Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 12. apríla 2000
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 94. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie je prítomný: podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš /ZPC - Holandsko/.
 

Do programu boli dodatočne doplnené tieto body:

Stanovisko vlády SR k návrhu skupiny poslancov NR SR na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády SR Mikulášovi Dzurindovi.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš
             a podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš

Návrh na prijatie oficiálnej návštevy predsedu vlády Estónskej republiky Marta Laara v Slovenskej republike v dňoch 19. - 20. apríla 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Informácia o obsahu Vykonávacieho protokolu k článku 2 písm. d.) Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti legislatívy a harmonizácie právnych poriadkov s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš

Z programu boli odložené:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z.z. o utečencoch.
Návrh predložil minister vnútra SR

Návrh kompenzácie majetkovej ujmy FNM SR a Konsolidačnej banky, š.p.ú. Bratislava vzniknutej z titulu delenia majetku bývalej ČSFR.
Návrh predložili ministerka financií SR
                 a prezident prezídia FNM SR

Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 53. Svetovom zdravotníckom zhromaždení.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR

Návrh na riešenie problémov výstavby Krivojrožského €ťažobného a úpravárenského kombinátu (KŤUK) v Dolinskej na €Ukrajine.
Návrh predložil minister hospodárstva SR

Správa z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR splatných v€IV. štvrťroku 1999 s osobitným zameraním na výkon štátneho dozoru vybranými ministerstvami.
Návrh predložil vedúci Úradu vlády SR

* * * * *

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s Návrhom poslanca NR SR Romana Kováča na€vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorým sa má uvedená univerzita zriadiť ako neštátna vysoká škola s dvoma fakultami, filozofickou a pedagogickou.
Zriadenie tejto univerzity ako neštátnej vysokej školy s garantovaným finančným príspevkom štátu podporila vláda vo svojom uznesení dňa 22. decembra 1999. Schválený poslanecký návrh sa zhoduje s návrhom zákona o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý predložil minister školstva 28. februára 2000 a vláda o predloženom návrhu prerušila rokovanie pre chýbajúci súhlas Akademického senátu Žilinskej univerzity (AS ŽU) so zrušením Katecheticko - pedagogickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline so sídlom v Ružomberku. Dňa 15. 3. 2000 AS ŽU so zrušením uvedenej fakulty vyslovil súhlas.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s Návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Základnými prioritami návrhu novely zákona je predovšetkým úprava odbornej spôsobilosti na výkon projektových činností a premietnutie ustanovení smernice Rady 85/384/EHS z 10. júna 1985 a Európskej rady architektov (ACE).
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Základnými prioritami návrhu novely zákona je predovšetkým v oblasti územného plánovania premietnutie úloh územného plánovania, doteraz upravených vo vykonávacích predpisoch, do návrhu novely zákona. Ďalej sa upravuje celý postup obstarávania územného plánu a obsah jeho jednotlivých etáp, ustanovujú sa nové povinnosti v oblasti územného plánovania a vymedzujú sa nové pojmy (krajina, regulatív priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, ekologicky optimálne priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia).
V oblasti stavebného poriadku ide o ustanovenia, zakladajúce práva a povinnosti účastníkov povoľovacích konaní súvisiacich so stavbami, ktoré sú zahrnuté do návrhu zákona, definujú sa základné pojmy, vymedzujú sa základné požiadavky na stavby, novo sa upravuje členenie stavieb.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Návrhom predloženého zákona sa sleduje použitie dlhopisov Fondu národného majetku SR na čiastočnú alebo úplnú úhradu daňových nedoplatkov na všetkých daniach, okrem daňových nedoplatkov na cestnej dani, a to k stavu 31.12. 1999.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2000 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov.
Predložený návrh nariadenia vlády je vypracovaný podľa paragrafu 39 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z.z. o Liečebnom poriadku v znení zákona č. 3/2000 Z.z.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o programoch rozvoja bývania.
Predmetný návrh nariadenia vlády nadväzuje na zákon č. 76/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 124/1996 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č 1/1997 Z.z. Zmeny a doplnenia prijaté v predmetnom zákone bolo nevyhnutné premietnuť do nariadenia vlády SR, ktoré upravuje programy rozvoja bývania a podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr. Nariadením vlády zostávajú zachované niektoré z pôvodne upravených programov rozvoja bývania. K týmto programom patrí program pre mladých občanov s kritériami tak, ako boli upravené v ďalšom znení. Ďalej je to program pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a program na výstavbu zariadení sociálnych služieb. V týchto programoch došlo len k miernym zmenám v súvislosti so zmenou legislatívy v tejto oblasti. Vytvárajú sa však dva nové programy, ktoré sú určené pre výstavbu nájomných bytov. Tieto programy vyjadrujú prioritu vlády na podporu výstavby nájomných bytov. Žiadateľ sa v zmluve však musí zaviazať, že takto postavený byt bude využívaný na nájomné bývanie po dobu 30 rokov.
Návrh predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o doterajšom postupe vlády SR pri tvorbe a realizácii regionálnej politiky a pripravenosti Slovenska na využívanie podporných fondov Európskej únie.
Správu predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s prístupom Slovenskej republiky k Dohode o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva.
Dôvodom pre jej prijatie bola potreba zabezpečiť ochranu migrujúcich druhov, ktoré majú nedostatočný ochranný status, resp. tých druhov, ktoré môžu profitovať z medzinárodnej spolupráce pri ich ochrane. Do dnešného dňa Dohodu podpísalo 31 areálových štátov a Európska Únia.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala Stanovisko vlády SR k návrhu skupiny poslancov NR SR na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády SR Mikulášovi Dzurindovi.
Vláda SR nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov NR SR na vyslovenie nedôvery Mikulášovi Dzurindovi, predsedovi vlády SR a považuje ho za neopodstatnený.
Návrh predložili podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš a podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh obsahového a organizačného zabezpečenia vypracovania Národného plánu regionálneho rozvoja SR, tak aby sa mohol stať podkladom pre rokovanie s Európskou komisiou o podporách z predštrukturálnych fondov, fondov PHARE a následne zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.
Vláda SR zároveň uložila ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci so zainteresovanými ústrednými orgánmi štátnej správy SR koordinovať činnosť a zabezpečiť účasť na prácach súvisiacich s vypracovaním Národného plánu regionálneho rozvoja SR v oblasti hospodárskej a sociálnej súdržnosti.
Návrh predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh Štatútu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Reaguje sa v ňom na zmeny v pôsobnosti ministerstva, ku ktorým došlo v súvislosti s novelizáciou zákona č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o prideľovaní a použití finančných prostriedkov zo Štátneho fondu životného prostredia v roku 1999.
Štátny fond životného prostredia v roku 1999 plnil záväzky, vyplývajúce z podpísaných zmlúv na poskytnutie dotácií z roku 1998. Z transferu zo štátneho rozpočtu vo výške 140 mil. SK poskytol minister životného prostredia dotácie vo výške 38 261 296 Sk na plnenie uznesenia vlády, plnenie nariadenia vlády ČSSR č. 2/1989 Zb., ďalej dotáciu k príspevku zahraničnej pomoci a na projekty, kde je činnosť Ministerstva životného prostredia nezastupiteľná.
Zostatok prostriedkov transferu zo Štátneho rozpočtu, ako i príspevok z Fondu národného majetku v celkovej výške 121 738 704, - Sk slúži ako vstupný kapitál pre založenie fondu návratného financovania /úvery/.
Materiál predložil minister životného prostreia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme v železničnej osobnej doprave na rok 2000 medzi Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Železnicami Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s predložením Návrhu opatrení na riešenie nezamestnanosti v Slovenskej republike prijatých v roku 1999 a 2000 na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky.
Cieľom tohto materiálu je informovať poslancov NR SR o vládou prijatých opatreniach na riešenie nezamestnanosti v Slovenskej republike.
Materiál predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a schválila Dodatok č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na prijatie oficiálnej návštevy predsedu vlády Estónskej republiky Marta Laara v Slovenskej republike v dňoch 19. - 20. apríla 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o obsahu Vykonávacieho protokolu k článku 2 písm. d/ Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti legislatívy a harmonizácie právnych poriadkov s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie.
Vláda SR 5. 4. 2000 vyslovila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou SR a vládou ČR o spolupráci v oblasti legislatívy a harmonizácie právnych poriadkov s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie.
V uznesení vtedy vláda splnomocnila podpredsedu vlády SR Ľubomíra Fogaša na podpis Dohody a po predchádzajúcom informovaní vlády SR aj na podpis vykonávacích protokolov k Dohode. Keďže 7. apríla 2000 expertné skupiny oboch zmluvných strán odsúhlasili návrh textu vykonávacieho protokolu, vláde SR sa predkladá jeho obsah na vedomie.
Informáciu predkladal podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš.

Vláda SR vzala na vedomie Informáciu o stave príprav programovania a implementácie predvstupového nástroja Európskej únie ISPA.
Nová orientácia predvstupovej pomoci Európskej únie v nadväznosti na Agendu 2000 a Partnerstvo pre vstup jasne definuje program ISPA ako nástroj na implementáciu štrukturálnych politík v predvstupovom období. Program ISPA je určený na pomoc kandidátskym krajinám strednej a východnej Európy vyrovnávať sociálne a ekonomické rozdiely prostredníctvom investícií do sektorov dopravy a životného prostredia.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR Pavol Hamžík.

Vláda SR vzala na vedomie Informáciu o stave príprav programovania a implementácie predvstupového nástroja Európskej únie SAPARD.
SAPARD predstavuje nástroj, určený na predvstupovú pomoc poľnohospodárstvu a rozvoju vidieka v súlade s cieľmi Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Medzi prioritné opatrenia je možné zaradiť zvýšenie efektívnosti a kvality poľnohospodárskej produkcie, diverzifikáciu ekonomických činností v poľnohospodárskych a vidieckych oblastiach, zachovanie vidieckeho dedičstva a charakteru krajiny, zlepšenie vodného a lesného hospodárstva.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR Pavol Hamžík.

Vláda SR vzala na vedomie Stanovisko k možnosti zavedenia tzv. pracovných knižiek ako nástroja eliminácie nelegálnej práce.
Vzhľadom na to, že zavedením nových občianskych preukazov sa stratila kontinuita informácií o vzniku a zániku pracovných pomerov a obdobných pracovných vzťahov u občanov a zavedenie klasických pracovných knižiek by bolo v súčasnosti archaizmom, v stanovisku sa odporúča považovať za perspektívne riešenie vybudovanie celoplošne fungujúcich vzájomne prepojiteľných informačných systémov zdravotného poistenia, nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, príspevku na poistenie v nezamestnanosti s dôsledným vedením individuálnych údajov o platiteľoch príspevkov, resp. poistného i výplatách z týchto príspevkov. Do tohto času sa odporúča intenzívnejšie využívať možnosti kontroly nelegálnej práce, ktorú dávajú platné pracovnoprávne predpisy a právne predpisy o zamestnanosti.
Stanovisko predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 12. apríla 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR