Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 23. februára 2000
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla v Prešove na 83. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie je prítomný: minister vnútra SR Ladislav Pittne
Neprítomného ministra zastupuje štátny tajomník.

Do programu boli dodatočne doplnené tieto body:

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadnie vlády SR č. 145/1997 Z.z. o vrátení časti zaplatenej spotrebnej dane z motorovej nafty v znení nariadenia vlády SR č. 328/1999 Z.z.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

Z programu boli odložené:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 1115/1999 v návrhu na zmenu bodu B.4 a doplnenie o bod B.5 uznesenia vlády SR č. 84 z 27. januára 1999 k informácii o vývoji situácie pri rokovaniach o zriadení a povolení predajní typu Duty Free Shop na území SR.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

* * * * *

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Strednodobé priority hospodárskej politiky Slovenska.
Predložený materiál bol vypracovaný za účasti Generálneho direktoriátu II pre hospodárske a finančné záležitosti Európskej komisie a predstavuje návrh spoločného dokumentu. Jeho cieľom je prezentovať konzistentnú strednodobú hospodársku politiku, ktorej existencia je nevyhnutná pre uskutočnenie transformácie slovenskej ekonomiky na konkurencieschopnú trhovú ekonomiku a pre prípravu Slovenska na vstup do Európskej únie.
Materiál priorít predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Analýzu súčasného stavu nezamestnanosti a možnosti jej riešenia.
Cieľom predkladaného materiálu je navodiť stav, pri ktorom sa bude politika zamestnanosti a politika trhu práce posudzovať v kontexte hospodárskej a sociálnej politiky vlády SR, k realizácii ktorej ju zaväzuje Ústava SR. Úlohy obsiahnuté v návrhu orientujú preto vládu SR najmä na prijatie takých opatrení (koncepcií a právnych predpisov), ktoré zabezpečia nevyhnutný integrovaný a koordinovaný postup všetkých rezortov pri riešení zamestnanosti s orientáciou na odstránenie jej hlavných príčin.
Analýzu predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o návrhu Generálnej dohody na rok 2000.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie predložený materiál Nezamestnanosť v ekonomike SR a opatrenia na jej znižovanie. Uvedený materiál vznikol ako iniciatívny s cieľom prispieť k riešeniu tohto závažného spoločenského problému. Jeho zámerom je zaoberať sa nezamestnanosťou z hľadiska príčin a javov, ktoré ju vyvolávajú, identifikovať hlavné oblasti, ktoré spôsobili rast nezamestnanosti a navrhnúť opatrenia na pozitívne zmeny v tejto oblasti.
Materiál predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a schválila Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykoch členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č.- 145/1997 Z.z. o vrátení časti zaplatenej spotrebnej dane z motorovej nafty v znení nariadenia vlády SR č. 328/1999 Z.z.. Cieľom schválenej novely je zobjektivizovať potrebu dopravnej techniky pre poľnohospodársku prvovýrobu s návrhom na vrátenie časti zaplatenej spotrebnej dane.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Sociálno-ekonomická analýzu a perspektívy rozvoja Prešovského kraja.
Cieľom materiálu je poukázať na zložitosť sociálno-ekonomickej situácie v podmienkach kraja. Správa rozoberá určité dôvody a špecifiká, ktoré je potrebné rešpektovať v tomto regióne. Poukazuje na základné problémy v ekonomickom potencionále regiónu, ktorý je rozhodujúcim faktorom rozvojových možností kraja. Osobitnými problémami kraja sú vysoká nezamestnanosť, riešenie problematiky Rómov, cezhraničná spolupráca. V správe sú určené základné požiadavky i návrhy spôsobov riešenia problémov kraja.
Analýzu predložil prednosta Krajského úradu v Prešove Jozef Polačko.

Vláda SR odvolala z funkcie predsedu slovenskej časti zmiešanej komisie pre záležitosti menšín Jána Figeľa, štátneho tajomníka MZV SR, z funkcie predsedu slovenskej časti zmiešanej komisie pre otázky hospodárskej spolupráce Ľudovíta Černáka, bývalého ministra hospodárstva SR a z funkcie predsedu slovenskej časti zmiešanej komisie pre dopravu, spoje a ich infraštruktúru Františka Kureja, bývalého štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, vytvorených v zmysle Protokolu medzi Ministerstvom zahraničných vecí SR a Ministerstvom zahraničných vecí Maďarskej republiky z 24. novembra 1998 o vytvorení mechanizmu slúžiaceho napomáhaniu plnenia Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou podpísanej 19. marca 1995 v Paríži.
Vláda SR vymenovala za predsedu slovenskej časti zmiešanej komisie pre záležitosti menšín Jaroslava Chleba, štátneho tajomníka MZV SR, za predsedu slovenskej časti zmiešanej komisie pre otázky hospodárskej spolupráce Ľubomíra Haracha, ministra hospodárstva SR a za predsedu slovenskej časti zmiešanej komisie pre dopravu, spoje a ich infraštruktúru Ľudovíta Macháčka, štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Prešov, 23. februára 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR