Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 9. februára 2000

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 81. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní: minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan /ZPC/, ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová /ZPC/, minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš /ZPC/, minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna, predseda Protimonopolného úradu SR Peter Nižňanský, generálny prokurátor SR Milan Hanzel.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne doplnené tieto body:

Návrh Projektu výstavby elektrárne Shen Tou, Čínska ľudová republika.
Predkladajú: ministerka financií SR
             a guvernér EXIMBANKY SR

Informácia o plnení Koncepcie vzdelávania pracovníkov štátnej správy v rámci integračného procesu za obdobie druhého polroka 1999.
Predkladá: podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol
           Hamžík - predseda Ministerskej rady vlády SR pre
           európsku integráciu

Informácia o plnení Koncepcie komunikačnej stratégie vlády Slovenskej republiky pre prípravu obyvateľstva na členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii za obdobie 2. polroka 1999.
Predkladá: podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol
           Hamžík

Z programu boli odložené tieto body:

Návrh na zrušenie úlohy B.4 uznesenia vlády SR 916/1999 k návrhu na finančné zabezpečenie ženijnej jednotky Armády SR v medzinárodných mierových silách KFOR na území Kosova v roku 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

* * * * *

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestne štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Účelom novely je posilniť kompetencie krajských a okresných úradov v personálnom zabezpečení úloh, ktoré tieto orgány miestnej štátnej správy plnia na viacerých úsekoch štátnej správy.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o stave prác na príprave finančných memoránd PHARE na rok 2000.Cieľom predkladaného materiálu je informovať o súčasnom stave v príprave projektov predkladaných v rámci Národného programu PHARE 2000 so zameraním na priority definované Európskou komisiou.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zabezpečenie spolupráce SR s Komisiou OSN pre prevenciu kriminality a trestnú justíciu a inými medzinárodnými subjektami prevencie.Vláda SR zároveň schválila zmenu článku 2 ods. 1 písm. a bod č.2 v štatúte Rady vlády SR pre prevenciu kriminality v zmysle návrhu uvedeného v predloženom materiáli.
Zo strany komisie OSN sa od SR, ako členského štátu OSN očakáva, že zabezpečí dôslednú a systematickú implementáciu medzinárodných dohovorov, rezolúcií a ďalších dokumentov do národnej legislatívy a praxe. To predpokladá vytvorenie orgánu na národnej úrovni, ktorý by mal mandát vlády SR na gesciu spolupráce s komisiou OSN. Táto spolupráca zahŕňa aktívnu účasť na zasadaniach komisie OSN a jej pracovných skupín, účasť na kongresoch OSN, pružný obojstranný prenos informácií, prípravu požadovaných podkladových materiálov a iných výstupov za SR, koordináciu implementácie dokumentov OSN, týkajúcich sa prevencie kriminality a trestnej justície do dokumentov SR, vrátane jej monitorovania a komunikáciu s Centrom pre prevenciu kriminality pri OSN vo Viedni.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu z druhého zasadnutia zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín, ktoré sa uskutočnilo dňa 29. septembra 1999 v Bratislave.
Na základe výsledkov rokovania vláda SR uložila jednotlivým rezortom rozpracovať odporúčania komisie a predložiť na rokovanie vlády príslušné materiály.
Postup pri realizácii odporúčaní je rozdelený do niekoľkých fáz. Prvou fázou je vypracovanie odborných analýz a stanovísk vecne príslušných rezortov. Druhou je predkladanie materiálov na rokovanie vlády s návrhmi postupov, na základe ktorých vláda rozhodne o čase a spôsobe realizácie alebo zamietnutia odporúčaní z jednotlivých medzivládnych komisií.
Úlohy obsiahnuté v ukladacej časti návrhu uznesenia vychádzajú a sú v súlade s odporúčaniami komisie a konkretizujú spôsob a možnosť ich praktickej realizácie v podmienkach Slovenskej republiky.
Správu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Predbežnú správu o priebehu prechodu Slovenskej republiky do roku 2000.
Vláda SR uložila ministrom a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy predložiť predsedovi Rady vlády SR pre informatiku do 31.3.2000 záverečnú správu o priebehu prechodu do roku 2000 vo svojom rezorte, ktorá bude obsahovať aj informáciu o časovom termíne dosiahnutia štandardnej prevádzky informačných systémov a systémov zabudovaných v rôznych zariadeniach. Záverečná správa bude predložená na rokovanie vlády SR k 30. aprílu 2000.
Správu predložil minister školstva SR a predseda Rady vlády SR pre informatiku Milan Ftáčnik

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na vymenovanie Dušana Faktora, štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za člena Úverového a záručného výboru vlády SR. Vláda SR následne vymenovala Dušana Faktora, štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR do tejto funkcie.
Vláda SR zároveň odvolala Františka Kureja z funkcie člena Úverového a záručného výboru vlády SR.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmőgnerová

Vláda SR prerokovala a schválila Všeobecnú pozíciu Slovenskej republiky k rokovaniam o vstupe do Európskej únie, ktorá bude predložená ministrom zahraničných vecí SR na otváracom stretnutí Konferencie o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii dňa 15. februára 2000 v Bruseli.
Predkladaný návrh obsahuje zhodnotenie vývoja vzťahov medzi EÚ a SR, zdôraznenie významu európskej integrácie pre SR a všeobecné zhodnotenie súčasného plnenia kodanských kritérií zo strany SR. Návrh všeobecnej negociačnej pozície obsahuje prehľad hlavných oblastí, kde SR predpokladá substantívne rokovania /vnútorný trh, doprava, poľnohospodárstvo, životné prostredie, regionálna politika a koordinácia štrukturálnych nástrojov a energetika/, s načrtnutými východiskovými pozíciami SR k rokovaniam. V závere dokumentu je vyjadrený náš základný postoj k inštitucionálnej reforme EÚ a predstava SR o časovom priebehu rokovaní.
Návrh predložili podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a schválila Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykoch členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2000.
Materiál predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala Návrh Projektu výstavby elektrárne Shen Tou, Čínska ľudová republika. Vláda SR schválila zaistenie slovenského podielu dodávok proti politickým a komerčným rizikám EXIMBANKOU SR.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová a guvernér EXIMBANKY SR Ľubomír Šlahor.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch návštevy predsedu Európskej komisie Romana Prodiho a komisára EK pre rozširovanie Gűntera Verheugena v SR dňa 20.1.2000.
Išlo vôbec o prvú návštevu predsedu Európskej komisie v Slovenskej republike od ustanovenia novej Európskej komisie v septembri minulého roku.
Slovenská strana mala príležitosť počas stretnutí prezentovať svoj postoj k záverom helsinského summitu, predostrieť svoje ambície dobehnúť v rokovaniach ostatné krajiny V-4 a vstúpiť s nimi do EÚ približne v rovnakom čase.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch 30. zasadnutia Konferencie Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo - FAO.
Práca Konferencie FAO sa uskutočnila v rámci plenárneho zasadnutia a v dvoch pracovných komisiách. Na plenárnom zasadnutí sa diskutovalo o stave výživy a poľnohospodárstva, boli prerokované legislatívne, ústavné a organizačné otázky.
Informáciu predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch návštevy štátneho tajomníka pre zahraničný obchod a európsku integráciu MZV Belgického kráľovstva Pierra Chevaliera v SR v dňoch 14. - 15. januára 2000.
Rokovania potvrdili priaznivý vývoj slovensko- belgických bilaterálnych vzťahov. P. Chevalier potvrdil, že SR je vnímaná ako prirodzený partner Belgicka v integrujúcej sa Európe.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informatívnu správu o realizácii racionalizácie miestnej štátnej správy k 1. septembru 1999.
Správu predložil minister vnútra SR L. Pittner

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o plnení Koncepcie vzdelávania pracovníkov štátnej správy v rámci integračného procesu.
Návrh predložili podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o plnení Koncepcie komunikačnej stratégie vlády Slovenskej republiky pre prípravu obyvateľstva na členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii za obdobie 2. polroka 1999.
Návrh predložili podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 9. februára 2000
     Martin Lengyel, hovorca predsedu vlády SR