Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 29. marca 2000
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 91. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie sú prítomní: minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš, minister zdravotníctva SR Tibor Šagát, minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne doplnené tieto body:

Návrh na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Návrh na zmenu vo funkcii štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach.
Predkladajú: minister vnútra SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o cezhraničnej spolupráci.
Predkladajú: minister vnútra SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti.
Predkladajú: minister vnútra SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 363 zo dňa 26. mája 1998, ktorým vláda Slovenskej republiky súhlasí s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení.
Predkladajú: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
             a minister zahraničných vecí SR

Z programu boli odložené tieto body:

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky /D. Fedoročka, R. Kováča/ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

Návrh na schválenie Príspevkového programu ŠTART 2000.

Návrh nariadenia vlády SR o programoch rozvoja bývania.

* * * * *

Vláda SR prerokovala a v zmysle pripomienok Legislatívnej rady vlády SR vyjadrila súhlas s Návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky /V. Maňku, L. Orosza, Ľ. Andrassyho, V. Faiča/ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Občiansky zákonník a Obchodný zákonník s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády.
Zámerom návrhu zákona je predovšetkým zabrániť uzatváraniu zmlúv, ktoré sú pre podnikateľa nevýhodné a ktorými sa súčasne poškodzujú minoritní akcionári alebo spoločníci, ale aj ďalší obchodní partneri.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a v zmysle pripomienok Legislatívnej rady vlády SR vyjadrila súhlas s Návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky / L. Orosza, P. Kresáka, Ľ. Andrassyho/ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov.
Zámerom návrhu, ktorý vychádza zo zovšeobecnenia doterajších skúseností, z aplikácie tohto zákona pri rozhodovacej a inej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky, je zefektívniť a skvalitniť činnosť Ústavného súdu SR.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a v zmysle pripomienok Legislatívnej rady vlády SR vyjadrila súhlas s Návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky /Ľ. Andrassyho, Š. Rusnáka, M. Ištvána a i./ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 372/1999 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2000.
Predložený poslanecký návrh sleduje okrem iného aj rozšírenie pojmu -vhodné zamestnanie- pre dlhodobo nezamestnaného občana, o zamestnanie sprostredkované na kratší čas, ako určený týždenný pracovný čas.
Návrh predložil minister práce sociálnych vecí a rodiny Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s Návrhom poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Palka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov v intenciách stanoviska predkladateľa.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s Návrhom poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Muránskeho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z.z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a schválila v zmysle stanoviska Legislatívnej rady vlády a pripomienok prednesených na rokovaní Návrh zákona o zaobchádzaní s prekurzormi omamných látok a psychotropných látok a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
K vypracovaniu tejto špeciálnej legislatívy zaväzujú Slovenskú republiku medzinárodné dohovory, ako je Asociačná dohoda o pridružení Slovenskej republiky k Európskej únii, Dohovory OSN o omamných a psychotropných látkach z roku 1961, 1971 a 1988 a taktiež skutočnosť, že Slovenská republika nemá doposiaľ doriešenú problematiku prekurzorov.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 383/1997 Z.z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 283/1997 Z.z. o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Základným cieľom návrhu zákona je rozšíriť ochranu poskytovanú platným zákonom vo väzbe na rozvoj digitálnych informačných technológií a databáz.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o odovzdávaní a prijímaní vlastných štátnych občanov, ktorých vstup alebo pobyt na území druhého štátu je protiprávny. Navrhovaná dohoda je svojim obsahom štandardnou readmisnou dohodou, ktoré Slovenská republika v súčasnej dobe uzatvára so všetkými štátmi Európy, upravujúc odovzdávanie a preberanie vlastných štátnych občanov.
Návrh predložili minister vnútra SR Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou o zabránení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku vzťahujúcej sa na dane z príjmov a z majetku podľa predloženého návrhu. Cieľom zmluvy je vytvoriť právny priestor pre rozvoj všestranných a vzájomne výhodných hospodárskych vzťahov. Vylúčenie medzinárodného dvojitého zdanenia môže byť riešené len uzatvorením medzinárodnej zmluvy a vzájomnou koordináciou daňových vzťahov. Uzatvorením zmluvy bude právo na daň objektívne rozdelené medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou.
Návrh predložili ministerka financií SR Brigita Schmögnerová a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o rozpracovaní Akčného programu Medzinárodnej konferencie OSN o populácii a rozvoji (Káhira 1994) a Kľúčových opatrení pre ďalšiu implementáciu Akčného programu Káhirskej konferencie prijatých 21. Osobitným zasadnutím Valného zhromaždenia OSN v dňoch 30.6 - 2.7.1999 v New Yorku.
Správu predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh postupu na zriadenie efektívneho zastupiteľského úradu SR v Rige s pôsobnosťou pre Lotyšskú republiku, Estónsku republiku a Litovskú republiku.
Rozhodnuté bolo vzhľadom na rastúci význam regiónu severnej Európy a spolupráce krajín susediacich s Baltickým morom, napredovanie Lotyšskej republiky v integračnej, ale aj hospodárskej oblasti, blízkosť vnútropolitických i ekonomických problémov so SR, geografické umiestnenie v strede pobaltských republík atď.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Návrh mechanizmu na čiastočnú alebo úplnú úhradu daňových nedoplatkov dlhopismi Fondu národného majetku Slovenskej republiky.
Čiastočné alebo úplné vyrovnanie daňových nedoplatkov dlhopismi sa navrhuje na daniach daňovej sústavy platnej do 31.12.1992 a na daniach daňovej sústavy platnej od 1.1. 1993, ale len tých, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, a nie na tzv. podielových daniach, ktoré sa delia medzi štátny rozpočet a obec, prípadne štátny fond a obec. Pri spotrebných daniach sa navrhuje čiastočná, alebo úplná úhrada daňových nedoplatkov len v tom prípade, ak zanikol nárok na vrátenie tejto dane.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmőgnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh riešenia súčasného deficitu vína v Slovenskej republike.
Vláda SR uložila ministerke financií vyhlásiť dočasnú úpravu colnej sadzby vo výške 25% na dovoz červeného vína do SR (HS ex 2204 29) pri stanovenej colnej kvóte 90 000 hl v nádobách nad 2 l nariadením vlády Slovenskej republiky o zmene colného sadzobníka odo dňa vyhlásenia do 31.12.2000.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala Návrh na zmenu zástupcov splnomocnencov vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Maďarskou republikou a Ukrajinou a na vymenovanie členov do Slovensko - maďarskej komisie pre hraničné vody.
Vláda SR odvolala Ing. Štefana Borušoviča z funkcie zástupcu splnomocnenca vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Maďarskou republikou a Ing. Františka Dohnálika z funkcie zástupcu splnomocnenca vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Ukrajinou. Zároveň vláda SR vymenovala Ing. Mariána Supeka, riaditeľa odboru vodných tokov vodohospodárskej sekcie Ministerstva pôdohospodárstva SR za zástupcu splnomocnenca vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Maďarskou republikou a súčasne aj za zástupcu splnomocnenca vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Ukrajinou. Ďalej vláda SR menovala Ing. Gabriela Jenčíka, pracovníka vodohospodárskej sekcie Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ing. Ladislava Podkonického, technicko-prevádzkového riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Banská Štiavnica za členov Slovensko-maďarskej komisie pre hraničné vody.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom účasti delegácie Slovenskej republiky na 10. Kongrese OSN o prevencii kriminality a zaobchádzaní s odsúdenými, ktorý sa bude konať vo Viedni, v termíne 10. - 17. apríla 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zmenu uznesenie vlády SR č. 400 z 9. júna 1998 v bodoch B. a C. k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Iránskej islamskej republiky o leteckých dopravných službách.
Vláda SR súhlasila s predmetným návrhom a zároveň splnomocnila ministra zahraničných vecí SR a ako alternátov ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a veľvyslanca SR v Iráne na podpis dohody.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko a spolupodpísal minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o pôsobení príslušníkov Armády SR v jednotkách mierových síl a v monitorovacích misiách OSN a OBSE za rok 1999.
Konštatovala, že základné zámery Slovenskej republiky v oblasti podpory mierových iniciatív medzinárodného spoločenstva boli splnené.
Správu predložil minister obrany SR Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na prevzatie štátnej záruky za úvery Slovenským elektrárňam, a.s., ktoré budú použité v roku 2000.
Realizovanie úverových transakcií by výraznou mierou posilnilo finančnú stabilitu Slovenských elektrární, a.s, čím by sa napomohlo odvrátiť reálne riziko platobnej neschopnosti Slovenských elektrární, a.s..
Materiál je dôverný.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o výsledkoch činnosti Úradu jadrového dozoru SR a bezpečnosti jadrových zariadení v Slovenskej republike za rok 1999.
Na základe výsledkov štátneho odborného dozoru vláda konštatovala, že prevádzka jadrových zriadení v SR bola v roku 1999 na požadovanej bezpečnostnej úrovni.
Správu predložil predseda Úradu jadrového dozoru SR Miroslav Lipár.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na ďalší postup prípravy Slovenskej republiky na členstvo v NATO vo vojenskej a obrannej oblasti.
Materiál je dôverný.
Návrh predložil minister obrany SR Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.
Vláda SR odvolala Ing. Ľudovíta Macháčka z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR dňom 31. marca 2000.
Dôvodom na odvolanie Ing. Ľudovíta Macháčka z funkcie je fakt, aže 15. marca 2000 požiadal prezident SR R. Schuster listom o uvoľnenie štátneho tajomníka Ing. Ľudovíta Macháčka pre výkon funkcie vedúceho Kancelárie prezidenta SR ku dňu 1.4.2000.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zmenu vo funkcii štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva SR.
Vláda SR odvolala Ing. Viktora Mészárosa z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva SR Vláda SR vymenovala Ing. Ladislava Könözsiho do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva SR.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a súhlasí s Návrhom na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach.
Návrh predložili minister vnútra SR Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a súhlasí s Návrhom na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o cezhraničnej spolupráci.
Návrh predložili minister vnútra SR Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a súhlasí s Návrhom na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti.
Návrh predložili minister vnútra SR Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a súhlasí s Návrhom na zmenu uznesenia vlády SR č. 363 zo dňa 26. mája 1998, ktorým vláda Slovenskej republiky súhlasí s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení.
Uznesením vlády SR č. 363 zo dňa 26. mája 1998 vláda vyslovila súhlas s uzavretím zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení. V bode B bolo odporučené predsedovi vlády, poverenému výkonom niektorých právomocí prezidenta SR, splnomocniť na podpis zmluvy s výhradou jej ratifikácie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V bode B.1. vláda SR odporučila splnomocniť na podpis zmluvy s výhradou ratifikácie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Pretože zmluva je na obidvoch stranách pripravená na podpis a ukrajinská strana navrhuje jej podpísanie pri príležitosti oficiálnej návštevy predsedu kabinetu ministrov Ukrajiny V. Juščenka v SR, navrhuje sa, aby zmluvu za Slovenskú republiku podpísal predseda vlády SR a ako alternát minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo minister zahraničných vecí SR.
Návrh predložili minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Informačný materiál k predikcii dopytu po stavebných prácach v roku 2000.
Informáciu predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja István Harna.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy ministra zahraničných vecí SR E. Kukana a ministra hospodárstva SR Ľ. Haracha v krajinách južného Kaukazu (Azerbajdžan, Arménsko, Gruzínsko) v dňoch 31. 1. - 4. 2. 2000.
Informáciu predložili minister zahraničných vecí Eduard Kukan a minister hospodárstva Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Štatistickú správu o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v roku 1999 a prognóza vývoja na 1. polrok 2000.
Podľa Štatistického úradu SR sa v I. polroku 2000 očakáva rast hrubého domáceho produktu v stálych cenách o 1,8 % a miera inflácie v júni 2000 oproti júnu 1999 sa predpokladá vo výške 16,1%. Počet nezamestnaných podľa metodiky výberového zisťovania pracovných síl by mal v priemere za I. polrok 2000 medziročne vzrásť o 14,4 % na 452 tis. osôb pri miere nezamestnanosti 17,6 %.
Informáciu predložil predseda Štatistického úradu SR Peter Mach.

Vláda SR prerokovala Správu o činnosti Protimonopolného úradu SR za rok 1999 a zobrala na vedomie postup Protimonopolného úradu SR pri posudzovaní protisúťažných praktík podnikateľov, posudzovaní koncentrácií, ako aj aktivity úradu pri vytváraní podmienok pre pôsobenie konkurencie.
Informáciu predložil predseda Protimonopolného úradu SR Peter Nižňanský.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Informáciu o aktivitách Slovenskej republiky v rámci paktu stability pre juhovýchodnú Európu.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Priebežnú správu o postupe prác pri príprave sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001.
Predložená správa informuje o postupe prác v roku 1999 na príprave tejto významnej štatistickej akcii. Realizácia sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 bola schválená zákonom č. 165/1998 Z.z.. Sčítanie je súčasťou celosvetového sčítania obyvateľov, ktoré sa uskutoční v období okolo roku 2000. Správu predložil predseda Štatistického úradu SR Peter Mach.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch návštevy štátneho tajomníka MZV SR J. Chleba v Angolskej republike v dňoch 21. - 22. 2. 2000 a v Zimbabwskej republike v dňoch 23. - 24. 2. 2000.
Vláda konštatovala, že návštevy v obidvoch krajinách priniesli významný impulz k rozvoju dvojstranných vzťahov medzi SR a navštívenými krajinami.
Predmetom rokovaní štátneho tajomníka MZV SR J. Chleba bola, okrem posúdenia dvojstranných a viacstranných otázok, aj podpora kandidatúre Slovenskej republiky na post nestáleho člena BR OSN v rokoch 2006 - 2007.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy ministra zahraničných vecí SR E. Kukana v Alžírskej demokratickej a ľudovej republike v dňoch 4. - 5. marca 2000.
Vláda SR konštatovala, že návšteva priniesla významný impulz k rozvoju ďalších vzťahov s Alžírskom, ktoré je jedným z dôležitých partnerov SR v oblasti Stredozemného mora a severnej Afriky. Alžírsko má významné postavenie v regióne, je predsedníckou krajinou v Organizácii africkej jednoty. Predmetom rokovaní ministra zahraničných vecí E. Kukana bola, okrem posúdenia bilaterálnych a multilaterálnych otázok, aj podpora kandidatúre SR na miesto nestáleho člena BR OSN v rokoch 2006-2007.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Informáciu o postupe prác na dotesňovaní plavebných komôr vodného diela Gabčíkovo.
Informácia bola vypracovaná potom, čo boli skončené práce I. etapy dotesnenia a preskúmaná účinnosť dotesňovacích prác. Z vykonaných meraní vyplýva, že obidve komory boli čiastočne utesnené a dotesnenie sa pozitívne prejavilo predovšetkým v ľavej komore. Momentálne sú obidve komory dotesnené na rovnakú mieru a môžu byť rovnako používané. Významným poznatkom je, že zvolenou technológiou je možné dotesniť plavebné komory bez prerušenia ich prevádzky. Práce budú pokračovať II. etapou a cieľom je dosiahnuť ich dotesnenie tak, aby bolo možné pristúpiť k vyčerpaniu každej komory osobitne a za sucha dotesniť lokálne netesnosti.
Informáciu predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Informáciu o využití prostriedkov na aktívnu politiku trhu práce v rokoch 1993 až 1999.
Predmetný materiál dáva základnú informáciu o efektívnosti a účinnosti vynakladania finančných prostriedkov Národného úradu práce na realizáciu aktívnej politiky trhu práce. Zároveň poukazuje na rizikové činitele, ktoré počas sledovaného obdobia nepriaznivo ovplyvnili efektívnosť a účinnosť vybraných nástrojov aktívnej politiky trhu práce.
Nadväzne na prezentované výsledky o účelnosti a efektívnosti používania nástrojov aktívnej politiky trhu práce, tento materiál v závere navrhuje využiť výsledky a poznatky z tejto informácie v rámci prác na analýze zákona o zamestnanosti.
Informáciu predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy ministra zahraničných vecí Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Robina Cooka v Slovenskej €republike 6. marca 2000.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR rokovala a prerušila rokovanie o Rozhodujúcich problémových okruhoch spracovania návrhu štátneho rozpočtu na rok 2001.
Materiál predložila ministerka financií SR Brigita Schmőgnerová.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 29. marca 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR