Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 16. februára 2000
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 82. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie sú prítomní: predseda Protimonopolného úradu SR Peter Nižňanský
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne doplnené tieto body:

Návrh na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh na zmenu predsedu slovenskej časti zmiešanej komisie pre záležitosti menšín, na zmenu predsedu slovenskej často zmiešanej komisie pre otázky hospodárskej spolupráce a zmenu predsedu slovenskej časti zmiešanej komisie pre dopravu, spoje a ich infraštruktúru, vytvorených v zmysle Protokolu medzi Ministerstvom zahraničných vecí SR a Ministerstvom zahraničných vecí Maďarskej republiky z 24. novembra 1998 o vytvorení mechnizmu slúžiaceho napomáhaniu plnenia Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou podpísanej 19. marca 1995 v Paríži.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na menovanie Juraja Sipka na pozíciu asistenta výkonného riaditeľa Medzinárodného menového fondu vo Washingtone.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na vydanie rozhodnutia, že uskutočnenie stavby Nová výrobná hala BRANSON Nové Mesto nad Váhom, je vo verejnom záujme.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Z programu boli odložené:

Návrh zásad na uplatňovanie niektorých ustanovení zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykoch členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

* * * * *

Vláda SR prerokovala vyjadrila nesúhlas s Návrhom poslanca NR SR Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 497).
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh legislatívneho zámeru novej právnej úpravy na úseku požiarnej ochrany. Ide o úlohu, ktorá vyplynula z Programového vyhlásenia vlády SR z novembra 1998, v ktorom sa vláda SR zaviazala, že bude venovať pozornosť aj zdokonaľovaniu riadenia Zboru požiarnej ochrany, jeho materiálno-technickému vybaveniu vrátane prípravy návrhu novely novej právnej úpravy na úseku požiarnej ochrany. Vláda SR vyslovila súhlas s vypracovaním návrhu zákona o ochrane pred požiarmi a návrhu zákona o Hasičskom /Požiarnom/ a záchrannom zbore.
V súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády na rok 1999 bol MV SR spracovaný predmetný návrh legislatívneho zámeru novej právnej úpravy na úseku požiarnej ochrany. Návrh sleduje novým spôsobom, odlišne od doterajšej úpravy, zakotviť základné princípy požiarnej ochrany s cieľom zabezpečiť účinnejšiu ochranu života a zdravia fyzických osôb a majetku pred požiarmi, vykonávanie záchrany a poskytovanie pomoci pri požiaroch, dopravných nehodách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach v záujme vytvorenia relatívne rovnakých podmienok na celom území SR.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner

Vláda SR prerokovala Návrh opatrení na zabezpečenie plnenia úloh z uznesenia NR SR č. 653/1999 k schválenému zákonu o štátnom rozpočte na rok 2000. Vláda SR vzala na vedomie uznesenie NR SR č. 653/1999 k schválenému zákonu o štátnom rozpočte na rok 2000 s tým, že bod 3 v časti B je splnený uznesením vlády SR č. 1016/1999. Úlohy zadané týmto uznesením vláda preniesla do svojho uznesenia a uložila ich príslušným ministrom v zmysle kompetencií daných zákonom.
Návrh predložil predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh koncepcie komplexnej úpravy v oblasti stavebného práva.
Dotvorenie a zosúladenie environmentálneho práva s právom Európskej únie je jedným z hlavných zámerov vlády SR, deklarovaným v jej programovom vyhlásení. Medzi právne normy na úseku tvorby a ochrany životného prostredia, ktorých nová legislatívna úprava sa v intenciách programového vyhlásenia vlády SR vyžaduje, patria aj predpisy o priestorovom plánovaní a environmentálnej bezpečnosti a vhodnosti stavieb.
Cieľom koncepcie je vytvoriť podmienky na zabezpečenie komplexného prístupu pre riešenie legislatívnych opatrení a úprav verejnoprávnych a súkromnoprávnych vzťahov vo všetkých procesoch súvisiacich so zmenami vo využití územia a výstavbou vo väzbe na legislatívne riešenie problematiky územného plánovania, vrátane ochrany vlastníckych práv a prípustnosti ich obmedzenia z dôvodov verejných záujmov, stavebného poriadku, zahŕňajúceho aj riešenie oprávnení na uskutočňovanie stavieb osobitnej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a vhodnosti výrobkov na stavby, ďalej sankcií za porušovanie predpisov stavebného zákona, štátneho stavebného dohľadu, ochrany osobitných záujmov a sústavy informácii a evidencie.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh Štatútu Rady vlády SR pre masmédiá. Návrh Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre masmédiá bol vypracovný v súlade s úlohami vyplývajúcimi pre oblasť masmédií z Programového vyhlásenia vlády SR.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko

Vláda SR prerokovala a v súvislosti s nadobudnutím platnosti novej Dohody medzi vládou SR a vládou Poľskej republiky o vodnom hospodárstve na hraničných vodách odvolala Ing. Mariána Supeka, riaditeľa odboru vodných tokov vodohospodárskej sekcie Ministerstva pôdohospodárstva SR z funkcie splnomocnenca vlády SR pre vohospodárske otázky na hraničných vodách s Poľskou republikou a Ing. Dušana Abaffyho, CSc. z funkcie zástupcu splnomocnenca vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Poľskou republikou. Vláda SR zároveň vymenovala Ing. Mariána Supeka, riaditeľa odboru vodných tokov vodohospodárskej sekcie Ministerstva pôdohospodárstva SR za predsedu slovenskej časti Slovensko-poľskej komisie pre hraničné vody.
Návrh predložili minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a navrhla odvolať zástupcov štátu z Dozornej rady Národného úradu práce - Ing Marcelu Šajtlavovú a Ing. Lýdiu Šimorovú. Vláda SR navrhla zvoliť za zástupcov štátu do Dozornej rady Národného úradu práce Ing Štefana Šmála a Mgr. Pavla Kravca.
Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády predložiť návrh na odvolanie zástupcov štátu z Dozornej rady Národného úradu práce a na voľbu zástupcov štátu v Dozornej rade Národného úradu práce predsedovi Národnej rady SR.
Návrh predkložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Vláda SR odložila z rokovania Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch oficiálnej pracovnej návštevy ministra zahraničných vecí SR E. Kukana vo Švajčiarskej konfederácii 18.1.2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR E. Kukan

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia, že uskutočnenie stavby Nová výrobná hala BRANSON Nové Mesto nad Váhom je vo verejnom záujme.
Zo správy vyplýva správnosť rozhodnutia o schválení realizácie tejto stavby, ako významnej investície vo verejnom záujme. Predpokladané prínosy z prevádzkovania investície znižujú výdavky Národného úradu práce a zvyšujú príjmy štátneho rozpočtu. Realizáciou investície sa stabilizuje sociálno - politická situácia v regióne.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 7/2000 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení nariadenia vlády č. 29/2000 Z.z.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky sú určené pre Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov na prípravu reprezentantov na XI. paraolympijské hry Sydney 2000.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Vláda SR odložila z rokovania Návrh na zmenu predsedu slovenskej časti zmiešanej komisie pre záležitosti menšín, na zmenu predsedu slovenskej často zmiešanej komisie pre otázky hospodárskej spolupráce a zmenu predsedu slovenskej časti zmiešanej komisie pre dopravu, spoje a ich infraštruktúru, vytvorených v zmysle Protokolu medzi Ministerstvom zahraničných vecí SR a Ministerstvom zahraničných vecí Maďarskej republiky z 24. novembra 1998 o vytvorení mechnizmu slúžiaceho napomáhaniu plnenia Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou podpísanej 19. marca 1995 v Paríži.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a odvolala Vladimíra Rigásza z pozície asistenta výkonného riaditeľa Medzinárodného menového fondu vo Washingtone. Vláda SR vymenovala do tejto funkcie na základe výsledkov výberového kanania Juraja Sipka, ktorý v súčasnosti pôsobí vo funkcii riaditeľa Odboru medzinárodných finančných inštitúcií Ministerstva financií SR.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 16. februára 2000
     Martin Lengyel, hovorca predsedu vlády SR