Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 26. apríla 2000
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 98. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie sú prítomní: minister školstva SR Milan Ftáčnik /ZPC/, minister obrany SR Pavol Kanis /ZPC/, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši, minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan /ZPC/, generálny prokurátor SR Milan Hanzel.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne doplnené tieto body:

Stanovisko vlády SR k návrhu skupiny poslancov NR SR na vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Ladislavovi Pittnerovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra SR.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pál Csáky

Návrh na súhlas vlády SR s dočasným vývozom častí národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa v Holíči pre účely výstavy v Rakúsku.
Predkladá: minister kultúry SR

Návrh na voľbu Mgr. Igora Schweighofera do funkcie sudcu bez časového obmedzenia.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

* * * * *

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s Návrhom skupiny poslancov NR SR na vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Ladislavovi Pittnerovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra SR.
Vláda SR poverila podpredsedu vlády SR Pála Csákyho oznámiť stanovisko vlády predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR považuje vláda SR za neopodstatnený. Skupina poslancov NR SR svoj návrh odôvodňuje tým, že 20.4.2000 jednotka špeciálneho nasadenia Policajného zboru MV SR násilným a podľa ich spôsobu neprimeraným spôsobom vnikla do obydlia Vladimíra Mečiara a následne ho eskortovala do Bratislavy za účelom policajného výsluchu. Vláda SR je toho názoru, že k takejto forme predvedenia by určite nedošlo, keby sa V. Mečiar zachoval tak, ako predpisuje zákon platný pre každého občana Slovenskej republiky, to znamená, keby si prevzal úradné predvolanie polície a rešpektujúc zákon by sa dobrovoľne dostavil na výsluch.
Vzhľadom na to, že V. Mečiar disponuje súkromnou ochrankou a prioritným cieľom bolo riešiť túto neštandardnú situáciu s minimalizovaním rizika zranenia akejkoľvek osoby, vo veci konala jednotka špeciálneho nasadenia.
Zákonnosť policajného zákroku prešetruje Generálna prokuratúra.
Vláda SR vidí v predmetnom zákroku jednotky špeciálneho nasadenia Policajného zboru MV SR nutnosť zabezpečenia vynútiteľnosti práva, lebo platnosť zákona je dôležitým princípom demokratického a právneho štátu
.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s dočasným vývozom častí národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa v Holíči pre účely výstavy Lothringens Erbe v Dolnom Rakúsku.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na voľbu Mgr. Igora Schweighofera do funkcie sudcu bez časového obmedzenia.
Vláda SR neodporučila zvoliť Mgr. Igora Schweighofera do funkcie sudcu bez časového obmedzenia.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerušila rokovanie o Rozhodujúcich problémových okruhoch spracovania návrhu štátneho rozpočtu na rok 2001.
V súlade s novelizovaným zákonom o rozpočtových pravidlách má vláda SR predložiť na rokovanie NR SR vládny návrh zákona o štátnom rozpočte do 15. októbra, to znamená o jeden mesiac skôr ako v uplynulých rokoch.
Táto skutočnosť modifikuje a znáročňuje doteraz uplatňované postupy pri príprave návrhu štátneho rozpočtu. Súčasne je potrebné rešpektovať skutočnosť, že spracovanie návrhu rozpočtu na rok 2001 v požadovaných parametroch je proces, ktorý svojou náročnosťou nemá v uplynulých rokoch obdobu.
Z toho dôvodu Ministerstvo financií SR podľa plánu práce vlády SR predložilo na rokovanie vlády SR návrh Východísk zostavenia návrhu štátneho rozpočtu na rok 2001.
Materiál bol predložený na rokovanie vlády SR aj s tým zámerom, aby mala vláda SR jednoznačnejšie vymedzený rámec pre rozhodovanie o tých projektoch, ktoré môžu výrazným spôsobom ovplyvniť rozpočtové hospodárenie v roku 2001.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

 

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 26. apríla 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR