Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 8. marca 2000
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 86. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie sú prítomní: minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan /ZPC Bulharsko/, ministerka financií SR Brigita Schmognerová /ZPC Berlín/, minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna /ZPC Turecko/, minister zdravotníctva SR Tibor Šagát.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu bol dodatočne doplnený bod:

Vyhlásenie vlády SR k rozhodnutiu žilinského Mestského zastupiteľstva umiestniť portrét Jozefa Tisu na Katolícky dom v Žiline.

Z programu bol odložený bod:

Navrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 80/1997 Z.z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998.
Návrh predložila ministerka financií SR

* * * * *

Vláda SR vrátila na dopracovanie Návrh zákona Národnej rady SR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č.194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prijala Vyhlásenie vlády SR k rozhodnutiu žilinského Mestského zastupiteľstva umiestniť portrét Jozefa Tisu na Katolícky dom v Žiline.
Vláda Slovenskej republiky so znepokojením prijala informáciu o rozhodnutí žilinského Mestského zastupiteľstva umiestniť portrét Jozefa Tisu na Katolícky dom v Žiline. Jednoznačne túto iniciatívu žilinskej samosprávy odmieta a dištancuje sa od nej. Slovenská republika buduje svoju štátnosť na základe hodnôt spoločných pre celý civilizovaný svet, hodnôt demokracie, tolerancie, úcty k ľudským právam bez ohľadu na národnú, rasovú alebo náboženskú príslušnosť a odmieta všetky myšlienky a prejavy rasizmu, xenofóbie a neznášanlivosti.
Jozef Tiso bol predstaviteľom štátu, ktorý kolaboroval s fašistickým Nemeckom, organizoval a vykonával perzekúciu demokratických a protifašistických osôb pre ich rasovú, národnú, náboženskú a politickú príslušnosť a presvedčenie. Jeho oslavovanie považuje vláda SR za nezlučiteľné s hodnotami, ku ktorým sa Slovenská republika hlási. Posúdenie odhalenia portrétu z hľadiska porušenia zákonov Slovenskej republiky je plne v kompetencii Generálnej prokuratúry a súdnictva SR.
Vláda Slovenskej republiky očakáva, že Mestské zastupiteľstvo prehodnotí svoje rozhodnutie.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Legislatívny zámer návrhu zákona o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo.
Účelom legislatívneho zámeru na vypracovanie návrhu zákona o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo je upraviť ochranu genetických zdrojov rastlín udržiavaných na Slovensku a zabezpečiť základné priority ochrany biologických zdrojov pre potravinovú bezpečnosť a vysokú kvalitu života obyvateľov Slovenskej republiky.
Materiál predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Koncepciu regulácie prirodzených monopolov. V súčasnosti používaný spôsob regulácie, ale najmä jej nepriaznivé dôsledky pre hospodárenie regulovaných podnikov, jednoznačne dokázali, že v podmienkach slovenskej ekonomiky je potrebné hľadať nový model regulácie prirodzených monopolov.
V materiáli sa navrhuje rámcový, vecný a časový postup vytvorenia nového regulačného rámca pre prirodzené monopoly tak, aby sa vytvorili priaznivé podmienky pre rozvoj regulovaných odvetví, aby bolo možné nadviazať na moderné trendy v oblasti regulácie vo svete, a tým vytvorili základné predpoklady pre možný vstup SR na jednotný vnútorný trh EÚ aj v oblasti prirodzených monopolov a ich regulácie.
Koncepciu predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o bezpečnostnej situácii v Slovenskej republike za rok 1999. V správe sa konštatuje, že narastá počet závažných, predovšetkým násilných trestných činov. Napriek tomu sa opatreniami prijatými v roku 1999 zo strany Ministersva vnútra Slovenskej republiky, Policajného zboru a ostatných zložiek podieľajúcich sa na boji proti kriminalite, podarilo prvýkrát od roku 1990 prekročiť 50%-nú mieru objasňovania. Rad úspechov sa podarilo dosiahnuť i pri odhaľovaní organizovanej trestnej činnosti.
Správu predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prokovala a schválila návrh ministra spravodlivosti Slovenskej republiky na zvolenie:

  JUDr. Mária Buksa
  Mgr. Jany Černej
  Mgr. Mileny Fegyesovej
  Mgr. Patrície Kepeňovej
  JUDr. Dany Macáškovej
  Mgr. Róberta Matuláka
  Mgr. Alice Naňovej
  Mgr. Moniky Šabľovej
  Mgr. Jany Vlčkovej
  Mgr. Dany Wänkeovej
do funkcie sudcu na štvorročné volebné obdobie.
Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády predložiť návrh Národnej rade Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister spravodlivosti Ján Čarnogurský.

Vláda SR vrátila na dopracovanie Správu o riešení zistených nedostatkov a o koncepcii ďalšieho rozvoja Fondu detí a mládeže.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh organizačného zabezpečenia tvorby štátnej mediálnej politiky Slovenskej republiky a zároveň rozhodla o zriadení medzirezortnej expertnej komisie na spracovanie koncepcie štátnej mediálnej politiky Slovenskej republiky.
Vláda SR uložila ministrovi kultúry, ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií, ministrovi hospodárstva, ministerke financií, ministrovi školstva, ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny menovať svojich zástupcov do expertnej skupiny na spracovanie koncepcie štátnej mediálnej politiky Slovenskej republiky a vytvoriť pre ich prácu potrebné podmienky. Koordináciou týchto prác vláda SR poverila ministra kultúry SR Milana Kňažka a predsedu Rady vlády Slovenskej republiky pre masmédiá.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s účasťou, zložením a postupom delegácie Slovenskej republiky na 11. zasadnutí Konferencie členských krajín Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, ktoré sa bude konať v dňoch 10. - 20. apríla v Nairobi, Keňa.
Dohovor je považovaný za jeden z hlavných nástrojov svetovej stratégie ochrany prírody a je súčasťou programu trvalo udržateľného rozvoja, vyhláseného v roku 1992 pod patronátom Programu Spojených národov pre životné prostrdie (UNEP), Svetového zväzu ochrany prírody (IUCN) a Svetového fondu pre prírodu (WWF). Jeho cieľom je postaviť svetový obchod s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín pod spoločnú kontrolu všetkých štátov sveta, aby sa dosiahla ich ochrana pred úplným vyhubením vplyvom ich bezohľadného získavania pre obchodné účely. Slovenská republika zabezpečuje opatrenia, ktoré jej vyplývajú z členstva v Dohovore a aktívne sa zapája do implementačného procesu na národnej úrovni.
Návrh predložili minister životného prostredia SR László Miklós a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 1115 zo dňa 16. decembra 1999 k návrhu na zmenu bodu B.4 a doplnenie o bod B.5 uznesenia vlády SR č. 84 z 27. januára 1999 k informácii o vývoji situácie pri rokovaniach o zriadení a povolení predajní typu Duty Free Shop na území Slovenskej republiky.
Vláda SR zmenila uvedené uznesenie B.4 takto: doriešiť situáciu s predajňami Duty Free Shop na Slovensku s tým že od roku 2000 budú v prevádzke len predajne Duty Free Shop na medzinárodných letiskách a medzinárodných prístavoch.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR, splatných v III. štvrťroku 1999, so zameraním na kontrolu splácania úverov, na ktoré poskytla vláda SR záruky.
Kontrola bola vykonaná na Ministerstve financií SR, Ministerstve hospodárstva SR, Ministerstve pôdohospodárstva SR a Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a vybraných štátnych podnikoch a v akciových spoločnostiach, kde je štát zakladateľom, resp. akcionárom - Calex, a.s. Zlaté Moravce, SE a.s. Bratislava, Vodohospodárska výstavba š.p. Bratislava a Železnice SR Bratislava. Vláda SR vzala na vedomie stav plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády, ktoré boli schválené v období od 1. 1. 1995 do 30. 9. 1999 a splatné v III. štvrťroku 1999. Z kontroly vyplynulo, že celkom je v sledovaní 4924 úloh. Z nich je 1897 termínovaných (38,5%), z ktorých 956 bolo splatných v kontrolovanom období, pričom 11 úloh sa nesplnilo (1,2%) Kontrolou plnenia úloh z uznesení vlády súvisiacich so štátnymi zárukami sa zistilo, že kontrolované subjekty - žiadatelia a predkladatelia v prevažnej väčšine vykazujú úlohy ako splnené, resp. priebežne plnené, avšak kontrolou na mieste hlavne žiadateľov sa preukázalo,že ich splnením sa nedosiahol predpokladaný zámer. Na nesplnení úloh vlády vzťahujúcich sa k vyššie uvedeným subjektom sa podieľali vecne príslušné ministerstva, najmä u spoločných úloh, nevyriešením rozporných stanovísk a v dôsledku toho neprijatím zásadných postupov na úrovni vlády. Vláda SR v prijatom uznesení uložila nministrom, vedúcim ostatných ústredných orgánov štátnej správy a prednostom krajských úradov zabezpečiť plnenie úloh smerujúcich k riešeniu pretrvávajúcich problémov.
Správu predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth.

Vláda SR prerokovala a schválila Dodatok č.1 plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a realizácii Národného akčného plánu pre ženy v SR v roku 1998.
Informáciu predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o riešení bytovej situácie príslušníkov Armády SR za obdobie od vzniku Slovenskej republiky (od roku 1993) a koncepciu rozvoja bytovej výstavby Armády SR financovanej zo štátneho rozpočtu v roku 2000 a ďalších, v nadväznosti na potreby armády a vzhľadom na predpokladaný vstup do NATO.
Informáciu predložil minister obrany SR Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch 54. zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o vyhodnotení čerpania colných kvót za rezort zdravotníctva za rok 1999, vrátane vplyvu na štátny rozpočet vo väzbe na obchodnú bilanciu.
Informáciu predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 8. marca 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR