Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 5. apríla 2000
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 92. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie sú prítomní: podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš /ZPC/, minister vnútra SR Ladislav Pittner /ZPC/.
Neprítomného ministra zastupuje štátny tajomník.

Do programu boli dodatočne doplnené tieto body:

Súhrnná správa o realizácii úloh Národného programu boja proti drogám za r. 1999 a aktualizácia na r. 2000.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pál Csáky

Správa o plnení Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000 za obdobie od 1. januára do 31. marca 2000.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ľ. Fogaš

Správa o činnosti Centrálnej prekladateľskej jednotky a návrh ďalšieho financovania prekladov v rokoch 2000 - 2003.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ľ. Fogaš

Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov vo výške 137€009 tis. Sk zo Všeobecnej pokladničnej správy z výnosov lotérií a iných podobných hier účelovo určených pre zdravotníctvo na rok 2000.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Správa o činnosti agenta pre zastupovanie SR v konaní pred Európskou komisiou pre ľudské práva a Európskym súdom pre ľudské práva od marca 1999.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Informácia o spôsobe splnenia úlohy C.7 uznesenia vlády SR č.985/1999.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na prijatie oficiálnej návštevy predsedu vlády Španielskeho kráľovstva José Maríu Aznara v Slovenskej republike v dňoch 10. - 11. 4. 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na organizovanie ústredných osláv pri príležitosti 55. výročia ukončenia II. svetovej vojny a Dňa víťazstva nad fašizmom a ich organizačného a finančného zabezpečenia, konaných v hlavnom meste SR v Bratislave.
Predkladá: minister obrany SR

Z programu boli odložené:

Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Návrh predložila ministerka financií SR.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 283/1995 Z.z. o utečencoch.
Návrh predložil minister vnútra SR.

* * * * *

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy podpredsedu vlády SR pre legislatívu Ľubomíra Fogaša v Českej republike v dňoch 17. - 18. 2. 2000.
Správu predložil podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na uzavretie Dohody medzi vládou SR a ČR o spolupráci v oblasti legislatívy a harmonizácie právnych poriadkov s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie.
Vláda SR splnomocnila podpredsedu vlády SR pre legislatívu Ľubomíra Fogaša na podpísanie dohody a vykonávacích protokolov k nej za vládu Slovenskej republiky.
Návrh predložili podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Správu o plnení plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2000 za obdobie od 1. januára do 31. marca 2000.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš.

Vláda SR prerokovala a schválila Správu o činnosti Centrálnej prekladateľskej jednotky a návrh ďalšieho financovania prekladov v rokoch 2000 - 2003.
Správa o činnosti Centrálnej prekladateľskej jednotky a návrh ďalšieho financovania prekladov acquis communautaire v rokoch 2000 - 2003 sa predkladá vláde SR na základe Plánu práce SR na rok 2000 schváleného uznesením číslo 47 z 26. januára 2000.
Zabezpečenie prekladu acquis communautaire je jednou zo základných podmienok pre ďalší pokrok v harmonizácii práva SR s európskym právom. Zároveň preklady acquis predstavujú súčasť celkovej prípravy SR na členstvo v EÚ. Preto bolo potrebné vytvoriť ďalšie personálne, materiálne a finančné predpoklady pre splnenie úloh SR v tejto oblasti, čo bolo vyjadrené v návrhu ďalšieho financovania prekladateľského procesu do roku 2003, kedy sa predpokladá ukončenie prekladov celého európskeho práva, publikovaného v Úradnom vestníku ES.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš.

Vláda SR prerokovala a schválila Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykoch členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s Návrhom skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona o prostriedkoch verejných informácií.
Návrh zákona nie je v úplnom rozsahu spracovaný v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Aplikácia zákona v spoločenskej činnosti na jednej strane pre jeho tvrdosť, na druhej strane pre nedoriešenie problematiky postavenia novinárov, by viedla k permanentnej diskusii o hodnovernosti získaných údajov.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 153/1993 Z.z. o Štátnom fonde cestného hospodárstva v znení neskorších predpisov - Nové znenie.
Hlavným zámerom tohoto návrhu je stabilizovať zvýšený objem finančných prostriedkov z výnosov spotrebnej dane a cestnej dane na rozvoj diaľnic a ciest, čím sa vytvoria predpoklady pre skvalitňovanie podmienok cestnej premávky a zlepší sa ochrana životného prostredia pred negatívnymi účinkami motorizmu. Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na prevzatie štátnej záruky za úver pre Železnice SR poskytnutého European Investment Bank podľa predloženej dokumentácie za účelom financovania investičných záväzkov Železníc SR z minulých období vo výške 20 mil. EUR.
Vláda vyjadrila súhlas s navrhnutými zmenami úverových podmienok podľa návrhov Zmluvy o úvere a Zmluvy o záruke a odškodnení, v znení prípadných zmien schválených splnomocneným signatárom Zmluvy o záruke a odškodnení. Vláda SR splnomocnila ministerku financií a ako alternátov každého zo štátnych tajomníkov MF SR na podpísanie a uložila podpísať Zmluvu o záruke a odškodnení na bankový úver vo výške 20 mil. EUR pre Železnice Slovenskej republiky podľa návrhov Zmluvy o úvere a odškodnení, v znení prípadných zmien schválených splnomocneným signatárom Zmluvy o záruke a odškodnení.
Vláda zároveň uložila ministrovi zahraničných vecí a ako alternátovi každému zo štátnych tajomníkov MZV SR vystaviť splnomocnenie /Power of Attorney/ pre ministerku financií a ako alternáta každého štátneho tajomníka MF SR na podpísanie Zmluvy o záruke a odškodnení, pokiaľ toto bude zo strany bánk požadované.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na prijatie oficiálnej návštevy predsedu vlády Španielskeho kráľovstva José Maríu Aznara v Slovenskej republike v dňoch 10. - 11. apríla 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 58. zasadnutí Dunajskej komisie /Budapešť, 10. - 14. apríla 2000/.
Na zasadnutí Dunajskej komisie bude prerokovaný široký okruh odborných otázok plavebného, hydrotechnického, právneho a finančného charakteru. Bude sa zaoberať podmienkami znovuotvorenia plavby na juhoslovanskom úseku Dunaja, kde v oblasti Nového Sadu je zrútenými mostami zablokovaná plavebná dráha. Riešenie týchto problémov smeruje k vytváraniu priaznivých podmienok pre medzinárodnú plavbu na Dunaji.
Návrh predložili minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o súčasnom stave prípravy systému štátnej pokladnice a návrh ďalšieho postupu jej budovania.
Obsahom tejto správy je sumarizácia doterajších aktivít vykonaných v procese prípravy systému štátnej pokladnice a návrh ďalšieho postupu s definovaním časového rámca.
V súvislosti s prístupovým procesom do Európskej únie Slovenská republika akceptovala úlohu pripraviť a zaviesť systém štátnej pokladnice, ako nový systémový prvok v rozpočtovom hospodárení štátu. Stratégia budovania štátnej pokladnice, vytvorí modifikovaný koncepčný rámec riešenia tejto úlohy s dôrazom na zásadu účelnosti a maximálnej hospodárnosti navrhovaného riešenia.
Správu predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone NR SR o štátnom rozpočte na rok 2000 v kapitole "Všeobecná pokladničná správa - Rezerva na projekty riešenia problémov rómskej komunity" na 42 projektov v celkovej sume 8 473 250 Sk a v kapitole "Všeobecná pokladničná správa - Sociálne kultúrne potreby rómskej komunity" na 14 projektov v celkovej sume 1 583 900 Sk.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o priebehu realizácie podporných finančných programov pre malé a stredné podnikanie za II. polrok 1999.
Celkovo bola za II. polrok 1999 realizovaná štátna podpora malého a stredného podnikania vo výške poskytnutých úverov 449,37 mil. Sk, v rámci zahraničných úverových liniek vo výške poskytnutých úverov 787,9 mil. Sk, vo výške poskytnutných záruk na úvery 25,87 mil. Sk, v poskytnutí nenávratných príspevkov na úhradu časti úrokov vo výške 22,23 mil. Sk a v objeme kapitálového vstupu do spoločnosti vo výške 4,9 mil. Sk.
Správu predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zmenu štatútu splnomocnenca na ochranu osobných údajov v informačných systémoch.
Návrh predložili vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth a splnomocnenec vlády SR na ochranu osobných údajov v informačných systémoch Pavol Husár.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh Projektov na kultúrne aktivity - rok 2000.
Vláda SR schválila uvoľnenie finančných prostriedkov pre kapitolu Ministerstva kultúry SR a ďalšie kultúrne inštitúcie na financovanie Projektov na kultúrne aktivity v roku 2000 presunom finančných prostriedkov z výnosov lotérií a iných hier účelovo viazaných v rozpočtovej kapitole Všeobecnej pokladničnej správy pre Ministerstvo kultúry SR.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Súhrnnú správu o realizácii úloh Národného programu boja proti drogám za rok 1999 a aktualizáciu na rok 2000.
Súhrnná správa podáva ucelený obraz o plnení Národného programu boja proti drogám a účelom aktualizácie je zabezpečiť jeho priebežné plnenie v roku 2000. Aktualizované úlohy reagujú na spoločenskú klímu v oblasti drogových závislostí a drogovej kriminality.
Správu predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov vo výške 137€009 tis. Sk zo Všeobecnej pokladničnej správy z výnosov lotérií a iných podobných hier účelovo určených pre zdravotníctvo na rok 2000.
Predkladá: minister zdravotníctva SR Tibor Šagát.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na organizovanie ústredných osláv pri príležitosti 55. výročia ukončenia II. svetovej vojny a Dňa víťazstva nad fašizmom a ich organizačného a finančného zabezpečenia, konaných v hlavnom meste SR Bratislave.
Usporiadateľmi týchto osláv bude vláda SR, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. Ústredné oslavy sa budú konať v piatok 5. mája 2000 v Bratislave. Ich prípravou bola poverená ústredná komisia vedená ministrom obrany SR.
Návrh predložil minister obrany Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Analýzu verejných rozpočtov krajín Európskej únie z hľadiska percentuálneho podielu veľkých skupín výdavkov.
Analýzu predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy podpredsedu vlády SR pre európsku integráciu P. Hamžíka v Spojených štátoch amerických 8. - 12. 3. 2000.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o postupe realizácie monitorovacieho systému životného prostredia a Integrovaného informačného systému o životnom prostredí územia SR za rok 1999.
Správu predložil minister životného prostredia SR Lászlo Miklós.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o stave plnenia medzinárodných zmlúv za rok 1999.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch X. Konferencie OSN o obchode a rozvoji /UNCTAD/.
Informáciu predložili minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o realizácii Programu rozvoja automobilového priemyslu v Slovenskej republike.
Informáciu predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o preskúmaní možnosti nadobúdania nehnuteľností v tuzemsku zahraničnými Slovákmi.
Informáciu predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o činnosti Agenta pre zastupovanie SR v konaní pred Európskou komisiou pre ľudské práva a Európskym súdom pre ľudské práva od marca 1999.
Správu predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o spôsobe splnenia úlohy C.7 uznesenia vlády SR č. 985/1999.
Informáciu predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 5. apríla 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR