Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 1. marca 2000
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 84. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie sú prítomní: podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš, podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík, minister vnútra SR Ladislav Pittner, minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský, minister zdravotníctva SR Tibor Šagát, minister životného prostredia SR László Miklós.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Z programu boli odložené:

Návrh Štatútu Medzirezortnej komisie na riešenie problémov nezamestnanosti a jej Rokovacieho poriadku.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Austrálie o podpore a vzájomnej ochrane investícií.
Predkladá: ministerka financií SR
           a minister zahraničných vecí SR

Z programu boli odložené:

Informácia o prideľovaní a použití finančných prostriedkov zo Štátneho fondu životného prostredia v roku 1999.
Predložil: minister životného prostredia SR

Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykoch členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2000.
Predložil: minister zahraničných vecí SR

* * * * *

Vláda SR prerokovala a schválila text Východiskovej a druhej periodickej správy SR k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a poverila ministra zahraničných vecí SR predložiť tento materiál príslušnému výboru OSN.
V súlade s požiadavkami príslušného výboru OSN má predkladaná správa charakter informácie o spôsobe a výsledkoch implementácie Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a obsahuje aj informácie o opatreniach prijatých na úseku boja proti týmto negatívnym javom. Vypracovanie následných správ k uvedenému medzinárodnoprávnemu dokumentu bolo uložené Ministerstvu zahraničných vecí SR.
Materiál predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Koncepciu zvýšenia informovanosti verejnosti pred vstupom SR do Severoatlantickej aliancie.
Ide o úlohu, ktorá vyplynula z Národného programu prípravy SR na členstvo v NATO. Jej realizácia musí prebiehať za účasti verejnosti a pri jej maximálnej informovanosti o tomto kroku, ktorý bude mať vplyv na budúcnosť celej slovenskej spoločnosti. Koncepcia je formulovaná ako nadstranícky projekt, ktorý počíta s aktívnou účasťou politických predstaviteľov. Úloha a zodpovednosť štátnych orgánov v tejto koncepcii je vysoká, podstatná z hľadiska úspešnosti jej realizácie bude na nej aj účasť mimovládnych organizácií. Koncepcia sa zaoberá ôsmimi rozhodujúcimi oblasťami, ktoré spolu tvoria neoddeliteľný celok a vzájomne na seba nadväzujú. Ide o analýzu verejnej mienky a definovanie cieľových skupín, analýzu médií, aktérov, prácu s médiami , priamu komunikáciu s verejnosťou a jednotlivými cieľovými skupinami, rozdelenie práce, finančné zabezpečenie a časový harmonogram.
Koncepciu predložili na rokovanie vlády minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a minister obrany SR Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Talianskej republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, organizovanej trestnej činnosti a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami.
Jedným zo závažných problémov, s ktorými sú v súčasnosti konfrontované všetky štáty medzinárodného spoločenstva, je značný nárast organizovanej trestnej činnosti. Efektívne pôsobenie proti týmto javom nie je preto možné bez široko koncipovanej medzinárodnej spolupráce orgánov podieľajúcich sa na boji proti organizovanej trestnej činnosti, ktorá sa premieta aj do návrhu uvedenej dohody.
Návrh predložili minister vnútra SR Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na pristúpenie SR k navýšeniu základného kapitálu Agentúry pre mnohostranné investičné záruky "MIGA".
Vláda SR vyjadrila súhlas s pristúpením SR k navýšeniu základného kapitálu v agentúre MIGA a splnomocnila podpredsedu vlády SR pre ekonomiku Ivana Mikloša oznámiť listom agentúre MIGA pristúpenie Slovenskej republiky k navýšeniu základného kapitálu.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmőgnerová

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s Návrhom na uzavretie Dohovoru o prepustení zdravotníckeho, chirurgického a laboratórneho vybavenia do režimu dočasného použitia pre nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia na diagnostické a terapeutické účely s úplnými oslobodením od dovozného cla, daní a iných platieb vyberaných pri dovoze č. 33 a dodatkového protokolu č. 110 k uvedenému dohovoru do zoznamu zmluvných dokumentov Rady Európy.
Prínosom pristúpenia k uvedenému Dohovoru pre Slovenskú republiku bude možnosť získať formou zapožičiavania zdravotnícke prístroje, chirurgické a laboratórne vybavenie do tých zdravotníckych zariadení, kde ich je akútny nedostatok. Touto formou spolupráce sa otvárajú nové možnosti oboznámenia sa so širokou škálou u nás doteraz nepoužívaných zdravotníckych prístrojov. Preklenú sa tak kritické obdobia, v ktorých potreba uvedeného vybavenia neočakávane stúpne následkom živelnej pohromy alebo inej vážnej udalosti. Na druhej strane pre naše zdravotníctvo je výhodné zapožičiavanie zdravotníckych prístrojov, chirurgického, alebo laboratórneho vybavenia vyrobeného v Slovenskej republike do susedných a rozvojových krajín, v ktorých sa zdravotnícki pracovníci môžu zoznámiť s ich kvalitou.
Návrh predložili minister zdravotníctva SR Tibor Šagát a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Informáciu o prevode budov pre štátne orgány podľa záverov Dislokačnej komisie vlády SR pre umiestňovanie štátnych orgánov. S prihliadnutím na riešenie umiestnenia štátnych orgánov sa navrhuje vychádzať z pripravovanej zmeny územnosprávneho členenia Slovenskej republiky a následného zníženia výdavkov štátnej správy za prenájom budov, v ktorých štátna správa sídli.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na finančné zabezpečnie aktivít rezortu školstva SR v roku 2000 z výťažkov lotérie a iných podobných hier vyčlenených pre MŠ SR v rozpočtovej kapitole Všeobecná pokladničná správa.
Vláda schválila návrh na prednostné uvoľnenie finančných prostriedkov v I. polroku 2000 v objeme 328 909 tis. Sk z kapitoly Všeobecná pokladničná správa do kapitoly MŠ SR na finančné zabezpečenie aktivít rezortu školstva SR (vrátane športovej reprezentácie Ministerstva obrany a Ministerstva vnútra SR).
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na vyslanie RNDr. Jozefa Franzena, splnomocnenca vlády SR v spoločnej organizácii INTEROCEANMETAL, ako delegáta SR na prvú časť šiesteho zasadnutia Zhromaždenia Medzinárodnej organizácie pre morské dno dňoch 20. až 31. marca 2000 v Kingstone na Jamajke.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o návšteve námestníka generálneho tajomníka OSN, generálneho riaditeľa Viedenskej úradovne OSN (UNOV), výkonného riaditeľa Úradu pre kontrolu drog a prevenciu kriminality (ODCCP) a výkonného riaditeľa Programu OSN pre kontrolu drog (UNDCP) Pina Arlacchiho v Slovenskej republike (13.1.2000).
Vláda SR konštatovala, že návšteva P. Arlacchiho a najmä rozhodnutie zriadiť v Bratislave Regionálnu úradovňu UNDCP je potvrdením a ocenením aktivít Slovenska v protidrogovej oblasti v poslednom období. Umiestnenie ďalšej zo zložiek OSN na Slovensku je i z politického hľadiska úspechom Slovenskej republiky.
Správu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom na podpis Občianskoprávneho dohovoru o korupcii Slovenskou republikou.
Občianskoprávny dohovor o korupcii zvýrazňuje úlohu občianskeho práva v boji proti korupcii a posilňuje spravodlivé odškodnenie osôb, ktoré utrpeli škodu. Podpísanie dohovoru je v súlade so zahraničnopolitickými záujmami Slovenskej republiky a bude prejavom záujmu a úsilia Slovenskej republiky o zapojenie sa do medzinárodného boja proti všetkým formám úplatkárstva.
Návrh predložili minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Spotrebiteľský barometer 1. štvrťrok 2000 (Informatívnu správu z prieskumu verejnej mienky).
Správu predložil predseda Štatistického úradu SR Peter Mach.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o Slovenskom kódexovom výbore pre potraviny. V informácii zhodnotili rezorty pôdohospodárstva a zdravotníctva tvorbu národnej a medzinárodnej legislatívy v oblasti upravenej zákonom NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách.
Informáciu predložili minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš a minister zdravotníctva SR Tibor Šagát.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch záverečného stretnutia prvého Mimoriadneho zasadania Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite. Protokol o biologickej bezpečnosti je prvým dokumentom prijatým v rámci Dohovoru o biologickej diverzite. Predmentom Protokolu je spôsob používania, prevozu a obchodovania s geneticky zmenenými organizmami a výrobkami obsahujúcimi geneticky zmenené organizmy alebo ich časti.
Informáciu predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Štatút a Rokovací poriadok Medzirezortnej komisie na riešenie problémov nezamestnanosti.
Vláda SR 23. februára 2000 prerokovala a s pripomienkami schválila na výjazdovom zasadnutí v Prešove materiály týkajúce sa anlýzy príčin nezamestanosti a opatrení na jej znižovanie. Ako jedno z týchto opatrení vláda SR schválila konštituovanie Medzirezortnej komisie na riešenie problémov nezamestnanosti pod vedením ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Predložený materiál obsahuje návrh Štatútu komisie a jej Rokovacieho poriadku, schválenie ktorých vytvorí základný predpoklad pre skoré začatie jej činnosti.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Austrálie o podpore a vzájomnej ochrane investícií.
Táto dohoda je jednou z významných ekonomických dohôd uzatvorených medzi oboma štátmi a predstavuje ďalší krok v rozvoji investičných aktivít a ekonomickej spolupráce oboch krajín.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 1. marca 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR