Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 22. marca 2000
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 89. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie sú prítomní: minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš /ZPC/, minister životného prostredia SR László Miklós /ZPC/, ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová /ZPC/, minister zdravotníctva SR Tibor Šagát, minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne zaradené:

Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o kultúrnej, vzdelávacej a vedeckej spolupráci.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Z programu boli odložené:

Správa o plnení Projektu realizácie Zámerov na riešenie makroekonomickej nerovnováhy a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky za rok 1999.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

Koncepcia decentralizácie a modernizácie verejnej správy.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

* * * * *

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predmetom navrhovanej novelizácie je predovšetkým spriechodnenie a zefektívnenie konkurzného konania čo sa prejaví na jednej strane uspokojením pohľadávok veriteľov a na strane druhej pozitívnym vplyvom na ekonomiku v dôsledku riešenia situácie podnikov v úpadku a reštrukturalizácie portfólia bánk.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa Zákonník práce.
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa Zákonník práce upresňuje postup správcu konkurznej podstaty pri realizácii hromadného prepúšťania v nadväznosti na návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, ktorého účelom je reštrukturalizácia podnikovej sféry.
Návrh predložil ministrer práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 310/1993 Z.z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov.
Zámerom predkladaného návrhu zákona je upraviť zdaňovacie obdobia platiteľa spotrebnej dane z piva, na ktorého bol vyhlásený konkurz alebo ktorému bolo povolené vyrovnanie tak, aby nadväzoval na návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a úprava núteného predaja v rámci daňovej, súdnej exekúcie a pri realizácii záložného práva. Cieľom navrhovaného riešenia je jednoznačne oddeliť aj z daňového hľadiska obdobie pred vyhlásením konkurzu alebo povolením vyrovnania.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 309/1993 Z.z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov.
Zámerom predkladaného návrhu zákona je upraviť zdaňovacie obdobia platiteľa spotrebnej dane z vína, na ktorého bol vyhlásený konkurz alebo ktorému bolo povolené vyrovnanie tak, aby nadväzoval na návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a úprava núteného predaja v rámci daňovej, súdnej exekúcie a pri realizácii záložného práva. Cieľom navrhovaného riešenia je jednoznačne oddeliť aj z daňového hľadiska obdobie pred vyhlásením konkurzu alebo povolením vyrovnania.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákonNRSR č. 312/1993 Z.z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskoršíchpredpisov.
Zámerom predkladaného návrhu zákona je upraviť zdaňovacie obdobia platiteľa spotrebnej dane z tabaku a tabakových výrobkov, na ktorého bol vyhlásený konkurz alebo ktorému bolo povolené vyrovnanie tak, aby nadväzoval na návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a úprava núteného predaja v rámci daňovej, súdnej exekúcie a pri realizácii záložného práva. Cieľom navrhovaného riešenia je jednoznačne oddeliť aj z daňového hľadiska obdobie pred vyhlásením konkurzu alebo povolením vyrovnania.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov.
Prerokovaný návrh novely zákona reaguje v oblasti majetkových daní na Program reštrukturalizácie podnikového sektora. Návrh rieši určenie základu dane pri prevodoch nehnuteľností v konkurznom konaní a v rámci toho špeciálne pri predaji podniku alebo jeho časti. Realizácia navrhovaných zmien nebude mať vplyv na príjmy štátneho rozpočtu.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Návrhom predloženého zákona sa sleduje úprava výkonu správy daní v konkurznom konaní a vyrovnacom konaní. Zámerom novely zákona je upraviť postup správcov dane v konkurznom konaní a vyrovnacom konaní tak, aby bol zabezpečený jeho jednotný priebeh.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 316/1993 Z.z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov.
Zámerom predkladaného návrhu zákona je upraviť zdaňovacie obdobie platiteľa spotrebnej dane z uhľovodíkových palív a mazív, na ktorého bol vyhlásený konkurz alebo ktorému bolo povolené vyrovnanie tak, aby nadväzoval na návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a úprava núteného predaja v rámci daňovej, súdnej exekúcie a pri realizácii záložného práva. Cieľom navrhovaného rišenia je jednoznačne oddeliť aj z daňového hľadiska obdobie pred vyhlásením konkurzu alebo povolením vyrovania.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 229/1995 Z.z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov.
Zámerom predkladaného návrhu zákona je upraviť zdaňovacie obdobie platiteľa spotrebnej dane z liehu, na ktorého bol vyhlásený konkurz, alebo ktorému bolo povolené vyrovnanie v nadväznosti na návrh novely zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov. Cieľom navrhovaného riešenia je jednoznačne oddeliť aj z daňového hľadiska obdobie pred vyhlásením konkurzu alebo povolením vyrovnania.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Zámerom predkladaného návrhu zákona je v nadväznosti na novelu zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov doplniť zákon o dani z pridanej hodnoty o spôsobe uplatňovania dane napr. pri nadobudnutí podniku alebo jeho časti predaného v konkurze, upraviť zdaňovacie odbobia platiteľa dane z pridanej hodnoty, na ktorého bol vyhlásený konkurz alebo ktorému bolo povolené vyrovnanie. Vyhlásením konkurzu alebo povolením vyrovnania sa končí prebiehajúce zdaňovacie obdobie platiteľa dane z pridanej hodnoty a súčasne začína plynúť nové zdaňovacie obdobie. Cieľom navrhovaného riešenia je jednoznačne oddeliť aj z daňového hľadiska obdobie pred vyhlásením konkurzu alebo povolením vyrovnania od obdobia po vyhlásení konkurzu alebo povolenia vyrovnania. Prijatie navrhovanej novely nebude mať dopad na štátny rozpočet.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 180/1996 Z.z. Colný zákon v znení neskorších predpisov.
Uvedený návrh zákona reaguje na praktické skúsenosti z aplikácie zákona NR SR č. 180/1996 Z.z. Colný zákon v znení neskorších predpisov, na potrebu aproximácie colného práva s colným právom Európskej únie. V uvedenom návrhu zákona sú premietnuté aj niektoré ustanovenia v súčasnosti pripravovaného návrhu novely zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
Zákonom sa navrhuje úprava ustanovenia § 79a ods. 3 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov v nadväznosti na úpravu návrhu zákona o konkurze a vyrovnaní, ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Vláda SR poverila predsedu vlády predložiť vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov predsedovi NR SR na ďalšie ústavné konanie.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 280/1997 Z.z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni.
Uvedený návrh zákona bol vypracovaný ako súčasť návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
Účelom návrhu zákona je zabezpečiť súlad zákona NR SR č. 387/1996 Z.z. o zamestanosti v znení neskorších predpisov s pravidlami uspokojovania pohľadávok v konkurznom konaní a vo vyrovnacom konaní, navrhovanými v návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov. Navrhovaná úprava predpokladá odstránenie nejasností, ktoré spôsobovali zdržania v procese vyrovnania pohľadávok jednotlivých veriteľov z dôvodu, že nebolo možné jednoznačne určiť sumu pohľadávok proti podstate v konkurze a prednostných pohľadávok vo vyrovnaní.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 274/1994 Z.z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na novelizáciu zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Národný program pre prijatie acquis communautaire 2000.
Národný program definuje zodpovednosť vlády Slovenskej republiky za záväzky prijaté na plnenie priorít obsiahnutých v dokumente Komisie Partnerstvo pre vstup a za celkovú realizáciu kritérií na vstup do Únie. Národný program je zároveň indikátorom plnenia Programového vyhlásenia vlády z decembra 1998 v oblasti zahraničnej politiky Slovenska.
Program predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh negociačnej pozície SR v kapitole Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP). Návrh pozície obsahuje zhrnutie foriem participácie SR na spolupráci v oblasti SZBP v rozsahu, ktorý jej umožňuje štatút asociovanej krajiny. SR vyjadruje záväzok, že odo dňa vstupu do EÚ sa bude plnohodnotne podieľať na príprave, schvaľovaní a implementácii všetkých nástrojov SZBP, ktoré definuje Zmluva o EÚ. Pri vstupe do EÚ prinesie Slovensko svoju vnútornú stabilitu, jednoznačnú zahraničnopolitickú orientáciu, priateľské a urovnané vzťahy so susedskými krajinami a aktívne pôsobenie v rámci medzinárodných a regionálnych zoskupení.
Návrh predložili podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh negociačnej pozície SR v kapitole Vonkajšie vzťahy. Návrh pozície obsahuje charakteristiku obchodnej politiky SR a rozvoj ekonomických vzťahov SR s tretími krajinami v súlade s princípmi a prioritami stanovenými Svetovou obchodnou organizáciou. Z hľadiska inštitucionálneho zabezpečenia implementácie a presadzovania acquis nie je potrebné v rámci tejto kapitoly budovať nové inštiúcie. Acquis v oblasti vonkajších vzťahov pozostáva hlavne z legislatívy, ktorá je priamo záväzná pre členské krajiny EÚ a nevyžaduje transpozíciu do národného práva. Plné prevzatie acquis bude preto možné až vstupom SR do EÚ.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík, minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh negociačnej pozície SR v kapitole Hospodárska súťaž. Návrh pozície obsahuje stručnú charakteristiku o implementácii zákona o ochrane hospodárskej súťaže, ktorý nie v plnom rozsahu v súlade s legislatívou EÚ. Nový zákon o ochrane hospodárskej súťaže, ktorý bude plne kompatibilný s právom EÚ nadobudne účinnosť od 1. januára 2001. Zákon o štátnej pomoci je čiastočne kompatibilný s právom EÚ. V pozícii SR deklaruje, že novelu zákona o štátnej pomoci, plne kompatibilnú s právom EÚ, vypracuje MF SR v roku 2001. Novela nadobudne účinnosť 1. januára 2002.
Návrh predložili podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík, minister zahraničných vecí SR Edard Kukan a predseda Protimonopolného úradu Peter Nižňanský.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh negociačnej pozície SR v kapitole Malé a stredné podnikanie. Návrh pozície obsahuje stručnú charakteristiku vplyvu zákona o štátnej moci na úroveň poskytovania štátnej pomoci pre MSP v kontexte rekategorizácie malého a stredného podnikania a podiel MSP na HDP, zamestnanosti, exporte a importe. Ďalej obsahuje informácie o upravení daňového zaťaženia podnikateľských subjektov, základnom inštituciálnom rámci v SR pre podporu MSP a je v nej vyjadrený záväzok Slovenskej republiky - ďalej pokračovať v podpore rozvoja MSP.
Návrh predložili podpredseda vlády SR pre európsku integráciu, Pavol Hamžík, minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh negociačnej pozície SR v kapitole Vzdelávanie, odborná príprava a mládež. Návrh pozície obsahuje prehľad základnej legislatívy v oblasti vzdelávania a informuje o ďalších legislatívnych krokoch zameraných na plnú harmonizáciu s acquis (prijatie nového zákona o vysokých školách a nového zákona o výchove a vzdelávaní). Ďalej obsahuje informácie o záujme SR na plnej účasti na programoch novej generácie Sokrates II, Leonardo da Vinci II a Mládež pre Európu III. Slovenská republika podniká všetky kroky k tomu, aby jej úsilie bolo úspešne zavŕšené podpisom nového rozhodnutia Asociačnej rady EÚ/SR, ktoré formálne otvorí vstup do týchto programov. Návrh predložili podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík, minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh negociačnej pozície SR v kapitole Veda a výskum. Návrh pozície obsahuje konštatovanie, že podmienky v oblasti vedy a výskumu v SR sú plne konformné s acquis, čo je potvrdené jej plným členstvom v Piatom rámcovom programe pre výskum a technický rozvoj. Navyše informuje o zámere Slovenskej republiky prijať v súlade s acquis a s účinnosťou od 1. januára 2001 zákon o vede a technike, zákon o Agentúre pre podporu vedy a techniky a zákon o Slovenskej akadémii vied.
Návrh predložili podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík, minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh negociačnej pozície SR v kapitole Kultúra a audiovizuálna politika. Návrh pozície obsahuje stručnú charakteristiku nového zákona o vysielaní a retransmisii. Ďalej obsahuje informácie o vstupe SR do programu Kultúra 2000 a MEDIA III, ktorý nahradí všetky doteraz platné programy v oblasti kultúry, pričom sústreďuje svoju pozornosť na prípravu vstupu do tohoto programu hneď po jeho otvorení. V inštitucionálnej oblasti sa návrh pozičného dokumentu zameriava na pôsobnosť a úlohy Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie.
Návrh predložili podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík, minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh negociačnej pozície SR v kapitole Štatistika. V predkladanom návrhu sa Slovenská republika zaväzuje akceptovať acquis v kapitole Štatistika a k referenčnému dátumu vstupu SR do EÚ k 1. januáru 2004 je pripravená acquis v tejto oblasti v plnom rozsahu implementovať.
Návrh predložili podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík, minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a predseda Štatistického úradu SR Peter Mach.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o činnosti súkromných bezpečnostných služieb za rok 1999. V správe sa konštatuje, že aj naďalej je záujem právnických a fyzických osôb o tento druh podnikania. Počet zamestnancov súkromných bezpečnostných služieb ku koncu roka 1999 dosiahol viac než 17 tisíc. Súčasne sa zefektívnil výkon štátneho dozoru vykonávaný Ministerstvom vnútra SR v súkromných bezpečnostných službách. Podstatnou mierou sa zvýšil počet osôb, ktorým zamestnanci súkromných bezpečnostných služieb obmedzili osobnú slobodu pri páchaní trestnej činnosti. Tým sa aj súkromné bezpečnostné služby podieľajú na eliminovaní protispoločenskej činnosti. Správu predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 2000. Vláda SR navrhla spolu so svojim stanoviskom predložiť tento materiál na rokovanie Národnej rady SR.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na predkladanie a zverejňovanie informatívnych materiálov na rokovanie vlády elektronickou formou.
Návrh predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth.

Vláda SR prerokovala a schválila Dodatok č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2000.
Dodatok predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na rokovaní Spoločného výboru Slovenskej republiky a Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) pre hodnotenie programu Partneri v transformácii (PIT) v Paríži dňa 4. 4. 2000, ktorú povedie podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš. Vláda SR vzala na vedomie uvedenú správu s cieľom realizovať jednu z hlavných priorít slovenskej zahraničnej politiky, ktorá je súčasťou procesu integrácie Slovenskej republiky do európskych, transatlantických a vyspelých svetových hospodárskych štruktúr.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o kultúrnej, vzdelávacej a vedeckej spolupráci.
V dohode sa deklaruje jednoznačná vôľa rozvíjať spoluprácu vyplývajúcu z priameho susedstva, jazykovej a kultúrnej príbuznosti. Táto Dohoda zodpovedá zásadám zahraničnej politiky Slovenskej republiky a je v súlade s právnym poriadkom SR a všeobecne uznávanými zásadami medzinárodného práva. Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 22. marca 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR