Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 2. februára 2000

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 79. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Na zasadnutí nie sú prítomní:
podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš /ZPC/,
minister hospodárstva SR Ľubomír Harach /ZPC/,
minister kultúry SR Milan Kňažko /ZPC/,
minister obrany SR Pavol Kanis,
minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan /ZPC/,
minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne doplnené body:

Návrh na vymenovanie podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie.
Predkladá: predseda Úradu pre verejné obstarávanie SR

Návrh na zvolenie riaditeľa Úradu pre štátnu pomoc Národnou radou Slovenskej republiky.
Predkladajú: ministerka financií SR a predseda Protimonopolného úradu SR

Z programu boli odložené:

Vláda SR odložila z rokovania Informáciu o postupe preverovania a o stave vyšetrovania prípadov podozrenia z ekonomickej trestnej činnosti oznámených orgánom Policajného zboru v súvislosti s vykonanou analýzou zdedeného stavu v jednotlivých rezortoch.
Predkladá: minister vnútra SR Ladislav Pittner

* * * * *

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona o knižniciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh zákona vymedzuje poslanie a postavenie knižníc s cieľom utvoriť základné predpoklady na zabezpečenie neobmedzeného prístupu občanov k informáciám prostredníctvom knižnično-informačných služieb, ktoré podporujú celoživotné vzdelávanie, nezávislé rozhodovanie a duchovný rozvoj jednotlivca a spoločnosti. Návrh zákona rieši aj zabezpečenie ochrany historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov v Slovenskej republike, čo je predmetom verejného záujmu.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zaradenie medzinárodného programu UNESCO Pamäť sveta do programov UNESCO v Slovenskej republike. Realizácia uvedeného medzinárodného programu UNESCO prispeje k ochrane, vedeckému spracovaniu a modernej prezentácii unikátnych pamiatok a diel slovenského dokumentárneho bohatstva ako prirodzenej a neoddeliteľnej súčasti európskeho a svetového kultúrneho dedičstva.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na voľbu 22 sudcov Slovenskej republiky bez časového obmedzenia. Ide o sudcov,

  Mgr. Stellu Al-Khufashovú
  Mgr. Katarínu Boháčkovú
  Mgr. Gabrielu Briškovú
  Mgr. Ľubomíra Bundzela
  Mgr. Martinu Faithovú
  Mgr. Beatu Farkašovú
  Mgr. Janu Haluškovú
  Mgr. Juraja Lehotského
  Mgr. Pavla Lukáča
  Mgr. Miroslava Mojta
  Mgr. Erika Németha
  Mgr. Ingrid Novákovú
  Mgr. Michaelu Pacherovú
  Mgr. Zuzanu Patkovú
  Mgr. Petra Philadelphiho
  Mgr. Soňu Pekarčíkovú
  JUDr. Veroniku Poláčkovú
  Mgr. Katarínu Stanislavskú
  Mgr. Miroslavu Šúlekovú
  Máriu Zackovú
  Mgr. Janu Záňovú
  Mgr. Alicu Žingorovú
ktorí boli Národnou radou Slovenskej republiky 20. marca 1996 zvolení do funkcie sudcu na štvorročné volebné obdobie.
Návrh predložil minister spravodliosti SR Ján Čarnogurský

Vláda SR odložila z rokovania Koncepciu regulácie prirodzených monopolov.
Koncepciu predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zapojenie Slovenskej republiky do programov Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy mládeže Sokrates II, Leonardo da Vinci II a Mládež v rokoch 2000 - 2006. Materiál obsahuje vyčíslenie nákladov našej účasti na programoch novej generácie v roku 2000, informácie o konkrétnych krokoch, ktoré uskutočnilo Ministerstvo školstva SR pri príprave našej účasti na druhej fáze programov, ako aj o snahe MŠ SR o zníženie finančnej náročnosti našej účasti v rokoch 2000 - 2006 prostredníctvom zvýšenia spolufinancovania z programu PHARE.
Návrh predložil minister školstva Milan Ftáčnik

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s Návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Čarnogurskému, poverenému riadením Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš

Vláda SR vymenovala Ing. Rudolfa Kulmana za podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie. Ing. Rudolf Kulman je absolventom Vysokej školy technickej v Košiciach a v súčasnosti pracuje ako generálny riaditeľ sekcie privatizácie štátnych podnikov a organizácií na Ministerstve pre správu a privatizáciu národného majetku SR.
Návrh predložila predsedkyňa Úradu pre verejné obstarávanie SR Rozália Molnárová

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila zriadenie Prípravného výboru pre štrukturálne fondy Európskej únie a Štatút Prípravného výboru pre štrukturálne fondy Európskej únie.
Materiál predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžik a minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila zmeny Dohovoru o Medzinárodnej organizácii mobilných satelitných komunikácií a Medzinárodnú dohodu o používaní lodných pozemských staníc Inmarsat v teritoriálnych moriach a prístavoch a uložila ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií SR požiadať ministra zahraničných vecí SR, aby vykonal príslušné opatrenia na nadobudnutie ich platnosti. Vláda SR vzala na vedomie schválenie zmeny Prevádzkovej dohody Inmarsat Signatárom (Slovenské telekomunikácie a.s.) Vláda SR vyjadrila súhlas s Protokolom o výsadách a imunitách Medzinárodnej organizácie mobilných satelitných komunikácií a odporučila prezidentovi SR podpísať listinu o prístupe SR k Protokolu po vyslovení súhlasu Národnej rady SR s tým, že bude uplatnená nasledujúca výhrada k ustanoveniam článku 7 ods. 2 Protokolu: Vyňatie spod dane z príjmov, ktoré poskytuje článok 7 (2) Protokolu o výsadách a imunitách medzinárodnej organizácie mobilných satelitných komunikácií nebude rozšírené na slovenských občanov alebo na osoby majúce trvalý pobyt na Slovensku.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a zmenila uznesenia vlády č. 648 zo 6. októbra 1998 k Návrhu na podpísanie Dohovoru EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacích procesoch a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia zmenené uznesením vlády č. 794 zo dňa 18.11. 1998 k návrhu na zmenu uznesenia vlády č. 648 zo 6.10. 1998 k návrhu na podpísanie Dohovoru EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacích procesoch a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prstredia. Dohovor zabezpečuje verejnosti prístup k informáciám o životnom prostredí, stanovuje podmienky účasti verejnosti v rozhodovacích procesoch týkajúcich sa životného prostredia a podmienky prístupu verejnosti k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o vypracovaní posudku o potrebách a možnostiach finančného zabezpečenia odporúčaní uvedených v zápisnici z ustanovujúceho zasadnutia zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín.
Správu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vrátila na dopracovanie Návrh alternatívneho financovania Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky v nadväznosti na súčasnú legislatívu.
Návrh predložil predseda Úradu jadrového dozoru SR Miroskav Lipták

Vláda SR prerokovala a schválila Dodatok č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o zasadnutí Koordinačného výboru pre otázky zdravotne postihnutých občanov SR, ktoré sa konalo dňa 14. decembra 1999 v Bratislave.
Informáciu predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na zvolenie PhDr. Miroslava Hladíka za riaditeľa Úradu pre štátnu pomoc Slovenskej republiky. PhDr. Miroslav Hladík je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a v rokoch 1993 - 1998 pracoval v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky. Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR predložiť návrh vlády SR na ďalšie prerokovanie predsedovi NR SR a ministerku financií SR uviesť návrh vlády v NR SR.

Koniec komuniké.
Martin Lengyel, hovorca predsedu vlády SR