov znamená zachovanie právneho stavu neprijateľného z hľadiska ochrany hospodárskej súťaže, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky neodporučil vláde SR schváliť tento návrh zákona.
Návrh predložil predseda Protimonopolného úradu SR Peter Nižňanský.

Vláda SR prerokovala a schválila postup realizácie regulovaných cien v roku 2000.
Vláda SR uložila ministerke financií SR v spolupráci s ministrom hospodárstva SR, ministrom pôdohospodárstva SR a ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vykonať zvýšenie maximálnych cien:
Od 1. februára 2000
- vodného a stočného pre domácnosti v priemere o 27 % pri zvýšení stočného o 55 % pri súčasnom uplatnení regulácie cien pre ostatných odberateľov.
- elektrickej energie pre domácnosti v priemere o 40 % pri priemernom zvýšení maximálnych cien elektrickej energie na vykurovanie najviac o 65 %.
- elektrickej energie pre podnikateľské subjekty a organizácie v priemere o 5 % pri výraznejšom zvýšení cien elektrickej energie nakupovanej ŽSR a na verejné osvetlenie a neuplatnení regulácie cien elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.
- zemného plynu pre domácnosti v priemere o 30 % s uplatnením maximálnej ročnej spotreby plynu do 6 500 metrov kubických jednou domácnosťou, bez ohľadu na klimatické podmienky.
- poštových výkonov v priemere o 10 %.
- vnútroštátnej železničnej osobnej dopravy v priemere o 30 %.
- pravidelnej autobusovej dopravy osôb v priemere o 20 %.
Od 1. apríla a 1. júla 2000
- telekomunikačných výkonov v súlade so zásadami tarifného regulačného mechanizmu platného v oblasti telekomunikácií a kalendárom úprav regulovaných cien.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh Nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 7/2000 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia.
Predložený návrh nariadenia vlády je vypracovaný podľa § 40a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z.z. o Liečebnom poriadku v znení zákona č. 3/2000 Z.z. a čl. 120 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2000 a zároveň prerokovala a schválila Dodatok č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR odložila z rokovania materiál Návrh Projektu výstavby elektrárne Shen Tou, Čínska ľudová republika.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová a guvernér EXIMBANKY SR Ľubomír Šlahor.

Vláda SR prerokovala Správu o spôsobe a časovom postupe vyplácania dlhopisov občanom Slevenskej republiky v zmysle platného zákona a ako základný spôsob splatenia dlhopisov schválila výplatu v hotovosti v dobe splatnosti podľa zákona 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Ako doplnkový spôsob vláda SR schválila výmenu dlhopisov za akcie z portfólia FNM SR. V záujme zmiernenia tlaku na finančné vysporiadanie dlhopisov FNM SR uložila vláda SR príslušným ministrom vlády SR vypracovať mechanizmus motivácie na použitie dlhopisov na úšely doplnkového dôchodkového poistenia, zdravotného poistenia, mechanizmus úhrady daňových a poistných nedoplatkov, ako aj možnosti splácať budúce pohľadávky FNM SR cestou dlhopisov. Vláda SR zároveň vzala na vedomie, že splnenie záväzku spojeného s dlhopismi FNM SR bude vyžadovať urýchlenú privatizáciu maajetku štátu a FNM SR, vrátane prirodzených monopolov.
Správu predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vyplatenie mimoriadnej odmeny (13 plat) zamestnancom školstva vo výške 28 % ich tarifných platov.
To predstavuje čiastku 500 mil. Sk, ktoré budú uvolnené zo štátnych finančných aktív tak, aby ich zamestnanci dostali v marci spolu s februárovou výplatou.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a schválila Správu o plnení úloh zahraničnej politiky SR za rok 1999 a zameranie zahraničnej politiky SR na rok 2000.
Vláda SR poverila predsedu vlády SR predložiť materiál na rokovanie NR SR a ministra zahraničných vecí uviesť materiál na rokovanie NR SR.
Správu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s prevzatím štátnej záruky za bankový úver v objeme 100 mil. EURO (4,2 mld. Sk) od Credit Suisse First Boston pre Štátny fond cestného hospodárstva na financovanie výstavby diaľníc v roku 2000.
Pripravovaný úver bude použitý výhradne na výdavky spojené s prípravou a výstavbou diaľnic. Podľa harmonogramu prípravy tohto úveru resp. čerpania tranže, sa počíta s tým, že finančné prostriedky z úveru budú k dispozícii v prvom štvrťroku 2000. Podľa schválenej Koncepcie rozvoja diaľničnej infraštruktúry v ďalších časových etapách sa počíta so získaním úverov na tento rok do výšky 7,0 mld. Sk.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Komplexnú analýzu hospodárskeho a sociálneho vývoja v Slovenskej republike v rokoch 1990 - 1999.
Analýza je zameraná na základné vývojové tendencie, verejné financie, menový vývoj, bankovníctvo, poisťovníctvo, kapitálový trh, privatizáciu, na základné výrobné odvetvia, zahraničný obchod a na životné prostredie. Komplexná analýza je súhrnom najvýznamnejších charakteristík hospodárskeho a sociálneho vývoja v priebehu rokov 1990-1999 a bola vypracovaná na základe podkladov z ministerstiev, NBS a Štatistického úradu SR.
Analýzu predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu z III. Ministerskej konferencie Svetovej obchodnej organizácie v Seattle v dňoch 30.11. až 3.12. 1999.
Predkladá: minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu práce a výsledkoch procesu transformácie a privatizácie v roku 1999.
Informáciu predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael o spolupráci v oblasti poľnohospodárstva podľa predloženého návrhu.
Vláda SR splnomocnila ministra pôdohospodárstva a ako alternátov štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva SR a ministra zahraničných vecí SR na podpis Dohody.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

     KONIEC KOMUNIKÉ.
     Bratislava, 26. januára 2000
     Martin Lengyel, hovorca predsedu vlády SR