Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 28. februára 2000
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 85. /mimoriadnej/ schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie sú prítomní:odpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš, podpredseda vlády SR Pál Csáky, minister vnútra SR Ladislav Pittner, minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš, minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský, minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna, minister zdravotníctva SR Tibor Šagát, predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Jozef Stahl.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Z programu boli odložené:

Koncepcia zvýšenia informovanosti verejnosti pred vstupom SR do Severoatlantickej aliancie.
Materiál predložili minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan
                    a minister obrany SR Pavol Kanis

* * * * *

Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu zákona o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik

Vláda SR prerokovala a schválila Priority zahraničnej politiky Slovenskej republiky na roky 2000 - 2003.
Predložený materiál bol vypracovaný na základe iniciatívy Zahraničného výboru NR SR v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR. Jeho cieľom je otvorenie diskusie k otázkam zahraničnopolitického smerovania SR a stanovenie priorít na roky 2000 - 2003. Časové vymedzenie obdobia reprezentované rokmi 2000 - 2003 jednoznačne poukazuje na to, že materiál prekračuje štvorročný mandát NR SR, ktorý končí v roku 2002. Priority zahraničnej politiky, postavenie štátu na medzinárodnej scéne a z toho vyplývajúce dôsledky pre existenciu jeho obyvateľov aj štátu samotného zachádzajú ďaleko za horizont jedného či dvoch volebných období a prekonávajú aj záujmy jednotlivých politických strán. Hoci tento materiál nepredstavuje detailný popis úloh zahraničnej politiky SR na stanovené obdobie, konkretizácia priorít zahraničnej politiky pre toto obdobie prispeje k zabezpečeniu nemennosti línie smerovania SR.
Materiál predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 28. februára 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR