Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 19. apríla 2000
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 95. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie sú prítomní: ministerka financií SR Brigita Schmognerová /ZPC/, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši /ZPC/.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne doplnené tieto body:

Návrh organizačného zabezpečenia riešenia krízového stavu v Slovenskej televízii.
Predkladá: minister kultúry SR

Návrh na riešenie škôd spôsobených živelnými pohromami v roku 1999 a riešenie kalamitného výskytu hraboša poľného.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Z programu boli odložené:

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 134/1994 Z.z. o vydávaní a použití investičných kupónov v znení neskorších predpisov.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 240/1998 Z.z o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

* * * * *

Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 189/1993 Z.z. o fonde detí a mládeže v znení zákona č. 378/1998 Z.z..
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s účasťou delegácie Slovenskej republiky na 53. Svetovom zdravotníckom zhromaždení, ktoré sa bude konať v dňoch 15.-20. mája 2000 v Ženeve, za účasti veľkej väčšiny štátov, ako aj delegácií z významných medzinárodných vládnych a mimovládnych organizácií a zástupcov krajín v úlohe pozorovateľa.
Na tomto zasadnutí sa určia a prerokujú zásadné materiály v podobe rezolúcií, ktoré sa neskôr rozpracujú v regiónoch a aplikujú na podmienky jednotlivých krajín.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom poslanca Národnej rady SR Vladimíra Palka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov a zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona reaguje na súčasný stav problematiky boja proti užívaniu drog a ich propagácii v mediálnej oblasti. Ukladá povinnosť prevádzkovateľovi rozhlasového a televízneho vysielania a vydavateľom periodickej tlače zamedziť propagácii užívania drog alebo opisovania užívania drog spôsobom, ktorý je jeho jednostranným schvaľovaním, ospravedlňovaním alebo zľahčovaním.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami a vyjadrila súhlas s Návrhom poslankyne Národnej rady SR Evy Rusnákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona rieši niekoľko závažných problémov v oblasti špeciálneho školstva. Prvým je odstránenie názvu škôl osobitná a pomocná škola a zavedenie jednotného pomenovania špeciálnych škôl pre deti vo veku 6 až 15 rokov veku na "základná špeciálna škola". Druhým je legislatívna úprava nového typu špeciálne školy "Praktická škola", ktorý bol experimentálne overený a má veľký význam pre výchovu a vzdelávanie a prípravu na povolanie žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí sa z dôvodu svojho postihnutia nemôžu vzdelávať v odborných učilištiach. Ďalším krokom je úprava podmienok prijímania žiakov s postihnutím.
Veľmi dôležitý je aj návrh na odstránenie inštitútu oslobodzovania od povinnej školskej dochádzky, čím by sa v Slovenskej republike dosiahla 100 % "zaškolenosť" všetkých detí a zosúladil by sa tak právny stav a Slovensáj republika by dosiahla 100 % "zaškolenosť" všetkých detí a zosúladil by sa tak právny stav SR s právnym stavom krajín EÚ.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s Návrhom poslankyne Národnej rady SR Evy Slavkovskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1997 Z.z. o Študentskom pôžičkovom fonde.
Návrh zákona nedostatočne rieši prioritu pri poskytovaní pôžičiek z fondu. Návrh zákona zásadne mení kompetencie o rozhodovaní o poskytnutí prostriedkov fondu na pôžičky pre študentov vysokých škôl, ktoré prechádzajú z pôsobnosti ministra školstva na radu fondu.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na riešenie problematiky výstavby Krivojrožského ťažobného a úpravárenského kombinátu (KŤUK) v Dolinskej na Ukrajine. Slovenská republika sa k nástupníctvu k medzivládnym dohodám o výstavbe KŤUK po bývalej ČSFR dostala na základe medzivládnej Dohody s ČR z 15. 7. 1993 v rámci delenia majetku federácie automaticky potom, ako VSŽ, a.s. na základe svojej podnikateľskej aktivity získali od federálnej vlády Zmluvou o postúpení pohľadávky z 29. 12. 1992 bezplatne majetok česko-slovenskej účasti na KŤUK a budúcu pohľadávku oproti záväzku účasti na kombináte dobudovať na vlastné náklady v zmysle platných zmlúv.
Keďže Ukrajina, ako nástupník po bývalom ZSSR o zmluvách o výstavbe KŤUK, neplní svoje záväzky od samého začiatku t.j. od podpísania aktualizovaných zmluvných dokumentov (Protokolov) a Dodatku č. 14 ku Kontraktu v roku 1994, VSŽ, a.s. ako nositeľ záväzku bývalú čsl. účasť na kombináte dobudovať a MH SR ako vládou poverený orgán v medzivládnych Protokoloch prijali spoločný zámer ukončiť zmluvné vzťahy k výstavbe KŤUK hľadaním dohody s Ukrajinou o kompenzácii doteraz vynaložených nákladov priznaním zadĺženosti Ukrajiny voči SR na úrovni štátneho dlhu.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh kompenzácie majetkovej ujmy Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Konsolidačnej banky, š.p.ú. Bratislava vzniknutej z titulu delenia majetku bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
Cieľom predloženého návrhu je navrhnúť možnosti kompenzácie majetkovej ujmy, ktorá vznikla FNM SR a Konsolidačnej banke, š.p.ú. Bratislava realizáciou tzv. nulového variantu delenia majetku bývalej ČSFR.
Vláda SR vyjadrila súhlas s kompenzáciou FNM SR v sume 1.992.663.234,- Sk z výnosu predaja akcií Všeobecnej úverovej banky, a.s., ktoré upísalo Ministerstvo financií SR, po podpísaní Dohody o riešení majetkových podielov k akciám Komerční banky, a.s. a Všeobecnej úverovej banky, a.s., medzi FNM SR a FNM Českej republiky. Vláda SR vyjadrila suhlas s kompenzáciou Konsolidačnej banke, a.s. Bratislava, š.p.ú. v sume 1.072.773.356,66,-Sk z výnosu predaja akcií VÚB, a.s., ktoré upísalo Ministerstvo financií SR po podpísaní Dohody o vyrovnaní a Zmluvy o postúpení pohľadávok medzi Konsolidačnou bankou Bratislava, š.p.ú a Konsolidační bankou Praha, s.p.ú..
Návrh predložili ministerka financií SR Brigita Schmognerová a prezident Prezídia FNM SR Jozef Kojda.

Vláda SR odložila z rokovania Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov v súvislosti s organizovaním Majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov a kvalifikačného turnaja o postup na Olympijské hry v Sydney vo futbale, ktorý sa uskutoční v dňoch 27.5.2000 - 4.6.2000 v Slovenskej republike.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zabezpečenie rozpočtových prostriedkov na realizáciu NP PRENAME.
Vláda SR schválila Návrh na zvýšenie sumy z privatizácie na program " Zmluva o výkonoch vo verejnom záujme" schválený vládou v Časti A. Príloha 3. k štátnemu rozpočtu na rok 2000, o sumu použitú na financovanie NP PRENAME zo štátneho rozpočtu namiesto zdrojov z privatizácie.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zapožičanie štátneho vyznamenania Rad Bieleho dvojkríža III. triedy predsedovi dozornej rady Volkswagen Slovakia, a.s. Folkerovi Weissgerberovi za mimoriadne zásluhy o rozvoj automobilového priemyslu v Slovenskej republike a za príspevok k hospodárskemu rozvoju krajiny.
Vláda SR poverila predsedu vlády SR predložiť uvedený Návrh prezidentovi Slovenskej republiky. Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh analýzy dostavby alebo nedostavby tretieho a štvrtého bloku Jadrovej elektrárne Mochovce.
Vláda SR vyjadrila nesúhlas s tým, aby na výstavbu a prevádzku tretieho a štvrtého bloku Jadrovej elektrárne Mochovce bola poskytnutá štátna záruka, a to v akejkoľvek forme.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerušila rokovanie o Správe o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality v Slovenskej republike v roku 1999.
Návrh predližil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zrušenie množstevnej kvóty na dovoz cukru (HS 1701) pôvodom z Poľskej republiky a zavedenie ochranného opatrenia vo forme zrušenia preferenčného cla a zavedenie zmluvného cla.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na zmenu doby platnosti obchodných dohôd medzi vládou Slovenskej republiky a vládami Libanonskej republilky, Irackej republiky a Jordánskeho hašimovského kráľovstva.
Schválenie zmeny platnosti týchto troch obchodných zmlúv z doby určitej na dobu neurčitú vytvorí flexibilnejšie zmluvné postavenie SR ku vypovedaniu bilaterálnych medzinárodných dohôd, čo je predpokladom pre zachovanie podmienok pre vstup nových členských štátov do Európskej únie. Zmluvné záväzky SR dňom vstupu budú nahradené obchodnou zmluvnou základňou ako členom únie. Návrh je v súlade s medzinárodným právom a rešpektuje želanie partnerských zmluvných strán podpísať urýchlene docielené dohody.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR, splatných v IV. štvrťroku 1999, s osobitným zameraním na výkon štátneho dozoru vybranými ministerstvami.
Kontrola bola vykonaná v Ministerstve financií SR, Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstve zdravotníctva SR a v súčinnosti s Ministerstvom zdravotníctva SR aj vo vybraných dvoch zdravotných poisťovniach. Z kontroly vyplynulo, že celkom je v sledovaní 5267 úloh. Z nich je 1994 terminovaných (37,9%), z ktorých 1037 bolo splatných v kontrolovanom období, pričom 25 úloh sa nesplnilo (2,4%).
Výkon štátneho dozoru v kontrolovanom období bol nedostatočný - napriek reálnemu zlepšeniu v roku 1999 - najmä z hľadiska vykazovaných minimálnych zistení porušovania všeobecne záväzných právnych predpisov. Pričom až výsledky kontroly iniciované uznesením NR SR č. 1166/1998 zo 7.7.1998 vo všetkých zdravotných poisťovniach preukázali vážne nedostatky najmä v oblasti nezákonného nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom poisťovní.
Príčiny uvedeného stavu sú v nekomplexnej a rozdielnej úprave príslušných právnych predpisov, týkajúcich sa štátneho dozoru, v oneskorenom rozpracovávaní zákonných oprávnení a povinností na úseku ŠD do organizačných poriadkov kontrolovaných subjektov, ako aj v nestabilite štátneho dozoru v rámci organizačnej štruktúry.
Správu predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Koncepciu ďalšieho rozvoja katastra nehnuteľností.
Koncepcia vychádza z potreby zavedenia účelnejšej organizácie pri spravovaní katastra nehnuteľností vytvorením špecializovanej štátnej správy na tomto úseku , ako aj z nevyhnutnosti ďalšej aplikácie technického rozvoja a moderných metód z informatiky pri spravovaní tohto rozsiahleho a frekventovaného informačného systému, v záujme postupného zlepšovania plnenia náročných spoločenských požiadaviek na úseku katastra nehnuteľností.
Koncepciu predložil predseda Úradu geodéziie, kartografie a katastra SR Imrich Horňanský.

Vláda SR prerokovala a schválila Dodatok č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila s pripomienkami Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 80/1997 Z.z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 Z.z..
Návrh tejto novely konkretizuje, spresňuje a doplňuje činnosť orgánov Eximbanky SR tak, aby ich činnosť prispela k pružňejšiemu rozhodovaniu a k zefektívneniu činnosti Eximbanky SR, pritom ponecháva vláde a parlamentu pôsobnosť pri rozhodovaní o základných otázkach ovplyvňujúcich činnosť Eximbanky SR. Novela navrhuje zrušiť platenie príspevkov od vývozcov a dovozcov, čo sa pozitívne prejaví najmä u malých a stredných podnikateľov, ktorí minimálne využívajú kapacity Eximbanky SR a prispeje aj k rýchlejšej realizácii exportu týchto subjektov. Novelou sa rozširuje okruh produktov, ktoré môže Eximbanka SR poskytovať exportérom a importérom.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z.z. o utečencoch.
Cieľom návrhu predmetného zákona je požiadavka aproximácie azylového práva Slovenskej republiky s azylovým právom Európskej únie. Novela zákona je zameraná na uľahčenie azylových procedúr s dôrazom na potrebu umožniť neobmedzený prístup cudzincom žiadajúcim o priznanie postavenia utečenca do azylového konania, zjavná identifikácia nepodstatných dôvodov na žiadosť o azyl upravená priamo v zákone, ako aj zefektívnenie skráteného konania o priznanie postavenia utečenca na území Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie Ministerstva pre správu a privatizáciu národneho majtku o schválení privatizačného projektu podniku Slovnaft, štátny podnik so sídlom Bratislava v časti rozdelenia akcií, na základe ktorého 10% podiel akcií, t.j. 1.646.895 akcií spoločnosti SLOVNAFT, a.s. so sídlom Vlčie Hrdlo, Bratislava, zmenila na dočasnú účasť Fondu národného majetku Slovenskej republiky s obmedzením jej trvania do 31. júla 2000.
Vláda Slovenskej republiky odporučila prezidentovi Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky uzatvoriť Dohodu o urovnaní podľa § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi FNM SR a spoločnosťou SLOVINTEGRA, a.s., so sídlom Vlčie Hrdlo, Bratislava, ktorou sa potvrdí nadobudnutie 44%-ného podielu akcií spoločnosti SLOVNAFT, a.s. so sídlom Vlčie Hrdlo, Bratislava priamym predajom, po navýšení základného imania na 16.468.953.00,- Sk schváleného valným zhromaždením SLOVNAFTU, a.s. so sídlom Vlčie Hrdlo, Bratislava, konaného 8.6. 1994.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky o schválení privatizačného projektu podniku Benzinol, štátny podnik so sídlom v Bratislave v časti rozdelenia akcií, na základe ktorého stanovila 2, 96% podiel akcií, t.j. 76 416 akcií spoločnosti Benzinol, a.s. so sídlom v Bratislave, na dočasnú účasť v Reštitučnom investičnom fonde, a.s..
Vláda SR odporučila prezidentovi Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky uzatvoriť Dohodu o urovnaní podľa §585 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi FNM SR a spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie Hrdlo, Bratislava, ktorou sa potvrdzuje nadobudnutie 51%-ného podielu akcií spoločnosti Benzinol, a.s. so sídlom v Bratislave priamym predajom.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Analýzu príčin postupného znižovania daňovej vyťaženosti hrubého domáceho produktu.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o vybavovaní petícií a sťažností za rok 1999 Úradom vlády SR a orgánmi štátnej správy.
Informáciu predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o 1. stretnutí Medzivládnej konferencie o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii na úrovni zástupcov ministrov (28.3.2000, Brusel).
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o pracovnej návšteve podpredsedu vlády SR pre európsku integráciu Pavla Hamžíka v Českej republike dňa 30. marca 2000.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie materiál - Poznatky občanov o ochrane osobných údajov v informačných systémoch, názory na konanie predčasných volieb do NR SR a referenda o nich, volebné preferencie a dôvera k politikom na Slovensku (Informatívna správa z prieskumu verejnej mienky).
Materiál predložil predseda Štatistického úradu SR Peter Mach.

Vláda SR odložila z rokovania Správu o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 1999 a jej poznatkoch o porušovaní zákonov.
Správu predložil generálny prokurátor SR Milan Hanzel.

Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu na riešenie škôd spôsobených živelnými pohromami v roku 1999 a riešenie kalamitného výskytu hraboša poľného.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie materiál Návrh opatrení na riešenie krízového stavu a zabezpečenie transformácie Slovenskej televízie.
Vláda SR uložila ministrovi kultúry SR vytvoriť pracovnú skupinu, zloženú zo zástupcov štátnych orgánov, výborov NR SR a volených orgánov STV, na riešenie súčasných problémov STV a prípravu projektu jej komlexnej transformácie.
Vláda SR uložila ministrovi kultúry SR, ministerke financií SR, ministrovi dopravy pôšt a telekomunikácií SR a ministerke pre správu a privatizáciu národného majetku SR pripraviť a odôvodniť Návrh na riešenie vysporiadania záväzkov Slovenskej televízie voči štátnemu podniku Slovenské telekomunikácie, v súvislosti s procesom jeho čiastočnej privatizácie.
Materiál predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 19. apríla 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR