Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 20. apríla 2000
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 96. /mimoriadnej/ schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

 

Z programu boli odložené:

Návrh zákona , ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Návrh predkladal minister pôdohospodárstva SR.

Rozhodujúce problémové okruhy spracovania návrhu štátneho rozpočtu na rok 2001 /materiál bude prerokovaný v stredu 26. apríla 2000/.
Návrh predkladala ministerka financií SR.

* * * * *

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o nevyhnutnosti prijatia prioritných legislatívnych úloh na rok 2000 z hľadiska plnenia úloh integrácie Slovenskej republiky do Európskej únie.
Zámerom správy je urýchliť legislatívny proces v SR v nadväznosti na pripravovanú hodnotiacu Správu Komisie o pripravenosti SR na členstvo v EÚ, ktorá monitoruje pokrok dosiahnutý v plnení kodanských kritérií na vstup kandidátskej krajiny do EÚ.
Správu predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s Návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 189/1993 Z.z. o fonde detí a mládeže v znení zákona č. 378/1998 Z.z..
Predkladaný zákon má umožniť riešenie situácie nakladania s majetkom fondu, ktorý je v súčasnosti prenajatý nevýhodne, dlhodobo a stratovo.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Návrh Memoranda o porozumení, ktoré umožní prijať investíciu spoločnosti Plastic Omnium, S.A., Francúzsko, na Slovensku.
Vláda SR uložila jednotlivým ministrom zrealizovať úlohy v súlade s obsahom Memoranda o porozumení na základe platnej legislatívy.
Návrh Memoranda predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov v súvislosti s organizovaním Majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov a kvalifikačného turnaja o postup na Olympijské hry v Sydney vo futbale, ktorý sa uskutoční v dňoch 27.5.2000 - 4.6.2000 v Slovenskej republike.
Vláda zároveň SR vyjadrila súhlas s uvoľnením čiastky 20 000 000,- Sk z rezervy vlády. Návrh predložil podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na riešenie škôd spôsobených živelnými pohromami v roku 1999 a riešenie kalamitného výskytu hraboša poľného.
Vláda SR vyjadrila súhlas s uvoľnením 40,396 mil. Sk z rezervy vlády SR na krytie škôd spôsobených subjektom z oblasti poľnohospodárstva otvorením ochrannej hrádze na toku Trnávka pri Trebišove na základe príkazu povodňových orgánov v marci 1999 a na úhradu chybne vykázaných povodňových škôd za obec Mýto pod Ďumbierom v okrese Brezno a obec Radatice v okrese Prešov a na úhradu škôd v júli 1999 v okrese Žilina.
Vláda SR vyjadrila súhlas s uvoľnením 28,7 mil. Sk z kapitoly Všeobecnej pokladničnej správy 2000 - živelné pohromy na krytie nákladov spojených s likvidáciou hraboša poľného.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Správu o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality v Slovenskej republike v roku 1999.
Popri dosiahnutých úspechoch v budovaní systému prevencie kriminality, profesionalizácii funkcie koordinátora prevencie, prehlbovaní spolupráce SR v oblasti prevencie kriminality s medzinárodnými subjektami, rozvoji prevencie na miestnej úrovni a ďalších sa ako významný limitujúci činiteľ rozvoja prevencie, jej prínosu a efektívnosti javí nedostatočné finančné zabezpečenie tejto problematiky.
Preto vláda SR uložila ministrovi vnútra SR, aby predložil vláde SR požiadavku na poskytnutie finančných prostriedkov z rezervy vlády na podporu preventívnych programov, prerokovaných Radou vlády SR pre prevenciu kriminality, už na rok 2000.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 20. apríla 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR