Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 15. marca 2000
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 88. /mimoriadnej/ schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie sú prítomní: podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík /PC-Čadca/, podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš /PC-Košice/, minister školstva SR Milan Ftáčnik /ZPC/, minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan /ZPC-Japonsko/, ministerka financií SR Brigita Schmögnerová /ZPC-Taliansko/, minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš /PC-Košice/.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu bol dodatočne zaradený bod:

Návrh na vydanie rozhodnutia o predaji akcií spoločnosti NAFTA a.s. so sídlom Gbely.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR Mária Machová

* * * * *

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s Návrhom skupiny poslancov NR SR Pála Farkasa, Petra Tatára, Milana Benkovského, Vladimíra Maňku, Ferdinanda Petráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
Predmetom predloženého návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, je umožniť výnimku z § 19 ods. 3 zákona o dlhopisoch v platnom znení tak, aby činnosti spojené so splácaním menovitej hodnoty štátnych dlhopisov a vyplácaním výnosov štátnych dlhopisov vydaných v zahraničí mohli vykonávať aj zahraničné subjekty, ktoré nemajú predmetné povolenia udelené podľa slovenkých právnych predpisov.
Predkladaná novela zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch zabezpečí bezproblémové splácanie menovitej hodnoty a vyplácanie výnosov zo štátnych dlhopisov vydaných v zahraničí.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR pre neaktuálnosť stiahla z rokovania Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o telekomunikáciách
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 18/1996 Z.z. o cenách.
Cieľom navrhovanej novely zákona o cenách je rozšíriť okruh cenových orgánov a cenových kontrolných orgánov o nové orgány štátnej správy, ktoré podľa navrhovaného zákona o telekomunikáciách a ďalších pripravovaných zákonov budú zabezpečovať štátnu reguláciu prirodzených monopolov, a tým aj reguláciu cien tovaru pri prirodzených monopoloch.
Finančné dôsledky citovanej novely zákona na štátny rozpočet, na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest navrhovaná novela nevyvoláva, nakoľko uvedený návrh len nadväzuje na navrhované ustanovenia zákona o telekomunikáciách.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 18/1996 Z.z. o cenách.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala Návrh na vydanie rozhodnutia o predaji akcií spoločnosti NAFTA a.s. so sídlom Gbely. Vláda SR na svojom rokovaní vydala rozhodnutie, ktorým zrušila rozhodnutie o schválení privatizačného projetku podniku Nafta, štátny podnik so sídlom Gbely, v časti trvalej majetkovej (konečnej) účasti štátu a zároveň rozhodla o predaji 1 483 011 kusov akcií spoločnosti NAFTA a.s. so sídlom Gbely v prospech Slovenskeho plynárenského priemyslu, štátny podnik so sídlom v Bratislave za kúpnu cenu 1 112 258 250 Sk.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 17. marca 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR