Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 15. marca 2000
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 87. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie sú prítomní: minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan /ZPC/, ministerka financií SR Brigita Schmognerová /ZPC/, predseda Protimonopolného úradu SR Peter Nižňanský /ZPC/.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne zaradené:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania Rad Bieleho dvojkríža III. triedy.
Predkladá: podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš

Návrh na vypovedanie bezvízových dohôd s Bieloruskou republikou, Kubánskou republikou, Ruskou federáciou a Ukrajinou.
Predkladajú: minister zahraničných vecí SR
             a minister vnútra SR

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Maďarskej republike.
Predkladajú: minister školstva SR
             a minister zahraničných vecí SR

Z programu boli odložené:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predložil minister spravodlivosti SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predložil minister spravodlivosti SR

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa Zákonník práce.
Predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa Zákonník práce.
Predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z.z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov.
Predložila ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady SR€č.€310/1993 Z.z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov.
Predložila ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z.z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov.
Predložila ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z.z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov.
Predložila ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z.z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.
Predložila ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 312/1993 Z.z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v €znení neskorších predpisov.
Predložila ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z€prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov.
Predložila ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov.
Predložila ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z.z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov.
Predložila ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z.z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov.
Predložila ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z.z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov.
Predložila ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z.z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov.
Predložila ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Predložila ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady SR č. €289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Predložila ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Predložila ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Predložila ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 180/1996 Z.z. Colný zákon v znení neskorších predpisov.
Predložila ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 180/1996 Z.z. Colný zákon v znení neskorších predpisov.
Predložila ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
Predložila ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných€papieroch v znení neskorších predpisov.
Predložila ministerka financií SR

* * * * *

Vláda SR prerokovala a schválila návrh Generálnej dohody na rok 2000. Rada hospodárskej a sociálnej dohody na svojom rokovaní dňa 26. 11. 1999 prerokovala a schválila Organizačný postup prípravy Generálnej dohody na rok 2000. Prípravou Generálnej dohody poverila pracovnú skupinu, ktorá šesťkrát rokovala o návrhu a pripravila predbežné znenie. V zmysle organizačného postupu prípravy Generálnej dohody na rok 2000 a záverov z rokovania najvyšších predstaviteľov sociálnych partnerov dňa 7.2.2000 sa návrh dohody predložil na rokovanie predsedníctva RHSD SR. Predsedníctvo rokovalo o Generálnej dohode dňa 15.2.2000 a predložilo návrh na rokovanie RHSD SR dňa 25.2.2000. Na návrh KOZ SR bol materiál opätovne predložený na mimoriadne rokovanie Rady dňa 5.3.2000, ktoré rozhodlo, že materiál bude uzatvorený na najvyššej úrovni premiéra a prezidentov AZZZ SR a KOZ SR, ktoré sa uskutočnilo dňa 8.3.2000 a dospelo k predkladanému zneniu Generálnej dohody na rok 2000.
Návrh predložil predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh Zákona o telekomunikáciách. Zákon o telekomunikáciách vytvorí nové legislatívne prostredie v SR v oblasti telekomunikačného trhu, ktorý sa postupne prispôsobuje štandardom EÚ. Návrh zákona vychádza zo záujmu štátu v oblasti telekomunikácií a je v súlade so schválenou Telekomunikačnou politikou SR, s právami a povinnosťami SR vyplývajúcimi z Asociačnej dohody medzi SR a EU, odporučeniami Bielej knihy o aproximácii legislatívy a so súčasnými poznatkami, skúsenosťami a vypracovanými štúdiami zahraničných konzultačných firiem.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a schválila Projekt agentúry pre prácu s postúpenymi pohľadávkami - Slovenská konsolidačná, a.s..
Materiál obsahuje základné princípy fungovania agentúry, štruktúru orgánov agentúry a ich kompetencie, základnú charakteristiku portfólia agentúry po prvej etape predprivatizačnej reštrukturalizácie vybraných bánk, základné spôsoby a metódy práce s pohľadávkami a časový harmonogram vybudovania agentúry ako fungujúcej inštitúcie. Úlohou agentúry bude urýchlené vysporiadanie pohľadávok, ktoré jej boli a budú postúpené v rámci predprivatizačnej reštrukturalizácie vybraných bánk.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila nové znenie Programu podpory postupného vylúčenia spotreby látok, poškodzujúcich ozónovú vrstvu, ktoré je upravené v zmysle podmienok zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci.
Účelom podpory je uľahčiť malým a stredným podnikateľským subjektom:

  • zmenu technológie /obnovu/ existujúcich zariadení, pracujúcich s kontrolovanými látkami;
  • inštaláciu nových zariadení s obsahom alternatívnych látok;
  • podporu zberu, recyklácie, regenerácie a zneškodňovania použitých kontrolovaných látok.
Program sa vyhlasuje na podporu projektov, ktorých realizácia sa začala po 1.1.1997 a program sa končí dňom 31.12.2005.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR stiahla z rokovania Návrh na zmenu zoznamu zdravotníckych zariadení zahrnutých do privatizácie schváleného uznesením vlády SR č. 556 zo dňa 30. júna 1999.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát.

Vláda SR prerokovala a schválila účasť delegácie Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky na Diplomatickej konferencii na prijatie Zmluvy o patentovom práve v Ženeve v dňoch 11. mája - 2. júna 2000. Na konferencii sa prerokujú jednotlivo záverečné ustanovenia návrhu Zmluvy o patentovom práve a vykonávacieho predpisu k tejto Zmluve. Prijatie Zmluvy o patentovom práve smeruje k vytvoreniu rovnakých podmienok pre konanie o národných a regionálnych patentových prihláškach.
Návrh predložil predseda Úradu priemyselného vlastníctva Martin Hudoba.

Vláda SR prerokovala a schválila Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykoch členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2000.
Dodatok predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na prevzatie štátnej záruky za úver pre Železnice Slovenskej republiky poskytnutý DePfa Investment Bank Limited a Citibank Slovakia, a.s. podľa predloženej dokumentácie za účelom refinancovania záväzkov Železníc Slovenskej republiky z minulých období.
Vláda súhlasila s navrhnutými zmenami úverových podmienok podľa návrhov Zmluvy o úvere a Zmluvy o záruke a odškodnení, v znení prípadných zmien schválených splnomocneným signatárom Zmluvy o záruke a odškodnení.
Vláda splnomocnila ministerku financií a ako alternátov každého zo štátnych tajomníkov MF SR na podpísanie a uložila podpísať Zmluvu o záruke a odškodnení bankový úver vo výške 45 mil. EUR pre Železnice SR podľa návrhov Zmluvy o úvere a Zmluvy o záruke a odškodnení, v znení prípadných zmien schválených splnomocneným signatárom Zmluvy o záruke a odškodnení.
Vláda na záver odporučila guvernérovi NBS spolupracovať s ministrom dopravy, pôšt a telekomunickácií a ministerkou financií pri príprave ďalších zahraničných bankových úverov pre investičnú sanáciu a stabilizáciu hospodárenia ŽSR v roku 2000.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na vypovedanie bezvízových dohôd s Bieloruskou republikou, Kubánskou republikou, Ruskou federáciou a Ukrajinou.
Dňa 1. februára 1995 nadobudla platnosť Európska dohoda o pridružení Slovenskej republiky k Európskej únii, v rámci ktorej kľúčovým záujmom Slovenskej republiky je integrácia do európskych hospodárskych, bezpečnostných a politických štruktúr. Slovenská republika, odrážajúc tento status, v rámci zahraničnej politiky realizuje a zintenzívňuje predvstupovú prípravu na základe Partnerstva pre vstup a Národného programu pre prijatie acquis communautaire a spolu s vnútornou bezpečnosťou je základnou platformou na tvorbu východísk a cieľov vízovej politiky. Zosúlaďovanie vízovej politiky a vypovedanie zmlúv s dotknutými krajinami sa realizuje v súčinnosti so štátmi V4.
Vláda SR rozhodla vypovedať v súčasnosti platné bezvízové dohody s Ukrajinou s účinnosťou od 28. júna 2000, Bieloruskou republikou a Ruskou federáciou od 1. januára 2001 a s Kubánskou republikou najneskôr šesť mesiacov pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Maďarskej republike.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu otváracieho stretnutia Medzivládnej konferencie o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (15.2.2000, Brusel).
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o vyhodnotení opatrení prijatých v roku 1999 uzneseniami vlády SR č. 242 bod C.3, 337 bod B.3, 401 bod B.3 a 538 bodu B.3 po skončení ich platnosti.
Informáciu predložili minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o plnení úloh vyplývajúcich z Harmonogramu implementácie predvstupového paktu o organizovanom zločine v roku 1999.
Informáciu predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie materiál Vyhodnotenie čerpania colných kvót v roku 1999, vrátane jeho vplyvu na štátny rozpočet vo väzbe na obchodnú bilanciu.
Informáciu predložili minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informatívnu správu Mienka o vybraných otázkach vstupu SR do EÚ a NATO, o aktuálnych problémoch a preferenciách politických strán, hnutí a koalícií.
Informáciu predložil predseda Štatistického úradu SR Peter Mach.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania Rad Bieleho dvojkríža III. triedy Michelovi Francioisovi Jeanovi Dugerovi.
Vláda SR tak oceňuje, že rozvoju hospodárskych a obchodných vzťahov medzi Slovenskou republikou a Francúzskom významne prispievajú osobnosti ako Michel Duger, obchodný radca a vedúci úseku hospodárskeho rozvoja Zastupiteľského úradu Francúzskej republiky v SR.
Vyznamenanie sa navrhuje prepožičať pri príležitosti ukončenia jeho úspešnej misie na Slovensku.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov.
Predkladaný návrh zákona znamená ďalšie zdokonalenie výkonu audítorskej činnosti v krajinách Európskej únie. Vychádza z praktických poznatkov pri výkone audítorskej činnosti. Novelou sa kladie dôraz na odborné predpoklady audítora, zosúlaďujú sa podmienky výkonu audítorskej činnosti fyzických a právnických osôb s podmienkami v krajinách EÚ. Zvyšujú sa nároky na Slovenskú komoru audítorov pri vzdelávaní, preškolovaní a kontrole audítorov.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 15. marca 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR