Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 27. apríla 2000
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 97. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie sú prítomní: minister obrany SR Pavol Kanis /ZPC/, minister práce, sociálnych vecí a€rodiny SR Peter Magvaši /ZPC/, ministerka financií SR Brigita Schmognerová /ZPC/, minister školstva SR Milan Ftáčnik /ZPC/, minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan /ZPC/, minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Do programu boli dodatočne doplnené tieto body:

Koncepcia reštrukturalizácie a privatizácie Transpetrolu, a.s.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Stav a perspektívy súdnictva./návrh/
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Návrh na zrušenie uznesenia vlády SR číslo 676 z 11. 8. 1991 k návrhu harmonogramu zahraničných pracovných ciest ústavných činiteľov Slovenskej republiky a návštev zahraničných ústavných činiteľov v Slovenskej republike na obdobie august 1999 - marec 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

* * * * *

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Sociálno - ekonomickú analýzu a perspektívy rozvoja Trnavského kraja.
Analýzu predložil prednosta Krajského úradu v Trnave Martin Pado.

Vláda SR prerušila rokovanie o materiáli Prehodnotenie opatrení na podporu prílevu zahraničných investícií.
Cieľom materiálu je zefektívniť prístup verejnej správy k strategickým investorom a skvalitniť systém stimulov pre nich tak, aby prišlo k zvýšeniu objemu investícií a tvorbe nových pracovných miest. Materiál prináša návrhy zmien v oblasti daňových stimulov a príspevkov na novovytvorené pracovné miesta.
Materiál predkladá podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu rozpracovanej stratégie vlády SR na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny do súboru konkrétnych opatrení na rok 2000 - II. etapa.
Súbor konkrétnych opatrení spracoval z podkladov jednotlivých rezortov a krajských úradov Sekretariát splnomocnenca vlády SR na riešenie problémov rómskej menšiny. Prijaté opatrenia budú pozitívne stimulovať riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny. Na zabezpečenie plnenia súboru opatrení sa vyčlenili finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z vlastných rozpočtových kapitol ministerstiev a krajských úradov.
Materiál predložil podpredseda vlády SR pre ľudské práva, menšiny a regionálny rozvoj, predseda Rady vlády SR pre národnostné menšiny a etnické skupiny Pál Csáky.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera v Maďarskej republike v dňoch 21.-23.marca 2000. Vláda konštatovala, že návšteva bola potvrdením dobrej úrovne vzájomných vzťahov a obojstrannej vôle naďalej ich rozvíjať.
Správu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s účasťou a postupom delegácie SR na 5. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite, ktoré sa bude konať v dňoch 15. - 26. 54. 2000 v Nairobi.
Vláda SR vyjadrila súhlas s uzavretím Cartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite.
Slovenská republika zabezpečuje opatrenia, ktoré vyplývajú z členstva v Dohovore a aktívne sa zapája do implementačného procesu na národnej a medzinárodnej úrovni. Cieľom Cartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti je regulovanie genetických manipulácií a obchodovanie s tovarmi obsahujúcimi geneticky modifikované organizmy a výrobky z nich.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a€vzala na vedomie Informáciu o€stave prác na vyraďovaní jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach z€prevádzky.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu SR Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a€vzala na vedomie Informáciu o€postupe uvoľňovania, použitia, evidovania a€zúčtovania finančných prostriedkov získaných z€privatizácie.
Informáciu predložila ministerka pre správu a€privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 27. apríla 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR